Účetní závěrka v podmínkách roku 2015

Vydáno: 29 minut čtení

Roční účetní závěrka je obecně vnímána jako každoročně se opakující souhrn prací, který završuje celoroční proces vedení účetnictví a jehož výsledkem je podklad sloužící pro sestavení daňového přiznání a pro výpočet daňové povinnosti. Ve skutečnosti však není účetní závěrka souborem prací, ale nedílný soubor účetních výkazů - Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha účetní závěrky. Účetní závěrka dále může obsahovat i Přehled o peněžních tocích a Přehled o změnách vlastního kapitálu, a to v závislosti na rozhodnutí účetní jednotky a často také přání auditora, pokud auditor účetní závěrku ověřuje. Tomuto výsledku však předchází účetní operace související s inventarizací a uzavíráním účetních knih.

Účetní závěrka v podmínkách roku 2015
Ing.
Ivana
Pilařová
 
Základní pravidla účetní závěrky
 
Rozsah účetní závěrky
Účetní závěrka může být sestavena
v plném nebo zjednodušeném rozsahu.
Účetní závěrku v plném rozsahu povinně sestavují účetní jednotky podléhající povinnému auditu účetní závěrky, a dále všechny akciové společnosti. Účetní jednotky, které do této skupiny nepatří, si mohou rozhodnout, zda sestaví účetní závěrku v plném či zjednodušeném rozsahu. V tomto případě se však musí v dané formě sestavit všechny její části.
 
Právní předpisy
Celý proces účetní uzávěrky je zastřešen:
-
Zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZU“).
-
Vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „VPU“).
-
Českými účetními standardy pro podnikatele (dále jen „ČÚS“).
-
Interpretacemi českých účetních předpisů Národní účetní rady - dosud je vydáno 31 Interpretací na různá témata.
-
Zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných rejstřících“), a § 21a ZU, které regulují zveřejnění údajů účetní závěrky.
 
Hospodářský rok a jeho vztah k právním předpisům
Pokud má účetní jednotka hospodářský rok započatý v roce 2014 a končící v roce 2015, je třeba od sebe oddělit jednotlivé oblasti právních předpisů:
a)
Oblast soukromého práva, která byla rekodifikována s účinností od 1.1.2014, platí stejnou měrou na účetní jednotky s kalendářním i hospodářským rokem.
b)
Účetní předpisy budou použity takové, které platí na začátku účetního období, tedy v daném případě účetní předpisy platné pro rok 2014. Podle nich bude také sestavena účetní závěrka.
c)
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), obsahuje obdobné ustanovení jako účetnictví, vycházíme tedy ze ZDP, který platil k prvnímu dni hospodářského roku (tj. prakticky k 1.1.2014).
d)
Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoR“), však podobné ustanovení nemá, je tedy nutné postupovat aktuálně podle zákona, který k danému dni platil. V případě novelizace ZoR pak vše, co bylo proveden