Výnosy podle IFRS - praktikum, 1. část

Vydáno: 21 minut čtení

V našem seriálu, který je zaměřen na příklady a případové studie na využití IFRS v praxi, pokračujeme problematikou vykazování výnosů. Tento příspěvek se týká vykazování výnosů (revenues) podle „plných“ IFRS. Vzhledem k tomu, že požadavky na vykazování výnosů jsou shodné jak pro společnosti vykazující podle „plných“ IFRS, tak pro malé a střední podniky (na které se vztahuje IFRS pro SME), bylo možno při přípravě tohoto materiálu plně využít Výukové materiály pro IFRS pro SME (IFRS for SMEs Training Materials), které byly vytvořeny Nadací IFRS pro malé a střední podniky. Příspěvek je zaměřen zejména na vykazování tržeb z prodeje výrobků a zboží, v některých oblastech se však částečně dotýká i otázky vykazování tržeb z prodeje služeb a výnosových úroků. Otázce vykazování výnosů ze služeb, autorských honorářů, úroků a dividend však bude věnováno více pozornosti v následujících dílech našeho seriálu.

Výnosy podle IFRS - praktikum
doc. Ing.
Lenka
Krupová
Ph. D.
katedra finančního účetnictví a auditingu, VŠE Praha
 
IAS 18 VÝNOSY
Výnosy mohou nabývat různých podob:
tržeb z prodeje výrobků, zboží nebo služeb, poplatků, úroků, dividend nebo autorských honorářů.
Tyto typy výnosů upravuje IAS 18. Připomeňme, že IAS 18 se zabývá pouze tou částí výnosů, která se v angličtině nazývá Revenues. Nevztahuje se tedy na výnosy (zisky, přínosy, přírůstky), které patří do skupiny Gains. Standard určuje kritéria, na základě kterých je možno vykazovat jednotlivé složky výnosů. Součástí standardu je také Dodatek, který je zaměřen na konkrétní situace a který poskytuje stručný praktický návod, jak a kdy z těchto oblastí vykázat výnos.
V souladu s
Koncepčním rámcem
se výnosy vykazují, pokud jsou splněny tyto dvě podmínky:
*
je pravděpodobné, že budoucí ekonomický přínos poplyne do společnosti, a
*
tento přínos je spolehlivě ocenitelný.
IAS 18 tato základní kritéria ještě rozšiřuje o další podmínky, v závislosti na tom, zda se jedná o tržbu z prodeje zboží, služeb nebo o dividendy, úroky či autorské honoráře.
Výnosy podle IAS 18 zahrnují pouze částku ekonomického přínosu, která plyne do příslušné společnosti. Pokud tedy společnost vystupuje v určité transakci jako
zprostředkovatel,
je jejím výnosem pouze částka příslušné provize.
Výnosy se
oceňují
v reálné hodnotě přijaté nebo nárokované protihodnoty
po odečtení obchodních slev a množstevních rabatů,
které společnost poskytla odběratelům. Pokud je
platba odložena,
reálná hodnota tržby je nižší než její nominální hodnota. Úrok vyplývající z odložené úhrady pohledávky se vykáže v souvisejícím období ve výsledovce prodávajícího jako finanční výnos. V běžném obchodním styku, kdy platba následuje v krátkém období po dodávce, se v rámci obchodních transakcí od úroku většinou upouští. Pokud však společnost nabídne kupujícímu střednědobý nebo dlouhodobý bezúročný obchodní úvěr nebo přijme od kupujícího směnku s úrokovou mírou nižší, než je tržní úroková míra, bude se tato transakce chápat jako finanční transakce a bude se posuzovat podle IAS 39
Finanční nástroje: účtování a oceňování.
V tomto př&iacut