Finanční náklady spojené s úvěrovými finančními nástroji

Vydáno: 16 minut čtení

V tomto článku volně navážeme na téma ze zářijového čísla časopisu o úvěrech a zápůjčkách, uveřejněné na s. 18. V závěru tohoto příspěvku jsme zmínili potřebu daňového posuzování zejména úroků, ale i dalších finančních nákladů plynoucích z úvěrových finančních nástrojů. Jednotlivými testy se budeme zabývat podrobněji, závěrem připojíme také ilustrační příklad.

Finanční náklady spojené s úvěrovými finančními nástroji
Ing.
Ivana
Pilařová
 
Test na zahrnutí úroků do nákladů či do ceny aktiva
Jedná se o poměrně jednoduché posouzení, neboť ustanovení § 47 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „prováděcí vyhláška“), umožňuje alternativní postup.
Úroky, zejména z úvěrů, lze zahrnout do vstupní ceny dlouhodobého majetku, a to za dobu od poskytnutí úvěru do uvedení majetku do užívání. Záleží na rozhodnutí účetní jednotky, které by však mělo být v rámci jednoho pořízení majetku stejné.
Pokud se účetní jednotka rozhodne, že se úroky stanou součástí vstupní ceny majetku, nejsou nákladem a nemusíme posuzovat jejich daňovou účinnost.
Hodnota jistiny úvěru se pak nezapočítává do výpočtu dalších testů. Z dikce § 47 prováděcí vyhlášky lze usoudit, že se toto pravidlo obdobně vztahuje i na úroky z ostatních úvěrových finančních nástrojů.
 
Test na časové rozlišení
Toto pravidlo je také jednoduché a vztahuje se ke všem nákladům (§ 3 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů). Přestože úroky, jakožto nejčastěji se vyskytující druh finančního nákladu, jsou např. podle smlouvy věřiteli vyúčtovány až po zaplacení celé jistiny, je třeba v účetnictví provést
časové rozlišení a účtovat o alikvotním úrokovém nákladu.
Volíme podle okolností souvztažnost MD 562 / D 379 nebo 383 s následným zúčtováním jednotlivých částí nákladů do období, s nimiž časově a věcně souvisí. Při porušení pravidla časové a věcné souvislosti se, bohužel, jedná o daňově neúčinný náklad.
 
Test na zaplacení úroků věřiteli do rozvahového dne
Pokud je věřitelem fyzická osoba, která nevede účetnictví, jsou úroky ze zápůjče