DPH u služeb ekologického auditu

Vydáno: 2 minuty čtení

Jsme měsíční plátci DPH, oblast hydrogeologie, ekologické audity apod. Pokud poskytujeme konzultace a odborný posudek ohledně ekologického auditu (posouzení vlivu na životní prostředí, EIA), někdy stavba, někdy činnost a vystavujeme fakturu do zemí mimo EU, měla by zahrnovat 21% DPH. Pokud vystavujeme fakturu do zemí EU, přeneseme na ně povinnost přiznat a uplatnit DPH. Pokud však nejsou plátci, vystavujeme včetně 21% DPH? A je rozdíl, pokud jsou služby poskytnuté v zahraničí, nebo v ČR zahraničnímu klientovi?

DPH u služeb ekologického auditu
Bc.
Matěj
Nešleha
ID dotazu: 14451
odpověď:
Pokud jsou poskytovány služby osobě povinné k dani (podnikající osobě, bez ohledu na to, zda je či není plátcem), místem plnění je země, kde má tato osoba sídlo, viz § 9 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“). Při poskytování služeb podnikateli (ať již plátci či neplátci), se místo plnění vždy přesouvá do té země, kde má tato osoba sídlo.
To znamená, že pokud se místo plnění přesouvá do ciziny, plnění není předmětem české daně z přidané hodnoty [§ 2 odst. 1 písm. b) ZDPH]) a faktura tak bude vždy bez české daně z přidané hodnoty. Daň bude odvádět osoba povinná k dani, které je služba poskytnuta, a to v souladu s její národní legislativou. Pokud není příjemce služby osobou povinnou k dani (tedy např. nepodnikatel), místo plnění je v souladu s § 9 odst. 2 ZDPH místo, kde má osoba poskytující službu sídlo. V tomto případě tedy bude místem plnění Česká republika. Faktura tak bude včetně české daně z přidané hodnoty.
Speciální úprava se týká služeb, které se vztahují k nemovité věci. Při poskytování služeb, které se vztahují k nemovité věci, je místem plnění vždy místo, kde se nemovitá věc nachází, a to bez ohledu na to, zda je služba poskytována osobě povinné či nepovinné k dani. V závislosti na národních úpravách daně z přidané hodnoty tak může vzniknout povinnost se k dani registrovat v dané zemi a odvést daň z přidané hodnoty ve státě, kde se nachází nemovitá věc.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty