Dlouhodobý majetek podle IFRS - praktikum, 6. část

Vydáno: 22 minut čtení

V seriálu zaměřeném na příklady a případové studie pro aplikaci IFRS v praxi pokračujeme tématem leasingy. V minulých číslech časopisu byla obsažena problematika dlouhodobého hmotného majetku podle IAS 16 Pozemky, budovy a zařízení, IAS 40 Investice do nemovitostí a IFRS 5 Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončené činnosti. Původně měl náš seriál v tomto čísle již pokračovat oblastí výnosů podle IFRS; v létě tohoto roku však oddělení vzdělávání IASB dokončilo a publikovalo na internetových stránkách www.ifrs.org studijní materiál týkající se leasingů1. Tato oblast tematicky lépe zapadá do našeho seriálu, proto bude nyní několik příspěvků věnováno právě leasingům.

Dlouhodobý majetek podle IFRS - praktikum
doc. Ing.
Lenka
Krupová
Ph. D.
katedra finančního účetnictví a auditingu, VŠE Praha
Ing.
Štefan
Fabián
Ph. D.
katedra financií a účtovníctva, Prešovská univerzita v Prešove
Na rozdíl například od slovenské úpravy leasingu, která je již od roku 2004 ve velké míře srovnatelná s požadavky IFRS, je důsledkem českého účtování leasingu velmi omezená vypovídací schopnost účetní závěrky v této oblasti. Z důvodu nedostatečné úpravy leasingu v české účetní legislativě se v naší účetní praxi vyvinuly dva způsoby účtování leasingu:
1)
První z nich nevykazuje v rozvaze ani majetek, který je předmětem leasingu, ani závazek vůči leasingové společnosti. Tento způsob je z hlediska vypovídací schopnosti účetní závěrky naprosto nešťastný; zahraniční úpravy účetnictví jej dokonce chápou jako typický příklad tzv. kreativního účetnictví (účetního podvodu), které spočívá v nevykazování (zatajování) jednoznačně existujícího závazku vůči leasingové společnosti.
2)
Druhý způsob se snaží reagovat na problém prvního způsobu tím, že na počátku leasingu sečte leasingové splátky a tento součet vykáže v rozvaze jako aktivum proti závazku z leasingu. Mnozí účetní a auditoři jsou přesvědčeni, že tento způsob je v souladu s požadavky IFRS.
Cílem série článků na téma leasing podle IAS 17 Leasingy je ukázat, že ani jeden z uvedených způsobů není v souladu s požadavky IFRS. Druhý uvedený způsob připomíná požadavky IAS 17 pouze „na první pohled“. Jak uvidíme v našem seriálu, IFRS by nikdy nevykázaly jako aktivum a závazek prostý součet splátek. Také o leasingu neúčtují pouze v průběhu doby leasingu. IFRS účtují v souvislosti s leasingem do nákladů (u nájemce) úroky a odpisy předmětu leasingu. Účtování úroků se kryje s dobou leasingu, avšak pokud má předmět leasingu jinou (zpravidla delší) ekonomickou životnost, než je doba leasingu, účtují IFRS odpisy do nákladů po dobu ekonomické životnosti předmětu leasingu (nikoli tedy po dobu leasingu).
Tento příspěvek opět do značné míry vychází ze studijních materiálů zaměřených na IFRS pro malé a střední podniky (SME), které vytvořilo oddělení vzdělávání IASB. Protože požadavky IFRS pro SME v otázce vykazování leasingů jsou shodné s požadavky uvedenými v „plných“ IFRS, bylo možno při přípravě tohoto článku vycházet přímo ze zmíněného materiálu. Většina příkladů je doslovně přeložena z uvedeného materiálu, v n