Změny pravidel pro uplatnění nároku na odpočet daně od 1. 4. 2011 u manažerských vozidel ve vazbě na účetní postup, 4. část

Vydáno: 16 minut čtení

V minulém příspěvku, uveřejněném v časopisu Účetnictví v praxi č. 4/2011 na s. 26, byl vysvětlen postup při uplatnění nároku na odpočet daně u přijatých zdanitelných plnění týkajících se dlouhodobého majetku, který plátce využívá nejen ke svým ekonomickým činnostem, ale současně k jiným účelům, tj. k účelům nesouvisejícím s ekonomickou činností plátce, a to konkrétně u tzv. manažerských vozidel. Na konkrétních příkladech byl vysvětlen zejména postup při uplatnění nároku na odpočet daně, který je plátce povinen s účinností od 1. 4. 2011 respektovat při pořízení takového majetku v roce, kdy došlo k jeho pořízení. V tomto příspěvku se zaměříme na praktický postup při úpravě odpočtu daně v následujících čtyřech letech po roce, kdy bylo manažerské vozidlo pořízeno.

Změny pravidel pro uplatnění nároku na odpočet daně od 1. 4. 2011 u manažerských vozidel ve vazbě na účetní postup
Ing.
Dagmar
Fitříková
Ing.
Dagmar
Procházková
 
MANAŽERSKÉ VOZIDLO
Pro účely tohoto příspěvku používáme pojem „manažerské vozidlo“, tj. pojem, který je v praxi běžně používán pro případy, kdy je vozidlo, které zaměstnavatel, plátce daně, používá pro tzv. „služební jízdy“, tj. k uskutečňování svých ekonomických činností a současně poskytne vozidlo zaměstnanci bezplatně k využití pro jeho soukromé jízdy. Pokud je takové vozidlo evidováno plátcem jako hmotný majetek ve smyslu § 26 až 32a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), jedná se z pohledu DPH o dlouhodobý obchodní majetek vymezený v § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“). U takto využívaného majetku je plátce povinen respektovat od 1. 4. 2011 nová pravidla, a to v roce, kdy došlo k pořízení takového majetku a dále při úpravě odpočtu daně podle § 78 a § 7a ZDPH.
 
POSTUP PŘI UPLATNĚNÍ NÁROKU NA ODPOČET DANĚ V ROCE POŘÍZENÍ MANAŽERSKÉHO VOZIDLA
Připomeňme si postup při uplatnění nároku na odpočet daně v roce pořízení manažerského vozidla, přesněji postup v případech, kdy došlo k pořízení takového vozidla v období po 31. 3. 2011. Pokud plátce pořídí manažerské vozidlo a zařadí toto vozidlo do kategorie dlouhodobého majetku [§ 4 odst. 1 písm. d) ZDPH], je s účinností od 1. 4. 2011 povinen při jeho pořízení (včetně j