Daň z nemovitých věcí z pohledu zemědělského podnikatele

Vydáno: 16 minut čtení

V následujícím příspěvku bych se chtěl blíže zaměřit na problematiku daně z nemovitých věcí v těch aspektech, které bezprostředně souvisí s činností zemědělského podnikatele.

Daň z nemovitých věcí z pohledu zemědělského podnikatele
Ing.
Zdeněk
Morávek
Daň z nemovitých věcí je upravena zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDNV“). Daň z nemovitých věcí je tvořena daní z pozemků a daní ze staveb a jednotek.
 
Daň z pozemků
Předmětem daně z pozemků
jsou pozemky na území České republiky evidované v katastru nemovitostí, což je samozřejmě velmi široké vymezení. Z této velké skupiny jsou vyjmuty některé pozemky, které nejsou předmětem daně, což se může dotýkat i zemědělských podnikatelů. Jedná se zejména o tyto pozemky:
-
Pozemky zastavěné zdanitelnými stavbami v rozsahu zastavěné plochy těchto staveb. Důležité tedy je, aby pozemek byl zastavěn zdanitelnou stavbou. Jedná se tedy o pozemky zastavěné budovami a inženýrskými stavbami uvedenými v příloze ZDNV.
-
Lesní pozemky, na nichž se nacházejí lesy ochranné a lesy zvláštního určení. Bližší úprava jednotlivých kategorií lesů je upravena v zákoně č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o lesích“). Předmětem daně z pozemků jsou pouze pozemky hospodářských lesů ve smyslu § 9 zákona o lesích.
-
Pozemky, které jsou vodní plochou s výjimkou rybníků sloužících k intenzivnímu a průmyslovému chovu ryb, ostatní vodní plochy (včetně vodních toků), zdaňovány nejsou. Od roku 2015 by toto ustanovení mělo být novelizováno v tom smyslu, že budou zdaňovány pouze rybníky užívané pro chov ryb za účelem podnikání na základě povolení k nakládání s povrchovými vodami, což představuj