Zrušení registrace DPH

Vydáno: 2 minuty čtení

K 31.12.2014 uplatníme poslední část odpisů za osobní automobil, ze kterého jsme si uplatnili odpočet DPH. K 31.1.2015 bychom chtěli ukončit registraci DPH. Jakou část DPH musíme odvést z automobilu, když bude mít nulovou hodnotu? A jak velké DPH máme odvést z drobného majetku? Je nutné dát tyto věci ocenit?

Zrušení registrace DPH
Ing.
Petra
Konderlová
ID dotazu 12909
odpověď:
Při zrušení registrace k DPH postupujete dle § 79a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Tzn., že při zrušení registrace jste povinni snížit uplatněný nárok na odpočet daně u majetku, nedokončeného majetku a zásob, které jsou ke dni zrušení registrace Vaším obchodním majetkem, nedokončeným majetkem a zásobami na skladě.
Snížení daně jste povinni provést za poslední zdaňovací období registrace k DPH a tuto částku uvedete do ř. 45 daňového přiznání s minusovým znaménkem.
U movitého majetku (ve Vašem případě osobního automobilu) sledujete 5 let od pořízení tohoto majetku, a to včetně roku pořízení. Tzn., pokud jste pořídili osobní automobil, ze kterého jste si uplatnili odpočet DPH v roce 2010 a dříve, pak nebudete u tohoto majetku snižovat uplatněný odpočet v posledním daňovém přiznání. Pokud jste pořídil osobní automobil v roce 2011, pak v roce 2015 vrátíte 1/5 uplatněného původního odpočtu na DPH, pokud v roce 2012, tak vrátíte 2/5 DPH atd. Zde nezáleží na zůstatkové hodnotě majetku, ale na roku pořízení movitého majetku. U zásob odvedete DPH z celé pořizovací hodnoty zásob, které máte ke dni zrušení registrace k DPH na skladě, a ze kterých jste si nárok uplatnili.
U drobného hmotného majetku by měl být vrácen odpočet DPH, pokud se tento majetek ke dni zrušení registrace k DPH stále používá pro ekonomickou činnost. V § 79a zákona však není uvedeno, jak stanovit u tohoto drobného majetku cenu, ze které se má vypočítat vrácení DPH ke dni zrušení registrace. V praxi se tedy většinou u drobného hmotného majetku DPH nevrací z důvodu absence způsobu výpočtu v zákoně. Správně by však i z drobného hmotného majetku mělo být vráceno DPH, a to nejlépe z reprodukční pořizovací ceny, tedy z ceny, za kterou byste tento majetek ke dni zrušení registrace k DPH prodali cizí osobě.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty