Způsoby doručování písemností

Vydáno: 14 minut čtení

Doručování písemností upravuje zákon č. 280/2009, daňový řád , ve znění pozdějších předpisů. V následujícím článku si přiblížíme doručování písemností ve dvou rovinách, a to doručování směrem od správce daně k daňovému subjektu a naopak od daňového subjektu směrem ke správci daně.

Způsoby doručování písemností
Ing.
Miloš
Kořínek
 
Doručování písemností daňovému subjektu
Doručovat lze
písemnost při ústním jednání.
Daňový subjekt obdrží stejnopis protokolu a potvrdí jeho převzetí. Subjektům, které májí zprovozněnou datovou schránku, doručuje správce daně písemnosti do této schránky. Jedná se především o téměř veškeré právnické osoby. Dále se jedná o fyzické osoby podávající přiznání a fyzické osoby, které jsou zástupci daňových subjektů, a to jen v případě, když mají zprovozněnou daňovou schránku.
Subjektům, kterým není možné písemnost doručit při ústním jednání nebo elektronicky, lze písemnost doručit:
1.
prostřednictvím poštovních služeb,
2.
úřední osobou pověřenou doručováním, popř.
3.
jiným orgánem, o němž to stanoví zákon.
Písemnosti lze doručovat
do vlastních rukou.
V případě, že se písemnost doručuje do vlastních rukou, je den doručení rozhodný pro počátek běhu lhůty stanovené právním předpisem nebo rozhodnutím správce daně.
příklad
Poplatník obdrží v rámci zahájené kontroly daně z příjmů dne 1.6.2015 výzvu k předložení dokladů, a to do 15 dnů ode dne obdržení výzvy. Doklady by tedy měl předložit nejpozději 16.6.2015.
Do vlastních rukou se dále doručuje, pokud tak