Změny a novinky v sociálním zabezpečení od 1.1.2015

Vydáno: 15 minut čtení

V souvislosti se změnami v příslušných zákonech, dochází i od 1.1.2015 k několika úpravám zejména v pojistném na sociální zabezpečení (zákon č. 589/1992 , o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti) a v nemocenském pojištění (zákon č. 187/2006 Sb. , o nemocenském pojištění).

Změny a novinky v sociálním zabezpečení od 1.1.2015
Ing.
Gabriela
Kukalová
Ing.
Lukáš
Moravec
Ph. D.
 
Základní přehled důležitých údajů pro rok 2015
Pro úplný přehled o změnách v sociálním zabezpečení je nutné uvést i nové důležité údaje, které mají souvislost se sociálním zabezpečením:
 I-------------------------------------------------------------I--------------I I 
Průměrná mzda
I 26 611 Kč I I-------------------------------------------------------------I--------------I I
Maximální roční vyměřovací základ (zaměstnanec, OSVČ)
I 1 277 328 Kč I I-------------------------------------------------------------I--------------I I
Minimální mzda - měsíční (zaměstnanec)
I 9 200 Kč I I-------------------------------------------------------------I--------------I I
Minimální hodinová mzda (zaměstnanec)
I 55 Kč I I-------------------------------------------------------------I--------------I
Každoročně se v souvislosti se změnou průměrné mzdy, která je stanovena příslušným sdělením Ministerstva práce a sociálních věcí (dále také „MPSV“), mění údaje o minimálních vyměřovacích základech a zálohách na pojistné, které jsou důležité pro
OSVČ:
 I----------------------------------------------------------------------------I I   
Důchodové pojištění (vč. příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
I I-------------------------------------------------------------I--------------I I Minimální měsíční vyměřovací základ - hlavní činnost I 6 653 Kč I I-------------------------------------------------------------I--------------I I
Minimální záloha - hlavní činnost
I
1 943 Kč
I I-------------------------------------------------------------I--------------I I Minimální měsíční vyměřovací základ - vedlejší činnost I 2 662 Kč I I-------------------------------------------------------------I--------------I I
Minimální záloha - vedlejší činnost
I
778 Kč
I I-------------------------------------------------------------I--------------I I Rozhodná částka pro účast na pojištění - vedlejší činnost I 63 865 Kč I I-------------------------------------------------------------I--------------I I Maximální měsíční vyměřovací základ I 106 444 Kč I I-------------------------------------------------------------I--------------I I Maximální záloha I 31 082 Kč I I-------------------------------------------------------------I--------------I I
Nemocenské pojištění (dobrovolná účast)
I I-------------------------------------------------------------I--------------I I Minimální vyměřovací základ I 5 000 Kč I I-------------------------------------------------------------I--------------I I Minimální měsíční pojistné I 115 Kč I I-------------------------------------------------------------I--------------I
Do podání přehledu za rok 2014 platí pro OSVČ minimální zálohy podle údajů platných v roce 2014. Pokud OSVČ zahájila podnikání až v roce 2015, platí pro ni výše uvedené údaje již od počátku podnikání.
 
Pojistné na sociální zabezpečení
Sazby pojistného
se v roce 2015 nemění. Nově však platí, že
zaměstnavatel s méně než 26 zaměstnanci
již nebude mít možnost zvolit si „zvýšenou sazbu“ pojistného ve výši 26% a odečítat si od pojistného 1/2 vyplacených náhrad mezd za dočasnou pracovní neschopnost zaměstnance, viz § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Sazby pojistného v roce 2015 ukazuje následující tabulka.
 Poznámka: NP - nemocenské pojištění DP - důchodové pojištění PSZP - příspěvek na státní politiku zaměstnanosti  I-----------------------------I-----------I-----------I-----------I----------I I 
Poplatník
I
NP %
I
DP %
I
PSPZ %
I
Celkem %
I I-----------------------------I-----------I-----------I-----------I----------I I Zaměstnavatel I 2,3 I 21,5 I 1,2 I
25,0
I I-----------------------------I-----------I-----------I-----------I----------I I Zaměstnanec I - I 6,5 I - I
6,5
I I-----------------------------I-----------I-----------I-----------I----------I I OSVČ I - I 28,0 I 1,2 I
29,2
I I-----------------------------I-----------I-----------I-----------I----------I I OSVČ dobrovolně účastná NP I 2,3 I 28,0 I 1,2 I
31,5
I I-----------------------------I-----------I-----------I-----------I----------I I Osoba dobrovolně účastná DP I - I 28,0 I - I
28,0
I I-----------------------------I-----------I-----------I-----------I----------I
V roce 2015 stále platí, že zaměstnanec nebo OSVČ, pokud se účastní důchodového spoření (II. pilíř penzijního systému), odvádí na OSSZ o 3% méně - ty jsou odvedeny na účet Finanční správy. V případě, že se osoba dobrovolně účastná DP účastní rovněž důchodového spoření (II. pilíře), odvede na účet OSSZ pojistné v sazbě 30%.
V návaznosti na skutečnost, že si zaměstnavatel s méně než 26 zaměstnanci, již nemůže zvolit „zvýšenou“ sazbu pojistného, je nově upraven tiskopis
Přehled o výši pojistného
pro
zaměstnavatele.
Novou verzi tiskopisu musí zaměstnavatelé použít poprvé za kalendářní měsíc leden 2015, tzn., že v období od 1. do 20. února 2015 budou již odevzdávat novou verzi tiskopisu. Podle informací České správy sociálního zabezpečení (dále také „ČSSZ“) je nový tiskopis k dispozici na webu a ePortálu ČSSZ (www.cssz.cz) od konce ledna 2015.
 
Nemocenské pojištění
 
Účast na pojištění - okruh pojištěných osob
V souvislosti s účinností zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon o státní službě“), se mění okruh pojištěných osob. Nově se zaměstnancem podle § 5 písm. a) bod 3 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o nemocenském pojištění“), rozumí také
státní zaměstnanci podle zákona o státní službě.
Účast státních zaměstnanců na pojištění vzniká nejdříve dnem účinnosti1) zákona o státní službě. Pokud na dosavadní pracovní poměr zaměstnance navazuje bezprostředně služební poměr státního zaměstnance, nedochází k zániku pojištění z důvodu skončení předchozího pracovního poměru a má se za to, že pojištění trvá bez přerušení (použije se ustanovení § 10 odst. 6 zákona o nemocenském pojištění).
 
Dávky nemocenského pojištění - nemocenské
Nemocenské pojištění zajišťuje náhradu ušlého příjmu v případě vzniku tzv. sociální události. Nejčastěji poskytovanou dávkou je
nemocenské,
které náleží nemocensky pojištěnému zaměstnanci, nebo OSVČ, pokud se přihlásila k nemocenskému pojištění. Nemocenské náleží v roce 2015 od 15. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti (dále také „DPN“). Výši dávek nemocenského pojištění (nejen nemocenské, ale také ošetřovné a peněžitou pomoc v mateřství) ovlivňuje výše
redukčních hranic
(dále také „RH“) pro výpočet
denního vyměřovacího základu
(dále také „DVZ“), z něhož se příslušnou sazbou stanovuje denní dávka vyplácená z nemocenského pojištění. RH se každoročně mění v závislosti na výši průměrné mzdy. Pro účely nemocenského pojištění byla vyhlášena Sdělením MPSV č. 214/2014 Sb., kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2015. Postup redukce je uveden názorně pro stanovení redukovaného DVZ u nemocenského:
 I------I------------I--------------------------------------------------------I     I 
RH
I
Výše RH
I
Postup redukce DVZ - nemocenské
I I------I------------I--------------------------------------------------------I I I. I
888 Kč
I Z částky do I. redukční hranice se započte 90% I I------I------------I--------------------------------------------------------I I II. I
1 331 Kč
I Z částky nad I. do II. redukční hranice se započte 60% I I------I------------I--------------------------------------------------------I I III. I
2 662 Kč
I Z částky nad II. do III. redukční hranice se započte I I I I 30% I I------I------------I--------------------------------------------------------I
Sazba pro výpočet jednotlivých dávek nemocenského pojištění zůstává stejná, pro
nemocenské ve výši 60%
redukovaného DVZ.
 
Náhrada mzdy za dočasnou pracovní neschopnost
Náhrada mzdy vyplácená zaměstnavatelem za dočasnou pracovní neschopnost zaměstnance není upravena zákonem o nemocenském pojištění, ale zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Je však kompenzací příjmu zaměstnance v případě DPN stejně jako nemocenské, a proto je možné ji v tomto kontextu uvést. Náhrada mzdy za DPN se v roce 2015 vyplácí v období prvních 14 kalendářních dnů trvání DPN, tj. za stejnou dobu jako v roce 2014 (na rozdíl od roku 2011-2013, kdy náhrada mzdy za DPN náležela zaměstnanci po dobu prvních 21 dnů trvání DPN). V platnosti zůstává, že náhrada mzdy za DPN se poskytuje pouze za pracovní dny/směny, a že za první tři pracovní dny/směny (maximálně za 24 hodin) náhrada mzdy nenáleží. V praxi to znamená, že zaměstnavatel vyplatí za prvních 14 dní trvání DPN zaměstnanci náhradu mzdy za 7 pracovních dní (56 hodin). Toto obecné pravidlo platí pro pravidelnou pracovní dobu 40 hodin/týden.
Výši náhrady mzdy pro jednotlivé příjmové skupiny ovlivňují redukční hranice pro úpravu průměrného hodinového výdělku (dále také „PHV“). RH jsou navázány na průměrnou mzdu a pro rok 2015 jsou stanoveny následovně:
 I------I------------I--------------------------------------------------------I I 
RH
I
Výše RH
I
Postup redukce průměrného hodinového výdělku
I I------I------------I--------------------------------------------------------I I I. I
155,40 Kč
I Z částky do I. redukční hranice se započte 90% I I------I------------I--------------------------------------------------------I I II. I
232,93 Kč
I Z částky nad I. do II. redukční hranice se započte 60% I I------I------------I--------------------------------------------------------I I III. I
465,85 Kč
I Z částky nad II. do III. redukční hranice se započte I I I I 30% I I------I------------I--------------------------------------------------------I
Sazba pro výpočet „hodinové“ náhrady mzdy za DPN je stanovena i v roce 2015 ve
výši 60%.
Kompenzace
ušlého příjmu zaměstnance v případě DPN
Částka náhrady mzdy za DPN, a v případě trvání DPN déle než 14 dnů částka nemocenského, tvoří celkovou výši částky, kterou zaměstnanec obdrží v případě DPN. Pro konkrétní představu o výši celkové náhrady ušlého příjmu v případě DPN zaměstnance je vytvořen modelový případ DPN trvající 30 kalendářních dnů a je aplikován na několik modelových výší příjmu zaměstnance. Výše
kompenzace
příjmu zaměstnance za toto období se skládá z náhrady mzdy vyplácené zaměstnavatelem (prvních 14 kalendářních dnů) a nemocenského poskytovaného ze systému nemocenského pojištění (od 15. kalendářního dne, tj. celkem za 16 kalendářních dnů). Náhrada mzdy je vyplácena pouze za pracovní dny (plánované směny), v době prvních tří pracovních dnů navíc platí tzv.
karenční doba.
Jako příklad lze uvést, že zaměstnanec s pravidelnou pracovní dobou (8 hod./den -> 40 hod./týden) obdrží v případě DPN trvající 14 dnů náhradu mzdy za 7 (pracovních) dnů.
Pro účely výpočtů bylo nutno stanovit určité modelové situace a faktory:
-
Je počítáno s variantou, že počátek i ukončení DPN nastalo v daném roce (2015).
-
Pro účely výpočtu náhrady mzdy je stanoveno, že zaměstnanec má pravidelnou pracovní dobu (8 hod./ /den -> 40 hod./týden) a odpracoval za čtvrtletí (rozhodné období pro výpočet průměrného hodinového výdělku) 504 hodin (odpovídá 21 pracovním dnům v měsíci).
 I---------------I-------------I------------------I------------------I--------I I 
Hrubá měsíční
I
Odpovídá
I
Náhrada mzdy
I
Nemocenské
I
Celkem
I I
mzda v Kč
I
PHV v Kč
I
(14 k. dnů) v Kč
I
(16 k. dnů) v Kč
I
v Kč
I I---------------I-------------I------------------I------------------I--------I I 10 000 I 59,52 I 1 800 I 2 848 I
4 648
I I---------------I-------------I------------------I------------------I--------I I 15 000 I 89,29 I 2 701 I 4 272 I
6 973
I I---------------I-------------I------------------I------------------I--------I I 20 000 I 119,05 I 3 601 I 5 696 I
9 297
I I---------------I-------------I------------------I------------------I--------I I 30 000 I 178,57 I 5 167 I 8 256 I
13 423
I I---------------I-------------I------------------I------------------I--------I I 50 000 I 297,62 I 6 915 I 11 136 I
18 051
I I---------------I-------------I------------------I------------------I--------I
 
Dávky nemocenského pojištění - OSVČ
Pokud se OSVČ přihlásí k nemocenskému pojištění, má nárok (při splnění všech podmínek) na poskytování nemocenského a peněžité pomoci v mateřství (dále také „PPM“). Nemocenské náleží OSVČ od 15. kalendářního dne trvání DPN. Na rozdíl od zaměstnance, nemůže počítat s žádnou kompenzací ušlého příjmu v době prvních 14 kalendářních dnů trvání DPN. Pro vytvoření konkrétní představy o výši poskytnutého nemocenského nebo PPM jsou vytvořeny modelové případy výše měsíčního pojistného na nemocenské pojištění OSVČ a z nich vycházející výše nemocenského a PPM. Pro úplnost je nutné dodat, že OSVČ si může určit výši vyměřovacího základu pro pojistné na nemocenské pojištění sama, vyměřovací základ však nemůže být nižší než dvojnásobek částky rozhodné podle předpisů o nemocenském pojištění pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění (tj. 5 000 Kč). Maximální měsíční vyměřovací základ je omezen, nemůže být vyšší než částka rovnající se průměru, který podle naposledy podaného přehledu za kalendářní rok připadá na jeden kalendářní měsíc. Příklady měsíčních záloh na nemocenské pojištění a z nich vyplývající výše dávek nemocenského pojištění OSVČ (nemocenské, PPM) jsou uvedeny v tabulce.
 I--------I-------------I------------I------------I-------------I-------------I I 
Záloha
I
Vypočtený
I
Nemocenské
I
Nemocenské
I
Denní dávka
I
PPM za 30
I I
NP
I
měsíční
I
- denní
I
za 30 dnů
I
PPM v Kč
I
dnů v Kč
I I
v Kč
I
základ v Kč
I
dávka v Kč
I
v Kč
I I I I--------I-------------I------------I------------I-------------I-------------I I 115 I 5 000 I 89 I 2 670 I 116 I 3 480 I I--------I-------------I------------I------------I-------------I-------------I I 200 I 8 696 I 155 I 4 650 I 201 I 6 030 I I--------I-------------I------------I------------I-------------I-------------I I 300 I 13 044 I 232 I 6 960 I 301 I 9 030 I I--------I-------------I------------I------------I-------------I-------------I I 400 I 17 392 I 309 I 9 270 I 401 I 12 030 I I--------I-------------I------------I------------I-------------I-------------I I 500 I 21 740 I 387 I 11 610 I 501 I 15 030 I I--------I-------------I------------I------------I-------------I-------------I I 700 I 30 435 I 521 I 15 630 I 670 I 20 100 I I--------I-------------I------------I------------I-------------I-------------I I 1 000 I 43 479 I 657 I 19 710 I 829 I 24 870 I I--------I-------------I------------I------------I-------------I-------------I I 2 000 I 86 957 I 879 I 26 370 I 1 088 I 32 640 I I--------I-------------I------------I------------I-------------I-------------I
Poznámka:
115 Kč je minimální výše zálohy pojistného na nemocenské pojištění.
 
Důchodové pojištění
Zvýšení důchodů od ledna 2015 je obecně známou informací. Základní výměra se zvyšuje o 60 Kč na 2 400 Kč a procentní výměra důchodu se zvyšuje o 1,6%. Zvýšení se týká i většiny vyplácených příplatků k důchodu.
Ke změnám od 1.1.2015 však došlo v postupu stanovení výše důchodu. Konkrétně v kroku, kdy se redukuje osobní vyměřovací základ pomocí redukčních hranic a zápočtu. Výsledkem je stanovení výpočtového základu.
 I------I------------I--------------------------------------------------------I I 
RH
I
Výše RH
I
Postup redukce osobního vyměřovacího základu
I I------I------------I--------------------------------------------------------I I I. I
11 709 Kč
I Z částky do I. redukční hranice se započte 100% I I------I------------I--------------------------------------------------------I I II. I
106 444 Kč
I Z částky nad I. do II. redukční hranice se započte I I I I 26%, na částku nad III. redukční hranici se nepřihlíží I I------I------------I--------------------------------------------------------I
V porovnání s postupem redukce platným v roce 2014 došlo ke
snížení počtu RH ze tří na dvě i k jinému způsobu zápočtu.
V roce 2014 byly stanoveny RH následovně: 11 415 Kč, 30 090 Kč a 103 768 Kč, do I. RH se započetlo 100%, nad I. RH do II. RH se započetlo 26%, nad II. RH do III. RH se započetlo 22% a nad III. RH se započetly 3%. Jedná se tak o podstatnou změnu, která se však dotkne pouze pojištěnců s nadprůměrnými příjmy.
 
Elektronická komunikace, ePortál
Elektronická komunikace zaměstnavatelů, OSVČ a lékařů s ČSSZ (a místně příslušnými OSSZ) měla být povinná již od roku 2014. Pro rok 2014 byla všem těmto subjektům udělena výjimka z povinné elektronické komunikace. Od 1.1.2015 je
elektronická komunikace
opět
dobrovolná,
tzn., že zaměstnavatelé i OSVČ mohou i nadále podávat veškeré tiskopisy pro nemocenské i důchodové pojištění v „papírové podobě“.
ePortál
České správy sociálního zabezpečení je internetová aplikace, která poskytuje subjektům i objektům sociálního pojištění řadu informací a konkrétní služby. Nejedná se o úplnou novinku, ale v poslední době dochází k výraznému rozšíření poskytovaných služeb a od 1.1.2015 byla spuštěna další sekce, která obsahuje interaktivní tiskopisy. Tato sekce není kompletní, tiskopisy jsou stále doplňovány. ePortál najdete např. pomocí tohoto odkazu: https://eportal.cssz.cz/.
ePortál je v podstatě
internetová samoobsluha,
která umožňuje relevantním osobám nahlížet do údajů evidovaných ČSSZ. Součástí poskytovaných služeb je i možnost obstarat si potvrzení vydávaná ČSSZ on-line. Zaměstnanci např. mohou nahlížet do seznamu svých pojistných vztahů (zaměstnání), do přehledu dob pojištění nebo na informace o stavu a průběhu vyřizování dávky nemocenského pojištění, mohou si vyžádat sestavení informativního osobního listu důchodového pojištění apod. OSVČ mohou nahlížet na přehledy o zaplaceném pojistném, získané doby pojištění, obstarat si potvrzení o bezdlužnosti a další. Pro důchodce jsou připraveny informace o výši a druhu pobíraných důchodů, mohou si podat žádost o vystavení potvrzení. Zaměstnavatelé si mohou prostřednictvím ePortálu obstarat např. potvrzení o bezdlužnosti.
Interaktivní tiskopisy
jsou dostupné i
bez registrace,
je možné je vyplnit a následně si je vytisknout, příp. data uložit. Pokud je tiskopis vyplněn s přihlášením, je možné ho následně elektronicky odeslat.
Pro využívání
ostatních služeb ePortálu
je nutné mít zřízenou
datovou schránku.
Postup pro zřízení datové schránky je podrobně uveden na oficiálním informačním webu o datových schránkách: https://www.datoveschranky.info/.
1 Zákon o státní službě je jako celek účinný od 1.1.2015.