DUZP u zřízení věcného břemene

Vydáno: 1 minuta čtení

Smlouva o zřízení věcného břemene byla podepsána v lednu 2015. Nyní přišlo vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí, kde je uvedeno, že vklad byl proveden např. dne 13. 3. s právními účinky vkladu 1.2.2015. Naše firma vystaví fakturu a bude se řídit dle § 21 odst. 3 zákona o DPH . Je tomu tak? Kdy nastane uskutečnění zdanitelného plnění?

DUZP u zřízení věcného břemene
Zdeněk
Dušek
ID dotazu 13795
odpověď:
Zřízení věcného břemene (nově „služebnosti“, viz § 1257 zákona č. 89/2012, občanský zákoník) je pro účely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), považováno za poskytnutí služby. V uvedeném případě se uskutečnění zdanitelného plnění bude řídit zejména ustanovením § 21 odst. 4 zákona o DPH, podle odst. 3 se postupuje v případě dodání nemovité věci.
V uvedeném případě tak došlo k uskutečnění zdanitelného plnění dne 1.2.2015. Správně měla být částka za zřízení věcného břemene uvedena v daňovém přiznání za 02/2015. V uvedeném případě tazatel buď podá dodatečné přiznání, nebo uvede zdanitelné plnění v daňovém přiznání za 03/2015. Ve druhém případě by pak správce daně při zjištění, že plnění bylo přiznáno v pozdějším zdaňovacím období, doměřil pouze úrok z prodlení z později přiznané částky DPH za období, o které byla opožděně přiznána DPH.