Jak se připravit na daňovou kontrolu

Vydáno: 22 minut čtení
Jak se připravit na daňovou kontrolu
Ing.
Ivan
Macháček
Vlastní daňovou kontrolu provádí u daňového subjektu
místně příslušný správce daně.
Podle znění § 13 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „DŘ“), se místní příslušnost správce daně řídí:
a)
U fyzické osoby jejím místem pobytu.
Místem pobytu fyzické osoby se rozumí adresa místa trvalého pobytu občana České republiky, nebo adresa hlášeného místa pobytu cizince, a nelze-li takto místo pobytu fyzické osoby určit, rozumí se jím místo na území České republiky, kde se fyzická osoba převážně zdržuje.
b)
U právnické osoby jejím sídlem.
Sídlem právnické osoby se rozumí adresa, pod kterou je právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku nebo obdobném veřejném rejstříku, nebo adresa, kde právnická osoba sídlí skutečně, pokud se tato osoba do těchto rejstříků nezapisuje.
Pokud je předmětem daně
nemovitá věc,
je ke správě daní místně příslušný správce daně, v jehož obvodu územní působnosti se nemovitá věc nachází.
Místně příslušný správce daně může
dožádat jiného věcně příslušného správce daně
téhož nebo nižšího stupně o provedení úkonů nebo dílčích řízení nebo jiných postupů, které by sám mohl provést jen s obtížemi nebo s vynaložením neúčelných nákladů, anebo které by nemohl provést vůbec.
Na žádost daňového subjektu nebo z podnětu správce daně může nejblíže společně nadřízený správce daně
delegovat místní příslušnost
k výkonu správy daní dle § 18 DŘ na jiného věcně příslušného správce daně, jestliže je to účelné, nebo jsou-li pro výkon správy daní potřebné mimořádné odborné znalosti; proti rozhodnutí ve věci
delegace
nelze uplatnit opravné prostředky.
Předmět a vymezení daňové kontroly
Daňovou kontrolou u poplatníka daně z příjmů fyzických a právnických osob se zabývá ustanovení § 85 až 88 DŘ.
Předmětem daňové kontroly
jsou daňové povinnosti, tvrzení daňového subjektu nebo jiné okolnosti rozhodné pro správné zjištění a stanovení daně vztahující se k jednomu daňovému řízení. Přitom platí, že daňovou kontrolu lze provádět společně pro více daňových řízení týkajících se jednoho daňového subjektu, tedy pro více zdaňovacích období. Správce daně může daňovou kontrolu zahájit i pro další daňová řízení rozšířením daňové kontroly probíhající k jinému daňovému řízení.
Správce daně předmět daňové kontroly prověřuje ve vymezeném rozsahu. Takto
vymezený rozsah daňové kontroly
lze v jejím průběhu upřesnit postupem pro její zahájení. Správce daně by