Účetní závěrka 2014 v příkladech, 2. část

Vydáno: 17 minut čtení

Minule jsme započali putování za účetní závěrkou, resp. účetní uzávěrkou prvními dvěma kroky - účetním úklidem a inventarizací. Přičemž inventura majetku a závazků a zapracování zjištěných rozdílů je stěžejním úkolem každé účetní závěrky, bez níž nemůže podat věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví. Nyní tento každoroční nezbytný účetně daňový proces završíme zbylými 8 kroky, které pro ilustraci podpoříme příklady.

Účetní závěrka 2014 v příkladech
Ing.
Martin
Děrgel
3) Časové rozlišení:
-
Vedle podvojnosti účetních zápisů jde o druhý nejtypičtější znak účetnictví spočívající v tom, že je nutno
respektovat časovou a věcnou souvislost s příslušným účetním obdobím.
-
Účetní výsledek hospodaření a návazně rovněž základ daně z příjmů totiž ovlivňují už výnosy a náklady (např. okamžik dodání), a nikoli až z nich vyplývající příjmy a výdaje (tj. platby).
-
Účty časového rozlišení se uplatní, pokud nelze standardně účtovat o pohledávce nebo závazku (dluhu), což se např. týká faktur opožděně vystavených až v následujícím účetním období.
-
Typickou doménou časového rozlišení jsou leasingové a jiné
nájemní smlouvy, a také úroky.
-
Pokud není jednoznačná výše částky, uplatní se tzv. dohadné položky aktivní a pasivní, přičemž ale
odhady musejí mít racionální základ,
např. v obchodních smlouvách a dodacích listech.
-
Pro zjednodušení praxe umožňují účetní standardy, jakož i metodický pokyn k daním z příjmů GFŘ č. D-6 hodnotově nevýznamné položky časově nerozlišovat, např. předplatné časopisů.
 I-------------------------I-------------------------------------------------------------------I I             I              Účetní období              I I             I---------------------------------I---------------------------------I I  Položka časového   I     Běžné (aktuální)    I    Budoucí (následné)    I I   rozlišení     I                 I                 I I             I--------I-------I-------I--------I--------I-------I-------I--------I I             I 
Příjem
I
Výnos
I
Výdaj
I
Náklad
I
Příjem
I
Výnos
I
Výdaj
I
Náklad
I I-------------------------I--------I-------I-------I--------I--------I-------I-------I--------I I 381-Náklady příštích I I