Výnosy podle IFRS - praktikum, 1. část

Vydáno: 21 minut čtení

V našem seriálu, který je zaměřen na příklady a případové studie na využití IFRS v praxi, pokračujeme problematikou vykazování výnosů. Tento příspěvek se týká vykazování výnosů (revenues) podle „plných“ IFRS. Vzhledem k tomu, že požadavky na vykazování výnosů jsou shodné jak pro společnosti vykazující podle „plných“ IFRS, tak pro malé a střední podniky (na které se vztahuje IFRS pro SME), bylo možno při přípravě tohoto materiálu plně využít Výukové materiály pro IFRS pro SME (IFRS for SMEs Training Materials), které byly vytvořeny Nadací IFRS pro malé a střední podniky. Příspěvek je zaměřen zejména na vykazování tržeb z prodeje výrobků a zboží, v některých oblastech se však částečně dotýká i otázky vykazování tržeb z prodeje služeb a výnosových úroků. Otázce vykazování výnosů ze služeb, autorských honorářů, úroků a dividend však bude věnováno více pozornosti v následujících dílech našeho seriálu.

Výnosy podle IFRS - praktikum
doc. Ing.
Lenka
Krupová
Ph. D.
katedra finančního účetnictví a auditingu, VŠE Praha
 
IAS 18 VÝNOSY
Výnosy mohou nabývat různých podob:
tržeb z prodeje výrobků, zboží nebo služeb, poplatků, úroků, dividend nebo autorských honorářů.
Tyto typy výnosů upravuje IAS 18. Připomeňme, že IAS 18 se zabývá pouze tou částí výnosů, která se v angličtině nazývá Revenues. Nevztahuje se tedy na výnosy (zisky, přínosy, přírůstky), které patří do skupiny Gains. Standard určuje kritéria, na základě kterých je možno vykazovat jednotlivé složky výnosů. Součástí standardu je také Dodatek, který je zaměřen na konkrétní situace a který poskytuje stručný praktický návod, jak a kdy z těchto oblastí vykázat výnos.
V souladu s
Koncepčním rámcem
se výnosy vykazují, pokud jsou splněny tyto dvě podmínky:
*
je pravděpodobné, že budoucí ekonomický přínos poplyne do společnosti, a
*
tento přínos je spolehlivě ocenitelný.
IAS 18 tato základní kritéria ještě rozšiřuje o další podmínky, v závislosti na tom, zda se jedná o tržbu z prodeje zboží, služeb nebo o dividendy, úroky či autorské honoráře.
Výnosy podle IAS 18 zahrnují pouze částku ekonomického přínosu, která plyne do příslušné společnosti. Pokud tedy společnost vystupuje v určité transakci jako
zprostředkovatel,
je jejím výnosem pouze částka příslušné provize.
Výnosy se
oceňují
v reálné hodnotě přijaté nebo nárokované protihodnoty
po odečtení obchodních slev a množstevních rabatů,
které společnost poskytla odběratelům. Pokud je
platba odložena,
reálná hodnota tržby je nižší než její nominální hodnota. Úrok vyplývající z odložené úhrady pohledávky se vykáže v souvisejícím období ve výsledovce prodávajícího jako finanční výnos. V běžném obchodním styku, kdy platba následuje v krátkém období po dodávce, se v rámci obchodních transakcí od úroku většinou upouští. Pokud však společnost nabídne kupujícímu střednědobý nebo dlouhodobý bezúročný obchodní úvěr nebo přijme od kupujícího směnku s úrokovou mírou nižší, než je tržní úroková míra, bude se tato transakce chápat jako finanční transakce a bude se posuzovat podle IAS 39
Finanční nástroje: účtování a oceňování.
V tomto případě bude reálná hodnota pohledávky zjištěna tak, že budou diskontovány budoucí peněžní toky úrokovou mírou, která je rovna buď úrokové míře podobného finančního nástroje s podobným úvěrovým rizikem, nebo úrokovou mírou, kterou je možno nominální částku nástroje diskontovat na prodejní cenu zboží nebo služeb.
Pokud jsou zboží nebo služby směněny za
shodné nebo podobné zboží nebo služby,
nepovažuje se tato směna za transakci, při které vzniká výnos. Pokud jsou zboží nebo služby směněny za
rozdílné zboží nebo služby,
jedná se o transakci, při které vzniká výnos.
IAS 18 jasně vymezuje kritéria pro uznání výnosů. Pokud se prodej skládá např. z prodeje zboží i z poskytování služeb, musí být tato kritéria splněna v každé jednotlivé transakci.
Pro identifikaci, zda došlo k transakci, při které vzniká tržba, vymezuje IAS 18 samostatná kritéria
pro tři oblasti:
(1)
vykazování tržeb z prodeje zboží1,
(2)
vykazování tržeb z prodeje služeb,
(3)
účtování úroků, autorských honorářů a dividend.
 
Vykazování tržeb z prodeje zboží2
Podle IAS 18 jsou vykázány tržby z prodeje zboží, pokud jsou splněny
všechny
tyto podmínky:
(a)
společnost převedla podstatná rizika a odměny související s vlastnictvím zboží na kupujícího,
(b)
společnost si nezachovala ani pokračující manažerskou angažovanost (která je obvykle spojována s vlastnictvím), ani efektivně neovládá prodané zboží,
(c)
výši vykázaných tržeb lze spolehlivě určit,
(d)
je pravděpodobné, že ekonomické užitky vztahující se k transakci poplynou do společnosti,
(e)
náklady, které byly nebo mají být vynaloženy v souvislosti s transakcí, lze spolehlivě určit.
Kritické je v souvislosti s vykazováním tržeb
určení okamžiku, kdy společnost převedla podstatná rizika a odměny související s vlastnictvím zboží na kupujícího.
Pokud z okolností vyplývá, že tato rizika dosud převedena nebyla a
rizika a odměny vyplývající z vlastnictví nese dosud prodávající,
nesmí být transakce posuzována jako prodej a tržby z prodeje zboží tedy
nesmí být vykázány až do okamžiku převodu rizik.
Další důležitou podmínkou pro vykázání tržeb z prodeje zboží je pravděpodobnost, že
ekonomický užitek z této transakce poplyne do společnosti,
to znamená, že je v okamžiku fakturace pravděpodobné, že odběratel zaplatí.
Další podmínkou pro vykázání tržeb z prodeje zboží je
spolehlivost určení nákladů,
které se vztahují k prodeji zboží. Pokud nelze náklady, které souvisejí s prodejem zboží, spolehlivě určit, nemohou se tržby z prodeje tohoto zboží vykázat. Tento požadavek vyplývá z
matching principle
(principu správného přiřazování nákladů k výnosům), který je jedním ze základních požadavků IFRS.
 
Vykazování tržeb z poskytování služeb
Pokud je výstup z poskytování služeb spolehlivě určitelný, vykáže se podle IAS 18 tržba. Výše vykázané tržby závisí na stupni dokončení transakce k datu rozvahy. Výstup z transakce je spolehlivě určitelný, pokud jsou splněny
všechny
tyto čtyři podmínky:
(1)
částka tržeb je spolehlivě určitelná,
(2)
existuje pravděpodobnost, že ekonomické užitky vyplývající z transakce poplynou do společnosti,
(3)
stupeň dokončení transakce k datu rozvahy je spolehlivě určitelný,
(4)
náklady vynaložené v souvislosti s transakcí a náklady na dokončení transakce jsou spolehlivě určitelné.
Pokud je služba poskytnuta jednorázově, tržba se vykáže v okamžiku poskytnutí služby. Pokud je služba dlouhodobá3, vykazuje se tržba v závislosti na stupni jejího dokončení.
Pokud je služba účtována
metodou procenta dokončení
3, postupuje se podle popisu této metody uvedené v IAS 11. Postupy uvedené v IAS 11 se aplikují stejným způsobem jako například u stavebních zakázek, včetně zákazu vykazování zisku u služeb, kdy není možné spolehlivě odhadnout jejich vývoj (taková situace nastává také v počátečních stadiích vývoje služby - u tzv. „mladých zakázek“). V momentě, kdy se podle odhadu stane zřejmé, že služba bude ztrátová, je nutno vykázat celou ztrátu okamžitě.
 
Vykazování úroků, autorských honorářů a dividend
Tyto výnosy se podle IAS 18 vykáží, pokud jsou splněny dvě
podmínky:
(1)
je pravděpodobné, že budoucí ekonomický užitek vztahující se k transakci poplyne do společnosti,
(2)
částku výnosů lze spolehlivě ocenit.
 
Východiska, podle kterých se tyto výnosy vykazují
V případě
úroku
na poměrné časové bázi, která bere v úvahu efektivní výnos z daného aktiva.
V případě
autorských honorářů
na akruální bázi v souladu s podstatou příslušné smlouvy.
V případě
dividend
v okamžiku, kdy vznikne právo akcionářů na přijetí platby.
 
Příklady - vykazování tržeb podle IAS 18
PŘÍKLAD
Příklad 1
Cestovní kancelář prodává letenky jménem letecké společnosti. Cena letenky je 100; tuto částku zaplatí zákazník cestovní kanceláři. Cestovní kancelář okamžitě po prodeji letenky posílá částku 95 letecké společnosti. Jaký je výnos cestovní kanceláře?
Podle IAS 18 by bylo chybou vykázat tržby ve výši 100 a náklady ve výši 95. Částka získaná jménem letecké společnosti není podle IAS 18 výnosem. Výnosem cestovní kanceláře je pouze částka provize, tj. 5.
PŘÍKLAD
Příklad 2
Společnost prodává v lednu roku 1 stroj, jehož cena na trhu je 200. Faktura za prodej stroje však zní na částku 240, protože se společnost smluvně zavázala ke kompletnímu bezplatnému servisu souvisejícímu se strojem po dobu dvou let. Jak bude ovlivněna výsledovka v jednotlivých letech?
V roce 1 bude vykázána tržba z prodeje stroje v částce 200 a tržba za službu (servis) ve výši 20. Zbylá tržba za službu (20) bude vykázána v roce 2.
PŘÍKLAD
Příklad 3
Společnost vyrábí stroje. Její významný zákazník si u ní objednal speciální stroj, na který složil zálohu v částce 100. Smlouva o prodeji stroje zněla na částku 120. Součástí smlouvy je doložka FOB, podle které se převádí vlastnictví na kupujícího v okamžiku, kdy je zboží naloženo na loď v přístavu. Ve kterém okamžiku vykáže společnost výnos z prodeje stroje?
Tato situace se týká okamžiku převodu rizik na kupujícího. V tomto případě jsou rizika převedena, když je zboží naloženo na loď v přístavu. To je zároveň okamžik vykázání tržby u prodávajícího.
PŘÍKLAD
Příklad 4
Společnost několik let exportovala zboží do zahraničí. V určitém roce však zahraniční vláda zavedla restrikce na platby v cizích měnách. Z toho vyplývá, že inkaso z těchto prodejů se stalo nejistým. Kdy smí společnost vykázat tržby z prodejů zboží nebo služeb do této země?
V tomto případě, v důsledku skutečnosti, že není jisté zda, popřípadě kdy budou restrikce odstraněny, společnost nesmí vykázat tržby z exportu v období prodeje, protože není pravděpodobné, že ekonomické užitky poplynou do společnosti. Tržby se vykáží až v době, kdy restrikce budou odstraněny.
PŘÍKLAD
Příklad 5
Výrobce prodává jeden ze svých výrobků za 500 za kus. Zároveň ale poskytuje zákazníkům 20% slevu na objednávky 100 nebo více kusů. Zákazník si objednal v rámci jedné objednávky 100 kusů daného výrobku. Jaký výnos výrobce vykáže?
Výrobce vykáže výnos z prodeje zboží ve výši 40 000, tj. 100 kusů x [500 (katalogová cena) - 100 (tj. 20 % x 500) - množstevní sleva)].
PŘÍKLAD
Příklad 6
Výrobce prodává jeden ze svých výrobků za 500 za jednotku. Zároveň ale poskytuje zákazníkům 20% slevu na objednávky ve výši 100 nebo více kusů. V případě, že zákazník odebere v rámci jednoho účetního období tisíc a více kusů daného výrobku, získá navíc objemovou slevu ve výši 10 % z katalogové ceny na každém kusu, který v daném účetním období koupil. Zákazník v daném účetním období nakupoval každý měsíc 100 kusů daného výrobku. Jaký výnos výrobce vykáže?
Výrobce vykáže celkový roční výnos z prodeje zboží tomuto zákazníkovi ve výši 420 000, tj. 1 200 jednotek x [500 katalogová cena mínus 150 (tj. 30 % x 500) množstevní sleva].
PŘÍKLAD
Příklad 7
Společnost prodává jeden ze svých výrobků za 500 za kus. Společnost vyměnila 10 kusů těchto svých výrobků za 10 hodin účetní práce se svým obchodním partnerem - mezinárodní účetní firmou. Účetní firma nabízí svým klientům jednu hodinu účetní práce za částku 500. Smí společnost vykázat výnos z této transakce?
Společnost vykáže výnos z prodeje zboží ve výši 5 000 (tj. 10 hodin x 500 za hodinu), protože směňuje své výrobky za položky jiného charakteru.
PŘÍKLAD
Příklad 8
Společnost prodala k prvnímu dni ročního účetního období zásoby na dvouletý bezúročný obchodní úvěr. Současná tržní prodejní cena zboží je 1 652 893, faktura však zněla na částku 2 mil. Jak bude situace zobrazena v účetnictví k 31. 12. roku 1 a roku 2?
Zde vzniká rozdíl 347 107 mezi současnou hodnotou prodejní ceny (1 652 893) a částkou, která se má zaplatit podle smlouvy o dvouletém bezúročném úvěru. Smlouva je fakticky finanční transakcí. Společnost vykáže k okamžiku prodeje výnos z prodeje zboží ve výši 1 652 893. Dále společnost vykazuje úrokový výnos ve výši 165 289 v současném účetním období a 181 818 v příštím účetním období za použití metody efektivní úrokové míry.
PŘÍKLAD
Příklad 9
Společnost prodala k prvnímu dni účetního období zásoby na dvouletý bezúročný obchodní úvěr. Faktura zněla na částku 2 mil. Společnost a její konkurenti všeobecně přiznávají klientům odložené platby bez úročení, a z toho důvodu nejsou k dispozici žádné současné hotovostní transakce, ze kterých by společnost mohla udělat spolehlivý odhad prodejní ceny. Společnost odhaduje, že zákazník může získat finanční prostředky z jiných zdrojů za 5% roční úrokovou sazbu. Jak bude situace zobrazena v účetnictví k 31. 12. roku 1 a roku 2?
Společnost vykáže výnos z prodeje zboží k datu prodeje ve výši 1 814 059 (tj. v současné hodnotě částky 2 mil. diskontované sazbou 5 % na dva roky). Dále potom musí vykázat úrokový výnos 90 703 v současném účetním období (v roce 1) a 95 238 v následujícím účetním období (v roce 2).
PŘÍKLAD
Příklad 10
Dne 1. ledna 20X1 vyměnil obchodník s palivem sídlící v Praze 180 000 litrů motorového paliva za 180 000 litrů téhož paliva s jiným obchodníkem s palivem sídlícím v Brně, aby uspokojil naléhavou objednávku zákazníka. Motorové palivo stojí 1 za litr. Kdy vykáže obchodník v Praze výnos?
Obchodník s palivem v Praze nevykáže z výměny paliva s obchodníkem v Brně žádný výnos, jedná se o výměnu shodného zboží.
Obchodník s palivem v Praze vykáže výnos v okamžiku prodeje vyměněného paliva svému zákazníkovi (tj. třetí straně).
PŘÍKLAD
Příklad 11
Výrobce luxusních jachet uzavře smlouvu o prodeji jachty bance za 1 mil. s tím, že se zároveň zaváže odkoupit za rok tuto jachtu zpět za 1 080 000.
Ke dni, kdy strany vstoupily do smluvního vztahu, byla fair value jachty 2 mil. a implicitní výpůjční úroková míra u výrobce byla 8 %
p. a.
Banka nemá právo jachtu prodat. Jak bude transakce zobrazena u výrobce jachet?
Výrobce jachet nesmí vykázat výnos z prodeje jachty. Podstatou transakce je půjčka výrobci jachet od banky ve výši 1 mil., která je zajištěna jachtou. Výrobce vykáže 1 mil. jako zajištěný závazek a jachtu si ponechá ve svých aktivech. Částka 80 000 (přeplatek vzniklý rozdílem prodejní ceny 1 000 000 a ceny při zpětném odkupu 1 080 000) se vykáže jako úrok.
PŘÍKLAD
Příklad 12
Výrobní společnost vyrobila na zakázku klienta výrobní zařízení na výrobu plastových materiálů. Zařízení se vyrábí po částech. Tyto části jsou pak složeny a instalovány přímo v závodě klienta. Vlastnictví přechází ve chvíli, kdy je celé zařízení dodáno, smontováno a je provedena kontrola. Zákazník za zařízení zaplatí v okamžiku dodávky.
Společnost poskytuje zákazníkovi standardní dvouletou záruční lhůtu na výrobní defekty stroje.
V tomto případě zákazník provedl kontrolu instalace a zboží převzal. Kdy vykáže výrobní společnost zisk z prodeje zařízení? Jak bude řešena otázka záručních oprav?
Společnost vykáže zisk po kontrole instalace, kdy na kupujícího přecházejí rizika i odměny z vlastnictví stroje (za předpokladu, že jsou splněny i ostatní požadavky související s prodejem zboží).
Poznámka: V souladu s IAS 37
Rezervy, podmíněné závazky a podmíněná aktiva
musí společnost vytvořit rezervu na záruční opravy.
PŘÍKLAD
Příklad 13
Z
adání je shodné s předcházejícím příkladem.
Po roce od prodeje však zjistí zákazník na pořízeném stroji výrobní defekt. V souladu se zárukou splní společnost svou smluvní povinnost a vymění poškozenou součástku stroje. Změní se v důsledku opravy stroje vykázaný výnos z prodeje (zpětně)?
Výnosy se o náklady spojené s opravou nijak nemění. O plnění ze záruční opravy se účtuje v souladu s IAS 37 (tj. plnění se účtuje přímo proti vytvořené rezervě).
PŘÍKLAD
Příklad 14
Zadání je shodné se zadáním příkladu 12 (prodej zařízení na výrobu plastových materiálů).
V tomto případě však nebyl zákazník spokojen s dodaným zbožím, a proto dodávku nepřijal. Jak bude prodávající účtovat o zařízení?
Společnost nemůže vykázat žádný výnos, protože rizika a odměny z vlastnictví stroje vůbec nepřešly na kupujícího. Zařízení zůstává součástí zásob (aktiv) prodávajícího a bude testováno na snížení hodnoty podle IAS 36
Snížení hodnoty aktiv.
Poznámka: V tomto případě nedošlo k prodeji, takže nebude ani vytvořena rezerva na záruční opravy (v závazcích).
PŘÍKLAD
Příklad 15
Zadání je opět shodné se zadáním příkladu 12 (prodej zařízení na výrobu plastových materiálů). V tomto případě však bylo zařízení prodáno na standardní obchodní úvěr se splatností 60 dní.
Když kupující zboží přijímal, byl v dobré finanční situaci. Jenže měsíc po dodání byl závod kupujícího zničen přírodní katastrofou a prodávající očekává, že v důsledku likvidace následků katastrofy dostane zaplaceno jen 20 % prodejní ceny. Jak společnost vykáže výnos z prodeje?
Společnost vykáže výnos (a zaúčtuje v aktivech pohledávku) po kontrole převzatého zboží, tedy v okamžiku, kdy přešla rizika i odměny z vlastnictví stroje na kupujícího a byly splněny i ostatní podmínky pro vykázání tržby z prodeje zboží.
Účet pohledávek bude následně testován na snížení hodnoty. Výnos z prodeje stroje se snížením hodnoty pohledávky nemění.
PŘÍKLAD
Příklad 16
Dvě výzkumné firmy (A a B) soutěží o vývoj sloučeniny pro výrobce farmaceutik. Podle podmínek smlouvy se A i B pokoušejí o vývoj sloučeniny zároveň. Výrobce vyplatí částku 1 mil. té výzkumné společnosti, která jako první dodá dokončenou sloučeninu, která bude splňovat předem dané vlastnosti. Druhá výzkumná firma nedostane nic.
Když farmaceutická firma přijala sloučeninu vyvinutou firmou A, firma B upustila od rozpracovaného výzkumu. Kdy budou firmy A a B vykazovat výnosy?
Dodání sloučeniny (splňující předem dané vlastnosti) dříve než druhá firma je specifickým úkonem, který je důležitější než jakýkoli jiný úkol. V souladu s touto skutečností odloží výzkumné firmy vykázání výnosů až do chvíle, kdy farmaceutická společnost příjme jejich sloučeninu.
V okamžiku, kdy farmaceutická společnost přijme sloučeninu firmy A, vykáže firma A výnos ve výši 1 mil. Společnost B nevykáže žádný výnos - z poskytnutí služeb farmaceutické společnosti jí neplynou žádné přínosy.
PŘÍKLAD
Příklad 17
Prodejce automobilů prodává nové automobily zákazníkům za částku 40 000. V rámci časově ohraničené nabídky nyní nabízí, že bude automobil po dobu tří let zdarma udržovat. Tuto servisní službu je běžně možno koupit samostatně za 1 000.
V tomto případě je nutné identifikovat dvě samostatné transakce, kdy prodejce:
1)
prodá zboží - nový automobil za 39 000, tj. vykáže výnos v částce 39 000,
2)
bere na sebe závazek poskytování servisní služby na dobu tří let ve výši 1 000, tuto částku vykáže jako výnos příštích období.
Je tedy nutné, aby prodejce posuzoval části transakce odděleně. Jelikož jsou běžně tyto části odděleně prodávány, je možné rozdělit jejich hodnotu na proporcionální bázi.
PŘÍKLAD
Příklad 18
Výrobce prodává zboží zákazníkům prostřednictvím svého zprostředkovatele. Zprostředkovatel má zboží v tzv. „konsignačním skladu“ (tj. zboží je ve skladu zprostředkovatele, ale reálně patří výrobci). Zprostředkovatel může zboží kdykoliv vrátit. Výrobce požaduje, aby zprostředkovatel prodával zboží za částku 100. Z toho je částka 10 provize, kterou si zprostředkovatel nechá, a zbytek převede zpět na výrobce. V případě, že zboží je vadné, zákazníci ho mohou vrátit přímo výrobci na opravu či výměnu.
Jelikož v tomto případě zprostředkovatel pouze přeprodává zboží výrobce, smí vykázat výnos pouze ve výši provize, tj. částku 10. Naopak výrobce vykáže tržby ve výši 100 a odbytové náklady ve výši 10. Důvodem k tomuto způsobu vykázání je, že podstatná rizika a odměny z vlastnictví nebyla převedena na zprostředkovatele. Datum prodeje pro výrobce bude datum, kdy zprostředkovatel prodal zboží zákazníkovi. Výrobce má též za povinnost vykázat rezervu na záruční opravy nebo výměny zboží.
PŘÍKLAD
Příklad 19
Výrobce prodává zboží zprostředkovateli za částku 90. Ten zboží nakupuje za účelem dalšího prodeje. Pouze zprostředkovatel má možnost vrátit vadné zboží výrobci. Zprostředkovatel požaduje ziskovou marži ve výši 10, proto prodává zboží zákazníkům za 100.
Zprostředkovatel se v této situaci chová jako samostatná společnost (nezávislá na výrobci), protože je vystaven podstatným rizikům a odměnám souvisejícím s vlastnictvím. Zprostředkovatel vykáže výnos ve výši 100 a náklady ve výši 90 za každý prodaný kus. Výrobce vykáže výnos ve výši 90 a také rezervu na záruční opravy nebo výměny zboží.
PŘÍKLAD
Příklad 20
Bezpečnostní agentura uzavřela smlouvu se zákazníkem na dodání poplašného zařízení proti vloupání, včetně jeho instalace a servisu systému po dobu tří let od instalace a na poskytnutí ozbrojeného zásahu v případě, že dojde ke spuštění alarmu. Zákazník je podle smlouvy povinen platit bezpečnostní agentuře částku 20 000 po dobu tří let po instalaci. Částka není úročena.
Bezpečnostní agentura instaluje pouze poplašná zařízení, která sama prodává. Nikdy neinstaluje systémy, které prodává jiná firma. Zákazník si nemůže koupit zařízení bez instalace.
Bezpečnostní agentura uzavřela obchod, který se skládá z několika komponent. Transakce má tyto části:
*
Prodej zboží, včetně instalace poplašného zařízení.
*
Poskytování údržby alarmu.
*
Poskytnutí ozbrojeného zásahu po spuštění alarmu.
*
Finanční složku související s bezúročnou platbou.
Bezpečnostní agentura musí rozdělit protihodnotu nárokovanou na zákazníkovi do několika oddělených a jasně identifikovatelných částí transakce. Také musí použít kritéria pro vykázání výnosu na každou část transakce zvlášť (pro prodej zboží, pro poskytování služeb a pro finanční služby).
V našem případě není instalace samostatnou komponentou transakce, jelikož zákazník si nemůže koupit systém bez instalace. Pokud je instalace součástí prodeje zboží, vykazuje se poplatek za tuto instalaci jako součást tržeb za zboží. Prodejce obecně vykazuje výnos z prodeje zboží v okamžiku, kdy kupující převezme zboží a skončí jeho instalace a kontrola, neboť to je zpravidla okamžik, kdy přecházejí významná rizika a odměny související s vlastnictvím zboží.
 
ZÁVĚR
Vzhledem k tomu, že požadavky na vykazování výnosů (revenues) jsou v podstatě shodné jak u „plných“ IFRS, tak u
IFRS pro SME,
mohou čtenáři při studiu IFRS plně využít Výukový materiál (IFRS for SMEs Training Materials), který je zdarma na internetových stránkách IASB. Rozdíly oproti plným IFRS jsou pouze v tom, že
IFRS pro SME
mají zredukované požadavky na zveřejňování a jsou psány jednodušším jazykem.
V dalším příspěvku budeme pokračovat v příkladech a případových studiích na vykazování výnosů podle IFRS, tentokrát otázkou vykazování výnosů ze služeb, zejména služeb dlouhodobých, včetně dlouhodobých zakázek (smluv o zhotovení).
 
Literatura:
*
[1] Ernst&Young: International GAAP 2009, Volume 1, Wiley, ISBN 978 0 470 74003 3
*
[2] International Accounting Standards Board: International Financial Reporting Standards, IFRS 2011, ISBN 9 781907 877001
*
[3] International Accounting Standards Board: IFRS for SMEs Training Materials, 2010, http://www.ifrs. org/IFRS+for+SMEs/Training+modules.htm Tento text byl zpracován jako jeden z výstupů výzkumného záměru Rozvoj finanční a účetní teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního hlediska, registrační číslo MSM 6138439903.
1 Do této kategorie podle IAS 18 patří i tržby z prodeje výrobků. Anglický pojem „Goods“ zahrnuje jak zboží, tak výrobky.
3 V souvislosti s vykazováním tržeb z prodeje služeb odkazuje IAS 18 na metodu procenta dokončení, která je blíže popsána v IAS 11
Stavební smlouvy
(Dlouhodobé zakázky, Smlouvy o zhotovení). Metody vykazování zakázek budou předmětem následujícího příspěvku.

Související dokumenty