Dotace na investice

Vydáno: 3 minuty čtení
Dotace na investice
Ing.
Christian
Žmolík
V letošním roce jsme dokončili investiční akci, proběhla
kolaudace
, zařadili jsme do majetku a odepisujeme. Dotaci na tuto investici ale obdržíme až v příštím roce. Bude to až po ověření účetní závěrky auditorem. Jakým způsobem řešit vstupní cenu majetku pro účely odpisů? V dodatečném přiznání k DPPO?
odpověď:
Dle obecných pravidel se o dotaci účtuje v okamžiku nezpochybnitelného nároku na ni. Kdy takovýto okamžik nejčastěji nastává, je specifikováno v Interpretaci NÚR č. I-14. Dle této
interpretace
ovšem není tento okamžik stanovený na základě vydání nějakého konkrétního dokumentu, ale „účetní jednotka je povinna v každém individuálním případě
dotace
posoudit všechny okolnosti jejího schvalování a poskytnutí na základě všech dostupných dokumentů, které se jí týkají a určit, do jakého období přijetí
dotace
věcně náleží a zda a kdy vznikl nepochybný nárok na přijetí dotace“. Záleží tedy na posouzení příjemce
dotace
, kdy on sám ví, že byly bezezbytku splněny veškeré podmínky pro obdržení
dotace
, že je možné účtovat o jejím nároku. Pro tyto případy je určitě vhodné vypracovat pro posuzování nároku na dotaci vlastní směrnici a podle tam stanovených pravidel potom postupovat stejně i v ostatních případech v budoucnu.
Jsou-li již splněny podmínky pro aktivaci majetku a dosud nenastal okamžik nezpochybnitelného nároku na dotaci, zařadí se majetek v plné vstupní ceně a začnou se uplatňovat odpisy (jak účetní, tak i daňové) z této vstupní ceny. Postup při následném získání
dotace
řeší
Interpretace
NÚR č. I-27.
Zjednodušeně řečeno - pokud následně získaná
dotace
je nižší než zůstatková cena majetku, sníží se pořizovací cena dlouhodobého majetku o přijatou dotaci a zároveň se adekvátně sníží oprávky na výši, která by byla, kdyby se odpisovalo ze snížené pořizovací ceny již od okamžiku pořízení majetku. Majetek se od tohoto okamžiku nadále odpisuje ze snížené pořizovací ceny. Pokud by nastala situace, že obdržená
dotace
by snížila vstupní cenu pod limit pro zařazení do dlouhodobého majetku stanovený účetní jednotkou, není tato skutečnost důvodem k vyřazení aktiva z dlouhodobého majetku.
Převyšuje-li následně získaná
dotace
vstupní cenu majetku, účetní jednotka částku, o kterou částka přijaté
dotace
převyšuje zůstatkovou cenu, zúčtuje do výnosů. Ve zmíněné Interpretaci I-27 jsou i příklady s uvedeným správný zaúčtováním.
Interpretace
jsou dostupné na www.nur.cz.

Související dokumenty