Výnosy podle IFRS - praktikum, 2. část

Vydáno: 18 minut čtení

V minulém čísle časopisu Účetnictví v praxi č. 7/2011 pokračoval náš seriál, který obsahuje příklady a případové studie na aplikaci IFRS v praxi, oblastí vykazování výnosů. Předchozí příspěvek byl zaměřen zejména na vykazování tržeb z prodeje výrobků a zboží. Nyní pokračujeme opět otázkou výnosů, tentokrát se zaměříme na vykazování výnosů z poskytování služeb.

Výnosy podle IFRS - praktikum
doc. Ing.
Lenka
Krupová
Ph. D.
katedra finančního účetnictví a auditingu, VŠE Praha
IAS 18
Výnosy
se v případě poskytování služeb zaměřuje zejména na služby dlouhodobé a jeho požadavky odkazují na úpravu dlouhodobých zakázek (stavebních smluv, smluv o zhotovení), která je detailněji popsána v IAS 11
Dlouhodobé zakázky
(Construction Contracts). Tento příspěvek bude proto zaměřen na vysvětlení požadavků IAS 11 na účtování a vykazování dlouhodobých zakázek, které se mohou vztahovat jak ke stavební činnosti, tak i ke službám, které nejsou poskytovány jednorázově.
 
REKAPITULACE POŽADAVKŮ IAS 11
Hlavním problémem IAS 11 je jeho zastaralost. Poprvé byl přijat v roce 1978, následně byl revidován v roce 1993. Od té doby nebyl tento standard změněn. Podstatná úprava požadavků na vykazování dlouhodobých zakázek se očekává až s ukončením projektu Revenue Recognition, který v současné době probíhá.
Skutečnost, že IAS 11 patří ke starším standardům, vede v praxi k mnohdy nejednotnému chápání jeho požadavků. Existují též oblasti (například vykazování záloh souvisejících s dlouhodobými zakázkami, problematika zádržného), které nejsou ve standardu řešeny vůbec, a proto k nim jednotlivé společnosti přistupují v praxi různě.
IAS 11 definuje
dlouhodobou zakázku (smlouvu o zhotovení)
jako
smlouvu, která je sjednána speciálně za účelem konstrukce aktiva nebo souboru aktiv, které jsou úzce propojeny či spolu úzce souvisejí co do designu, technologie, funkce, účelu nebo užívání.
Pojem
dlouhodobost
neznamená, že zakázka musí trvat déle než jedno účetní období. Pro nutnost aplikace požadavků IAS 11 postačuje situace, kdy zakázka (která splňuje definici podle IAS 11) začíná v jednom a končí v dalším účetním období.
Standard se vztahuje na účtování a vykazování dlouhodobých zakázek v účetní závěrce dodavatele a vymezuje zejména, jak má dodavatel určit celkové výnosy ze zakázky, jak má tyto výnosy rozdělit do jednotlivých období zakázky, jak má dodavatel ocenit rozpracovanou zakázku (tj. které náklady se vztahují k zakázce a mohou být součástí jejího ocenění) a jakým způsobem má vykazovat zakázku v rozvaze.