Finanční leasing zemědělského hmotného majetku

Vydáno: 29 minut čtení

V následujícím příspěvku si uvedeme daňové řešení finančního leasingu hmotného majetku v roce 2015 s uvedením změn, ke kterým dochází na základě zákona č. 267/2014 Sb. Uvedeme si změny v definici finančního leasingu a v podmínkách daňové uznatelnosti úplaty v roce 2015. Ukážeme si postup při porušení podmínek finančního leasingu a postup při uplatnění paušálních výdajů.

Finanční leasing zemědělského hmotného majetku
Ing.
Ivan
Macháček
 
Daňové vymezení nájemného a úplaty
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), odlišuje nájemné od úplaty. V ustanovení § 24 odst. 2 písm. h) ZDP jsou obsažena následující tři základní ustanovení vztahující se k daňové uznatelnosti nájemného u nájmu (resp. pachtu obchodního závodu) a úplaty u finančního leasingu (dále také „FL“):
-
, kde se uvádí, že
daňově uznatelným výdajem (nákladem)
vynaloženým na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů
je nájemné
podle právních předpisů upravujících účetnictví, s výjimkou nájemného uvedeného v § 25 odst. 1 písm. za) ZDP. U pachtu obchodního závodu podle § 2349 až 2357 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), je u pachtýře výdajem pouze část pachtovného, která převyšuje účetní odpisy.
-
Právní řešení nájmu je upraveno v § 2201 až 2234 NOZ, nájem prostor sloužících podnikání v § 2302 až 2315 NOZ, podnikatelský pronájem movitých věcí v § 2316 až 2320 NOZ a nájem dopravního prostředku v § 2321 až 2325 NOZ. Z výše uvedeného vyplývá, že nájemné je daňově uznatelné, přičemž u poplatníků, kteří vedou daňovou evidenci, je daňovým výdajem při úhradě nájemného a u poplatníků, kteří vedou účetnictví, je daňově uznatelným nákladem při respektování věcné a časové souvislosti.
-
, podle kterého je
daňovým výdajem
(nákladem) vynaloženým na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů plnění v podobě
úplaty u finančního leasingu hmotného majetku
, který lze podle zákona odpisovat, a to ve výši a za podmínek uvedených v odst. 4 tohoto ustanovení.
-
U poplatníků, kteří vedou daňovou evidenci, je úplata daňovým výdajem jen v poměrné výši připadající ze sjednané doby na příslušné zdaňovací období. V bodě 4 Pokynu GFŘ č. D-22 k § 24 odst. 2 ZDP se uvádí, že u poplatníků vedoucích daňovou evidenci se poměrná výše úplaty u finančního leasingu připadající ze sjednané doby na příslušné zdaňovací období podle § 24 odst. 2 písm. h) ZDP
stanoví s přesností maximálně na kalendářní měsíce, a to i za každý započatý měsíc.
Postup je takový, že celková částka úplaty sjednaná v leasingové smlouvě se u poplatníka, který vede daňovou evidenci, vydělí počtem měsíců, po které bude finanční leasing trvat, a v jednotlivých zdaňovacích obdobích se do daňových výdajů zahrne částka odpovídající součinu počtu měsíců trvání finančního leasingu v daném zdaňovacím období a výše splátky vypočtené na jeden měsíc. U poplatníků, kteří vedou účetnictví, se úplata u finančního leasingu časově rozliší podle právních předpisů upravujících účetnictví.
-
V případě
první zvýšené splátky úplaty finančního leasingu
je nutno rozlišovat případ, kdy je tato první splátka brána jako záloha na prodej věci, anebo zda jde o první vyšší