Účetní závěrka 2014 v příkladech, 1. část

Vydáno: 16 minut čtení

Účetní závěrka představuje komplexní účetní pohled na účetní jednotku, který díky jednotné metodice umožňuje rychlé a srozumitelné seznámení se s jejími základními hospodářskými výsledky a srovnání s ostatními účetními jednotkami. Jde o základní zdroj hlavních účetních údajů dosažených zpravidla za ukončené účetní období vyjádřený přehledně číselně formou tabulek ale i slovně, který slouží jak pro její interní potřeby, tak i externím zájemcům. Příprava a vyhotovení účetní závěrky je pracné a zdlouhavé, takže rozhodně nepatří mezi účetní radovánky, nicméně se bez ní nelze obejít, a to zejména proto, že je základem pro vyčíslení daně z příjmů.

Účetní závěrka 2014 v příkladech
Ing.
Martin
Děrgel
 
Novinky v účetní závěrce 2014
Na rozdíl od daňových zákonů, nejsou účetní předpisy až tak často ani významně novelizovány. Což má dva hlavní důvody, jednak účetnictví není pro politiky a lobbisty zajímavé, a jednak dnešní finanční účetnictví představuje více méně už jen regulaci obecných pravidel, která se pochopitelně příliš nemění. Nicméně příchod nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., dále jen „NOZ“) a zákona o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb., dále jen „ZOK“) od 1.1.2014 provázely tak zásadní změny, že si vyžádaly novelizaci i účetních předpisů. Kromě těchto tzv. rekodifikačních důvodů se ale jinak v účetnictví nic moc nového neudálo.
Zrekapitulujme
15 hlavních účetních změn od roku 2014,
které se dle přechodných ustanovení použijí
poprvé v účetním období započatém 1. ledna 2014 a později.
Výjimka platí pro dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek a zásoby nabyté do konce roku 2013, u nichž se nadále až do vyřazení účtuje „postaru“.
1)
Rozšíření typů účetních jednotek
o majetkové entity bez právní osobnosti (subjektivity) -
svěřenské fondy
(§ 1448 a násl. NOZ), fondy obhospodařované penzijní společností a investiční fondy bez právní osobnosti.
2)
„Sdružení bez právní subjektivity“ nahradila
„společnost bez právní osobnosti“
(§ 2716 a násl. NOZ) a „účastníky sdružení“ zastoupili „společníci“. Aby nedošlo k záměně se společníky obchodních korporací, nehovoří účetní předpisy o „společnících“, ale raději o
„společnících sdruženými ve společnosti“
.
3)
§ 1721 NOZ
„závazkem“ rozumí závazkový právní vztah a „dluhem“ to, co má být ze závazku plně