Spolupracující osoby v zemědělském podnikání v roce 2015

Vydáno: 14 minut čtení

V následujícím příspěvku bych se chtěl věnovat problematice spolupracujících osob v zemědělském podnikání v roce 2015. Spolupráce členů rodiny při společném podnikání je v zemědělství poměrně častou záležitostí, proto bychom v tomto příspěvku vysvětlili související daňové aspekty.

Spolupracující osoby v zemědělském podnikání v roce 2015
Ing.
Zdeněk
Morávek
Právní úprava zdanění spolupracujících osob je upravena v § 13 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“). Je vhodné připomenout, že toto ustanovení prošlo s účinností od 1.1.2015 kompletní přeformulací, a to na základě novely ZDP provedené zákonem č. 267/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
Pokud se na podnikání zemědělského podnikatele podílí také jiné osoby, resp. spolupracují s ním při dosahování jeho zdanitelných příjmů, je možné v rámci daňové optimalizace určitým způsobem rozdělit příjmy, které byly při této spolupráci dosaženy, a výdaje, které byly vynaloženy na dosažení, zajištění a udržení těchto příjmů.
Spolupracujícími osobami
, na které je možné příjmy a výdaje rozdělit, se rozumí:
-
spolupracující manžel,
-
spolupracující osoba žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti,
-
člen rodiny zúčastněný na provozu rodinného závod