Insolvence zemědělského podnikatele

Vydáno: 20 minut čtení

Při pohledu z okna vyhřáté kanceláře vypadá zemědělské podnikání jednoduše, příjemně až rekreačně. Zvláště, pokud o profesi nic moc nevíte a zjednodušeně jí vnímáte jako víkendové radostné pachtění na zahrádce. Skutečnost je samozřejmě mnohem méně idylická, venku není vždy hezky, úroda či chované zvířectvo „zlobí“, konkurence nespí, na rozdíl od úředníků s jejich razítky a dotacemi. Zkrátka zemědělské podnikání rozhodně není procházkou růžovým sadem, a tak se stává, že přemíra starostí, únavy a stresu si vynutí předčasné ukončení činnosti. Častým důvodem bývají dluhy, které již podnikatel nezvládá v rozumném čase plnit, protože je např. sám v roli marného věřitele svých pohledávek. Banky sice jsou ochotné půjčovat peníze, ale v zásadě jen těm, kteří je de facto ani moc nepotřebují, takže po uši zadlužený zemědělec obvykle odejde s nepořízenou. A když se situace hodně vyhrotí, pak na firemní dveře nezaklepe jen exekutor, ale ještě mocnější pán - insolvenční správce.

Insolvence zemědělského podnikatele
Ing.
Martin
Děrgel
Proč nestačí
exekuce
Pokud se zemědělskému podnikateli opravdu hodně nedaří, ať už vlastní nebo cizí vinou, a jeho dluhy mu „přerostou přes hlavu“, pak obvykle lidsky pochopitelně ale právně velmi nešťastně rezignuje na hledání dle něj už nemožného řešení a v pudu sebezáchovy se snaží před obávaným exekutorem ochránit zbývající majetek. Z hlediska dlužníka přitom tradiční exekuční řízení vypadá jako dostatečná ochrana věřitelů. Jeho principielní slabinou ale je, že jde o proces vždy jen mezi dvěma subjekty - dlužníkem a jedním jeho konkrétním věřitelem. Exekutor řešící pohledávku věřitele A tak nijak nedbá o pohledávky věřitelů B, C, D téhož dlužníka, které vnímá jako nechtěné soupeře v boji o zbytky. Je třeba si navíc uvědomit, že např. věřitelem C může být zaměstnanec dlužníka čekající marně už několik měsíců na mzdu, který obvykle není právně zběhlý ve vymáhání svých práv.
V zájmu ochrany všech věřitelů téhož dlužníka
ve vážných finančních problémech se proto do věci raději vkládá stát a vynucuje si komplexní a spravedlivější řešení dluhů formou
speciálního soudního řízení
- insolvenčního. Jeho právní úpravu stanoví především zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „IZ“). Jde o to, že do problémového dlužníka nevběhne stádo exekutorů přetahujících se o zbytky majetku pro své klienty, ale jeden na věřitelích nezávislý profesionál - insolvenční správce, který má „jen“ dva úkoly:
a)
zpeněžit,
co se dá,
b)
maximálně a
poměrově uspokojit všechny věřitele.
Podmínkou uplatnění IZ je, že
dlužník je v úpadku,
který může mít dvě formy:
-
Platební neschopnost
alias
insolvenci, kdy dlužník:
-
má více věřitelů
(než jednoho),
-
má peněžité závazky po dobu delší
30 dnů po lhůtě splatnosti
a
-
tyto závazky není schopen plnit (zastavil podstatnou část plateb, nebo je 3 měsíce po splatnosti...).
-
Předlužení,
které se týká pouze fyzických osob, které jsou podnikatelem a právnických osob, kdy dlužník:
-
má více věřitelů
(než jednoho) a
-
souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku
(přihlíží se i k dalšímu provozování podniku).
Obdobné důsledky má
hrozící úpadek,
kdy lze se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že dlužník nebude schopen řádně a včas splnit podstatnou část svých peněžitých závazků. Protože jde o poměrně neurčité pojmové znaky, o kterých navíc nemůže být plně obeznámen nikdo jiný než
samotný dlužník,
tak je logicky pouze on sám
oprávněn podat takto zdůvodněný návrh na zahájení svého insolvenční řízení.
 
Hlavně zabránit konkursu
Insolvenční řízení sestává ze dvou postupných fází:
1.
Nejprve soud zjišťuje,
zda existuje úpadek
(viz výše).
2.
Načež
rozhoduje o způsobu jeho řešení.
Často jsou ale splněny podmínky pro současné rozhodnutí o úpadku i způsobu jeho řešení. Určité matení v pojmech bohužel působí, že IZ opustil dřívější
a priori
hanlivé označení „úpadce“ označující dlužníka v úpadku, takže i po osvědčení úpadku se stále hovoří jen o dlužníkovi.
Je-li dlužníkem osoba, u které nelze řešit úpadek tzv.
reorganizací
(týká se velkých firem s obratem přes 50 mil. Kč nebo s více než 50 zaměstnanci, viz § 316 až 364 IZ), ani
oddlužením
(zejména nepodnikající občané, anebo jde o dluhy z podnikání zajištěného věřitele nebo věřitele souhlasícího s oddlužením, podrobněji viz § 389 až 418 IZ), pak
soud spojí s rozhodnutím o úpadku rovnou rozhodnutí o prohlášení konkursu. Konkursní řízení má likvidační charakter
a slouží k poměrnému uspokojení pohledávek věřitelů, přičemž právní moc nad majetkem dlužníka přebírá soudem ustanovený
insolvenční správce.
Jestliže obrat dlužníka nepřesahuje 2 mil. Kč a má nejvýše 50 věřitelů, uplatní se zjednodušující postup pro tzv. nepatrný konkurs.
Označení „konkurs“ pochází z latinského „Concursus Creditorum“ a naznačuje se jím, že při něm jde o spojení věřitelů za účelem jejich uspokojení. Odpovídajícím českým ekvivalentem je
úpadek.
Často slýchaný pojem
bankrot
pochází z italského „Banco Roto“ („rozbitý stůl“), neboť dlužníkovi byl skutečně rozbit jeho stůl.
Řada firem se na vlastní kůži přesvědčila, že insolvenční řízení a hrozbu konkursem je možné zneužít jako nástroj nekalé konkurence. I když se
šikanózní insolvenční návrh věřitele
časem ukáže jako neoprávněný, přesto napadený dlužník je na chvíli v insolvenčním rejstříku. Načež si mnozí obchodní partneři řeknou „Není šprochu, aby na něm nebylo pravdy trochu“, a v zájmu preventivní ochrany s napadenou firmou raději přestanou obchodovat. Insolvenční soud navíc musí již v této fázi neprodleně vyrozumět o zahájení insolvenčního řízení celou řadu úřadů, např. finanční úřad, celní úřad, úřad práce, správu sociálního zabezpečení. A jak asi tyto úřady zareagují? Samozřejmě budou se snažit na poslední chvíli ještě prověřit plnění povinností dlužníka a často operativně u něj zahájí kontrolu. Navíc je takto
šikanovaná firma omezena v nakládání se svým majetkem,
např. nemůže banky uklidnit ani zřízením zástavního práva. IZ sice posléze trestá bezdůvodné insolvenční návrhy, to se ale v praxi často míjí účinkem, protože ztracenou důvěru napadený dlužník obnoví jen velmi obtížně a konkurence již mohla obsadit jeho místo, navíc šikanujícími věřiteli bývají nastrčení „bílí koně“.
Boj proti šikanujícím věřitelským návrhům je náročný, ale napadený dlužník by jej neměl vzdát. Hlavně musí
urychleně informovat insolvenční soud o tom, že zdaleka není v úpadku
a předložit o tom hodnověrné důkazy, protože v této fázi problému hraje čas silně proti němu. Teprve až soud definitivně zamítne či odmítne podlý insolvenční návrh a ukončí insolvenční řízení, tak se karta obrátí a do potíží se dostane šikanující věřitel.
Soudy už také opakovaně uvedly, že pouhá neochota, a to z jakéhokoli důvodu, platit dluhy ještě není sama o sobě znakem úpadku, natož opomenutí či ztráta dodavatelské faktury. Podnětné je usnesení Nejvyššího soudu ze dne 1.3.2012, sp. zn. 29 NSČR 38/2010, podle kterého nemůže uspět s insolvenčním návrhem věřitel, který vzhledem k uspokojivým majetkovým poměrům dlužníka může pohledávku vydobýt výkonem rozhodnutí (exekucí).
Insolvenční řízení je totiž zásadně určeno k uspořádání majetkových vztahů dlužníka s cílem co nejvyššího a zásadně poměrného uspokojení věřitelů. I když má tedy dlužník více věřitelů s pohledávkami 30 dnů po splatnosti, přičemž ovšem má dostatek peněz, neměli by věřitelé uspět s insolvenčním návrhem.
Poslední šancí dlužníka vyrovnat se s věřiteli mimo insolvenčním řízením dává tzv.
moratorium
(§ 115 až 127 IZ)
po které nelze vydat rozhodnutí o úpadku.
Tato doba hájení může trvat nejdéle 3 až 4 měsíce.
 
Účtování konkursu
Základní rámec účtování konkursu stanoví zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „“), a to hlavně v § 17 týkajícím se otevírání a uzavírání účetních knih a v § 20 odst. 2 ohledně odpuštění povinného auditu účetní závěrky během 36 měsíců trvání konkursu. Jen něco málo účetních informací ke konkursu najdeme v § 4 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví (dále jen „VÚ“). Pro praxi je proto stěžejní Český účetní standard pro podnikatele č. 021 - Některé postupy v účetnictví při vyrovnání, nuceném vyrovnání, konkursu a likvidaci. Ten se sice výslovně týká jen konkursních a vyrovnacích řízení zahájených před 1.1.2008, tedy dobíhajících ještě podle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, nicméně není důvod, proč tyto postupy přiměřeně neuplatnit i na účetní řešení insolvenčních řízení zahájených již podle IZ. Připomeňme, že podle § 36 ZÚ se postup podle ČÚS považuje
a priori
v souladu s účetními metodami, jakož i za věrné a poctivé zobrazení.
Shrňme si
základní účetní postupy při konkursu:
-
Ke dni předcházejícímu
dni, kterým nastanou účinky
rozhodnutí o úpadku:
-
Účetní jednotka uzavře účetní knihy a sestaví účetní závěrku:
-
zaúčtuje zůstatky těch přechodných účtů aktiv a pasiv, zejména:
-
rezerv,
-
opravných položek a
-
účtů časového rozlišení,
-
které prokazatelně nebudou moci být zúčtovány v období konkursu, anebo
-
které vstupem do konkursu ztratí své opodstatnění, a to podle své povahy buď:
-
na příslušné účty pohledávek a dluhů, nebo
-
na příslušné účty nákladů a výnosů v souladu s VÚ.
-
Ke dni,
kterým nastanou účinky
rozhodnutí o úpadku:
-
Účetní jednotka otevře účetní knihy a sestaví tzv.
zahajovací rozvahu:
-
přitom zůstatky účtů musí navazovat na konečné zůstatky vykázané při uzavírání knih ad výše.
-
Některé postupy účtování
v období úpadku řešeného konkursem účetní jednotky:
-
Předmětem účetnictví
v období konkursu
je celé obchodní jmění
účetní jednotky, tj. včetně:
-
Majetku vyloučeného z majetkové podstaty.
-
Majetku, který konkursem nemůže být postižen.
-
Dluhů, které se konkursu neúčastní anebo se k nim při konkursu nepřihlíží.
-
Majetek nezachycený v zahajovací rozvaze
se zaúčtuje po jeho zjištění a ocenění podle IZ:
-
Na vrub příslušného majetkového účtu a ve prospěch příslušného účtu mimořádných výnosů.
-
Obdobně u majetku navráceného do vlastnictví účetní jednotky v úpadku prostřednictvím uplatnění právních nástrojů sloužících k dostižení uniklého majetku, např:
-
úspěšným odporováním právním úkonům účetní jednotky před úpadkem,
-
prokázáním neplatnosti jeho úkonů atd.
-
Majetek třetích osob
zahrnutý do soupisu majetkové podstaty:
-
Majetek se zaúčtuje ke dni jeho převzetí: MD majetkový účet / D závazku vůči jeho vlastníkovi ve výši vlastníkova nároku vůči dlužníkovi na vrácení plnění z neúčinného právního úkonu.
-
Příp. rozdíl mezi peněžitým příjmem ze zpeněžení tohoto majetku a mezi závazkem vůči jeho vlastníkovi se účtuje ve prospěch příslušného účtu mimořádných výnosů.
-
Není-li majetek jeho vlastníkem vydán nebo nedojde-li k jeho převzetí, neúčtuje se o něm. Pokud je přesto zpeněžen, účtuje se příjem jako závazek vůči vlastníkovi majetku.
-
Pro účetní jednotky v úpadku platí odlišná pravidla vykazování „srovnávacích údajů“ v účetní závěrce:
-
V rozvaze uvádějí namísto informací za minulé účetní období údaje zahajovací rozvahy ke dni účinnosti rozhodnutí o úpadku.
-
Ve výkazu zisku a ztráty informace za minulé účetní období neuvádějí
(jsou nesrovnatelné).
-
Ke dni,
kterým nastanou účinky
zrušení konkursu,
uzavře účetní jednotka účetní knihy a sestaví účetní závěrku.
 
Daně při konkursu
V souladu s § 244 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „“), je při insolvenčním řízení daňový subjekt - poplatník nebo plátce daně - povinen podat
do 30 dnů ode dne účinnosti rozhodnutí o úpadku řádné daňové tvrzení za část zdaňovacího období,
která uplynula do dne před účinností tohoto rozhodnutí a za kterou dosud nebylo podáno. Tuto lhůtu nelze nijak prodloužit, což je pochopitelné, když si uvědomíme velmi krátké lhůty stanovené insolvenčním soudem pro přihlašování pohledávek, které činí 30 až 60 dnů od účinnosti rozhodnutí o úpadku. Jak bylo výše uvedeno, ke dni, kterým nastanou účinky rozhodnutí o úpadku, byl dlužník (daňový subjekt) povinen uzavřít účetní knihy a sestavit účetní závěrku. Která tak rozhodně nebude marná, ale poslouží pro účely přiznání k dani z příjmů za inkriminovanou část zdaňovacího období.
Lhůty, ve kterých je daňový subjekt poté povinen podat řádné daňové tvrzení nebo dodatečné daňové tvrzení v průběhu insolvenčního řízení, zůstávají zachovány. Takže po „před-úpadkovém“ přiznání bude již dále plnit pravidelné povinnosti spojené s podáváním daňových tvrzení (tj. přiznání, hlášení a vyúčtování) standardně, jako kdyby v úpadku nebyl. Např. přiznání k dani z příjmů proto bude podávat za každé ukončené zdaňovací období v obvyklé lhůtě do 1. 4. nebo 1. 7. (využívá-li služeb poradce nebo podléhá povinnému auditu).
Ke dni předložení konečné zprávy
při ukončení konkursu je daňový subjekt, resp. insolvenční správce povinen zpracovat daňové tvrzení za uplynulou část zdaňovacího období, za kterou ještě nebylo podáno, a tuto daň zahrnout do konečné zprávy. Toto daňové tvrzení je nutno podat již
do 15 dnů
ode dne zpracování zprávy.
K tomu je třeba ještě zmínit související možnou alternativu § 244 odst. 5 DŘ, která zohledňuje specifický charakter lhůty pro podání daňového tvrzení dlužníka v úpadku ad výše. Kdy
nesplnění této lhůty znamená pro správce daně značnou časovou tíseň
vzhledem k tomu, že sám je coby insolvenční věřitel vázán striktní lhůtou pro přihlášení pohledávky. Proto by nebylo vhodné a žádoucí, aby musel vydávat nejprve výzvu k dodatečnému splnění povinnosti podat daňové přiznání tak, jako je tomu podle obecné úpravy v § 145 odst. 1 DŘ. Proto má
možnost „kontumačního“ stanovení daně tzv. podle pomůcek,
které si opatří i bez součinnosti s daňovým subjektem, resp. insolvenčním správcem, k čemuž postačí, že daňový subjekt s ním nespolupracuje.
Vzhledem k objektivním obtížím insolvenčních správců při převzetí dokladů § 244 odst. 1 DŘ stanoví pro ně zjednodušující opatření.
Zjistí-li insolvenční správce,
který prohlášením konkursu získal oprávnění nakládat s majetkovou podstatou,
nedostatečnost podkladů,
pro kterou nelze zajistit splnění povinnosti podání daňového tvrzení, pak tato povinnost zaniká. Načež insolvenční správce tuto skutečnost
sdělí správci daně
ve stejné lhůtě (tj. do 30 dnů) a poskytne mu nezbytnou součinnost ke
stanovení daně opět tzv. podle pomůcek.
Tímto vyrozuměním insolvenčního správce totiž bude mít správce daně za prokázané, že daňový subjekt (dlužník) ve věci dosud nepřiznaných nebo nestanovených daňových povinností neunese své důkazní břemeno.
Při vyčíslení
základu daně z příjmů fyzických osob
v přiznání za část zdaňovacího období před prohlášením úpadku se postupuje standardně, neplatí zde žádná specifika. Výjimkou je uplatnění rovnoměrných a zrychlených daňových odpisů hmotného majetku, kde najdeme speciální postup v § 26 odst. 7 písm. a) bod 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“). Je potřeba si totiž uvědomit, že prohlášením úpadku ani rozhodnutím o jeho řešení konkursem nekončí účetní ani zdaňovací období, přičemž za toto jedno zdaňovací období budou podána dvě daňová přiznání - první za jeho část předcházející účinnosti rozhodnutí o úpadku a druhé za zbývající část téhož zdaňovacího období.
Podle zmíněného ustanovení může poplatník uplatnit
daňový odpis pouze ve výši jedné poloviny ročního odpisu
vypočteného podle § 31 a 32 ZDP z hmotného majetku evidovaného v majetku na počátku příslušného zdaňovacího období,
dojde-li v průběhu zdaňovacího období k účinnosti rozhodnutí o úpadku.
Druhou půli ročního odpisu
může poplatník „v konkursu“ v souladu s očekáváním podle § 26 odst. 7 písm. c) ZDP
uplatnit ve druhé samostatně zdaňované části zdaňovacího období
z hmotného majetku evidovaného po celé toto zdaňovací období, pokud v jeho průběhu bylo rozhodnuto o úpadku poplatníka. Pro toto rozpůlení ročního odpisu není podstatné, kdy přesně k této skutečnosti během zdaňovacího období dojde.
Speciální pravidla jsou kvůli daňové spravedlnosti stanovena pro uplatnění odpočtů, slev na dani z příjmů fyzických osob a nároků na daňové zvýhodnění ve
zvláštním ustanovení § 38gb ZDP,
viz příklad.
příklad
Přiznání k DPFO při insolvenčním řízení
Jak bude postupovat podnikající fyzická osoba (OSVČ), o jejímž úpadku rozhodne insolvenční soud:
1. Podle § 244 DŘ
do 30 dnů od rozhodnutí o úpadku podá daňové přiznání v průběhu zdaňovacího období:
-
Při stanovení základu daně se vychází z rozdílu mezi příjmy a výdaji, u poplatníka vedoucího účetnictví z výsledku hospodaření,
za tu část zdaňovacího období,
za kterou se podává daňové přiznání:
-
Uplatní:
-
Základní osobní slevu na dani na poplatníka [§ 35ba odst. 1 písm. a) ZDP], a to ve výši jedné dvanáctiny za každý započatý měsíc té části zdaňovacího období, za kterou podává přiznání.
-
Daňové zvýhodnění na vyživované děti pouze ve formě slevy na dani, a to jen ve výši jedné dvanáctiny za každý započatý měsíc té části zdaňovacího období, za kterou podává přiznání.
-
Neuplatní:
-
Žádnou jinou slevu na dani [podle § 35 ani § 35ba odst. 1 písm. b) až g) ZDP].
-
Ani poměrnou část daňového bonusu z titulu daňového zvýhodnění při nedostatečné výši daně.
-
Žádné nezdanitelné části základu daně (podle § 15 ZDP).
-
Žádné položky odčitatelné od základu daně (podle § 34 ZDP, zejména daňovou ztrátu).
2. Podle § 136 DŘ
standardně do 3 (6) měsíců po skončení zdaňovacího období podá daňové přiznání:
-
Při stanovení základu daně se vychází z rozdílu mezi příjmy (výnosy) a výdaji (náklady) za celé zdaňovací období,
kterým je právě uplynulý kalendářní rok, v jehož průběhu došlo k jeho úpadku.
-
Splňuje-li stanovené podmínky, může si standardně
uplatnit za celé zdaňovací období:
-
Nezdanitelné části základu daně.
-
Položky odčitatelné od základu daně.
-
Slevy na dani
(včetně plné základní osobní slevy na poplatníka za celý rok, nejen zbylou část, kterou nenárokoval v předešlém přiznání za část zdaňovacího období za období před úpadkem).
-
Daňové zvýhodnění
(a to opět v plné roční výši, ať už formou slevy na dani či daňového bonusu).
-
Daň vyměřená na základě podání daňového přiznání výše ad 1. se přitom považuje za zálohu na daň po vyměření daně podle daňového přiznání podaného po uplynutí tohoto zdaňovacího období ad 2.
Obdobně se rozdělí sleva na dani na poplatníka a daňové zvýhodnění mezi dvě daňová přiznání při ukončení insolvenčního řízení v průběhu roku, za který tak bude poplatník podávat opět dvě daňová přiznání.
Obecná pravidla týkající se insolvenčního řízení nepostačují potřebám
daně z přidané hodnoty,
a tak si upravuje dílčí pravidla po svém v rámci ustanovení § 99b a § 101b odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Tato se ale týkají prakticky jen tří záležitostí:
-
Zahájení insolvenčního řízení plátce:
-
Probíhající zdaňovací období končí dnem přede dnem, kdy nastaly účinky rozhodnutí o úpadku.
-
Lhůta pro podání přiznání za toto zkrácené období je 30 dnů od účinnosti rozhodnutí o úpadku.
-
Následující zdaňovací období počíná dnem, kdy nastaly účinky rozhodnutí o úpadku, a končí posledním dnem tohoto kalendářního měsíce.
-
Trvání insolvenčního řízení plátce:
-
Pro období po skončení měsíce, ve kterém nastaly účinky rozhodnutí o úpadku, do skončení insolvenčního řízení, je
zdaňovacím obdobím kalendářní měsíc.
-
Za tato zdaňovací období je lhůta pro podání přiznání 25 dnů od jejich skončení (§ 136 odst. 4 DŘ).
-
Skončení insolvenčního řízení plátce:
-
Probíhající zdaňovací období končí dnem, ve kterém bylo skončeno insolvenční řízení.
-
Lhůta pro podání přiznání za toto zkrácené zdaňovací období je opět 25 dnů od jeho skončení.
-
Následující zdaňovací období počíná dnem následujícím po skončení insolvenčního řízení a končí posledním dnem tohoto kalendářního měsíce.
-
Poté až do konce daného kalendářního roku zůstává
zdaňovacím obdobím kalendářní měsíc.
-
Plátce nemůže změnit zdaňovací období ani
po celý bezprostředně následující kalendářní rok.
příklad
Plátce DPH v insolvenčním řízení
Pan Kvítko je čtvrtletním plátcem DPH, přičemž 8. srpna 2015 nabylo účinnosti rozhodnutí o jeho úpadku. Insolvenční řízení skončí 15. června 2016 a registrace k DPH bude plátci zrušena k 31. srpnu 2016. Schéma ukazuje, jak se bude měnit zdaňovací období tohoto plátce DPH - znázorňují jej oboustranné šipky.