Daňové přiznání k dani z příjmů podnikatelských právnických osob za rok 2014

Vydáno: 27 minut čtení

V tomto článku se zaměříme na sestavení daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2014, vyzvedneme novinky a připomeneme komplikované pasáže. K sestavení daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob pro rok 2014 byl Ministerstvem financí vydán nový formulář vzor č. 25, který budeme v dalším textu komentovat. Vzhledem k tomu, že právnické osoby podnikatelského charakteru jsou provozovateli datových schránek, neopomeneme povinnost podat toto daňové přiznání v elektronické podobě.

Daňové přiznání k dani z příjmů podnikatelských právnických osob za rok 2014
Ing.
Ivana
Pilařová
 
Sestavení základu daně
 
Princip transformace účetního výsledku hospodaření na základ daně
Účetní výsledek hospodaření před zdaněním, který je východiskem pro sestavení daňového přiznání, je třeba přetvořit na základ daně. Přestože se oba pojmy mohou zdát podobné, je mezi nimi velký rozdíl. Účetní výsledek hospodaření před zdaněním je rozdíl účetních výnosů (účtová třída 6) a účetních nákladů obsažených v účtových skupinách 50 až 58. Základ daně je rozdílem mezi zdanitelnými výnosy a daňově účinnými náklady při respektování jejich věcné a časové souvislosti v daném zdaňovacím období. Aby se z účetního výsledku hospodaření stal základ daně, je třeba provést
čtyři typy úprav:
1.
Zvýšení účetního výsledku hospodaření o nezaúčtované, avšak zdanitelné výnosy či jiné zdanitelné položky.
2.
Zvýšení účetního výsledku hospodaření o zaúčtované, avšak daňově neúčinné náklady.
3.
Snížení účetního výsledku hospodaření o zaúčtované, nicméně nezdanitelné výnosy.
4.
Snížení účetního výsledku hospodaření o nezaúčtované, nicméně daňově účinné náklady, či jiné daňově účinné položky.
Přitom platí, že položky, na kterých se realizuje transformace z účetního výsledku hospodaření na základ daně (tj. řádky 20 až 170), nesmějí nabývat záporných hodnot.
 
Položky zvyšující účetní výsledek hospodaření
K účetnímu výsledku hospodaření musí být přičteny výnosy, které jsou zdanitelné, ale nebyly v účetnictví společnosti proúčtovány. Neproúčtování určitých výnosů má své důvody - může jít o neúčetní operace, které nelze proúčtovat, nebo je důvodem nezaúčtování zdanitelného výnosu do příslušného zdaňovacího období chybná práce či špatná informovanost účtárny.
Mezi
neproúčtovatelné položky zvyšující základ
daně se řadí zejména:
-
Rozdíl nižší ceny smluvní a vyšší ceny obvyklé při obchodování s kapitálově či jinak spojenými osobami, viz § 23 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“).
-
Nezaúčtovatelné nepeněžní příjmy.
-
Zdanitelné bezúplatné příjmy, jejichž výše je zaúčtována rozvahově proti vlastnímu kapitálu (účet 413).
-
Neproúčtované vzájemné
kompenzace
dodávek zboží či poskytnutí služeb (jedná o často se vyskytující účetní chybu jak na dani z příjmů, tak i DPH).
-
Vrácení dalších dříve uplatněných daňových výhod (odstupné za uvolnění bytu) při následném nesplnění podmínek pro jejich uplatnění.
-
Případy uvedené v § 23 odst. 3 písm. a) bod 3 ZDP, tedy „zpětně“ daňově neúčinné náklady.
-
Hodnota závazků, které jsou k rozvahovému dni promlčené, nebo jsou po datu splatnosti déle než 36 měsíců (tzv. polhůtní závazky).
-
Současné inkaso v minulosti výnosově zaúčtovaných smluvních sankcí.
-
Svým způsobem neproúčtované v reálném roce jsou i omylem nezaúčtované příjmy z titulu vzniku účetní chyby.
 
Bezúplatné příjmy (ř. 30)
Pokud problematiku bezúplatných příjmů zúžíme jen na „komerční“ organizace (tedy jiné než veřejně prospěšné poplatníky), můžeme vytvořit následující přehled:
a)
Přijetí majetkového prospěchu vydlužitele při bezúročné zápůjčce, vypůjčitele při výpůjčce a výprosníka při výprose - o těchto bezúplatných příjmech se neúčtuje a vzhledem k tomu, že pro rok 2014 nejsou předmětem daně, nedochází k žádné modifikaci základu daně.
b)
Přijetí peněžního či nepeněžního daru - o hodnotě přijatého daru účtuje obchodní
korporace
do vlastního kapitálu na účet 413. Pokud nenajde příjemce daru důvod pro osvobození tohoto daru v § 19b ZDP, bude nutné o tento zdanitelný dar zvýšit základ daně na řádku 30 daňového přiznání.
c)
Přijetí daru účelově určeného na pořízení hmotného majetku nebo jeho technického zhodnocení - o hodnotě přijatého daru účtuje obchodní
korporace
do vlastního kapitálu na účet 413, základ daně však tento dar nezvyšuje. V daném případě se snižuje o hodnotu daru vstupní cena pro daňové odpisování, a to bez ohledu na způsob jeho ocenění (pořizovací cenou, vlastními náklady apod.) a bez ohledu na způsob zaúčtování přijatého daru (§ 29 odst. 1 ZDP). Toto upřesnění účelově přijatých darů na technické zhodnocení hmotného majetku je součástí zákona 267/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a na základě přechodných ustanovení je možné tento způsob uplatnit i pro rok 2014.
d)
Bezúplatný příjem nabytý dědictvím se účtuje proti vlastnímu kapitálu na účet 413 a vzhledem k tomu, že se jedná o příjem od daně osvobozený, nedochází k úpravě základu daně.
 
Daňově neuznatelné náklady (ř. 40)
Daňově neuznatelné náklady (zejména podle § 24 a 25 ZDP) budou uvedeny v
řádku 40.
Výjimku pak tvoří tyto případy, které jsou uváděny
na jiných řádcích
daňového přiznání:
-
Daňově neúčinné účetní odpisy (včetně komponentních odpisů), jimž je věnován samostatný řádek 50.
-
Daňově neúčinné povinné pojistné na sociální a zdravotní pojištění placené za zaměstnance (řádek 30).
-
Oprava účetních chyb minulých let (např. roku 2013) provedená výsledkově v účetnictví roku 2014, a to jak v nákladech, tak i ve výnosech (řádek 30).
 
Ostatní daňově neúčinné náklady (ř. 40)
Pro přehlednost a snadnější kontrolu údaje uváděného na řádku 40 slouží
příloha - tabulka A.
V této tabulce budou podle jednotlivých účtových skupin uvedeny
daňově neuznatelné náklady.
Řádek 13 přílohy se pak musí rovnat řádku 40 daňového přiznání. Téměř každý nákladový účet může obsahovat daňově uznatelné i daňově neuznatelné náklady. U některých účtů je daňová neuznatelnost téměř automatická, např. u účtů 513, 528, 543, 545, a dále u účtů 554, 559, 574, 579, 584. To však platí jen pro tvorbu účetních rezerv a opravných položek, které jsou účtovány na stranu MD. Pokud jde o rušení či snižování těchto položek, na uvedené účty je účtováno na stranu Dal a tyto položky se vylučují ze základu daně na řádku 112.
Daňově neuznatelné náklady se však mohou vyskytovat na jakémkoliv nákladovém účtu, proto je povinností účetní jednotky vést analytickou evidenci nákladů tak, aby byly daňově neuznatelné náklady vedeny odděleně.
Daňově neúčinné
jsou obecně veškeré druhy těchto nákladů:
-
Náklady, které se týkají jiného zdaňovacího období (vylučované na řádku 30).
-
Náklady, které se týkají jiného poplatníka (řádek 40).
-
Náklady vztahující se k výnosům, které nejsou předmětem daně, nebo jsou od daně osvobozeny, jako např. výsledkové (nákladové) přecenění cenných papírů reálnou hodnotou v případě, kdy by bylo možné tyto cenné papíry prodat jako od daně osvobozené (řádek 40).
-
Náklady vztahující se k výnosům, které jsou zdaňovány srážkovou daní (řádek 40).
-
Náklady, které se vztahují k výnosům, které se nezahrnují do základu daně. Jde např. o účetní zůstatkovou cenu při prodeji automobilu s limitovanou vstupní cenou (řádek 40). Daňová zůstatková cena nemůže být uplatněna, neboť je tato možnost vyloučena v § 24 odst. 2 písm. b) ZDP. Náklad ve výši daňové zůstatkové ceny nebude nikde (na žádném řádku daňového přiznání) uveden, neboť není zaúčtovaný a není daňově účinný. Přestože limity na odpisování osobních automobilů byly zrušeny již k 1.1.2008, stále existují automobily, které byly pořízeny za doby platnosti limitu, a pokud budou prodávány, vztahuje se na ně výše uvedené vynětí.
-
Náklady vztahující se k samostatnému základu daně (tyto náklady jsou uplatněny přímo v samostatném základu daně a na řádku 40 se vylučují jako neuznatelné, aby nedošlo k jejich duplicitnímu uplatnění).
-
Náklady související se skutečnými náklady na pohonné hmoty a parkovné u silničních motorových vozidel, na které byl uplatněn paušální výdaj na dopravu.
-
Náklady, které vznikají v souvislosti s odpisem zůstatkové ceny komponenty při jejím vyřazení výměnou u účetních jednotek, které uplatňují komponentní odpisování podle § 56a vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
K daňově uznatelným a neuznatelným nákladům se vyjadřuje Pokyn GFŘ č. D-6, a to velmi zásadním konstatováním, podle kterého výdaje vymezené v § 24 odst. 2 ZDP jsou daňovými výdaji podle § 24 odst. 1 ZDP
bez ohledu na prokázání skutečnosti,
zda slouží k dosažení, zajištění nebo udržení zdanitelných příjmů.
 
Přehled daňově neuznatelných nákladů podle nákladových druhů
Celá oblast daňově neúčinných nákladů je velmi rozsáhlá, v některých případech i velmi komplikovaná. Na tomto místě připomeneme některé oblasti výskytu daňově neuznatelných nákladů:
-
Dohadné položky na roční odměny zaměstnanců či členů vedení v případě, kdy nevznikl nezpochybnitelný nárok na tyto odměny k rozvahovému dni.
-
Náklady na odpovědnostní pojištění členů statutárních orgánů právnických osob a jednatelů z titulu výkonu funkce, pokud toto pojištění platí právnická osoba.
-
Vybrané zaměstnanecké benefity v nepeněžní podobě (možnost využití kulturních, sportovních, zdravotnických a vzdělávacích zařízení, a to bez ohledu na výši příspěvku).
-
Nepeněžní příspěvek zaměstnanci na rekreaci bez ohledu na výši příspěvku.
-
Náklady na „manažerské pojištění“, které se datem účinnosti smlouvy (po 1.1.2009) stávají daňově neuznatelnými [§ 25 odst. 1 písm. zn) ZDP].
-
Hodnota nealkoholických nápojů poskytovaných zaměstnancům ke spotřebě na pracovišti.
-
Výdaje převyšující příjmy v zařízeních pro uspokojování potřeb zaměstnanců (např. ztrátový provoz sauny, závodní knihovny, rekreačního zařízení); toto pravidlo naopak neplatí v případě ztrátové podnikové ubytovny či vzdělávacího zařízení pro zaměstnance.
-
Náklady na vzdělávání, pokud vzdělávací proces nesouvisí s předmětem činnosti zaměstnavatele.
-
Tvorba účetních rezerv a účetních opravných položek.
-
Manka a škody přesahující náhrady s nimi spojené; toto pravidlo však neplatí v případě živelních pohrom, škod způsobených neznámým pachatelem a škod na cizím majetku.
-
Hodnota likvidovaných zásob při nedodržení podmínek stanovených v § 24 odst. 2 písm. zg) ZDP.
-
Náklady na placené daně - daň z příjmů, daň dědická a darovací (za období do 31.12.2013), včetně nákladů na daně placené za jiného poplatníka (s výjimkou ručitele na dani z převodu nemovitostí či dani z nabytí nemovitých věcí).
-
Náklad vzniklý z účtování o odložené daňové povinnosti.
-
Reprezentace a dary, s výjimkou zákonem definovaných reklamních předmětů.
-
Úroky a další finanční náklady z úvěrů a půjček, které nevyhovují pravidlům nízké kapitalizace, přičemž pojem „úvěry a půjčky“ je definován v ustanovení § 19 odst. 1 písm. zk) ZDP.
-
Náklady, jejichž daňová účinnost je spojována se zaplacením a které jsou v daném roce nezaplacené - neuhrazené náklady na daň z nemovitých věcí, daň z nabytí nemovitých věcí, úroky nezaplacené fyzických osobám, které nejsou účetní jednotkou, a dále náklady vzniklé z titulu smluvních sankcí.
-
Úroky z odložených částek daní, zvýšení daně a exekuční náklady správce daně, úroky z prodlení, které jsou příslušenstvím daně. Výjimku tvoří daň stanovená náhradním způsobem podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, kterou správce daně předepíše k úhradě v případě pozdní registrace plátce z titulu překročení limitu obratu.
-
Hodnota úplatně postoupené pohledávky, která je nižší než tržba z jejího postoupení (s výjimkou částky, která je kryta zákonnou opravnou položkou).
-
Odpis pohledávky s výjimkami, které jsou definovány v § 24 odst. 2 písm. y) ZDP.
-
Náklady vzniklé ze změny reálné hodnoty, tj. oceňovací rozdíl u podílu, který se oceňuje reálnou hodnotou a který by byl při převodu od daně osvobozen [§ 23 odst. 4 písm. l) ZDP].
-
Nájemné za umělecká díla a sbírky včetně hodnot za restaurování uměleckých děl.
-
Částka související s postoupením leasingové smlouvy, která převyšuje původně sjednané leasingové náklady podle § 25 odst. 1 písm. ze) ZDP, pokud se nestane součástí pořizovací ceny majetku podle účetních předpisů.
-
Nájemné finančního leasingu v případě jeho předčasného ukončení s odkupem předmětu leasingu a nerespektování testu na výši kupní ceny podle § 24 odst. 5 ZDP.
-
Náklady na skutečně spotřebované pohonné hmoty a náklady na parkovné na vybraná maximálně tři silniční motorová vozidla, na která bude uplatněn paušální výdaj na dopravu [§ 25 odst. 1 písm. x) ZDP].
-
Odpisy oceňovacího rozdílu a goodwillu nabytého jinak než koupí podniku.
-
Výdaje mateřské společnosti související s nabytím a držbou dceřiné společnosti podle § 25 odst. 1 písm. zk) ZDP.
-
Zůstatková cena prodaného osobního automobilu s limitovanou vstupní cenou při prodeji tohoto automobilu, přestože limit na odpisování osobních automobilů byl zrušen k 1.1.2008. Tato vozidla, pokud byla společnostmi nakoupena, budou po čase prodána a je nutné na ně aplikovat legislativu platnou do konce roku 2007, a to jak na tržby z prodeje, tak i na zůstatkovou cenu. Tato situace bude trvat do doby, dokud taková vozidla budou ve společnostech existovat.
-
Rozdíl vyšší účetní zůstatkové ceny proti nižší daňové zůstatkové ceně daňově účinně vyřazeného odpisovatelného majetku.
-
Účetní zůstatková cena technického zhodnocení provedeného nájemcem v pronajatém prostoru v případě ukončení nájmu je daňově účinná do výše přijatého výnosu. Pokud žádná
satisfakce
vynaložených nákladů není nájemci poskytnuta, je účetní zůstatková cena neuznatelná. S daňovou zůstatkovou cenou se pro účely sestavení základu daně již dále nepracuje.
-
Podle § 24 odst. 1 písm. tb) ZDP je limitována daňová zůstatková cena technického zhodnocení odpisovaného nájemcem při ukončení nájmu, a to hodnotou poskytnutého výnosu od pronajímatele či jiné osoby.
-
Náklady na odpis zůstatkové ceny při vyřazení komponenty při komponentním účetním odpisování dlouhodobého majetku.
-
Členské příspěvky nepovinného charakteru placené právnickou osobou za členství v jiné právnické osobě, pokud příjemce těchto příspěvků má tyto příspěvky od daně osvobozeny podle § 19 odst. 1 písm. a) ZDP.
Novinkou roku 2014 je
daňová účinnost ztráty z prodeje pozemku,
pokud
prodávajícím je právnická osoba.
 
Položky snižující účetní výsledek hospodaření
Od účetního výsledku hospodaření se naopak
odčítají zaúčtované výnosy,
které v daňovém přiznání nebudou zdaněny. Důvodů, proč určité výnosy nebudou v daňovém přiznání zdaněny, je celá řada. Jde např. o případy, kdy:
-
Výnos není předmětem daně (ř. 100).
-
Výnos je od daně osvobozen (ř. 110).
-
Výnos je zdaňován definitivní srážkovou daní (ř. 120).
-
Výnos je zdaňován až při zaplacení (inkasu), např. zaplacené smluvní pokuty, úroky z prodlení (ř. 111).
-
Výnos byl již u téhož poplatníka daní z příjmů zdaněn (ř. 140).
-
Výnos je zdaňován v samostatném základu daně (ř. 130).
-
Výnos souvisí s daňově neuznatelnými náklady předchozích zdaňovacích období (ř. 140).
-
Účetnictví obsahuje částky výnosů, o které byly výnosy nesprávně zvýšeny (ř. 112).
-
Výnos je z důvodu, že tak stanoví ZDP, nezahrnován do základu daně, např. tržba z prodeje osobního automobilu s limitovanou vstupní cenou, hodnota výsledkově zúčtovaných rozdílů z ocenění reálnou hodnotou u akcií, které by bylo možné prodat jako od daně osvobozené - § 23 odst. 4 písm. l) ZDP (ř. 140).
Od účetního výsledku hospodaření se dále odčítají nezaúčtované daňově účinné náklady. Stejně jako neproúčtování výnosů, má i neproúčtování nákladů své důvody. Může jít o situace, kdy měla být daná operace do nákladů předmětného zdaňovacího období zaúčtována, např. přes účty časového rozlišení či přes dohadné položky, ale chybou účtárny (nebo kvůli pomalému či nefungujícímu toku informací) se tak nestalo. Stejně tak může jít o
nezaúčtovatelné náklady,
např. v podobě:
-
Rozdílu vyšší daňové a nižší účetní zůstatkové ceny při daňově účinném způsobu vyřazení dlouhodobého majetku (ř. 160).
-
Rozdílu vyšší nabývací ceny obchodního podílu a jeho nižší účetní hodnoty při prodeji neosvobozeného obchodního podílu či akcie, přičemž daňově uplatněná nabývací cena nesmí přesáhnout tržbu z prodeje podílu (ř. 160).
-
Paušálního výdaje na dopravu (ř. 112).
-
Opravy hmotného majetku odpisovaného metodou komponentního odpisování, která je účtována do hodnoty majetku jako daňově účinného nákladu na základě ustanovení § 23 odst. 2 ZDP (ř. 112).
-
Snížení základu daně následně uhrazeného v minulosti zdaněného polhůtního závazku (ř. 112).
 
Základ daně, jeho úprava a výpočet daňové povinnosti (ř. 200 až 360)
Výsledkem transformace účetního výsledku hospodaření před zdaněním je základ daně, příp. daňová ztráta uvedená na řádku 200. Pokud je výsledkem daňová ztráta, je naposledy vyčíslena na řádku 220 s minusem a následující řádky 230 až 330 se nevyplňují ani neproškrtávají. Základ daně (nikoliv však daňovou ztrátu) budeme dále snižovat o odčitatelné položky. Odčitatelné položky vyčíslíme na řádcích 230, 242, a dále na řádku 260. Všechny odčitatelné položky lze uplatnit jen
do výše základu daně.
Daňovou ztrátu nelze odčitatelnými položkami dále zvyšovat, odčitatelné položky tedy vůbec nepoužijeme. Tři z nich - odpočet daňové ztráty, odpočet na podporu výzkumu a vývoje a odpočet na podporu odborného vzdělávání - lze s určitými omezeními přesunout do následujících let. Naopak dary propadnou bez možnosti dalšího uplatnění. Daňová ztráta se sama stane odčitatelnou položkou od základu daně maximálně v pěti následujících zdaňovacích obdobích.
 
Odpočet daňové ztráty (ř. 230)
Řádek 230
slouží pro odečet dříve vzniklých daňových ztrát nebo jejich částí. Velmi užitečnou pomůckou pro zpřehlednění rozpouštění daňových ztrát je
tabulka E
v příloze daňového přiznání. Poslední vyměřenou daňovou ztrátu rozdělíme podle jednotlivých let jejího vzniku na část, která již byla v předchozích letech uplatněna, dále na část, kterou uplatňujeme v tomto zdaňovacím období, a konečně na část, která bude uplatněna v bezprostředně následujících nejvýše pěti zdaňovacích obdobích po vzniku daňové ztráty. V roce 2014 je podle uvedených kritérií možné naposledy uplatnit ztrátu vyměřenou za rok 2009.
Zdánlivě jednoduché
počítání doby 5 zdaňovacích období
pro uplatnění daňové ztráty může být zkomplikováno těmito skutečnostmi:
-
K částem období, za která se podávají daňová přiznání, pokud se nacházejí mezi těmito 5 zdaňovacími obdobími, se nepřihlíží.
-
Naopak v těchto daňových přiznáních za část zdaňovacího období lze daňovou ztrátu rovněž odečíst, aniž by tím byl ovlivněn celkový počet zdaňovacích období, po která lze daňovou ztrátu uplatňovat.
Jako odčitatelnou položku je možné uplatnit
poslední vyměřenou daňovou ztrátu.
Pokud tedy výši daňových ztrát opisujeme z původních daňových přiznání z let, kdy ztráta vznikla, je třeba zjistit, zda tato výše ztráty nebyla v následujících letech změněna např. dodatečným daňovým přiznáním či rozhodnutím správce daně. Nevyplácí se bezmyšlenkovitě opisovat údaje o daňových ztrátách ani z loňského daňového přiznání, protože se výše ztrát z minulých let mohla změnit i v roce 2014 (např. dodatečným daňovým přiznáním či kontrolou správce daně). I v tomto případě je nutné pracovat s poslední vyměřenou, nikoliv s původně přiznanou daňovou ztrátou.
Zásadní skutečností v oblasti započítávání daňových ztrát jako odčitatelných položek od základu daně je ustanovení § 38na ZDP. Pokud došlo k
podstatné změně ve struktuře vlastnických práv společníků,
a to v období počínaje 1.1.2004 a později, není možné daňovou ztrátu odpočítat, ledaže se provede další zkoumání struktury příjmů podle jednotlivých činností. Podrobný návod k postupu nalezneme v Pokynu GFŘ č. D-6 v části k § 38na ZDP.
 
Odpočet na výzkum a vývoj (ř. 242)
Odčitatelná položka od základu daně, a to ve výši 100% výdajů (nákladů) souvisejících s výzkumem a vývojem, se řídí podle § 34 odst. 4 a 5, a dále § 34a až 34e ZDP. Více informací obsahuje Pokyn MF č. D-288 k jednotnému postupu při uplatňování ustanovení § 34 odst. 4 a 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Do řádku 242 budou převedeny údaje z řádku 5 sloupce 4 tabulky F/b). Pokud se nepodaří celou částku odpočtu vzniklou v roce 2014 uplatnit jako odčitatelnou položku od základu daně roku 2014, je možné tento odpočet uplatnit ve třech bezprostředně následujících zdaňovacích obdobích (tj. nejpozději v roce 2017). Podle tohoto pravidla je také možné nevyužitý odpočet roku 2011 až 2013 využít v roce 2014. Pokud se však odpočet vzniklý v roce 2011 v roce 2014 nepodaří využít, pak propadá.
 
Odpočet na podporu odborného vzdělávání (ř. 243)
Jedná se o novinku roku 2014, obsaženou v § 34f až 34h ZDP. K výpočtu výše této odčitatelné položky slouží tabulka F/c), přičemž součet ve sloupci 4 se přenáší do ř. 243 daňového přiznání.
 
Dary (ř. 260)
Dary jako odčitatelné položky od základu daně musí splňovat mnoho
podmínek,
aby mohly být od základu daně odečteny (§ 20 odst. 8 ZDP):
-
minimální a maximální limit výše darů,
-
účel poskytnutí daru,
-
správný výběr příjemce daru,
-
předání daru,
-
prokázání výše uvedených skutečností správci daně.
Hodnota darů, které právnické osoby věnují na veřejně prospěšné účely (§ 20 odst. 8 ZDP), je uvedena v řádku 260. Je nutné respektovat minimální výši jednoho daru 2 000 Kč, stejně jako maximální limit součtu hodnot všech darů, který nesmí překročit
10% ze základu daně
sníženého o uplatněný odpočet daňové ztráty a o další odčitatelné položky od základu daně (do výše 10% hodnoty na řádku 250).
Obecná pravidla pro účel daru a typ příjemce daru použijeme i pro dary poskytnuté právnickým nebo fyzickým osobám se sídlem nebo bydlištěm na území jiného členského státu Evropské unie, Norska nebo Islandu, pokud příjemce daru a účel daru splňují podmínky stanovené českým ZDP pro uplatnění nezdanitelné části základu daně při poskytnutí darů právnickým nebo fyzickým osobám se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky (§ 20 odst. 12 ZDP). Není tedy již třeba zkoumat daňové podmínky v zemi příjemce daru.
 
Slevy na dani (ř. 300)
Pro uplatňování slev na dani je určen řádek 300 daňového přiznání, který je rozepsán do tabulky H v příloze k daňovému přiznání. Řádek 5 je určen pro uplatnění až stoprocentní slevy na dani na základě splnění podmínek zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o investičních pobídkách“). Pro poplatníky uplatňující tuto slevu je vydán ještě zvláštní formulář přílohy k daňovému přiznání.
 
Slevy z titulu zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Řádky 1 a 2
tabulky H
jsou určeny pro výpočet slev z titulu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. K tomuto výpočtu je třeba stanovit průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců se zdravotním postižením, který zaokrouhlíme na 2 desetinná místa. Podobný údaj vypočítáme i pro zaměstnance s těžším zdravotním postižením. Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců vynásobíme slevou na dani ve výši 18 000 Kč (řádek 1 tabulky H), pro výpočet slevy za zaměstnance s těžším zdravotním postižením použijeme slevu ve výši 60 000 Kč (řádek 2 tabulky H). Řádek 3 je prázdný a řádek 4 je řádkem součtovým.
Sleva na dani z titulu zaměstnávání osob se zdravotním postižením nemůže být uplatňována. Pokud je společnost v daňové ztrátě, nemůže být ani přesouvána do následujících let. Dále je nutno počítat s tím, že slevu nelze uplatnit pro snížení daně, která je výsledkem samostatného základu daně, ve kterém zdaňujeme zahraniční dividendové výnosy. Začlenění řádku 300 do daňového přiznání by uplatnění slev proti dani ze samostatného základu daně ani neumožnilo.
 
Výpočet daňové povinnosti
Základ daně snížený o položky odčitatelné od základu daně zaokrouhlíme na celé tisíce dolů (ř. 270). Sazba daně z příjmů právnických osob je uvedena na řádku 280 a je stanovena jako sazba daně platná k prvnímu dni zdaňovaného období. Určení sazby daně pro kalendářní rok je snadné a „samozřejmé“. Větší problémy může činit určení sazby daně pro zdaňovací období, které nezačíná prvním dnem roku, pokud by docházelo ke změně sazby daně. Pro jistotu zopakujeme, že sazba daně z příjmů právnických osob platná pro rok 2014 činí 19% a pro následující zdaňovací období roku 2015 zůstává beze změny.
Vypočtenou výši daně pak uvedeme na řádek 290. Po odečtení slev na dani (ř. 300) a uplatnění zápočtu daně placené v zahraničí (ř. 320) získáme celkovou daňovou povinnost, kterou vykážeme na řádku 330.
 
Placení daně
V pátém oddílu daňového přiznání provedeme rekapitulaci výše daňové povinnosti, záloh a zajištění daně. Abychom dostali výslednou částku k úhradě či celkovou výši přeplatku na dani, odečteme od celkové daňové povinnosti (ř. 340):
-
Běžné podnikatelské zálohy, které byly placeny v průběhu zdaňovacího období roku 2014 v závislosti na výši poslední známé daňové povinnosti, včetně záloh splatných v průběhu roku 2014 a uhrazených opožděně až v roce 2015.
-
Případně provedené zajištění daně (týká se nerezidentů). Na posledním řádku pátého oddílu se vyčíslí celkový nedoplatek (se znaménkem minus) či přeplatek (se znaménkem plus).
  
Doplňkové tabulky k daňovému přiznání:
I---------I----------------------------------------------------------I I Tabulka I Obsah I I---------I----------------------------------------------------------I I A I Rozpis daňově neúčinných nákladů k řádku 40 I I---------I----------------------------------------------------------I I B I Přehled daňových odpisů I I---------I----------------------------------------------------------I I C I Údaje o pohledávkách a rezervách I I---------I----------------------------------------------------------I I D I Neobsazena I I---------I----------------------------------------------------------I I E I Přehled vzniku a uplatňování daňových ztrát I I---------I----------------------------------------------------------I I F I Odpočet na vědu a výzkum a odpočet na odborné vzdělávání I I---------I----------------------------------------------------------I I G I Celková hodnota poskytnutých darů I I---------I----------------------------------------------------------I I H I Rozčlenění slev na dani I I---------I----------------------------------------------------------I I I I Zápočet daně placené v cizině I I---------I----------------------------------------------------------I I J I Rozdělení pro komanditní společnosti I I---------I----------------------------------------------------------I I K I Vybrané ukazatele I I---------I----------------------------------------------------------I
 
Elektronická příloha k DPPO za rok 2014 pro vybrané subjekty
Samostatná příloha k položce 12 I. oddílu se vyplňuje
za každou spojenou osobu
[§ 23 odst. 7 písm. a) a b) ZDP] zvlášť, pokud za zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání, byly se spojenou osobou uskutečněny transakce a jsou splněny dále uvedené podmínky.
Přehled transakcí se spojenými osobami vyplní poplatník,
který splní alespoň jedno z těchto kritérií:
a)
aktiva celkem více než 40 mil. Kč, kdy se aktivy rozumí úhrn zjištěný z rozvahy v ocenění neupraveném o položky podle § 26 odst. 3 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), nebo
b)
roční úhrn čistého obratu více než 80 mil. Kč vypočtený podle § 20 odst. 1 písm. a) bod 2 zákona o účetnictví, uvedený na řádku 1 tabulky K daňového přiznání, nebo
c)
průměrný přepočtený stav zaměstnanců více než 50, kterým se rozumí údaj uvedený dle dílčích pokynů na řádku 2 tabulky K daňového přiznání, za předpokladu, že:
1.
uskutečnil transakci se spojenou osobou se sídlem v zahraničí (přílohu vyplní pouze ve vztahu k těmto zahraničním spojeným osobám), nebo
2.
vykázal na ř. 200 daňovou ztrátu a současně uskutečnil transakci se spojenou osobou, a to zahraniční a/nebo tuzemskou (přílohu vyplní ve vztahu ke všem spojeným osobám), nebo
3.
je příjemcem investiční pobídky formou slevy na dani v souladu se zákonem o investičních pobídkách a současně uskutečnil transakci se spojenou osobou, a to zahraniční a/nebo tuzemskou (přílohu vyplní ve vztahu ke všem spojeným osobám).
Povinnost vyplnit
Samostatnou přílohu k položce 12 I. oddílu
se nevztahuje na daňové subjekty vymezené v § 11 odst. 2 písm. b) až g) zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a na stálé provozovny daňových nerezidentů. Lhůta pro podání této přílohy je shodná s lhůtou pro podání daňového přiznání k dani z příjmů.