Rozdělení zisku a úhrada ztráty v podmínkách roku 2015

Vydáno: 18 minut čtení
Rozdělení zisku a úhrada ztráty v podmínkách roku 2015
Ing.
Ivana
Pilařová
Právní podstata rozdělení zisku
Účetní závěrka každé obchodní
korporace
sestavená k rozvahovému dni obsahuje výsledek hospodaření, který může mít podobu zisku nebo ztráty. Tento účetní výsledek hospodaření je schvalován na valné hromadě obchodní
korporace
a je rozhodováno o jeho rozdělení (v případě vykázání zisku) či o jeho úhradě (v případě vykázání ztráty). Z hlediska práva má rozdělení zisku svá pravidla, zvláště pokud se týká výplaty podílů na zisku. Další pravidla se týkají zaúčtování a daňových souvislostí. Pro jistotu zdůrazníme, že se jedná o způsoby nakládání s účetním výsledkem hospodaření po zdanění, článek nepojednává o základu daně, ani o daňově ztrátě.
V první části se budeme zabývat podmínkami, které lze vyčíst ze zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), dále jen „ZOK“. Ve druhé části pak probereme účetní a daňové souvislosti podílů na zisku, ve třetí části se budeme věnovat účetní ztrátě.
Možnosti naložení s účetním výsledkem hospodaření
V případě
dosažení zisku
má valná hromada tyto možnosti:
-
příděl rezervnímu fondu (pokud se podle stanov či společenské smlouvy společnosti povinně vytváří),
-
příděly ostatním fondům podle stanov společnosti,
-
příděly ostatním fondům podle vnitřních směrnic společnosti,
-
úhrada ztráty předchozích let,
-
podíly na zisku,
-
podíly tichému společníkovi,
-
zvýšení základního kapitálu z nerozděleného zisku,
-
ponechání zisku jako nerozděleného zisku.
V případě
ztráty
má valná hromada tyto možnosti:
-