Co je v zákonech nového (novinky z období 17.1.2011 až 11.2.2011)

Vydáno: 12 minut čtení

Na otázku v titulku „Co je v zákonech nového?“ můžeme uvést lakonickou odpověď, že všechny novinky jsou již známé, neboť jsou účinné od 1. ledna 2011. Ve Sbírce zákonů není k dispozici žádná účetní či daňová novela. V úvodu vědomě porušíme nepsanou dohodu, že informujeme pouze o schválených novinkách, a nahlédneme do úpravy projednávané novely zákona o DPH. V další části se zaměříme na náměty, které jsou nanejvýš aktuální a důležité pro zpracování daňových přiznání za rok 2010. Text doplňujeme poznámkou k aktuálnímu novému zdanění solární energie. V dalším textu se proto věnujeme novinkám publikovaných Ministerstvem financí, a na závěr uvádíme několik tipů pro daňová přiznání roku 2010 navazujících na informace Ministerstva financí k daňovým kontrolám.

Co je v zákonech nového
Ing.
Jan
Ambrož
 
NOVELA DPH
S napětím očekáváme, jak přesně bude znít
novela zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZDPH“), jejíž účinnost by měla být k
1. dubnu 2011.
K té je vhodné poznamenat, že proti původnímu návrhu mělo dojít k pozitivní úpravě a pro uplatnění nároku na odpočet daně na vstupu bude stačit vlastnictví daňového dokladu do zákonného termínu pro podání daňového přiznání.
To znamená při měsíčním zdaňovacím období do 25. dne následujícího kalendářního měsíce za předchozí měsíc. Byla by tak zachována současná praxe. Ale. Před uzávěrkou jsme obdrželi neoficiální informaci, že poslanecká sněmovna opravu navrženou senátem nepřijala.
Teorie
versus
Praxe
Do určité míry musíme počínání poslanců posuzovat shovívavě, vždyť se neorientují ani v kauzách týkajících se jejich osobního zdanění. Navíc pochybení vzniklo opakujícím se nesprávným přístupem předkladatelů, tj. Ministerstva financí. Uvedená změna, komentovaná důkladně v časopise Účetnictví v praxi č. 2/2011, přináší zbytečné problémy - například v nastavení účetních programů, kdy bude nutné v řadě případů odlišit účetní a zdaňovací období.
Nevíme, proč metodici Ministerstva financí nenahlédnou více do praxe; několik dalších novinek v novele ZDPH nepřinese ani korunu navíc do státního rozpočtu. Jen ztíží běžný život správcům daně a plátcům daně.
 
ZÁKONNÉ TERMÍNY
Kdy
se podává, resp. musí podat daňové přiznání k dani z příjmů za rok 2010, je (bylo) všem poplatníkům jasné. Namítnete, že je skutečně zbytečné se tím více zabývat.
Chyba lávky. Stačí nahlédnout do mnoha publikovaných materiálů, připravených do tisku v dostatečném předstihu. Stalo se to bohužel i naší redakci s přílohou Termínový kalendář 2011 (v časopise Účetnictví v praxi č. 1/2011), která vychází z oficiálních zdrojů Ministerstva financí - viz prosincový materiál Ministerstva financí
Daňový kalendář pro rok 2011.
O změně v termínech jsme Vás stihli informovat ještě také v č. 1/2011 časopisu Účetnictví v praxi, a to na s. 32.
 
Daňový řád
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), pravidla změnil, o čemž jsme Vás již informovali. Ministerstvo financí, aby nedocházelo k nepřesnostem, vydalo dne 4. 2. 2011 Tiskovou zprávu
Změna termínu pro podání daňového přiznání.
Důvodem je skutečnost, že na stránkách Ministerstva financí byla ještě v prosinci publikována jiná data.
Změna termínů se týká jen některých daňových přiznání, hlášení nebo vyúčtování k posunu termínu pro jejich podání a vychází z metodiky počítání lhůt stanovených podle týdnů, měsíců a let podle daňového řádu. Platí, že lhůta nově běží až ode dne následujícího po dni, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek. Proto se změna nedotkne třeba daně z přidané hodnoty nebo lhůt stanovených zákonem.
1. 4. 2011/1. 7. 2011
A tak se daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob i právnických osob za zdaňovací období 2010 podává „až“ k 1. 4. 2011. Má-li poplatník tzv. prodloužený termín (audit, daňový poradce), nový termín je 1. 7. 2011.
 
ZDANĚNÍ „SOLÁRNÍ ENERGIE“
Novému povinnému „odvodu“ za elektřinu vyrobenou ze slunečního záření účinnému od 1. ledna 2011 je věnováno
sdělení
Generálního finančního ředitelství k aplikaci ustanovení Čl. I bodu 2 a Čl. II bodu 2 zákona č. 402/2010 Sb. ze dne 2. února 2011.
 
Osvobození
Ve sdělení se řeší, kdy lze uplatnit osvobození. Podmínkou je, že se jedná o elektřinu vyrobenou ze slunečního záření ve výrobně elektřiny s instalovaným výkonem výrobny do 30 kW, která je umístěna na střešní konstrukci nebo obvodové zdi jedné budovy spojené se zemí pevným základem evidované v katastru nemovitostí.
 
Poplatník a plátce
Poplatníkem odvodu je výrobce elektřiny ze slunečního záření. Plátcem odvodu je provozovatel přenosové soustavy, resp. provozovatel regionální distribuční soustavy, který je povinen odvod provést z částek hrazených výrobci formou výkupní ceny nebo zeleného bonusu.
Praxe
Dále se ve sdělení uvádí, že poplatník odvodu bude stále vystavovat doklady na výkupní cenu, resp. zelený
bonus
, obdobně jako do konce roku 2010, tj. v hrubé výši, tj. ve výši nesnížené o odvod. Výpočet výše odvodu, jeho sražení a odvedení je povinností plátce.
 
Daňový výdaj (náklad)
Částka odvodu je daňově účinná, neboť tak praví ustanovení § 24 odst. 2 písm. p) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „ZDP“ (na které se odvoláváme i v závěru příspěvku!).
 
Povinnosti plátce
K povinnostem distributora lze dodat, že základem odvodu podle § 7c zákona č. 402/2010 Sb. jsou částky fakturované poplatníkem plátci bez DPH v předmětném odvodovém období. O částku odvodu bude snížena úhrada poplatníkovi.
Plátce je povinen odvod ze základu odvodu provést do 25 dnů po skončení odvodového období (tj. kalendářního měsíce), ve kterém v souladu s platnými účetními předpisy o základu odvodu účtoval. Ve stejné lhůtě je povinen podat vyúčtování odvodu na tiskopise MFin 5537 - vzor č. 1, který je k dispozici na stránkách Ministerstva financí.
 
FINANČNÍ ZPRAVODAJ
Ve Finančním zpravodaji č. 1/2011 ze dne 25. 1. 2011 jsou obsaženy tři materiály:
*
Vyhláška č. 403 ze dne 21. prosince 2010, kterou se mění vyhláška č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů aj.
*
Přehled platných smluv České republiky o zamezení a z majetku.
*
Pokyn GFŘ-D-1 Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2010 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, který jsme již komentovali v časopisu Účetnictví v praxi č. 2/2010.
 
Mezinárodní smlouvy
Každoročně zveřejňuje Ministerstvo financí
Přehled platných smluv
České republiky o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku podle stavu k 1. lednu.
Budete-li v
daňovém přiznání za rok 2010
řešit vyloučení dvojího zdanění, nezapomeňte si zkontrolovat:
*
zda je či není s konkrétní zemí smlouva uzavřena, a
*
jestli máte k dispozici aktuální platný text.
 
BULLETIN MINISTERSTVA FINANCÍ
Nazvali jsme tak
Zpravodaj Ministerstva financí
- leden 2011, který připravilo oddělení Komunikace Ministerstva financí, jehož funkcí je formou emailového letáku zaslat informace a upoutávky na aktuální obsah internetových stránek Ministerstva financí ČR.
Jedná se obecný souhrn materiálů z
gesce
Ministerstva financí. V časopise Účetnictví v praxi Vás průběžně informujeme o důležitých novinkách.
 
ZÁKLAD DANĚ Z PŘÍJMŮ
Neúprosně se blíží termíny daňových přiznání, a tak jsme pro Vás připravili několik tipů, které vycházejí z výsledků kontrol finančních úřadů publikovaných Ministerstvem financí.
 
Změna prokazování u fyzických osob
Určitě stojí za pozornost výsledek jedné z kontrol, která doměřila poplatníkovi daně z příjmů fyzických osob základ daně cca 3 mil. Kč. Důvodem bylo pochybení při změně prokazování, která je bohužel stále velmi častá.
Zahájení účetnictví
Poplatník zahájil vedení účetnictví a zapomněl na ustanovení § 23 odst. 14 a přílohy č. 3 ZDP a neprovedl povinnou úpravu: zvýšení základu daně o neinkasované pohledávky v roce zahájení vedení účetnictví. Poplatník tak učinil až o dva roky později.
Nezapomeňte, že při změnách ve způsobu prokazování, ať už se jedná o přechod na paušální výdaje anebo naopak na prokazování (daňovou evidencí nebo účetnictvím), může vzniknout povinnost provést
úpravu základu daně z příjmů.
Nejvíce se chybuje, když se přejde na paušální výdaje (2011) z daňové evidence (2010) - zákonná úprava patří do roku
2010
!
 
„Podnikání“ fyzické osoby
Při jedné z daňových kontrol byl zvýšený základ daně zdůvodněn tím, že poplatník vykazoval v daňové evidenci výdaje na materiál, ale neevidoval žádné příjmy - resp. podle kontrolního orgánu:
„Daňový subjekt neprokázal ani po výzvě, že výdaje na nákup materiálu byly vynaloženy k dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů.“
Přitom se jednalo o sedmimístnou částku na spotřebu materiálu.
V tomto případě je nutné zdůraznit, že není povinností prokázat v návaznosti na § 24 odst. 1 ZDP
přímou souvislost
„každé“ jednotlivé nákladové položky. Například spotřební materiál do tiskárny se velmi těžko projeví jako položka účtovaná na vydané faktuře za poradenské služby atd. Nebo může být vykázána daňová ztráta a nemá to vliv na hodnocení daňové účinnosti vynaložených výdajů, protože obecné kritérium je:
„... dosažení zajištění a udržení ...“
. Nejsou-li vykázány například za delší časové období žádné příjmy, může však být správný titulek - „Podnikání“, tj. v uvozovkách a ve skutečnosti daňový subjekt ani nepodniká.
Uznání daňových výdajů je tedy založeno na
prokázání
- doložení podklady a také, že slouží pro činnost jako takovou. Nezapomeňte na tento princip při zpracování daňového přiznání za rok 2010.
 
Účetnictví právnické osoby
Zajímavé je z odborného hlediska posouzení nesprávných údajů v účetnictví předložené právnickou osobou. Jednalo se o položku zásob - zboží na skladě, k níž nebyl schopen poplatník doložit řádné
inventarizace
(inventurní soupisy). Kontrolní orgán zpochybnil existenci zásob, jejich vlastnictví a zvýšil základ daně. Z podkladů není možné dovodit, jak přesně bylo rozhodnutí zdůvodněno, neboť samotné pořízení zásob na skladě je pro daň z příjmů neutrální. V textu je totiž uvedeno neuznání stavu zásob k prvnímu dni účetního období a zřejmě též následného prodeje.
Závěr je však jasný - musíme mít v pořádku nejen doklady o pořízení a prodeji zásob, ale také
skladovou evidenci,
i když bychom použili při účtování zásob metodu B. Ukládá to mimo jiné vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Při zpracování účetní závěrky za rok 2010 zkontrolujte modul zásob, kvalitu inventur, zda byly zaúčtovány inventarizační rozdíly do roku
2010
!
 
Doklady u právnických osob
Další případ ilustruje podcenění při koupi obchodního podílu. Nový společník s. r. o. si nezajistil převzetí potřebných účetních a daňových dokladů od původního vlastníka.
Finanční úřad oprávněně při daňové kontrole za období, kdy byla obchodní společnost ve vlastnictví jiného společníka, doměřil
daň podle pomůcek!
Ponaučení bylo v tomto případě velmi drahé. Převezmete-li třeba společnost s ručením omezením, zkontrolujte si, zda jsou k dispozici archivované podklady podle stanovených lhůt.
 
Náklady na reklamu
Zde se jednalo o opakující se problém prokazování uskutečněné reklamy. Jestli byl či nebyl závěr kontrolního orgánu:
„... daňový subjekt neprokázal, že k poskytnutí služeb došlo v místě, čase a rozsahu tak, jak je uvedeno na jednotlivých fakturách“.
správný, nemůžeme posoudit.
Doporučujeme u významných reklamních akcí
doložit
plnění nejen smlouvami, ale též související fotodokumentací apod.
 
Závěr
Při zpracování daňových přiznání za rok 2010 důkladně prověřte, zda máte správně stanoven daňový základ, a pozorně se věnujte citlivým daňovým nákladům na reklamu aj. A rozhodně nepodceňujte význam účetnictví, účetní závěrky.
Daňová kalkulačka
Na stránkách
Ministerstva financí
je k dispozici aktuální
Daňová kalkulačka 2010
pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob, která je skutečně jen obecná. Nelze ji pro běžné potřeby využít, neboť mimo jiné vychází z dílčích daňových základů, jejichž hodnota je zpravidla ovlivněna řadou faktorů.
Tiskopisy
Můžeme tedy konstatovat: nespoléhejte na zjednodušené postupy a při zpracování daňových přiznání za rok 2010 věnujte pozornost spíše důkladným podrobným přílohám k tiskopisům daňového přiznání. A v této souvislosti si dovolíme Vám doporučit přílohu
Optimalizace daňové povinnosti
z předchozího čísla časopisu Účetnictví v praxi č. 2/2010, přílohu k tomuto číslu časopisu na téma Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2010 a pokračování příspěvku
Sestavení základu daně DPPO pro rok 2010.