Dlouhodobý hmotný majetek vytvořený vlastní činností v účetních a daňových souvislostech

Vydáno: 30 minut čtení

Zákon č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), upravuje s účinností od 1. 4. 2011 nová pravidla týkající se dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností, a to při jeho pořízení a uvedení do stavu způsobilého do užívání. Nová pravidla se týkají nejen postupu při uplatnění nároku na odpočet daně při pořízení takového majetku, ale i nových povinností spojených s jeho uvedením do stavu způsobilého k užívání, pokud jsou splněny zákonem stanovené podmínky. Tyto zcela nové principy mohou působit v praxi určité komplikace, zejména při vyhodnocení klíčové otázky, tj. zda se v posuzovaném případě skutečně jedná o „dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností“ ve smyslu definice obsažené v ZDPH. Tento příspěvek si klade za cíl vysvětlit, na které případy dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností se nová pravidla vymezená ZDPH vztahují, jak má plátce postupovat při uplatnění nároku na odpočet daně v těchto případech a jaké povinnosti z pohledu DPH musí splnit, pokud majetek vytvořený vlastní činností uvede do stavu způsobilého k užívání. Součástí příspěvku je i specifikace majetku vytvořeného vlastní činností v návaznosti na účetní předpisy a také doporučený postup při zaúčtování těchto účetních případů ve vazbě na DPH.

Dlouhodobý hmotný majetek vytvořený vlastní činností v účetních a daňových souvislostech
Ing.
Dagmar
Fitříková
Ing.
Dagmar
Procházková
 
ÚVOD DO PROBLEMATIKY
Dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností představuje specifickou kategorii, u které je plátce, který takový majetek pořizuje a následně uvádí do stavu způsobilého k užívání, povinen při splnění zákonem stanovených podmínek respektovat, a to s účinností
od 1. 4. 2011,
nová pravidla. Nová pravidla z hlediska DPH, jak již bylo v úvodu konstatováno, se týkají nejen postupu při uplatnění nároku na odpočet daně, ale i povinností spojených s uvedením takového majetku do stavu způsobilého k užívání. Tato specifická oblast uplatňování DPH
se netýká všech plátců,
kteří takový majetek pořizují a uvádí do stavu způsobilého k užívání,
ale týká se pouze plátců, kteří dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností po uvedení do stavu způsobilého k užívání použijí pro účely, které jim umožňují uplatnění nároku na odpočet daně pouze v částečné výši,
tj. podle § 72 odst. 6 ZDPH. Pro zajištění správného postupu při uplatnění práv i povinností týkajících se dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností je nutné v jednotlivých případech ověřit dvě důležité skutečnosti, a to:
1)
zda se v konkrétním posuzovaném případě jedná o dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností ve smyslu a
2)
zda po uvedení do užívání je takový majetek použit plátcem pro účely, pro které má
nárok na odpočet daně pouze v částečné výši
(§ 72 odst. 6 ZDPH).
Uvedení dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností do stavu způsobilého k užívání, pokud plátce tento majetek použije pro účely, které mu umožňují uplatnění nároku na odpočet daně pouze v částečné výši, se podle § 13 odst. 4 písm. b) ZDPH považuje za
dodání zboží nebo převod nemovitosti za úplatu.
V těchto případech se jedná o fikci uskutečnění dodání zboží nebo převod nemovitosti za úplatu, protože v souvislosti s uvedením předmětného majetku do stavu způsobilého k užívání nedojde fakticky ani k přechodu práva nakládat se zbožím jako vlastník ani k převodu nemovitosti ve smyslu § 13 odst. 1 ZDPH a ve skutečnosti není realizována ani úplata za takto uskutečněná „plnění“. Při splnění zákonem stanovených podmínek se však podle úpravy obsažené jedná pro účely DPH o
dodání zboží nebo převod nemovitosti za úplatu.
 
VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ
Pro vyhodnocení skutečnosti, zda se v konkrétním posuzovaném případě jedná nebo nejedná o dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností ve smyslu ZDPH, je nutné vycházet z definice dlouhodobého majetku vymezené v a z definice dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností obsažené v
 
Dlouhodobý majetek ve smyslu ZDPH
ZDPH vymezuje v dlouhodobý majetek jako obchodní majetek, tj. majetek, který slouží nebo je určen k uskutečňování ekonomických činností osoby povinné k dani [§ 4 odst. 3 písm. c) ZDPH], a to ve vazbě na úpravu obsaženou v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), a v případě pozemků, ve vazbě na předpisy upravující oblast účetnictví.
Dlouhodobým majetek se pro účely
DPH rozumí obchodní majetek, který je:
*
hmotným majetkem nebo odpisovaným nehmotným majetkem podle § 26 až § 32a ZDP, nebo
*
pozemkem, který je dlouhodobým majetkem podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších př