Spolupracující osoby v zemědělském podnikání v roce 2015

Vydáno: 14 minut čtení

V následujícím příspěvku bych se chtěl věnovat problematice spolupracujících osob v zemědělském podnikání v roce 2015. Spolupráce členů rodiny při společném podnikání je v zemědělství poměrně častou záležitostí, proto bychom v tomto příspěvku vysvětlili související daňové aspekty.

Spolupracující osoby v zemědělském podnikání v roce 2015
Ing.
Zdeněk
Morávek
Právní úprava zdanění spolupracujících osob je upravena v § 13 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“). Je vhodné připomenout, že toto ustanovení prošlo s účinností od 1.1.2015 kompletní přeformulací, a to na základě novely ZDP provedené zákonem č. 267/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
Pokud se na podnikání zemědělského podnikatele podílí také jiné osoby, resp. spolupracují s ním při dosahování jeho zdanitelných příjmů, je možné v rámci daňové optimalizace určitým způsobem rozdělit příjmy, které byly při této spolupráci dosaženy, a výdaje, které byly vynaloženy na dosažení, zajištění a udržení těchto příjmů.
Spolupracujícími osobami
, na které je možné příjmy a výdaje rozdělit, se rozumí:
-
spolupracující manžel,
-
spolupracující osoba žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti,
-
člen rodiny zúčastněný na provozu rodinného závodu.
Jak vyplývá z § 21e odst. 4 ZDP,
společně hospodařící domácností
se pro účely daní z příjmů rozumí společenství fyzických osob, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby. To znamená, že tato úprava může dopadat nejenom na děti poplatníka, jeho rodiče apod., ale i na ostatní osoby, které s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti žijí, aniž by se jednalo o příbuzné osoby.
příklad č. 1
Zemědělský podnikatel žije ve společně hospodařící domácnosti se svou dospělou dcerou, ale také s jejím přítelem. Dcery přítel pomáhá podnikateli při výkonu jeho zemědělského podnikání.
V takovém případě je možné, aby část příjmů a výdajů byla odpovídajícím způsobem rozdělena i na přítele dcery.
Problematika
rodinného závodu
je upravena v § 700 až 707 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“). Za rodinný se považuje závod, ve kterém společně pracují manželé, nebo alespoň s jedním z manželů i jejich příbuzní až do třetího stupně, nebo osoby s manžely sešvagřené až do druhého stupně, a který je ve vlastnictví některé z těchto osob. Na ty z nich, kteří trvale pracují pro rodinu nebo pro rodinný závod, se hledí jako na členy rodiny zúčastněné na provozu rodinného závodu.
Je možné konstatovat, že institut rodinného závodu upravuje poměry rodinného závodu, který slouží k obživě rodiny, a práva a povinnosti členů rodiny pro případ, že není ujednáno něco jiného.
Člen rodiny
zúčastněný na provozu rodinného závodu tak může být podle této úpravy spolupracující osobou ve smyslu rozdělení příjmů a výdajů i za situace, že s poplatníkem
nežije ve společně hospodařící domácnosti.
To je významná změna od roku 2015, protože na osoby podílející se na provozu rodinného závodu se vztahovala i předchozí úprava § 13 ZDP, ale nikoliv na ty osoby, které současně nebyly členem společně hospodařící domácnosti. Současná úprava již tento případ řeší.
Základní zásadou při rozdělování příjmů a výdajů na spolupracující osoby je to, že výše podílu na příjmech a výdajích spolupracujících osob musí být stejná. Tato úprava znamená, že
podíl na příjmech a výdajích u každé jednotlivé spolupracující osoby musí být stejný,
nikoliv že tyto podíly musí být stejné u všech spolupracujících osob.
příklad č. 2
Na podnikatelské činnosti zemědělce se podílí také jeho manželka.
Úprava o stejných podílech neznamená, že oba manželé musí mít 50% příjmů a výdajů, ale každý musí mít 50% podíl na příjmech a 50% podíl na výdajích. Stejně tak je možné, aby podnikatel měl např. 80% podíl na příjmech a 80% podíl na výdajích a manželka 20% podíl na příjmech a 20% podíl na výdajích. Není ale možné, aby např. manžel měl 50% podíl na příjmech a 70% podíl na výdajích, podíly na příjmech a výdajích musí být stejné.
Příjmy a výdaje se potom rozdělují tak, aby:
-
podíl příjmů a výdajů
připadající na spolupracující osoby nečinil v úhrnu více než 30% a
-
částka, o kterou
příjmy převyšují výdaje
, činila za zdaňovací období
nejvýše 180 000 Kč
a za každý započatý kalendářní měsíc spolupráce
nejvýše 15 000 Kč.
Přerozdělená částka nesmí přesáhnout 30%
v celkovém součtu
, tj. za všechny spolupracující osoby. Současně jsou stanoveny i horní hranice vyjádřené finanční částkou. Pokud spolupráce trvá celé zdaňovací období, rozdíl mezi přerozdělenými příjmy a výdaji musí činit nejvýše 180 000 Kč. Pokud spolupráce trvá pouze po část zdaňovacího období, potom je tento rozdíl 15 000 Kč za každý kalendářní měsíc.
Všechny tyto podmínky musí být splněny současně.
příklad č. 3
Na podnikání zemědělského podnikatele se podílí také jeho dospělý syn. Předpokládejme, že za zdaňovací období roku 2015 dosáhne zemědělský podnikatel zdanitelných příjmů ve výši 1 200 000 Kč a daňových výdajů ve výši 1 000 000 Kč. Spolupráce trvala celé zdaňovací období.
Zemědělský podnikatel tak může na syna převést maximálně 30% příjmů a výdajů, tedy 360 000 Kč příjmů a 300 000 Kč výdajů. Rozdíl mezi příjmy a výdaji tak bude činit 60 000 Kč, i druhá podmínka tak bude splněna.
příklad č. 4
Na podnikání zemědělského podnikatele se podílí také jeho dospělý syn. Předpokládejme, že za zdaňovací období roku 2015 dosáhne zemědělský podnikatel zdanitelných příjmů ve výši 8 600 000 Kč a daňových výdajů ve výši 7 000 000 Kč. Spolupráce trvala celé zdaňovací období.
Zemědělský podnikatel tak může na syna převést maximálně 30% příjmů a výdajů, tedy 2 580 000 Kč příjmů a 2 100 000 Kč výdajů. Rozdíl mezi příjmy a výdaji tak bude činit 480 000 Kč. Takovýto postup ale nebude možný, protože rozdíl může činit maximálně 180 000 Kč. To znamená, že maximálně tak lze na syna převést 11,25% příjmů a výdajů, tedy 967 500 Kč příjmů a 787 500 Kč výdajů. Pak bude rozdíl mezi příjmy a výdaji u syna činit právě 180 000 Kč.
příklad č. 5
Na podnikání zemědělského podnikatele se podílí také jeho dospělý syn. Předpokládejme, že za zdaňovací období roku 2015 dosáhne zemědělský podnikatel zdanitelných příjmů ve výši 1 200 000 Kč a daňových výdajů ve výši 1 000 000 Kč. Spolupráce otce a syna trvala ve zdaňovacím období roku 2015 pouze 3 měsíce.
Zemědělský podnikatel tak může na syna převést maximálně 30% příjmů a výdajů, tedy 360 000 Kč příjmů a 300 000 Kč výdajů. Rozdíl mezi příjmy a výdaji tak bude činit 60 000 Kč. Ovšem pokud spolupráce netrvala celé zdaňovací období, může rozdíl mezi příjmy a výdaji činit pouze 15 000 Kč za každý kalendářní měsíc, v tomto případě tedy nejvýše 45 000 Kč. Takovýto postup tedy není možný, na syna je možné rozdělit nejvýše 22,50% příjmů a výdajů.
příklad č. 6
Na podnikání zemědělského podnikatele se podílí také jeho manželka a syn. Příjmy podnikatele činí za zdaňovací období roku 2015 částku 3 600 000 Kč a výdaje 3 000 000 Kč. Spolupráce manželky i syna trvala po celé zdaňovací období.
Zemědělský podnikatel tak může v úhrnu na oba převést maximálně 30% příjmů a výdajů, tedy maximálně 1 080 000 Kč příjmů a 900 000 Kč výdajů. Celkový rozdíl mezi příjmy a výdaji u obou spolupracujících osob tak bude 180 000 Kč, i tato podmínka tak bude splněna.
Samotné rozdělení mezi manželku a syna už je věc další dohody, pouze musí platit, že podíl na příjmech a výdajích bude stejný, tedy např. manželka 20% příjmů a 20% výdajů a syn 10% příjmů a 10% výdajů, příp. jakákoliv jiná varianta, která povede k celkovému podílu 30% na příjmech a výdajích.
Speciální režim má spolupráce v případě, že
spolupracující osobou je pouze manžel.
Tento druh spolupráce má pak výhodnější daňový režim, a to v podobě výše podílu celkových příjmů a výdajů, které mohou být rozděleny, a také rovněž v maximální výši rozdílu mezi příjmy a výdaji, který může být rozdělen (a to jak ročně, tak měsíčně).
Platí tedy, že v případě, že je spolupracující osobou pouze manžel, se příjmy a výdaje rozdělují tak, aby:
-
podíl příjmů a výdajů
připadající na manžela nečinil více než
50%
a
-
částka, o kterou
příjmy převyšují výdaje
, činila za zdaňovací období
nejvýše 540 000 Kč
a za každý započatý kalendářní měsíc spolupráce
nejvýše 45 000 Kč.
příklad č. 7
Na podnikání zemědělského podnikatele se podílí také jeho manželka. Příjmy podnikatele činí za zdaňovací období roku 2015 částku 3 600 000 Kč a výdaje 3 000 000 Kč. Spolupráce manželky trvala po celé zdaňovací období.
Zemědělský podnikatel tak může na manželku převést až 50% příjmů a výdajů, tedy 1 800 000 Kč příjmů a 1 500 000 Kč výdajů. Rozdíl mezi příjmy a výdaji bude činit 300 000 Kč, maximálně může činit 540 000 Kč. Takovýto postup je tedy možný.
Z příkladu je tedy patrné, že tato forma spolupráce je z pohledu výše převáděných příjmů a výdajů výhodnější, než společná spolupráce manželky a syna.
příklad č. 8
Na podnikání zemědělského podnikatele se podílí také jeho manželka. Příjmy podnikatele činí za zdaňovací období roku 2015 částku 10 000 000 Kč a výdaje 9 000 000 Kč. Spolupráce manželky trvala po dobu 8 měsíců.
Zemědělský podnikatel může na manželku převést až 50% příjmů a výdajů, tedy 5 000 000 Kč příjmů a 4 500 000 Kč výdajů. Rozdíl mezi příjmy a výdaji bude činit 500 000 Kč, maximálně může činit 540 000 Kč za celé zdaňovací období. Spolupráce ovšem trvala pouze 8 měsíců, maximální rozdíl mezi příjmy a výdaji tak činí pouze 360 000 Kč. Podnikatel tak může na manželku převést maximálně 36% příjmů a výdajů.
Pokud zemědělský podnikatel dosáhne
daňové ztráty
, lze na spolupracující osobu převést i odpovídající část této ztráty. Převáděn bude odpovídající podíl na příjmech a výdajích, a to bez ohledu na skutečnost, že výdaje budou vyšší. ZDP omezuje pouze kladný rozdíl mezi příjmy a výdaji. Pokud jsou daňové výdaje vyšší než příjmy, ZDP žádné omezení neobsahuje.
Jak podnikatel, tak spolupracující osoba, mají pak možnost
vyměřenou daňovou ztrátu uplatnit jako odčitatelnou položku
v souladu s § 34 ZDP, tedy nejdéle v pěti zdaňovacích obdobích následujících bezprostředně po období, za které se daňová ztráta vyměřuje.
Vhodné je také doplnit, že pokud bude spolupráce zahájena
v průběhu zdaňovacího období
, neznamená to, že se rozdělují pouze příjmy a výdaje dosažené za dobu této spolupráce. Rozdělovány budou příjmy a výdaje dosažené za celé zdaňovací období. Skutečnost, že spolupráce trvala pouze po část zdaňovacího období, bude promítnuta do maximální výše rozdílu mezi příjmy a výdaji, které budou na spolupracující osoby rozděleny.
ZDP dále v § 13 odst. 4 vymezuje
okruh osob, na které nelze příjmy a výdaje rozdělovat
, i když by jinak podmínky spolupráce splňovaly. Jedná se o tyto osoby:
-
dítě, které nemá ukončenou povinnou školní docházku;
-
dítě v kalendářních měsících, ve kterých je na něj uplatňováno daňové zvýhodnění na vyživované dítě;
-
manžel, je-li na něj uplatněna sleva na manžela;
-
poplatník, který zemřel. V případě dětí a manžela se tak poplatník musí rozhodnout, zda je pro něj výhodnější rozdělení příjmů a výdajů na tyto osoby, nebo uplatnění daňové slevy, resp. daňového zvýhodnění. Souběh obou těchto případů není ale možný.
příklad č. 9
Na podnikání zemědělského podnikatele se podílí také jeho syn, který je považován za vyživované dítě ve smyslu § 35c odst. 6 ZDP. Syn žádné vlastní zdanitelné příjmy nemá.
Pokud by podnikatel uplatnil na tohoto vyživovaného syna daňové zvýhodnění ve výši maximálně 17 004 Kč (pokud by se jednalo o třetí nebo další dítě), nebylo by možné uplatnit rozdělení příjmů a výdajů na tohoto syna. Pokud by ale podnikatel postupoval podle § 13 ZDP a odpovídající část příjmů a výdajů na něj převedl, syn by měl možnost uplatnit základní slevu na dani až do výše 24 840 Kč, příp. další slevy na dani nebo nezdanitelné částky. Varianta rozdělení příjmů a výdajů se tak jeví jako výhodnější.
Právě možnost
uplatnění daňových slev a odpočtů
od základu daně bývá významným důvodem pro postup podle § 13 ZDP, zejména za situace, kdy by nárok na tyto slevy a odpočty zanikl z důvodu neexistence příjmů, na jejichž základě by bylo možné je využít. Tím tak může dojít k významné finanční úspoře spolupracujících osob.
Na druhou stranu je ale nutné zdůraznit, že ZDP nestanoví podmínku, že spolupracující osoba by nemohla mít žádné vlastní příjmy, včetně dalších příjmů ze samostatné činnosti podle § 7 ZDP. A současně ZDP nestanoví, že by takto spolupracující osoby musely uplatňovat výdaje stejným způsobem. Nic nebrání tomu, aby např. manžel uplatňoval výdaje ve skutečné výši a manželka paušální výdaje.
K tomu Pokyn GFŘ č. D-22 v části k § 13 ZDP výslovně uvádí, že příjmy dosažené při společně vykonávané samostatné činnosti se rozdělují na spolupracující osoby i v případě, že
spolupracující osoba má kromě těchto příjmů i jiné příjmy podléhající dani z příjmů.
Způsob uplatnění daňových výdajů u těchto jiných zdanitelných příjmů spolupracující osoby není vázán (nemusí být shodný) na způsob uplatnění daňových výdajů rozdělovaných na spolupracující osobu.
Do okruhu osob, na které nelze rozdělovat příjmy a výdaje, byl s účinností od 1.1.2015 doplněn také
poplatník, který zemřel.
Výslovné doplnění tzv. „civilní smrti“ poplatníka jako případu, kdy nelze rozdělovat příjmy a výdaje podle § 13 ZDP, je nutné vzhledem k ustanovení § 239a zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, které zakotvuje obecný princip, podle kterého se pro účely správy daní hledí na právní skutečnosti tak, jako by zůstavitel žil do dne předcházejícího dni skončení řízení o pozůstalosti. Jedná se tak o „prodloužení života“ zůstavitele pro účely správy daní a poplatníkovo „daňové úmrtí“ nastává až v okamžiku skončení řízení o pozůstalosti. Na základě této nové úpravy je možné rozdělovat příjmy ze samostatné činnosti na spolupracující osobu jen do dne skutečné smrti poplatníka (tj. do doby, kdy ke spolupráci opravdu docházelo), nikoliv do okamžiku „daňového úmrtí“ poplatníka (do okamžiku skončení řízení o pozůstalosti zůstavitele).
Cílem příspěvku bylo na příkladech vysvětlit postup při rozdělení příjmů a výdajů na spolupracující osoby a upozornit na změny, které platí od roku 2015.