Základ pro výpočet úroku ze zápůjčky

Vydáno: 2 minuty čtení

Společnost v roce 2012 přijala úročenou půjčku ve výši 1 000. Úrok ve výši 40 nebyl vyplacen a k 1.1.2013 byl uzavřen dodatek ke smlouvě, ve kterém je uvedeno, že „Výše půjčky je 1 040 a skládá se z částky půjčky poskytnuté v roce 2012 ve výši 1 000 a z úroku vypočteného v tomto roce ve výši 40.“ Půjčka v souladu se smlouvou dosud nebyla splacena. Je text výše uvedeného dodatku dostačující k tomu, aby byl úrok počítán z částky 1 040?

? Základ pro výpočet úroku ze zápůjčky
JUDr.
Vlasta
Víghová
odpověď:
Bez znalosti větších podrobností konkrétního případu bohužel nelze poskytnout jednoznačnou odpověď. Obecně lze nicméně konstatovat následující.
Smlouva o půjčce byla uzavřena za účinnosti zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObchZ“). Za účinnosti OZ a ObchZ Nejvyšší soud v rozsudku sp. zn. 29 Odo 689/2006 ze dne 30.8.2006 dospěl k závěru, že ujednání smluvních stran o placení úroků z prodlení ze smluvních úroků je neplatné pro rozpor se zákonem dle § 39 OZ. Na druhou stranu ovšem již dříve Nejvyšší soud v rozhodnutí sp. zn. 35 Odo 101/2002 ze dne 24.3.2004 dospěl k závěru, že uplatnění nároku na úroky z úroků je sice neplatné, nicméně to nebrání smluvním stranám, aby se dohodly na tom, že se úroky stanou součástí jistiny, a úroky byly platně vymáhány z této jistiny zahrnující i úroky. Uvedeným ujednáním lze tedy patrně obecný zákaz uplatňování úroků z úroků (tzv. anatocismu) obejít. S ohledem na informace uvedené v dotazu se jeví jako pravděpodobné, že k obdobné dohodě došlo právě ve zmíněném dodatku ke smlouvě o půjčce. Bez bližší znalosti obsahu smlouvy, charakteru smluvních stran a dalších detailů nicméně nelze na tento právní názor nijak spoléhat.
Jen pro úplnost lze dodat, že zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, účinný od 1.1.2014 (dále jen „NOZ“) v ustanovení § 1806 již uplatňování úroků z úroků výslovně umožňuje, pokud se tak strany dohodnou. Ve smlouvách uzavřených po vstupu NOZ v účinnost, tedy od 1.1.2014, lze tedy tzv.
anatocismus
bez problémů platně sjednat.