Pozastavení živnosti

Vydáno: 3 minuty čtení

OSVČ, měsíční plátce DPH, zvažuje pozastavení živnosti cca na 4 měsíce. Jak správně postupovat vzhledem k finančnímu úřadu a dalším institucím?

Pozastavení živnosti
Ing.
Petra
Konderlová
ID dotazu 13871
odpověď:
Pokud pozastavujete živnost, tak musíte nejdříve o toto pozastavení požádat na živnostenském úřadě, kdy by toto pozastavení měli sami pracovníci živnostenského úřadu nahlásit OSSZ, zdravotní pojišťovně a finančnímu úřadu (ale raději se skutečně zeptejte přímo daného pracovníka, se kterým toto budete vyřizovat). Jinak jste povinen do 8 dnů od přerušení živnosti toto nahlásit na OSSZ, své zdravotní pojišťovně a místně příslušnému finančnímu úřadu.
Pokud pozastavíte živnost v roce 2015 a do termínu pro podání daňového přiznání za rok 2015 ji znovu neobnovíte (tzn. do 31.3.2016), pak musíte postupovat dle zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů (dále jen „ZDP“), a to konkrétně dle § 23 odst. 8. Tento odstavec obsahuje postup úpravy základu daně v případě ukončení podnikatelské činnosti a v případě pozastavení podnikatelské činnosti, pokud nebyla tato podnikatelská činnost opět zahájena do termínu pro podání daňového přiznání za příslušné zdaňovací období, ve kterém byla podnikatelská činnost přerušena.
Dle výše uvedeného odstavce se základ daně upravuje při vedení daňové evidence takto:
-
navýší se o hodnotu neuhrazených pohledávek [s výjimkou pohledávek uvedených v § 24 odst. 2 písm. y) - což jsou především pohledávky za dlužníkem, který je v úpadku, nebo u něhož soud zrušil konkurs, či zanikl bez právního nástupce apod.], které by při úhradě byly zdanitelným příjmem;
-
navýší se o hodnotu nespotřebovaných zásob a vytvořených rezerv;
-
sníží se o hodnotu neuhrazených závazků, které by při úhradě byly výdajem na dosažení, zajištění a udržení příjmů.
Pokud OSVČ vede účetnictví, pak postupuje dle § 23 odst. 8 písm. b) bod 1. ZDP, nebo pokud uplatňuje výdaje paušálem, pak postupuje dle § 23 odst. 8 písm. b) bod 3. ZDP.
Protože jste plátcem DPH, tak bud požádáte o zrušení plátcovství k DPH z důvodu přerušení živnosti, pak musíte postupovat dle § 79a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), a v posledním daňovém přiznání k DPH snížíte uplatněný nárok na odpočet daně u majetku a zásob, které máte ke dni zrušení registrace v evidenci a na skladě. Pokud nechcete rušit svou registraci k DPH, pak musíte po celou dobu přerušení živnosti podávat nulové daňové přiznání k DPH. Pokud však dle § 106 odst. 1 písm. b) zákona o DPH neuskutečníte bez oznámení důvodu správci daně za 12 bezprostředně předcházejících měsíců plnění v rámci ekonomické činnosti, pak Vám správce zruší registraci k DPH z moci úřední.