Nový systém daňových sankcí

Vydáno: 15 minut čtení

Pokud by neexistoval postih za porušení daňových povinností, sotva by si někdo daněmi komplikoval život. Naštěstí pro státní pokladnu takovéto sankce existují, a to výrazné, i proto je lepší přiznávat a platit daně řádně a včas.

Nový systém daňových sankcí
Ing.
Martin
Děrgel
Sankcím za daňové chyby se věnuje celá 4. část zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „“) - „Následky porušení povinností při správě daní“. Protože podle Finanční správy ale dosavadní systém čtyř druhů potrestání na „zlobivé“ daňové subjekty nestačil, přibyl od roku 2015 pátý. Naopak příznivou změnou je
obnovení možnosti individuálního promíjení některých sankcí.
Podle nevládních organizací ale nová pravidla trestání i příp. promíjení sankcí zavádějí do správy daní prvek libovůle, který má nemalý korupční potenciál. V rámci neustálého nárůstu všemožných právních regulací a jejich komplikovanosti ovšem systém daňových trestů nekončí za branami , ale nepříjemně často se dostává v podobě výjimek do hmotněprávních daňových předpisů, zejména do zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“).
 
Pět druhů sankcí poplatníků a plátců daní
Za daňové prohřešky je pro daňové subjekty připraveno pět druhů sankcí:
-
pořádková pokuta
(obecně za ztěžování správy daní);
-
pokuta za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy
(např. za zapomenutou registraci k dani);
-
pokuta za opožděné tvrzení daně
(tj. za podání přiznání, hlášení či vyúčtování po termínu);
-
penále
(za krácení daně nebo navýšení ztráty anebo odpočtu, pokud jej odhalí správce daně);
-
úrok z prodlení
(za pozdní úhradu splatné daně).
Daňový řád sice zná i další
postihy,
ale tyto už nehrozí poplatníkům a plátcům daní, nýbrž
správci daně a jeho zaměstnancům
- pokuta za porušení povinnosti mlčenlivosti, úrok z neoprávněného jednání správce daně a úrok z daňového odpočtu. Obecně lze sice mezi sankce počítat také úrok z posečkané částky úhrady daně nebo z rozložení její úhrady na splátky podle § 156 a 157 DŘ. Ovšem tento má věcně spíše charakter férové úplaty za „časovou hodnotu peněz“, neboť pokud by si daňový subjekt místo posečkání daně alternativně vzal na její včasnou úhradu úvěr, musel by bance také platit úroky. Těmito se zde proto podrobněji zabývat nebudeme.
 
Pořádková pokuta
Jak už napovídá samotné označení, jedná se o sankci trestající osobu narušující „pořádek“, resp. obecněji řádný průběh probíhajícího daňového řízení. Což nemusí být vždy jen daňový subjekt, ale i jiná osoba zúčastněná na správě daní coby svědek, znalec, tlumočník apod. Zákon rozlišuje dva tituly pořádkových pokut:
1.
Pořádková pokuta
za závažné ztěžování správy daní.
2.
Pořádková pokuta
za nesplnění nepeněžité povinnosti ani po výzvě správce daně.
První typ
pořádkové pokuty -
až do výše 50 000 Kč
- může správce daně uložit tomu, kdo při jednání vedeném správcem daně
závažně ztěžuje správu daní
tím, že:
a)
navzdory předchozímu napomenutí ruší pořádek,
b)
neuposlechne pokynu úřední osoby, nebo
c)
navzdory předchozímu napomenutí se chová urážlivě k úřední osobě nebo osobě zúčastněné na správě daní.
Rozhodnutí o uložení této pořádkové pokuty lze vydat pouze při jednání vedeném správcem daně, při kterém vznikly důvody k jejímu uložení. Není možné tuto pokutu uložit až po inkriminovaném jednání.
Druhý typ pořádkové pokuty - až do výše 500 000 Kč
(od roku 2015 bylo zvýšeno z původních 50 000 Kč) - může správce daně uložit tomu, kdo závažně ztěžuje nebo maří správu daní tím, že
bez dostatečné omluvy nevyhoví ve stanovené lhůtě výzvě ke splnění procesní povinnosti nepeněžité povahy,
která mu byla stanovena zákonem nebo správcem daně, nestanoví-li zákon jiný důsledek. Tuto pořádkovou pokutu lze uložit nejpozději do jednoho roku ode dne, ve kterém došlo k porušení dané povinnosti.
Pro udělení této pokuty tedy nepostačuje, že dotyčná osoba (zpravidla daňový subjekt) nesplnila určitou nepeněžitou povinnost uloženou zákonem nebo správcem daně, ale musí
jí nesplnit ani na dodatečnou výzvu správce daně ve lhůtě k tomu určené.
Navíc i pak se může pokutě vyhnout, pokud toto své porušení povinnosti „dostatečně“ omluví. Jako zpravidla uznatelné důvody si lze představit zejména neplánovaný dlouhodobý pobyt v nemocnici po úrazu apod., nikoli ale třeba dopředu zamýšlené lázně nebo dovolená, s čímž měl počítat a danou zákonnou nepeněžitou povinnost příp. splnit předem, nechat se zastoupit anebo požádat o prodloužení lhůty.
Pro oba typy pořádkových pokut
platí, že by jejich
výše neměla být v hrubém nepoměru k významu porušené povinnosti a k závažnosti následku pro správu daní.
Nevedlo-li uložení pořádkové pokuty k nápravě a protiprávní stav trvá - úhradou pokuty samozřejmě nezaniká příslušná nepeněžitá povinnost dotyčné osoby -
lze jí uložit i opakovaně.
Pro posílení jejího represivního účinku zpravidla bude opakovaná pokuta vyšší než ta předchozí, přičemž celkový počet pokut týkajících se stejného protiprávního stavu není nijak omezen. Pokuta je
splatná do 15 dnů
ode dne právní moci tohoto rozhodnutí. S ohledem na prostor pro subjektivní posouzení důvodu a výše pokuty úřední osobou,
má včas podané odvolání proti rozhodnutí o uložení pořádkové pokuty odkladný účinek.
Takže nenabude právní moci a nelze jí ani exekučně vymáhat.
Zjednodušený proces
se může týkat pořádkových pokut
do 5 000 Kč.
A to v případě, že ten, komu je ukládána,
uzná důvody a výši pokuty a ihned jí na místě uhradí.
Proti tomuto rozhodnutí
se nelze odvolat.
 
Pokuta za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy
S účinností od 1. ledna 2015 nový § 247a DŘ obnovil
pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy,
kterou v poněkud odlišné podobě do konce roku 2010 upravoval předchůdce daňového řádu - zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků. Tato pokuta
postihuje dva okruhy nesplnění povinností:
1.
Nesplnění
registrační, ohlašovací nebo jiné
oznamovací
povinnosti,
nebo
záznamní či jiné
evidenční povinnosti
stanovené daňovým zákonem nebo správcem daně.
2.
Nesplnění povinně elektronické formy tzv. formulářových podání.
První typ této pokuty - až do výše 500 000 Kč
- může správce daně uložit daňovému subjektu nebo jiné osobě zúčastněné na správě daní, pokud tato osoba nesplní nějakou citovanou administrativní povinnost stanovenou daňovým zákonem nebo správcem daně, např. po překročení limitu obratu 1 mil. Kč podnikatel zapomene podat přihlášku k registraci plátce DPH. Doposud kupodivu neuměl tyto prohřešky sankcionovat, třebaže bez jejich řádného plnění nemůže správa daní fungovat. Tato sankce dopadá na administrativní povinnosti při správě daní obecně, tedy např. i na ohlášení pro účely místních poplatků.
Z praktického hlediska je nepříjemné, že
pokuta může být uložena, i když bude předmětná povinnost sice splněna ale opožděně nebo jen částečně, neúplně.
Sankce proto hrozí, pokud v obsáhlém registračním tiskopisu daňový subjekt zapomene vyplnit nějakou kolonku, třeba číslo bankovního účtu, nebo na mzdových listech nebudou rodná čísla dětí uplatňovaných dotyčným zaměstnancem formou daňového zvýhodnění apod.
Zjednodušený proces
se týká tohoto prvního typu pokut
do 5 000 Kč.
A to v případě, že ten, komu je ukládána,
uzná důvody i výši pokuty a ihned jí na místě uhradí.
Proti tomuto rozhodnutí
se nelze odvolat.
Druhý typ
této pokuty - v jednotné výši
2 000 Kč
- za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy je zcela nový. Postihuje daňový subjekt,
pokud učinil podání podle § 72 odst. 1 DŘ jinak než elektronicky,
ačkoli jej musel učinit elektronicky. Jedná se o tzv.
formulářová podání,
pro něž správci daně vytvořili speciální tiskopis:
-
přihláška k registraci;
-
oznámení o změně registračních údajů;
-
řádné daňové tvrzení (podle § 1 odst. 3 DŘ se jedná o daňové přiznání, hlášení a vyúčtování);
-
dodatečné daňové tvrzení (dodatečné daňové přiznání, následné hlášení a dodatečné vyúčtování).
Povinnost elektronické formy těchto podání stanoví zejména § 72 odst. 4 DŘ, a to daňovým subjektům, kteří
mají,
nebo jejichž zástupce má,
zpřístupněnu datovou schránku,
nebo zákonem uloženou povinnost mít
účetní závěrku ověřenou auditorem.
Dále stanoví povinně elektronickou formu vybraných daňových podání plátcům také např. zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, v § 101a (s výjimkou fyzických osob s obratem do 6 mil. Kč, pokud nemají z jiných důvodů povinnost činit podání elektronicky) a § 102 (souhrnná hlášení).
Pokud ovšem správce daně usoudí, že daňový subjekt nesplněním povinnosti učinit podání elektronicky
závažně ztěžuje správu daní,
může kromě pokuty 2 000 Kč uložit
další pokutu až do výše 50 000 Kč.
 
Pokuta za opožděné tvrzení daně
Jedná se o speciální daňovou sankci za nepodání nebo opožděné podání stěžejních daňových tiskopisů, kterými jsou přiznání, hlášení a vyúčtování, pro které zavedl zastřešující zkratku „daňová tvrzení“. Tato pokuta má proto
přednost před pokutou za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy
zmíněnou výše, a rozlišují se dva typy:
1.
Pokuta za
opožděné daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání.
2.
Pokuta za
jiná opožděná tvrzení
(hlášení, vyúčtování)
povinně podávaná plátcem daně.
Prvý typ
pokuty trestá poplatníka i plátce za to, že
nepodal daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání,
ačkoliv měl tuto povinnost, nebo tak učinil
později
než 5 pracovních dnů po stanovené lhůtě, a činí:
a)
0,05% stanovené daně za každý následující den prodlení,
nejvýše však 5% stanovené daně;
b)
0,05% stanoveného daňového odpočtu
za každý následující den prodlení, nejvýše 5% odpočtu;
c)
0,01% stanovené daňové ztráty za každý následující den prodlení,
nejvýše 5% daňové ztráty.
Kontrolní otázka: Může touto pokutou správce daně potrestat poplatníka, který podá dodatečné přiznání na nižší daňovou povinnost po zákonem stanoveném termínu, tj. do konce měsíce následujícího od měsíce, kdy byly zjištěny důvody pro jeho podání (viz § 141 DŘ)? Nemůže, protože podat toto přiznání nebyla povinnost. Ovšem tím pádem se dostává ke slovu obecnější předešlá pokuta za neplnění povinnosti nepeněžité povahy.
Druhý typ
této pokuty stíhá jen plátce daně, který má povinnost podat
hlášení, vyúčtování, následné hlášení nebo dodatečné vyúčtování,
pokud tak neučiní, nebo později než 5 pracovních dnů, po stanovené lhůtě:
-
ve výši 0,05% z celkové částky daně,
kterou byl povinen v hlášení nebo vyúčtování uvést
za každý následující den prodlení;
-
nejvýše však 0,5% z celkové částky daně, kterou byl povinen v hlášení nebo vyúčtování uvést.
Pro oba typy
pokut za opožděné tvrzení daně platí následující pravidla:
-
Pokud bude
daňové tvrzení podáno sice opožděně, ale nejvýše o 30 dnů, bude pokuta pouze v poloviční výši.
Dodatečnou podmínkou je, že nejde o notorického opozdilce a v daném roce nebylo u něj ke dni vydání platebního výměru na tuto pokutu zjištěno jiné prodlení při podáních daňových tvrzení.
-
Pokuta za opožděné tvrzení daně se nepředepíše a nehradí, pokud její výše nedosahuje ani 200 Kč.
-
Jestliže daňový subjekt
nepodá daňové tvrzení ani dodatečně,
použije se při výpočtu pokuty stanovená horní hranice a současně takováto
pokuta bude činit vždy minimálně 500 Kč.
-
Maximální výše pokuty nepřesáhne absolutní limit 300 000 Kč.
 
Penále
Speciální povinná sankce se týká
správcem daně odhaleného daňového doměrku,
příp. sníženého odpočtu nebo daňové ztráty. Předpokladem tedy je, že se tímto mění již dříve platně vyměřená poslední známá daňová povinnost, a to nikoli na podkladě dodatečného tvrzení podaného samotným daňovým subjektem.
Daňovému subjektu vzniká povinnost uhradit
penále z částky doměřené daně tak,
jak byla stanovena oproti poslední známé dani, ve výši:
a)
20%, je-li daň zvyšována;
b)
20%, je-li snižován daňový odpočet;
c)
1%, je-li snižována daňová ztráta.
A jak bylo předesláno, je-li doměřována daň podle dodatečného daňového přiznání nebo dodatečného vyúčtování, povinnost uhradit penále z částky, která je v něm uvedena, nevzniká. Což prakticky znamená silnou motivaci pro daňové subjekty, aby dobrovolně podávali dodatečná přiznání (vyúčtování) na vyšší daň či nižší daňový odpočet nebo ztrátu. Tímto se totiž vyhnou citelnému penále z doměrku odhaleného až správcem daně.
Pokud nastane situace (v praxi nijak neobvyklá), kdy z poplatníkem přiznané daňové ztráty uvedené v daňovém přiznání k dani z příjmů vznikne po kontrole správcem daně (kladná) daňová povinnost, pak bude penále součtem 20% doměřené daně a 1% ze snížené, resp. anulované daňové ztráty. Jestliže by ovšem poplatník předtím již tuto daňovou ztrátu uplatnil jako položku odčitatelnou od základu daně podle § 34 odst. 1 ZDP, došlo by tímto k duplicitnímu vyměření penále. Čemuž brání § 251 odst. 2 DŘ tím, že v těchto případech správce daně sníží penále z daňového doměrku ze zvýšení daně o penále z daňové ztráty, pokud povinnost k jeho úhradě vznikla z důvodu uplatnění ztráty v rozsahu snížení daňové ztráty, které bylo penalizováno.
Od roku 2015 byla obnovena možnost individuálního
prominutí až 75% penále.
Předpokladem je ovšem plná úhrada předmětného daňového doměrku, k němuž se tato sankce vztahuje. Žádost o prominutí penále převyšujícího 3 000 Kč
podléhá správnímu poplatku 1 000 Kč
a při rozhodování o ní správce daně posoudí zejména míru součinnosti daňového subjektu v rámci postupu vedoucího k doměření daně z moci úřední.
 
Úrok z prodlení
Daň je sice zapotřebí uhradit do dne splatnosti, ale časová sankce za pozdní úhradu -
úrok z prodlení - nabíhá až počínaje 5 pracovním dnem po splatnosti, a to za každý den prodlení do dne platby včetně.
Kdo si rád zahrává se správci daně, ten příp. může platit relativně nižší částky daní ještě později rovněž bez postihu. Naběhlý úrok z prodlení se totiž nepředepíše a není povinnost jej uhradit, pokud nepřesáhne u jednoho druhu daně u jednoho správce daně a za jedno zdaňovací období částku 200 Kč.
Úrok z prodlení u záloh se uplatní do dne splatnosti zálohované daně.
Pak dlužník nedluží zálohu, ale příslušnou daň, jejíž neuhrazení se i nadále sankčně úročí. A tato sankce se neuplatní
nikdy u nedoplatků na příslušenství daně,
tedy z neuhrazených samotných úroků z prodlení, penále, pokut a nákladů řízení.
Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby ČNB, zvýšené o 14 procentních bodů, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí. Protože k 1.1.2015 byla stále repo sazba ČNB na „technické nule“ 0,05%, vychází
úrok z prodlení pro první pololetí roku 2015 ve výši 14,05% p.a.
z daňového nedoplatku. Po 1.1.2015 se přitom nově již zvyšování úroku z prodlení nezastaví po 5 letech prodlení, ale pokračuje dále.
Při nedostatku peněz na úhradu daně lze proto doporučit
požádat správce daně o posečkání daně,
nebo o její úhradu ve splátkách, kdy se místo úroku z prodlení uplatní úrok z posečkané částky aktuálně 7,05% p.a.
Od roku 2015 byla obnovena možnost individuálního
prominutí až 100% úroku z prodlení a úroku z posečkané částky.
A to za předpokladu plné úhrady daně, k níž se vztahuje. Žádost o prominutí
podléhá správnímu poplatku 1 000 Kč,
resp. při úroku do 3 000 Kč poplatku nepodléhá. Při rozhodování správce daně posoudí důvody ospravedlňující prodlení s úhradou daně, ekonomické a sociální poměry daňového subjektu.