Manka a škody u zemědělských podnikatelů

Vydáno: 24 minut čtení

Manka a škody jsou situací, která se občas vyskytuje u všech daňových subjektů a účetních jednotek, ať už se jedná o fyzické nebo právnické osoby, zemědělské podnikatele nevyjímaje. V praxi je tak nutné řešit nejen následky poškození, zničení či odcizení majetku, ale také zajištění náhrady tohoto majetku. Navíc škody a manka mají důležitý daňový a účetní dopad, který je nutné dobře posoudit. V následujícím příspěvku bych se chtěl zaměřit na daňovou oblast z pohledu zemědělských podnikatelů.

Manka a škody u zemědělských podnikatelů
Ing.
Zdeněk
Morávek
Z daňového hlediska je nutné situaci řešit zejména z pohledu daně z příjmů a DPH.
V zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), je
co se rozumí škodou vymezeno v § 25 odst. 2.
Škodou se rozumí fyzické znehodnocení (poškození nebo zničení) majetku ve vlastnictví poplatníka, a to z objektivních i subjektivních příčin, pokud je majetek v důsledku škody vyřazen. Důležité tedy je, že aby se jednalo o škodu pro účely daně z příjmů, musí být majetek vyřazen. Pokud tedy bude opraven a bude dále používán, nejedná se o škodu, což je důležité z pohledu souvisejících daňových nákladů. A tento majetek musí být samozřejmě vyřazen v důsledku fyzického znehodnocení způsobeného v souvislosti s touto škodou. Další podmínkou je, že se musí jednat o majetek ve vlastnictví poplatníka.
Pokud to tedy zrekapitulujeme, potom se o škodu jedná tehdy, pokud:
-
majetek je vyřazen,
-
je vyřazen v důsledku fyzického znehodnocení při škodě,
-
majetek je ve vlastnictví poplatníka.
Mankem se rozumí inventarizační rozdíl, kdy skutečný stav je nižší než účetní,
toto vymezení je opět obsaženo v § 25 odst. 2 ZDP. V tomto případě se tedy bude jednat o záležitost vyplývající z účetnictví a z provedené inventarizace. K problematice manka je vhodné upozornit na jeden z rozsudků Nejvyššího správního soudu ČR (dále jen „NSS“), který došel v
kauze č. j. 1 Afs 51/2009-67 ze dne 2. září 2009
k závěru, že ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), lze dovodit dva znaky manka:
1.
jde o rozdíl na zásobách, kdy skutečný stav zásob je nižší než stav v účetnictví, a
2.
tento rozdíl nelze prokázat způsobem stanoveným v zákoně o účetnictví.
Druhý znak přitom znamená, že neexistují účetní doklady a účetní zápisy v účetních knihách, které by prokázaly, co se se zbožím stalo. Mankem ve smyslu zákona o účetnictví je každý zjištěný záporný inventarizační rozdíl, jehož příčiny mohou být různé. Vždy se však jedná o manko. NSS proto nesouhlasil s argumentací žalobkyně, že mankem je pouze takový rozdíl na zásobách, u něhož není možné či hospodárné zjistit příčiny jeho vzniku. I v případech, kdy je zjištěna krádež, ztráta nebo zničení části zásob, se jedná o manko, byť je známa jeho příčina.
V souvislosti s oblastí manka je nutné zdůraznit
důležitost řádného provádění inventarizace a vedení odpovídající evidence,
jak vyplývá např. z
rozsudku NSS sp. zn. 1 Afs 46/2009-82 ze dne 28.5.2009.
NSS došel k závěru, že v předmětném případě není možné považovat manko za daňově uznatelný náklad, protože poplatník nebyl schopen dostatečně jasně a přesvědčivě vysvětlit rozdíly mezi údaji uvedenými v daňovém přiznání a mezi stavem zásob vyplývajícím ze skladové evidence.
příklad č. 1
Zemědělský podnikatel vlastní nákladní automobil, který používá ke svému podnikání, a který byl v důsledku havárie poškozen. Vzhledem k tomu, že poškození nebylo nijak rozsáhlé, automobil byl opraven a poplatník jej nadále používá.
V tomto případě se o škodu ve smyslu ZDP nejedná, protože v jejím důsledku nedošlo k vyřazení tohoto majetku.
příklad č. 2
Zemědělský podnikatel přepravoval pro jiného zemědělce obilí svým nákladním automobilem. Při přepravě však došlo k havárii a přepravované obilí bylo zničeno. Zemědělec požaduje náhradu v plné výši hodnoty zboží.
V tomto případě se nejedná o škodu ve smyslu ZDP, protože zboží nebylo ve vlastnictví zemědělského podnikatele, ale druhého zemědělce, pro nějž byla přeprava uskutečněna. V tomto případě by ale hodnota obilí, či přesněji poskytnutá náhrada, byla daňově uznatelným nákladem, a to zejména v souladu s § 24 odst. 2 písm. p) ZDP jako výdaj, k jehož úhradě je poplatník povinen podle zvláštních zákonů (v tomto případě zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) a také v souladu s § 24 odst. 1 ZDP.
ZDP dále stanoví, že za
škody a manka se nepovažují:
-
Technologické a technické úbytky a úbytky vyplývající z přirozených vlastností zásob vznikající např. rozprachem, sesycháním v rámci technologických úbytků ve výrobním, zásobovacím a odbytovém procesu (přirozené úbytky zásob materiálu, zboží, nedokončené výroby, polotovarů a hotových výrobků).
-
Ztratné v maloobchodním prodeji.
-
Nezaviněné úhyny zvířat, která nejsou pro účely zákona hmotným majetkem, a to do výše ekonomicky zdůvodněné normy přirozených úbytků a ztratného stanovené poplatníkem. Správce daně může posoudit, zda výše stanovené normy odpovídá charakteru činnosti poplatníka a obvyklé výši norem jiných poplatníků se shodnou nebo obdobnou činností, a o zjištěný rozdíl upravit základ daně.
-
Škodou dále není prokázaný nezaviněný úhyn nebo nutná porážka zvířete základního stáda.
V případě výše uvedených nákladů se tak jedná o náklady daňově uznatelné. V podstatě se jedná o spotřebu materiálu či jiných zásob a vzniklé náklady tohoto charakteru se neposuzují jako náklady z titulu manka a škody.
Co se týká zvířat, za hmotný majetek se považují dospělá zvířata a jejich skupiny v souladu s účetními předpisy, jejichž vstupní cena je vyšší než 40 000 Kč.
příklad č. 3
Zemědělský podnikatel v rámci svého podnikání také chová králíky. V rámci chovu dochází také k nezaviněnému úhynu těchto zvířat. Podnikatel stanovil v této souvislosti normu přirozených úbytků ve výši 5%.
Králík patří mezi zvířata, která nejsou pro účely ZDP hmotným majetkem, proto nezaviněný úhyn těchto zvířat do výše stanovené normy nebude považován za manko a škodu a bude představovat daňový náklad.
Co se týká zvířat, které jsou hmotným majetkem, zůstatková cena dospělých zvířat a jejich skupin vyřazených v důsledku nezaviněného úhynu nebo nutné porážky je daňovým výdajem podle § 24 odst. 2 písm. b) bod 1. ZDP.
V praxi bývá často
problém se stanovením ztratného,
kdy správce daně nesouhlasí s tím, jak a v jaké výši jej poplatník stanovil. Příkladem mohou být i některé soudní spory, např. případy řešení
NSS sp. zn. 7 Afs 81/2007-50 ze dne 11.9.2008
nebo
sp. zn. 2 Afs 100/2007-54 ze dne 31.7.2008.
Jednalo se o maloobchodní prodej, poplatník předložil jako důkazní prostředek kopie norem ztratného obdobných firem, toto však správce daně odmítl a stanovil normu ztratného sám na základě svých zkušeností s jinými subjekty. Toto však NSS odmítl, protože
z odůvodnění stěžovatelova rozhodnutí nevyplývá způsob, kterým dospěl k určení ztratného právě ve výši 0,075%. V rozhodnutí není uveden ani obecným pojmenováním, ani výčtem konkrétních údajů, s jakými poplatníky poměřoval správce daně účastnici, jakou činností se zabývají, jaký druh zboží a jakým způsobem a kde zboží nabízejí, jakým způsobem si oni sami určovali výši ztratného, kolik tato výše ztratného činila apod.
Pokud v odůvodnění rozhodnutí o odvolání nejsou tyto skutečnosti uvedeny, nemůže proti nim vznášet účastnice konkrétní námitky a postup stěžovatele za takové situace nemůže být ani přezkoumán soudem. Pokud byly v daňovém řízení použity jako důkaz pro stanovení výše ztratného protokoly o jednání se srovnatelnými poplatníky, musí být s takovým důkazem daňový subjekt seznámen. To může být důležitým argumentačním motivem v případě sporu se správcem daně.
příklad č. 4
Zemědělský podnikatel provozuje obchod se svými produkty, zejména ovocem, zeleninou a masnými výrobky. V souvislosti s provozováním tohoto maloobchodu stanovil normu ztratného ve výši 7%.
Obecně bude platit, že výše ztratného stanovená směrnicí nebude představovat při provedené inventarizaci manko, ale bude představovat běžný daňový náklad. Je otázkou, zda takto stanovená norma ztratného není příliš vysoká a je možné předpokládat, že její výši by podnikatel musel správci daně v případě potřeby obhájit.
Z pohledu daňové uznatelnosti je rozhodující ustanovení § 25 odst. 1 písm. n) ZDP,
podle kterého nelze za výdaje (náklady) vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů pro daňové účely uznat manka a škody přesahující náhrady s výjimkou uvedenou v § 24 ZDP. Z toho tedy vyplývá, že pokud není v § 24 ZDP výslovně uvedeno jinak, potom se náklady z titulu manka a škody považují za daňové pouze do výše souvisejících náhrad.
Nejdříve je tedy nutné zkoumat ustanovení § 24 ZDP. Rozhodující je úprava § 24 odst. 2 písm. l) ZDP,
podle kterého se za výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů považují také:
-
škody vzniklé v důsledku živelních pohrom, nebo
-
škody způsobené podle potvrzení policie neznámým pachatelem, anebo
-
škody vzniklé jako zvýšené výdaje v důsledku opatření stanovených zvláštními předpisy.
Co se považuje za
živelní pohromu
je vymezeno v § 24 odst. 10 ZDP a jedná se o nezaviněný požár a výbuch, blesk, vichřici s rychlostí větru nad 75 km/h, povodeň, záplavu, krupobití, sesouvání půdy, sesuny půdy a skalní zřícení, pokud k nim nedošlo v souvislosti s průmyslovým nebo stavebním provozem, sesouvání nebo zřícení lavin a zemětřesení dosahující alespoň 4. stupně mezinárodní stupnice udávající makroseismické účinky zemětřesení. Aby byly tyto náklady prokazatelné, musí být výše škody doložena posudkem pojišťovny, a to i v případě, že poplatník není pojištěn, nebo příp. posudkem soudního znalce. Pokud by se jednalo o škodu, která by nebyla způsobena takovou událostí, kterou ZDP považuje za živelní pohromu, potom by bylo postupováno právě tak, že daňové náklady by byly omezeny výší souvisejících přijatých náhrad.
S výše uvedenou úpravou potom souvisí také ustanovení § 24 odst. 2 písm. c) ZDP,
podle kterého se za daňově uznatelný náklad považuje také zůstatková cena hmotného majetku vyřazeného v důsledku škody jen do výše náhrad s výjimkou uvedenou v písm. l), tedy právě s výjimkou živelní pohromy a neznámého pachatele. Obdobně se toto ustanovení vztahuje na zůstatkovou cenu hmotného majetku a nehmotného majetku odpisovaného pouze podle účetních předpisů, jehož účetní odpisy jsou výdajem (nákladem) podle § 24 odst. 2 písm. v) ZDP.
příklad č. 5
Zemědělský podnikatel vlastní stavbu, skladovací prostory. V důsledku požáru byla stavba zcela zničena, takže dojde k jejímu vyřazení. Jak postupovat z hlediska možných daňových nákladů?
Pokud se bude jednat o nezaviněný požár, jedná se o škodu způsobenou živelní pohromou a daňově uznatelné tak budou náklady v plné výši.
Pokud by se jednalo o zaviněný požár, potom se nejedná o živelní pohromu a v souladu s § 25 odst. 1 písm. n) ZDP jsou daňové náklady pouze do výše náhrad.
Zajímavým případem se zabýval
NSS v rozsudku sp. zn. 7 Afs 129/2006-135 ze dne 5.9.2007.
V případu šlo o to, že správce daně v případě vyřazení hmotného majetku z důvodu živelní pohromy uznal jako daňové náklady pouze daňovou zůstatkovou cenu i přesto, že poskytnutá náhrada od pojišťovny byla vyšší. Správce daně do daňových nákladů nechtěl uznat výdaje související s likvidací zničeného majetku a další náklady spojené s pojistnou událostí. NSS ale měl na věc jiný názor a původně zamítavý rozsudek krajského soudu vrátil zpět k dalšímu řízení.
Co se týká
škody způsobené neznámým pachatelem,
tato skutečnost, tedy že se jedná o neznámého pachatele, musí být potvrzena policií, jinak takto postupovat nelze. Pokud by pachatel byl znám, je nutné příp. škodu vymáhat na něm a náklady by byly daňové opět pouze do výše souvisejících náhrad.
příklad č. 6
Zemědělskému podnikateli byla odcizena motorová pila. Pila byla používána výhradně k dosahování zdanitelných příjmů. Pachatel této krádeže byl následně zjištěn, pilu již ale neměl, prodal ji neznámé osobě. Pachatel krádeže byl odsouzen k náhradě škody.
V tomto případě tak bude platit, že daňově uznatelné jsou tyto náklady způsobené škodou pouze do výše souvisejících náhrad.
K výše uvedenému příkladu je ale nutné doplnit, že je nutné vycházet z toho, jak bylo o motorové pile účtováno při pořízení a jaká byla její pořizovací (vstupní) cena. Pokud by již celá pořizovací cena byla promítnuta do nákladů, a současně do základu daně, v předchozích zdaňovacích a účetních obdobích, potom žádné daňové náklady nelze uplatnit, protože byly uplatněny již v předchozím období. To by bylo typické právě v těch případech, kdy by výše pořizovací ceny motorové pily vedla k tomu, že by nebyla daňově ani účetně odpisována.
příklad č. 7
Zemědělský podnikatel pěstuje vinnou révu. Z vinohradu byly odcizeny hrozny, jejichž hodnota byla stanovena na 36 000 Kč. Policie případ vyšetřovala se závěrem, že pachatel je neznámý.
V tomto případě se tak jedná o škodu způsobenou podle potvrzení policie neznámým pachatelem a výše škody 36 000 Kč bude daňově uznatelným nákladem. Tyto náklady souvisí se zdanitelnými příjmy, sklizená vinná réva by byla použita k dosažení zdanitelných příjmů.
Zvýšenými výdaji v důsledku opatření stanovených obecně závaznými předpisy
podle § 24 odst. 2 písm. l) ZDP se rozumějí např. výdaje v důsledku zákazu výroby, technologických postupů, používání přípravků, nařízené likvidace zvířat.
Z aktuální judikatury NSS je možné odkázat na
rozhodnutí sp. zn. 1 Afs 148/2014-32 ze dne 7.1.2015,
ze kterého vyplývá důležitost dostatečného prokázání škody na zásobách (v tomto případě na zásobách textilu jako na zboží), pokud poplatník požaduje pozitivní daňové konsekvence. I z pohledu zemědělských podnikatelů se může jednat o poučný rozsudek.
Závěrem k problematice daně z příjmů je vhodné připomenout zásadu, podle které náklady vyvolané škodou nebo mankem je možné uplatnit jako náklad v souladu s výše uvedenými zásadami pouze tehdy, pokud tyto náklady jako daňové již uplatněny nebyly, a to ani v předchozích zdaňovacích obdobích.
Dále navážeme problematikou
škody a manka z pohledu DPH,
která je upravena zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“). Základním problémem v oblasti DPH u škody a manka je skutečnost, zda jejich zjištění je důvodem pro přiznání daně či nikoliv, protože v některých případech mohou manka a škody představovat zdanitelné plnění, v některých případech nikoliv.
Pojem škoda a manko není pro účely ZDPH nijak definován a vymezen,
bude tak nutné vycházet z účetních předpisů, což vyplývá i ze související judikatury.
Při posuzování, zda je manko či škoda zdanitelným plněním či nikoliv, je nutné vycházet z podle kterého se za dodání zboží považuje také použití hmotného majetku pro účely nesouvisející s uskutečňováním ekonomických činností plátce. Z § 13 odst. 5 ZDPH potom vyplývá, že použitím hmotného majetku pro účely nesouvisející s uskutečňováním ekonomických činností plátce se pro účely tohoto zákona rozumí trvalé použití obchodního majetku plátcem pro jeho osobní spotřebu nebo jeho zaměstnanců, trvalé použití pro jiné účely než související s uskutečňováním jeho ekonomických činností, a poskytnutí obchodního majetku bez úplaty, pokud byl u tohoto majetku nebo jeho části uplatněn odpočet daně.
Obecně tak bude nutné postupovat tak, že
pokud nelze nalézt důvod pro to, aby se nejednalo o předmět daně, bude zjištěné manko či škodu nutné považovat za zdanitelné plnění.
Prvním z případů, kdy nejde o zdanitelné plnění, je situace, kdy bylo zboží prokazatelně odcizeno nebo zničeno. Tento závěr ale ze znění ZDPH přímo nevyplývá, spíše se vychází z toho, že v těchto případech nejsou podmínky § 13 odst. 5 ZDPH naplněny. Oporu lze ale nalézt v judikatuře jak českých soudů, tak i Evropského soudního dvora, který v
rozsudku ze dne 14.7.2005 ve věci C-435/03 British American Tobacco International Ltd, Newman Shipping & Agency Company NV proti Belgische Staat
potvrdil, že krádež zboží nelze považovat za dodání zboží:
„Krádež zboží nepředstavuje,dodání zboží za protiplnění‘ ve smyslu článku 2 šesté směrnice Rady 77/388/EHS ze dne 17. května 1977 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu - Společný systém daně z přidané hodnoty: jednotný základ daně, a jako taková tedy nemůže podléhat dani z přidané hodnoty. Okolnost, že zboží, jako je zboží dotčené v původním řízení, podléhá spotřební dani, nemá na tento závěr vliv.“.
Dalším případem, kdy zjištění manka na majetku není zdanitelným plněním, je
případ, kdy manko je předepsáno odpovědné osobě, nejčastěji příslušnému zaměstnanci.
V takovém případě se jedná pouze o finanční plnění, které není předmětem daně, nikoliv o dodání zboží.
A dalším případem, kdy se manko nepovažuje za zdanitelné plnění, je situace, kdy se jedná o manko do stanovené normy přirozených úbytků, protože v takovém případě se jedná o úbytek doložitelný a řádně odůvodněný a nevzniká tak důvod chybějící majetek, zejména zásoby, dodaňovat.
příklad č. 8
Zemědělský podnikatel realizuje výstavbu skladovací haly pro skladování obilí. Za tímto účelem má uskladněný stavební materiál. Při pravidelné inventarizaci zjistit manko na zásobách tohoto stavebního materiálu. Pro daný materiál nemá podnikatel stanovenou žádnou normu ztrát a přirozených úbytků a nepodařilo se prokázat, co se s chybějícím materiálem stalo, resp. z jakého důvodu tento materiál chybí.
V tomto případě tak dochází ke zdanitelnému plnění, neboť se předpokládá použití chybějících zásob pro účely nesouvisející s ekonomickou činností a zemědělský podnikatel má povinnost odvést daň na výstupu z tohoto chybějícího materiálu.
Pokud vyjdeme ze související judikatury jako nejvhodnějšího zdroje právních výkladů této oblasti, je vhodné nejdříve upozornit na
usnesení Ústavního soudu ČR sp. zn. II. ÚS 796/02 ze dne 24.6.2003.
Ústavní soud v usnesení uvedl, že v dané věci šlo o posouzení toho, zda za zcela konkrétních, orgány veřejné moci zjištěných okolností předmětný úbytek zboží na skladě, kdy nic nenasvědčuje tomu, že toto bylo odcizeno nebo zničeno, představuje ve svém důsledku zdanitelné plnění. Dle názoru Ústavního soudu
interpretace
a aplikace ZDPH ze strany orgánů veřejné moci, které dospěly ke kladnému výsledku, nevybočuje z mezí ústavnosti. V obecné rovině se totiž nejeví nijak nespravedlivé (v podstatě až na výjimečné případy) na daňovém subjektu, který u příslušného zboží uplatnil nárok na odpočet DPH, a tedy čerpal finanční prostředky státu, požadovat tyto prostředky zpět, pokud mu předmětné zboží „chybí“, tj. zjevně nebylo použito pro účely související s podnikáním, kdy daňový subjekt svým přístupem v podstatě „poskytl“ bez příslušného zdanění zboží třetím osobám. Za výjimečné případy lze přitom považovat, jak uvádějí finanční orgány, např. zcizení či zničení zboží, přičemž stěžovatelce bylo umožněno tuto skutečnost prokázat. Případ byl posuzován za platnosti dřívějšího zákona o DPH - zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ovšem na přijatých závěrech se nic nemění ani za platnosti zákona současného.
Další velmi významný
judikát
z pohledu manka jako zdanitelného plnění je
kauza NSS sp. zn. 1 Afs 51/2009-67 ze dne 2.9.2009.
NSS došel k závěru, že ze zákona o účetnictví lze dovodit dva znaky manka:
1.
jde o rozdíl na zásobách, kdy skutečný stav zásob je nižší než stav v účetnictví a
2.
tento rozdíl nelze prokázat způsobem stanoveným v zákoně o účetnictví.
Druhý znak přitom znamená, že neexistují účetní doklady a účetní zápisy v účetních knihách, které by prokázaly, co se se zbožím stalo. Mankem ve smyslu zákona o účetnictví je každý zjištěný záporný inventarizační rozdíl, jehož příčiny mohou být různé, vždy se však jedná o manko. NSS proto nesouhlasí s argumentací žalobkyně, že mankem je pouze takový rozdíl na zásobách, u nějž není možné či hospodárné zjistit příčiny jeho vzniku. I v případech, kdy je zjištěna krádež, ztráta nebo zničení části zásob, se jedná o manko, byť je známa jeho příčina.
Soud dále konstatoval, že definici manka obsahují účetní předpisy a ZDP, ovšem ZDPH obdobnou definici manka neobsahuje. Samotná absence definice však neznamená, že by se manko ocitlo mimo jeho dosah, pouze používá jinou terminologii a nahlíží na manko poněkud odlišným způsobem. Daň z přidané hodnoty je totiž především založena na existenci zdanitelného plnění, pouze to je předmětem daně. Zdanitelným plněním je přitom jakékoliv dodání zboží nebo převod nemovitosti anebo přechod nemovitosti v dražbě za úplatu osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti, s místem plnění v tuzemsku, poskytnutí služby za úplatu či dovoz zboží. Tento zákon navíc prohlašuje za zdanitelná plnění i některé další případy, např. v § 13 odst. 4 písm. a) za dodání zboží nebo převod nemovitosti za úplatu také považuje použití hmotného majetku pro účely nesouvisející s uskutečňováním ekonomických činností plátce, byl-li uplatněn nárok na odpočet daně na vstupu.
Pod tento posledně zmiňovaný případ je právě možné zařadit i manko v účetním smyslu, tj. ztrátu na zásobách, která není evidována v účetnictví. Pokud totiž daňový subjekt nakoupí materiál, u nějž si uplatní odpočet daně, avšak zboží ze skladu jakýmkoliv způsobem „zmizí“ (vzniká tedy z účetního hlediska manko na zásobách), aniž by bylo použito pro podnikatelské účely, naplňují se hypotézy citovaných ustanovení ZDPH.
Soud nicméně konstatoval, že i z judikatury vyplývá, že ne každé manko a ztrátu zboží je možné považovat za zdanitelné plnění, neboť odcizení nebo zničení zboží, jímž zpravidla vzniká, nelze chápat jako dodání zboží. V takovém případě ale musí daňový subjekt existenci manka a jeho vzniku prokázat.
příklad č. 9
Zemědělský podnikatel - vinař - při inventarizaci skladu zjistil, že mu podle skladové evidence chybí 35 ks lahví přívlastkového vína v celkové hodnotě 8 575 Kč. Za vedení skladu byl odpovědný zaměstnanec, který měl s podnikatelem uzavřenu dohodu o hmotné odpovědnosti. Na základě této dohody bylo manko předepsáno k úhradě tomuto zaměstnanci.
V takovém případě se o dodání zboží nejedná a zdanitelné plnění v tomto případě nevznikne.
Z poslední doby je možné odkázat na
judikát
NSS sp. zn. 7 Afs 13/2012-31 ze dne 29.2.2012.
Z uvedeného judikátu vyplývá, že nedochází k žádnému posunu soudní rozhodovací praxe. V předmětné věci jde o posouzení toho, zda v situaci, kdy byl nesporně zjištěn úbytek zboží na skladě stěžovatelky (PHM) - manko, a současně nic nenasvědčuje, že by tyto PHM byly odcizeny či zničeny, lze považovat tento úbytek zboží za zdanitelné plnění, či nikoliv. NSS opět zopakoval, že
neprokázané manko totiž oproti manku prokázanému - např. tím, že byla jeho náhrada předepsána k úhradě zaměstnancům s hmotnou odpovědností, či by bylo prokázáno odcizení tohoto zboží - je třeba na základě ustanovení § 13 odst. 4 písm. a) ZDPH považovat za dodání zboží, tedy zdanitelné plnění podléhající DPH na výstupu.
U krádeže či náhradě škody nedochází k přechodu vlastnického práva ke ztracenému zboží. Správní orgány proto zcela oprávněně došly k závěru, že stěžovatelka byla povinna u množství prodávaného zboží, u nějž neprokázala jeho oprávněnost, přiznat a odvést DPH na výstupu. Pokud plátce daně neunese důkazní břemeno, když neprokáže, co se stalo se zbožím ve skutečnosti, nelze dovodit jiný závěr než takový, že zboží bylo použito pro účely nesouvisející s podnikáním.
příklad č. 10
Pokud tedy budeme pokračovat v předchozím příkladu a předpokládat, že chybějící láhve nebyly předepsány k úhradě zaměstnanci, vzniká podnikateli povinnost z tohoto manka odvést daň na výstupu. Jedná se o zdanitelné plnění v souladu s § 13 odst. 4 písm. a) ZDPH. Pokud by bylo manko předepsáno k úhradě pouze částečně, domnívám se, že by daň měla být odvedena pouze z hodnoty přesahující tuto náhradu.
A jako velmi aktuální
judikát
je možné uvést
rozhodnutí NSS sp. zn. 4 Afs 183/2014-42 ze dne 17.11.2014,
který se zabýval kauzou neodvedeného DPH v případě zjištěného manka. V uvedeném případu šlo zejména o stanovení dne uskutečnění zdanitelného plnění v případě zjištěného manka, nicméně i tak NSS v rozsudku uvedl, že manko zpravidla podléhá dani z přidané hodnoty, jak vyplývá z konstantní judikatury (srovnej např. rozsudky NSS ze dne 2.9.2009, č. j. 1 Afs 51/2009-67; ze dne 14.6.2012, č. j. 1 Afs 30/2012-76; ze dne 29.2.2012, č. j. 7 Afs 13/201231), pokud nejsou naplněny a prokázány podmínky některé z výjimek, např. daňový subjekt prokáže krádež nebo zničení zboží. Tato
judikatura
NSS rovněž není v rozporu s rozsudky Soudního dvora, jichž se stěžovatel v kasační stížnosti dovolával.
Jinak doplňme, že výsledkem této kauzy bylo rozhodnutí, že
je-li manko na zásobách pokládáno za zdanitelné plnění pro účely DPH, je toto plnění uskutečněno podle § 21 odst. 5 písm. c) ZDPH dnem zjištění manka, tj. zpravidla dnem provedení fyzické inventury.