Změny pravidel pro uplatnění nároku na odpočet daně od 1. 4. 2011 ve vazbě na účetní postup, 1. část

Vydáno: 16 minut čtení

S účinností od 1. 4. 2011 jsou v rámci připravované novely zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, (dále jen „ZDPH“), navrhovány významné změny v oblasti DPH, se kterými by se plátci měli v dostatečném předstihu seznámit. Novela ZDPH byla schválena v prosinci Poslaneckou sněmovnou a byla předložena Senátu k projednání. Cílem tohoto příspěvku je zaměřit se zejména na změny, které se týkají pravidel při uplatnění nároku na odpočet daně zejména výše nároku na odpočet daně, a vyhodnocení období, za které je plátce daně oprávněn nárok na odpočet daně, uplatnit nejdříve. Vzhledem k tomu, že nová pravidla budou platit v průběhu roku, tj. až od 1. 4. 2011, budou plátci daně v roce 2011 v situaci, kdy v daňových přiznáních za zdaňovací období leden až březen 2011 budou uplatňovat a prokazovat nárok na odpočet daně podle současně platných pravidel a s účinností od 1. 4. 2011 budou povinni respektovat přísnější pravidla upravená novelizovaným zněním ZDPH.

Změny pravidel pro uplatnění nároku na odpočet daně od 1. 4. 2011 ve vazbě na účetní postup
Ing.
Dagmar
Fitříková
Ing.
Dagmar
Procházková
 
VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ
 
Daň na vstupu
Daní na vstupu u přijatého zdanitelného plnění se podle novelizovaného znění § 72 odst. 2rozumí daň uplatněná podle platného ZDPH, a to:
a)
na zboží, které plátci bylo nebo má být dodáno, nemovitost, která mu byla nebo má být převedena, anebo službu, která mu byla nebo má být poskytnuta,
b)
na zboží, které bylo plátcem pořízeno z jiného členského státu anebo dovezeno ze třetí země, nebo
c)
v případě plnění podle § 13 odst. 4 písm. b).
Poznámka:
Podle ustanovení § 13 odst. 4 písm. b) novelizovaného znění ZDPH se považuje z dodání zboží nebo převod nemovitosti za úplatu také uvedení dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností do stavu způsobilého užívání, pokud plátce použije tento majetek pro účely, pro které
má nárok
na odpočet daně v
částečné výši.
V souvislosti s uskutečněním tohoto specifického zdanitelného plnění vzniká plátci nárok na odpočet daně.
 
Výše nároku na odpočet daně
Výše nároku na odpočet daně vyplývá z definice daně na vstupu vymezené v

Související dokumenty

Zákony

235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty