Prodej zemědělského závodu potomkovi

Vydáno: 22 minut čtení

V minulém příspěvku jsme probrali čtyři základní varianty darování zemědělského závodu nebo jeho vybraných složek potomkovi. Na což nyní navážeme úplatnou alternativou - prodejem, což je v praxi mezi nejbližšími rodinnými příslušníky ale spíše výjimkou. S úplatou se navíc daňové řešení dosti komplikuje, a také na ně dopadá obávané daňové ustanovení o tzv. cenách obvyklých mezi osobami blízkými, resp. obecněji mezi spojenými osobami. Další práce navíc oproti bezúplatnému převodu bude s daní z nabytí nemovitých věcí.

Prodej zemědělského závodu potomkovi
Ing.
Martin
Děrgel
 
Varianty prodeje zemědělského závodu
Ať neopakujeme již řečené, tak ohledně vymezení zemědělského závodu, jeho pobočky (funkčně samostatná část závodu), „otce“ a „potomka“ odkážeme na minulý příspěvek pojednávající o darování.
Z daňového hlediska je třeba rozlišovat
čtyři varianty prodeje
zemědělského závodu nebo jeho částí:
1.
Otec prodá celý závod, nebo více potomkům všechny pobočky a sám už podnikat nebude.
2.
Otec prodá potomkům pouze některé pobočky a sám ještě bude s jednou pobočkou podnikat.
3.
Otec prodá potomkům jen vybrané majetkové položky závodu a sám už podnikat nebude.
4.
Otec prodá potomkům jen vybrané majetkové položky závodu a sám ještě bude podnikat.
Poznámka:
Budeme předpokládat, že
otec je registrován jako plátce
daně z přidané hodnoty.
 
Pravidla společná všem variantám
Než se blíže podíváme na jednotlivé čtyři varianty prodeje zemědělského závodu potomkům, uvedeme si několik skutečností platících pro všechny, takže je už pak nebudeme muset u každé varianty znovu opakovat.
Začněme informační povinností vůči správci daně zavedenou nenápadně v § 127 odst. 3 písm. c) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého je registrovaný daňový subjekt povinen
předložit správci daně smlouvu o koupi obchodního závodu
nebo jeho části. A to do 15 dnů od jejího uzavření, což platí pro kupujícího i prodávajícího.
Co se týče
daně silniční,
tak prakticky opět můžeme odkázat na minulý článek. O daňové povinnosti zde totiž nerozhoduje právní titul převodu vozidla - darovací
versus
kupní smlouva, ale zejména, kdy došlo ke změně zápisu provozovatele vozidla v jeho technickém průkazu, a tedy ke změně poplatníka daně silniční. Z téhož důvodu můžeme být obdobně struční i v případě daně z nemovitých věcí, jsou-li předmětem obchodu.
Nově se ale musíme věnovat dani z nabytí nemovitých věcí, která od roku 2014 nahradila daň z převodu nemovitostí. Podle § 2 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí (dále jen „DNNV“), má spadeno na úplatné nabytí vlastnického práva k nemovité věci (až na malé výjimky).
Poplatníkem daně
je:
a)
převodce
vlastnického práva k nemovité věci,
jde-li o nabytí vlastnického práva koupí nebo směnou
a převodce a nabyvatel