Tvorba rezerv a odpisy v zemědělství

Vydáno: 15 minut čtení

Zemědělské podnikání má svá určitá specifika, která se dotýkají i daní. V článku se budeme věnovat oblasti rezerv a odpisů. V případě rezerv budeme vycházet z ustanovení zákona o rezervách , odpisy nalezneme v zákoně o daních z příjmů .

Tvorba rezerv a odpisy v zemědělství
Ing.
Miloš
Kořínek
 
Rezerva na pěstební činnost
Rezerva na pěstební činnost se týká majitelů lesů. Po vytěžení části lesa je nutná jeho opětovná obnova a následná ochrana. Tyto činnosti jsou značně finančně náročné, proto zákonodárce umožnil vytváření rezervy na pěstební činnost. Takto vytvořená rezerva je podle § 24 odst. 2 písmeno i) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), výdajem (nákladem) na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů. Tímto způsobem však nemůže postupovat poplatník s příjmy podle § 10 ZDP, tedy poplatník, který má sice příjmy ze zemědělské výroby a lesního a vodního hospodářství, ale není zemědělský podnikatel.
Pěstební činností
se pro účely zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoR“), rozumí obnova lesa a veškeré výchovné činnosti prováděné v porostech
do 40 let jejich věku,
ochrana lesa a opatření k obnově porostů s nevhodnou nebo náhradní dřevinnou skladbou. Rezervu lze čerpat a tvořit jen na výkony, které jsou uvedené v příloze k ZoR.
Za výkony podle § 9 odst. 1 ZoR se považují:
1.
Obnova lesa výsevem osiva:
a)
první výsev osiva,
b)
opakovaný výsev osiva.
2.
Obnova lesa sadbou:
a)
první sadba,
b)