Nezdanitelné části základu daně u fyzických osob z pohledu zemědělského podnikatele

Vydáno: 29 minut čtení

V tomto příspěvku bych se chtěl zabývat výkladem nezdanitelných částek, které upravuje § 15 zákona o daních z příjmů . Jedná se o částky, které v případě poplatníků fyzických osob snižují základ daně a tím vedou k nižšímu zdanění. Jejich efekt je ovšem nižší než u slev na dani, které se odečítají přímo od daně a pro poplatníka tedy znamenají větší finanční prospěch a větší daňovou úsporu. Přesto i nezdanitelné částky představují významný nástroj daňové optimalizace.

Nezdanitelné části základu daně u fyzických osob z pohledu zemědělského podnikatele
Ing.
Zdeněk
Morávek
Protože se velmi rychle blíží termín pro podání daňového přiznání, je určitě vhodné problematiku nezdanitelných částek alespoň základním přehledem zopakovat. V daňovém přiznání zemědělský podnikatel uvádí tyto nezdanitelné částky ve 3 oddíle, konkrétně na řádcích 46 až 51.
Nezdanitelnými částkami
jsou:
-
Poskytnutá bezúplatná plnění na stanovené účely.
-
Úroky z úvěru ze stavebního spoření nebo z hypotečního úvěru, použité na financování bytových potřeb.
-
Příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem, penzijní pojištění a doplňkové penzijní spoření.
-
Pojistné na soukromé životní pojištění.
-
Členské příspěvky odborové organizaci.
-
Úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání.
Nyní blíže k jednotlivým položkám.
 
Poskytnutá bezúplatná plnění
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), v této souvislosti používá pojem bezúplatná plnění, ale i např. z nového Pokynu GFŘ č. D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Pokyn GFŘ č. D-22“), vyplývá, že se jedná především o dary.
Dary
obecně
jsou vždy nedaňovým nákladem
, a to v souladu s § 25 odst. 1 písm. t) ZDP, ale za stanovených podmínek je možné je uplatnit jako nezdanitelné části základu daně. Těmito podmínkami jsou skutečnosti, že musí být poskytnuty
vyjmenovaným osobám na vyjmenované účely a odečíst lze pouze stanovenou finanční hodnotu.
Co se týká subjektů, kterým může být takovéto bezúplatné plnění poskytnuto, je vymezení poměrně široké, už jenom proto, že se jedná o právnické osoby se sídlem na území České republiky, ale také o právnické osoby se sídlem na území jiného členského státu Evropské unie, Norska nebo Islandu. Od roku 2015 je úprava rozšířena na právnické osoby se sídlem na území státu tvořícího Evropský hospodářský prostor. Určité omezení je naopak u fyzických osob jako příjemců těchto bezúplatných plnění, kde se jedná pouze o fyzické osoby poskytovatele zdravotních služeb, provozovatele škol a školských zařízení, provozovatele zařízení pro péči o toulavá nebo opuštěná zvířata nebo pro péči o jedince ohrožených druhů živočichů a poživatele invalidního důchodu za stanovených podmínek. I v případě vymezených fyzických osob se jedná o fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky, ale za obdobných podmínek i pro fyzické osoby s bydlištěm na území jiného členského státu Evropské unie než České republiky, a dále na území Norska nebo Islandu. I v tomto případě od roku 2015 na území státu tvořící Evropský hospodářský prostor.
Co se týká účelu, v případě poskytnutí právnickým osobám se
musí jednat o dary poskytnuté:
-
Na financování
vědy a vzdělání, výzkumných a vývojových účelů, kultury, školství, na policii, na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat a jejich zdraví, na účely sociální, zdravotnické a ekologické, humanitární, charitativní, náboženské pro registrované církve a náboženské společnosti, tělovýchovné a sportovní, a politickým stranám a politickým hnutím na jejich činnost.
V případě poskytnutí vyjmenovaným fyzickým osobám
je potom účelem zejména financování příslušných zařízení, v případě poživatelů invalidního důchodu nebo nezletilých dětí závislých na péči jiné osoby potom na zdravotnické prostředky, rehabilitační a kompenzační pomůcky a majetek usnadňující těmto osobám vzdělání a zařazení do zaměstnání, a to za podmínek blíže stanovených v úpravě § 15 odst. 1 ZDP.
Poslední podmínkou je dodržení stanovených finančních limitů.
Aby bylo možné hodnotu bezúplatného plnění jako nezdanitelnou část základu daně uplatnit, musí být splněny minimální a maximální hranice:
-
Úhrnná hodnota bezúplatných plnění ve zdaňovacím období musí přesáhnout 2% ze základu daně anebo musí činit alespoň 1 000 Kč.
Spojka anebo znamená, že postačí splnění jedné podmínky. Posuzuje se úhrnná hodnota bezúplatných plnění, nikoliv jednotlivá plnění, proto je možné bezúplatná plnění menší hodnoty pro tyto účely sčítat.
-
V úhrnu lze odečíst nejvýše 15% ze základu daně.
-
Jako bezúplatné plnění na zdravotnické účely se hodnota jednoho odběru krve bezpříspěvkového dárce oceňuje částkou 2 000 Kč a hodnota odběru orgánu od žijícího dárce se oceňuje částkou 20 000 Kč. Jedním odběrem krve bezpříspěvkového dárce se rozumí odběr krve a jejích složek (např. plasmy, krevních destiček, kostní dřeně a jiných složek) provedený v jednom dni, a to i v případě odběru více složek krve.
příklad č. 1
Zemědělský podnikatel má za zdaňovací období roku 2014 základ daně ve výši 450 000 Kč. Tato fyzická osoba poskytla dar škole se sídlem na území ČR na její vzdělávací činnost ve výši 8 000 Kč.
Je splněno, že dar jako bezúplatné plnění je poskytnut právnické osobě se sídlem na území ČR na financování školství. Je splněno, že úhrnná hodnota bezúplatných plnění činí alespoň 1 000 Kč (2% ze základu daně překročeny nejsou, ale splnění jedné podmínky postačuje), maximálně lze odečíst 15% ze základu daně, tj. v tomto případě 67 500 Kč. Tato částka překročena není. Jako nezdanitelná částka bude tedy uplatněn dar ve výši 8 000 Kč, základ daně bude činit 442 000 Kč.
příklad č. 2
Zemědělský podnikatel má za příslušné zdaňovací období základ daně 150 000 Kč. V průběhu tohoto roku tato fyzická osoba poskytla 3 x bezplatně krev.
Hodnota jednoho odběru krve se oceňuje částkou 2 000 Kč, v tomto případě se tedy jedná o bezúplatné plnění ve výši 6 000 Kč. Všechny podmínky budou splněny, dar bude uplatněn jako nezdanitelná částka, základ daně po jejím odečtení bude činit 144 000 Kč.
příklad č. 3
Zemědělský podnikatel má za příslušné zdaňovací období základ daně ve výši 200 000 Kč. Tento podnikatel poskytl jiné fyzické osobě s bydlištěm v ČR, která je poživatelem invalidního důchodu, dary na rehabilitační pomůcky ve výši 200 Kč, 300 Kč a 400 Kč.
Předpokládejme, že podmínka účelovosti bude také v tomto případě splněna, tj. jedná se o rehabilitační pomůcky ve smyslu příslušné právní úpravy, a je to do výše nehrazené příspěvkem ze státního rozpočtu. Problém ale bude s finanční hodnotou, protože úhrn bezúplatných plnění nečiní alespoň 1 000 Kč a 2% ze základu daně jsou 4 000 Kč, což také není překročeno. Znamená to tedy, že tyto dary není možné od základu daně odečíst.
Obdobně se postupuje u bezúplatných plnění poskytnutých na financování odstraňování následků živelní pohromy,
ke které došlo na území České republiky nebo členského státu Evropské unie, Norska nebo Islandu. To znamená, že v těchto případech se budou posuzovat stejné podmínky, jako v případě výše uvedených bezplatných plnění.
K problematice dárcovství krve obsahuje zajímavou úpravu Pokyn GFŘ č. D-22. V souladu s tímto výkladem platí, že dárci krve, který uplatňuje nezdanitelné části základu daně
za zdaňovací období 2014,
nepřísluší nárok na finanční ani jinou úhradu, s výjimkou účelně, hospodárně a prokazatelně vynaložených výdajů spojených s odběrem (např. cestovní náklady), o které tato osoba požádá, a to celkem do maximální výše 5% minimální mzdy.
Od zdaňovacího období 2015
si mohou dárci krve uplatnit nezdanitelnou část základu daně podle § 15 odst. 1 ZDP pouze v případě, že jim nebyly uhrazeny
jiné než prokázané cestovní náhrady
spojené s odběrem podle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Poskytnuté bezúplatné plnění prokáže poskytovatel dokladem, ze kterého musí být patrno, kdo je příjemcem bezúplatného plnění, hodnota bezúplatného plnění, předmět bezúplatného plnění, účel, na který bylo bezúplatné plnění poskytnuto, a datum poskytnutí.
Snížení základu daně z titulu poskytnutých bezúplatných plnění bude v daňovém přiznání uplatněno na
řádku č. 46.
 
Úroky z úvěru ze stavebního spoření a z hypotečního úvěru
Od základu daně lze odečíst částku, která se rovná úrokům zaplaceným ve zdaňovacím období:
-
Z úvěru ze stavebního spoření.
-
Z hypotečního úvěru, sníženým o státní příspěvek poskytnutý podle zvláštních právních předpisů.
-
Z úvěru poskytnutého stavební spořitelnou v souvislosti s úvěrem ze stavebního spoření nebo s hypotečním úvěrem. K tomu Pokyn GFŘ č. D-22 uvádí, že za jiné úvěry poskytnuté stavební spořitelnou v souvislosti s úvěrem ze stavebního spoření se považují např. tzv. překlenovací úvěry (meziúvěry). Za jiné úvěry poskytnuté v souvislosti s hypotečním úvěrem lze považovat takové úvěry, které jsou poskytnuty na bytové potřeby, a to bez ohledu, zda jsou poskytnuty před poskytnutím hypotečního úvěru (tzv. předhypoteční úvěr) nebo současně, příp. následně s hypotečním úvěrem (tzv. doplňkové úvěry k hypotečním úvěrům). Vždy však musí být z uzavřených smluv zřejmá souvislost s hypotečním úvěrem a s předmětnou bytovou potřebou.
Základním předpokladem pro uplatnění této nezdanitelné částky je uspokojení bytové potřeby. Co se rozumí bytovou potřebou, je přesně vymezeno v § 15 odst. 3 ZDP a lze konstatovat, že toto vymezení je poměrně široké.
Bytovou potřebou
se tedy rozumí:
-
Výstavba bytového domu, rodinného domu, jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor, nebo změna stavby.
-
Koupě pozemku v souvislosti s pořízením bytové potřeby nebo s výstavbou bytové potřeby. V souvislosti s výstavbou musí být tato zahájena do 4 let od okamžiku uzavření úvěrové smlouvy nebo koupě pozemku.
-
Koupě bytového domu, rodinného domu včetně rozestavěné stavby těchto domů nebo jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor.
-
Splacení vkladu právnické osobě jejím členem za účelem získání práva nájmu nebo jiného užívání bytu nebo rodinného domu.
-
Údržba a změna stavby bytového domu, rodinného domu, bytu v nájmu nebo v užívání nebo jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor.
-
Vypořádání společného jmění manželů nebo vypořádání spoludědiců v případě, že předmětem vypořádání je úhrada podílu spojeného se získáním jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor, rodinného domu nebo bytového domu.
-
Úhrada za převod podílu v obchodní korporaci jejím členem uskutečněná v souvislosti s převodem práva nájmu nebo jiného užívání bytu.
-
Splacení úvěru nebo zápůjčky použitých poplatníkem na financování výše uvedených bytových potřeb, pokud jsou splněny podmínky pro tyto bytové potřeby.
Počínaje rokem 2015
bylo v případě jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor, dále doplněno, že se jedná o jiný nebytový prostor než garáž, sklep nebo komoru.
Podmínkou je také to, že se
nejedná o bytovou výstavbu,
údržbu ani o změnu stavby bytového domu nebo jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor, prováděnou v rámci činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti, nebo pro účely nájmu. Je tomu tak proto, že tyto úroky mohou být za splnění stanovených podmínek daňovým nákladem a navíc se nejedná o podporu bydlení samotného poplatníka, což je hlavním důvodem pro umožnění snížení základu daně tímto způsobem.
ZDP také výslovně stanoví, že pokud se použije nebo používá bytová potřeba nebo její část k činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti, anebo k nájmu, lze odečet úroků po dobu užívání bytové potřeby k uvedeným účelům uplatnit pouze
v poměrné výši.
Tím je opět zabezpečeno uplatnění nezdanitelné části základu daně pouze v takovém poměru, který odpovídá uspokojení bytové potřeby.
příklad č. 4
Zemědělský podnikatel splácí úvěr ze stavebního spoření, který použil na rekonstrukci a opravu jednotky v osobním vlastnictví. Jedná se o jednotku, která nezahrnuje nebytový prostor. Za příslušné zdaňovací období zaplatil úroky ve výši 10 300 Kč.
Jedná se o úvěr ze stavebního spoření poskytnutý stavební spořitelnou na financování bytové potřeby (údržba a změna jednotky patří v souladu s § 15 odst. 3 ZDP mezi bytové potřeby), zaplacené úroky je tedy možné odečíst od základu daně.
příklad č. 5
Zemědělský podnikatel splácí hypoteční úvěr, který použil na výstavbu zemědělského objektu - farmy. Za příslušné zdaňovací období zaplatil úroky ve výši 184 000 Kč.
Jedná se o případ, kdy nelze zaplacené úroky uplatnit jako nezdanitelnou částku, protože se nejedná o uspokojení bytové potřeby - zemědělský objekt nelze považovat za bytovou potřebu. Zaplacené úroky je ale možné uplatnit jako daňový náklad v souladu s § 24 ZDP.
V § 15 odst. 4 ZDP jsou pak stanoveny konkrétní
podmínky
pro uplatnění tohoto snížení základu daně. Maximální výše úroků, kterou je možné uplatnit jako snížení základu daně ze všech úvěrů poplatníků v téže domácnosti, je 300 000 Kč. Při placení úroků jen po část roku nesmí uplatňovaná částka překročit jednu dvanáctinu této maximální částky za každý měsíc placení úroků.
příklad č. 6
V průběhu zdaňovacího období roku 2014 poplatník pořídil rodinný dům, na jehož pořízení použil hypoteční úvěr. Smlouva o hypotečním úvěru byla uzavřena od 1.3.2014, úroky byly placeny pouze po dobu 10 měsíců. V roce 2014 byla na úrocích z tohoto hypotečního úvěru zaplacena částka 300 000 Kč.
Pořízení rodinného domu je bytovou potřebou stanovenou v § 15 odst. 3 ZDP. Protože úroky byly placeny pouze po část roku, lze uplatnit maximálně 10/12 maximální roční částky, tedy 250 000 Kč.
V praxi také někdy vzniká problém,
jaká osoba může odpočet uplatnit,
a kdo je vlastně účastníkem smlouvy. Pokyn GFŘ č. D-22 k tomu uvádí, že poplatník může uplatnit nárok na odpočet úroků ze základu daně za předpokladu, že je účastníkem smlouvy o úvěru, a v případě bytové potřeby uvedené v § 15 odst. 3 písm. a) až c) ZDP též jejím vlastníkem (spoluvlastníkem). Za účastníky smlouvy o úvěru se považují osoby, které jako dlužníci přejímají práva a povinnosti uvedené ve smlouvě o úvěru, jakož i osoby, které, i když nejsou uvedeny ve smlouvě o úvěru, závazek z úvěru převzaly nebo k závazku z úvěru přistoupily na základě následně uzavřené smlouvy o převzetí dluhu nebo o převzetí závazku. Ve smluvní praxi jsou dlužníci jako strany v úvěrové smlouvě označováni např. též jako spoludlužníci nebo klienti.
Nepatří sem ovšem ručitelé,
ti účastníky smlouvy nejsou a odpočet úroků tak uplatnit nemohou.
Pokud účastníky smlouvy o úvěru na financování bytové potřeby je více zletilých osob, uplatní odpočet buď jedna z nich, anebo každá z nich, ale rovným dílem. Poplatníci tedy mohou sami zvolit, jaký postup pro ně bude výhodnější. Žádná jiná možnost, než výše uvedené, ale nepřichází v úvahu.
příklad č. 7
Účastníky smlouvy o hypotečním úvěru jsou manželé. V příslušném zdaňovacím období byly zaplaceny úroky ve výši 140 000 Kč.
V úvahu přicházejí tyto možnosti:
-
celou výši úroků v částce 140 000 Kč uplatní manžel,
-
celou výši úroků v částce 140 000 Kč uplatní manželka,
-
manžel i manželka uplatní každý jednu polovinu, tedy 70 000 Kč.
Žádná jiná možnost, tedy např. že manžel uplatní 100 000 Kč a manželka zbývajících 40 000 Kč, není přípustná.
Pokyn GFŘ č. D-22 k tomu uvádí, že od základu daně poplatníka se odčítá
úhrn úroků zaplacených z úvěru
ze stavebního spoření a z hypotečního úvěru ve zdaňovacím období. Přitom není rozhodující, v jaké výši se na úhrnu zaplacených úroků podíleli jednotliví účastníci smlouvy o úvěru.
ZDP dále stanoví v § 15 odst. 4 ZDP další podmínky pro uplatnění úroků, zejména z pohledu splnění podmínek ve zdaňovacím období pořízení bytové potřeby, ale také z pohledu odpovídajícího užívání této bytové potřeby.
Závěrem je ještě nutné doplnit, že nezdanitelné částky z titulu placení úroků z úvěrů na uspokojení bytové potřeby je vždy nutné odpovídajícím způsobem doložit, tak jak ukládá ustanovení § 38l odst. 1 ZDP. V daňovém přiznání bude toto snížení základu daně uplatněno na
řádku č. 47.
 
Příspěvky na penzijní připojištění, penzijní pojištění a doplňkové penzijní spoření
V současné době je možné v základu daně zohlednit tyto případy penzijních produktů:
-
penzijní připojištění se státním příspěvkem,
-
penzijní pojištění,
-
doplňkové penzijní spoření.
Za všechny tyto produkty lze v úhrnu odečíst od základu daně maximálně 12 000 Kč.
V případě
penzijního připojištění se státním příspěvkem
platí, že od základu daně lze odečíst příspěvek zaplacený poplatníkem na jeho penzijní připojištění se státním příspěvkem podle smlouvy o penzijním připojištění se státním příspěvkem uzavřené mezi poplatníkem a penzijním fondem nebo penzijní společností.
Takže opět je nutné splnit
celou řadu podmínek:
-
musí to být příspěvek zaplacený poplatníkem,
-
musí to být na penzijní připojištění tohoto poplatníka,
-
musí to být podle smlouvy o penzijním připojištění se státním příspěvkem,
-
tato smlouva musí být uzavřena mezi tímto poplatníkem a penzijním fondem nebo penzijní společností a
-
musí se samozřejmě jednat o penzijní připojištění se státním příspěvkem v souladu se zákonem č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.
Všechny podmínky musí být splněny současně.
Odečíst lze částku rovnající se úhrnu příspěvků zaplacených poplatníkem na jeho penzijní připojištění se státním příspěvkem na zdaňovací období, sníženém o 12 000 Kč. Částka 12 000 Kč se odečítá proto, že do částky 1 000 Kč měsíčně, tj. 12 000 Kč ročně, maximálně přispívá stát, nad tuto částku je příspěvek již stále stejný. Zvýhodnění je tedy formou možnosti snížení základu daně. Z výše uvedeného vyplývá, že maximální možné daňové úspory je dosaženo při výši příspěvku 24 000 Kč za zdaňovací období, tj. standardně 2 000 Kč měsíčně.
příklad č. 8
Zemědělský podnikatel si platí příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem ve výši 300 Kč měsíčně, ročně tak zaplatí 3 600 Kč.
Vzhledem k tomu, že částka zaplacených příspěvků nepřesáhne 12 000 Kč za rok, nelze o tyto příspěvky základ daně u tohoto poplatníka snížit.
příklad č. 9
Zemědělský podnikatel si platí příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem ve výši 1 100 Kč měsíčně, ročně tak zaplatí 13 200 Kč.
Po snížení o 12 000 Kč zbývá částka ve výši 1 200 Kč, o kterou je možné snížit základ daně tohoto poplatníka.
Je vhodné doplnit, že částka 12 000 Kč se odečítá i tehdy, pokud je
příspěvek placen pouze po část roku,
tedy typicky v roce uzavření smlouvy. Nedochází tedy k žádnému poměrnému krácení této částky, vždy se bude odečítat celá částka 12 000 Kč.
V případě
penzijního pojištění
platí, že poplatník má možnost odečíst od základu daně příspěvek zaplacený poplatníkem na jeho penzijní pojištění podle smlouvy o penzijním pojištění uzavřené mezi poplatníkem a institucí penzijního pojištění, nebo na základě jinak sjednané účasti poplatníka na penzijním pojištění u instituce penzijního pojištění. Nutnou
podmínkou
ale v tomto případě je, že byla sjednána výplata plnění z penzijního pojištění až po 60 kalendářních měsících a současně nejdříve v roce dosažení věku 60 let. Pokud toto není splněno, nelze odpočet uplatnit. Jedná se tak o obdobnou podmínku, jaká platí pro odpočet soukromého životního pojištění, jak je uvedeno dále. Vymezení instituce penzijního pojištění je obsažena v § 6 odst. 17 ZDP.
Pokud jsou tyto podmínky splněny, lze jako nezdanitelnou částku odečíst úhrn příspěvků zaplacených poplatníkem na jeho penzijní pojištění na zdaňovací období. V tomto případě není žádná státní podpora poskytována, proto se od částky zaplacených příspěvků žádná částka neodečítá.
příklad č. 10
Zemědělský podnikatel si v souladu s uzavřenou smlouvou o penzijním pojištění platí příspěvek na penzijní pojištění ve výši 500 Kč měsíčně. Smlouva byla uzavřena od 1.2.2014, výplata plnění byla sjednána v roce 2022, podnikateli bude 60 let v roce 2021.
Podmínky pro uplatnění odpočtu by měli být v tomto případě splněny. Výplata plnění z pojištění je sjednána až po 60 kalendářních měsících a v této době poplatník již bude splňovat podmínku 60 let věku. V roce 2014 budou zaplaceny příspěvky na penzijní pojištění v celkové výši 11 x 500 Z 5 500 Kč. Tuto částku je možné uplatnit jako nezdanitelnou částku.
V případě
doplňkového penzijního spoření
platí, že poplatník má možnost odečíst od základu daně příspěvek zaplacený poplatníkem na jeho doplňkové penzijní spoření podle smlouvy o doplňkovém penzijním spoření uzavřené mezi poplatníkem a penzijní společností. Doplňkové penzijní spoření je upraveno zákonem č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů.
Podmínky
jsou tedy obdobné jako v případě penzijního připojištění se státním příspěvkem, opět tedy zejména platí, že se musí jednat o příspěvky zaplacené samotným poplatníkem a že se musí jednat o jeho penzijní spoření.
Částka, kterou lze takto odečíst, se rovná úhrnu příspěvků zaplacených poplatníkem na jeho doplňkové penzijní spoření na zdaňovací období, sníženému o 12 000 Kč. Tato skutečnost opět vychází z toho, že k částce 1 000 Kč měsíčně je poskytován maximální státní příspěvek. Nad tuto částku je již výše státního příspěvku stejná a nezvyšuje se.
I v tomto případě platí, že částka 12 000 Kč se odečítá i tehdy, pokud jsou příspěvky placeny pouze po část roku, tedy zejména, pokud je smlouva uzavřena v průběhu roku.
příklad č. 11
Zemědělský podnikatel má uzavřenu smlouvu o doplňkovém penzijním spoření, podmínky pro uplatnění odpočtu jsou splněny. Podnikatel si hradí měsíčně příspěvek ve výši 1 800 Kč. Současně má tento podnikatel uzavřenu smlouvu o penzijním pojištění. I v tomto případě jsou podmínky pro uplatnění nezdanitelné částky splněny. Měsíčně si hradí částku 900 Kč.
V případě doplňkového penzijního spoření zemědělský podnikatel uhradí za zdaňovací období částku 21 600 Kč, po snížení o 12 000 Kč má možnost uplatnit jako nezdanitelnou částku 9 600 Kč. V případě penzijního pojištění podnikatel uhradí za zdaňovací období částku 10 800 Kč. Tuto částku má možnost uplatnit jako nezdanitelnou částku. Celkově by se tak jednalo o částku 20 400 Kč, ovšem v úhrnu lze uplatnit maximálně částku 12 000 Kč, proto bude uplatněna pouze tato částka.
V souvislosti s uvedenými penzijními produkty je nutné upozornit na skutečnost, že pokud by poplatníkovi některé z těchto pojištění
předčasně zaniklo
bez nároku na penzi, jednorázové vyrovnání nebo jednorázové plnění z penzijního pojištění a současně bylo poplatníkovi vyplaceno odbytné nebo jiné plnění související se zánikem penzijního pojištění, je nutné
předchozí uplatněné odpočty dodanit.
Bude se postupovat tak, že dříve uplatněné odpočty budou považovány za příjem podle § 10 ZDP, a to ve zdaňovacím období, ve kterém k této skutečnosti došlo.
Počínaje rokem 2015
se upřesňuje, že dodaňovány budou částky, o které byl poplatníkovi základ daně snížen z titulu těchto produktů v uplynulých deseti letech. Dochází tedy k určitému časovému omezení i vzhledem k často problematickému dokládání výše uplatněných odpočtů v časově vzdáleném období.
Nezdanitelná část z titulu uplatnění těchto penzijních produktů bude v daňovém přiznání uplatněna na
řádku č. 48.
 
Soukromé životní pojištění
Od základu daně lze odečíst poplatníkem zaplacené pojistné ve zdaňovacím období na jeho soukromé životní pojištění. Co se rozumí
soukromým životním pojištěním,
vymezuje § 6 odst. 9 písm. p) ZDP, a jedná se o:
-
pojištění pro případ dožití (pojištěný se dožije určitého věku nebo dne uvedeného v pojistné smlouvě jako konec pojištění), nebo
-
pojištění pro případ smrti nebo dožití (pojištění končí smrtí, pokud nastane v průběhu trvání smlouvy, nebo dožitím dne, který je stanoven ve smlouvě jako konec pojištění), nebo
-
důchodové pojištění (pojištěný se dožije určitého dne sjednaného v pojistné smlouvě jako počátek výplaty důchodu),
a to i při sjednání dřívějšího plnění v případě vzniku nároku na starobní důchod, nebo invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, nebo v případě, stane-li se zaměstnanec invalidním ve třetím stupni podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, nebo v případě smrti.
Opět musí být splněna celá
řada podmínek:
-
musí to být pojistné zaplacené poplatníkem, a to v příslušném zdaňovacím období;
-
musí se jednat o soukromé životní pojištění tohoto poplatníka;
-
pojistné musí být zaplacené podle pojistné smlouvy uzavřené mezi poplatníkem jako pojistníkem a pojištěným v jedné osobě a pojišťovnou;
-
výplata pojistného plnění (důchodu nebo jednorázového plnění) je ve smlouvě sjednána až po 60 měsících od uzavření smlouvy a současně nejdříve v kalendářním roce, v jehož průběhu dosáhne poplatník věku 60 let.
Toto jsou všeobecné podmínky, které platí pro všechny případy soukromého životního pojištění.
Všechny tyto podmínky musí být splněny současně.
To ale není vše.
Pokud by se jednalo o pojistnou smlouvu s pevně sjednanou pojistnou částkou pro případ dožití,
pak musí navíc platit, že:
-
pojistná smlouva s pevně sjednanou pojistnou částkou pro případ dožití s pojistnou dobou od 5 do 15 let včetně má sjednanou pojistnou částku alespoň na 40 000 Kč a
-
pojistná smlouva s pevně sjednanou pojistnou částkou pro případ dožití s pojistnou dobou nad 15 let má sjednanou pojistnou částku alespoň na 70 000 Kč.
U důchodového pojištění se za sjednanou pojistnou částku považuje odpovídající jednorázové plnění při dožití.
Maximální částka, kterou lze odečíst za zdaňovací období, činí v úhrnu 12 000 Kč, a to i v případě, že poplatník má uzavřeno více smluv s více pojišťovnami.
příklad č. 12
Zemědělský podnikatel má uzavřenu smlouvu na pojištění pro případ smrti nebo dožití. V příslušném zdaňovacím období si platil pojistné ve výši 1 500 Kč měsíčně. Pojistné bylo placeno na základě uzavřené pojistné smlouvy, ve které byl poplatník pojistníkem i pojištěným. Poplatníkovi je 40 let, výplata pojistného plnění je sjednána v kalendářním roce, ve kterém je poplatníkovi 60 let. Pevná pojistná částka pro případ dožití není sjednána.
Všechny podmínky jsou splněny, zaplacené pojistné je tedy možné uplatnit jako nezdanitelnou část základu daně a snížit o ni základ daně tohoto poplatníka. Zaplaceno bylo pojistné ve výši 18 000 Kč ročně, uplatnit je však možné maximálně 12 000 Kč. Částku nad tuto hranici není možné jako snížení základu daně uplatnit.
příklad č. 13
Zemědělský podnikatel má uzavřeny dvě smlouvy na pojištění pro případ dožití bez pevně sjednaných pojistných částek. Všechny ostatní podmínky jsou splněny. Na základě první smlouvy bylo zaplaceno za příslušné zdaňovací období 8 000 Kč a na základě druhé smlouvy pak 6 500 Kč.
I když se jedná o dvě smlouvy, zaplacené pojistné se sčítá a na celkový součet se pak uplatní maximální hranice 12 000 Kč, a to i tehdy, když pojistné z jednotlivých smluv je pod tuto hranici. I v tomto případě je tedy možné uplatnit snížení základu daně maximálně o 12 000 Kč. V případě jednorázového pojistného se zaplacené pojistné poměrně rozpočítá na zdaňovací období podle délky trvání pojištění s přesností na dny.
I v tomto případě platí, že pokud dojde k zániku smlouvy z důvodu nedodržení podmínek, má poplatník povinnost předchozí uplatněné odpočty dodanit, a to jako příjem podle § 10 ZDP. Výjimku z tohoto režimu představují pouze pojistné smlouvy, u kterých nebude vyplaceno pojistné plnění nebo odbytné a zároveň rezerva, kapitálová hodnota nebo odkupné bude převedeno na novou smlouvu soukromého životního pojištění splňující podmínky pro uplatnění nezdanitelné části základu daně. I v případě soukromého životního pojištění platí, že
od roku 2015
se upřesňuje, že dodaňovány budou částky, o které byl poplatníkovi základ daně snížen z titulu těchto produktů v uplynulých deseti letech.
Snížení základu daně z titulu uplatnění tohoto pojistného bude v daňovém přiznání uplatněno na
řádku č. 49.
Ke změnám
od roku 2015
je ještě vhodné uvést, že se doplňuje další podmínka pro uplatnění nezdanitelné části, a to, že podle podmínek pojistné smlouvy není umožněna výplata jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy. Důvodem je zamezení možnosti průběžných výběrů z pojistných smluv bez zániku pojistné smlouvy.
 
Členské příspěvky člena odborové organizace
Od základu daně lze odečíst členské příspěvky zaplacené ve zdaňovacím období členem odborové organizace odborové organizaci, která podle svých stanov obhajuje hospodářské a sociální zájmy zaměstnanců v rozsahu vymezeném zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. V souvislosti se zemědělskými podnikateli nemá cenu se těmito příspěvky blíže zabývat, protože se týká pouze zaměstnanců.
 
Úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání
Závěrem ještě stručně poslední nezdanitelná částka. Od základu daně ve zdaňovacím období lze odečíst úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů. Podmínkou je, že tyto úhrady za zkoušky nebyly hrazeny zaměstnavatelem, ani nebyly uplatněny poplatníkem jako daňový výdaj, a aby tedy nedocházelo ke dvojímu vlivu na základ daně z titulu téhož výdaje. Pokud by je tedy zemědělský podnikatel uplatnil jako daňový náklad, už by nebylo možné je současně uplatnit jako nezdanitelnou část základu daně.
Maximálně lze takto snížit základ daně o 10 000 Kč.
U poplatníka, který je osobou se zdravotním postižením, lze za zdaňovací období odečíst až 13 000 Kč, a u poplatníka, který je osobou s těžším zdravotním postižením, až 15 000 Kč.
Základní podmínkou v tomto případě je, že se musí jednat o zkoušky v souladu s uvedeným zákonem.
Kromě maximální částky ale ZDP jiné podmínky nestanoví, nezkoumá se tedy, zda byla zkouška úspěšná či nikoliv, zda se jednalo o opakovanou zkoušku apod. Úhradu za stejnou zkoušku lze tedy uplatnit i vícekrát.
Snížení základu daně z titulu těchto úhradu bude uplatněno v daňovém přiznání na
řádku č. 51.
Cílem příspěvku bylo poskytnout výklad k nezdanitelným částkám základu daně, o které si mohou zemědělští podnikatelé v daňovém přiznání snížit svůj základ daně.