Dlouhodobý majetek podle IFRS - praktikum, 8. část

Vydáno: 21 minut čtení

V tomto čísle pokračujeme v problematice vykazování leasingů podle IAS 17 - Leasingy. V předcházejících dvou příspěvcích, uveřejněných v Účetnictví v praxi č. 1 a 3/2011, byly probrány otázky členění leasingu na operativní a finanční a oblast účtování leasingu u nájemce. V tomto příspěvku se zaměříme na leasing z hlediska pronajímatele a na prodej a zpětný pronájem.

Dlouhodobý majetek podle IFRS - praktikum
doc. Ing.
Lenka
Krupová
Ph. D.
katedra finančního účetnictví a auditingu, VŠE Praha
 
FINANČNÍ LEASING U PRONAJÍMATELE
V případě finančního leasingu vykazuje pronajímatel ve své rozvaze
pohledávku za nájemcem.
Nevykazuje tedy aktivum (předmět leasingu) v jeho fyzické podstatě, a tudíž ani odpisy tohoto majetku.
Finanční leasing z hlediska pronajímatele lze podle IAS 17 rozdělit do dvou skupin:
(1)
přímý typ leasingu (direct type lease),
(2)
prodejní typ leasingu (sales type lease).
 
Přímý leasing (Direct Type Lease)
Finanční leasing označovaný jako Direct Type Lease (Direct Financing Lease) provádějí typicky leasingové společnosti. Tyto společnosti pořídí určité aktivum s cílem jej dále použít jako předmět finančního leasingu, přičemž nedosahují žádný prodejní či distributorský zisk z dané transakce. Jejich výnosem je v tomto případě pouze finanční výnos ve formě úroku v průběhu doby trvání leasingu. Leasingová společnost tedy v tomto případě vystupuje jako banka, která poskytuje nájemci úvěr.
 
Prodejní typ leasingu (Sales Type Lease)
Finanční leasing, který se označuje jako Sales Type Lease, představuje leasing, kde jako pronajímatel vystupuje výrobce nebo distributor, který uskutečňuje vedle leasingu také přímé prodeje. Ten je tak obeznámen jednak s výrobními náklady daného aktiva či náklady na jeho pořízení a dále zná jeho prodejní cenu. Náklady na prodej jsou v tomto okamžiku představovány pořizovací hodnotou nebo účetní hodnotou (výrobními náklady) příslušného aktiva. Pronajímatel v tomto případě vykazuje dva typy výnosů:
(1)
zisk nebo ztrátu z prodeje aktiva, který je předmětem leasingu, při normální prodejní ceně, přičemž se berou v úvahu možné množstevní nebo jiné obchodní slevy; a
(2)
finanční výnos (úrok) v průběhu doby trvání leasingu.
Metody účtování zisku z prodeje u tohoto typu leasingu jsou závislé na způsobu účtování
prodejů na splátky.
Účtování zisků a ztrát ze splátkových prodejů (Sales Type Lease) je popsáno v IAS 18
Výnosy.
Zde pouze uvedeme metody, o které se jedná1:
(a)
Akruální metoda (Accrual Method), která vykazuje zisky z prodeje v okamžiku prodeje.
(b)
Splátková metoda (Installment Method), která vykazuje zisky v závislosti na výši přijatých splátek.
(c)
Metoda úhrady nákladů (Cost Recovery Method), která vykazuje zisky z prodeje až v době, kdy přijaté splátky převýší náklady u prodávajícího.
 
Neodpovídající úroková sazba nebo prodejní cena u prodejního typu leasingu
Tržbou z prodeje u prodejního typu l