Finanční náklady spojené s úvěrovými finančními nástroji

Vydáno: 16 minut čtení

V tomto článku volně navážeme na téma ze zářijového čísla časopisu o úvěrech a zápůjčkách, uveřejněné na s. 18. V závěru tohoto příspěvku jsme zmínili potřebu daňového posuzování zejména úroků, ale i dalších finančních nákladů plynoucích z úvěrových finančních nástrojů. Jednotlivými testy se budeme zabývat podrobněji, závěrem připojíme také ilustrační příklad.

Finanční náklady spojené s úvěrovými finančními nástroji
Ing.
Ivana
Pilařová
 
Test na zahrnutí úroků do nákladů či do ceny aktiva
Jedná se o poměrně jednoduché posouzení, neboť ustanovení § 47 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „prováděcí vyhláška“), umožňuje alternativní postup.
Úroky, zejména z úvěrů, lze zahrnout do vstupní ceny dlouhodobého majetku, a to za dobu od poskytnutí úvěru do uvedení majetku do užívání. Záleží na rozhodnutí účetní jednotky, které by však mělo být v rámci jednoho pořízení majetku stejné.
Pokud se účetní jednotka rozhodne, že se úroky stanou součástí vstupní ceny majetku, nejsou nákladem a nemusíme posuzovat jejich daňovou účinnost.
Hodnota jistiny úvěru se pak nezapočítává do výpočtu dalších testů. Z dikce § 47 prováděcí vyhlášky lze usoudit, že se toto pravidlo obdobně vztahuje i na úroky z ostatních úvěrových finančních nástrojů.
 
Test na časové rozlišení
Toto pravidlo je také jednoduché a vztahuje se ke všem nákladům (§ 3 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů). Přestože úroky, jakožto nejčastěji se vyskytující druh finančního nákladu, jsou např. podle smlouvy věřiteli vyúčtovány až po zaplacení celé jistiny, je třeba v účetnictví provést
časové rozlišení a účtovat o alikvotním úrokovém nákladu.
Volíme podle okolností souvztažnost MD 562 / D 379 nebo 383 s následným zúčtováním jednotlivých částí nákladů do období, s nimiž časově a věcně souvisí. Při porušení pravidla časové a věcné souvislosti se, bohužel, jedná o daňově neúčinný náklad.
 
Test na zaplacení úroků věřiteli do rozvahového dne
Pokud je věřitelem fyzická osoba, která nevede účetnictví, jsou úroky ze zápůjček a úroky z úvěrů daňově účinné jen v případě, že byly zároveň s jejich nákladovým zaúčtováním také fyzické osobě zaplaceny, viz § 24 odst. 2 písm. zi) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“).
V případě nezaplacení do rozvahového dne, jsou úroky daňově neúčinné
a v následujících obdobích, kdy budou zaplaceny, mimoúčetně snižují základ daně, pokud v roce jejich vzniku prošly testy na daňovou účinnost (např. v případě spojených osob testem nízké kapitalizace). Fyzická osoba jako věřitel zdaňuje přijaté úroky v daňovém přiznání jako příjem podle § 8 ZDP.
 
Test nízké kapitalizace
Test nízké kapitalizace [§ 25 odst. 1 písm. w) ZDP] se provádí za účelem zjištění daňové uznatelnosti úroků a ostatních finančních nákladů z úvěrových finančních nástrojů poskytnutých věřitelem, který je
ve vztahu k dlužníkovi spojenou osobou.
Test patří ke složitějším daňovým výpočtům, proto mu věnujeme samostatnou část tohoto článku.
 
Test na úroky vázané na zisk poplatníka
Daňová uznatelnost úroků a ostatních finančních nákladů z úvěrových finančních nástrojů, bez ohledu na vztah dlužníka k věřiteli, může být komplikován ještě ustanovením § 25 odst. 1 písm. zl) ZDP, na základě kterého jsou plně neuznatelné úroky a ostatní finanční náklady z úvěrových finančních nástrojů, u nichž je
výše či splatnost úvěrového finančního nástroje navázána na zisk poplatníka.
Za takové úvěrové finanční nástroje však nejsou považovány případy, kdy zisk není jediným ukazatelem, a jsou používány standardní ukazatele finančních analýzy. Za úvěrové finanční nástroje vázané na zisk se nepovažují také situace, kdy závislost úroků a zisku je nepřímo úměrná (čím vyšší zisk, tím nižší úrok). Komplikace spočívá v tom, že se hodnota těchto úvěrových finančních nástrojů, pokud jsou poskytnuté spojenými osobami, dále započítává do hodnoty úvěrových finančních nástrojů, se kterou pracujeme při výpočtu testu nízké kapitalizace.
Zde hrozí dvojí nebezpečí -
úroky a ostatní finanční náklady
z takových úvěrových finančních nástrojů
se stanou daňově neuznatelné
a ještě může dojít ke
zhoršení vztahu úvěrových finančních nástrojů od spojených osob k vlastnímu kapitálu,
čímž by mohla vzniknout vyšší daňově neuznatelná hodnota úroků a ostatních finančních nákladů z úvěrových finančních nástrojů, které do kategorie „vázané na zisk“ vůbec nepatří.
Z hlediska praxe je vhodné se uzavírání úvěrových finančních nástrojů vázaných na zisk striktně vyhýbat.
 
Test na obvyklou úrokovou míru
Pokud je úvěrový finanční nástroj poskytnut mezi spojenými osobami, je podle obecného ustanovení § 23 odst. 7 ZDP třeba stanovit „obvyklou“ cenu (v případě zápůjček a úvěrů pak obvyklou úrokovou míru), která by byla sjednána mezi nezávislými osobami.
Zákon výslovně vyjmenovává
případy sjednaných situací, ve kterých není nutné správci daně uspokojivě doložit rozdíl mezi nižší smluvní úrokovou mírou a vyšší obvyklou úrokovou mírou,
a ani není nutné o tento rozdíl zvyšovat základ daně. Jedná se o poskytnutí bezúročných a nízkoúročených úvěrových finančních nástrojů, kdy
věřitelem je fyzická osoba
(rezident či nerezident),
nebo nerezident
(fyzická nebo právnická osoba),
nebo rezident, který je členem obchodních
korporace
.
Ačkoliv zákon přesně nestanoví, vůči komu se má člen obchodní
korporace
posuzovat, pravděpodobně se jedná o vztah, kdy věřitel má být členem obchodní
korporace
dlužníka.
 
Test na náklady mateřské společnosti související s držbou dceřiné společnosti
Tuto oblast řeší ustanovení § 25 odst. 1 písm. zk) ZDP, na základě kterého jsou úroky mateřské společnosti z úvěrových finančních nástrojů, které slouží k nákupu podílu či akcií dceřiné společnosti, daňově neúčinné. Nejedná se jen o úroky za dobu od poskytnutí úvěrového finančního nástroje do doby nabytí podílu či akcií, ale
o úroky z úvěrových finančních nástrojů za celou dobu, po kterou podíl na dceřiné společnosti mateřská společnost drží.
Pokud by došlo k prodeji dceřiné společnosti spojené osobě, pak jsou úroky z úvěru či půjčky u mateřské společnosti neuznatelné ještě po dobu držby dceřiné společnosti touto spojenou osobou. Definice mateřské a dceřiné společnosti najdeme v § 19 odst. 3 a 4 ZDP, stejné podmínky pak platí pro společnost definovanou v § 19 odst. 9 ZDP.
 
Test na vztah úroků k výnosům nezahrnovaným do základu daně či od daně osvobozeným
Jedná se o velmi důležité, obecně platné daňové pravidlo zakotvené v § 25 odst. 1 písm. i) ZDP. Podle tohoto obecného ustanovení zákona jsou
daňově neúčinné také úroky a ostatní finanční náklady z úvěrových finančních nástrojů, pokud souvisejí s výnosy, které jsou od daně osvobozené či zdaňované srážkovou daní.
Jedná se např. o situaci, kdy z půjčených peněz zakoupíme akcie, z nichž plynou výnosy (podíly na zisku) zdaňované zvláštní sazbou daně. Tyto výnosy patří do kategorie nezahrnované do základu daně a úroky z úvěrových finančních nástrojů použitých na nákup těchto akcií jsou daňově neúčinné.
 
Pravidla platná při výpočtu testu nízké kapitalizace
Pro zdaňovací období roku 2014 je podstatné znát nejen znění a aplikační postupy § 25 odst. 1 písm. w) a § 25 odst. 3 ZDP, ale také informace, které jsou součástí Pokynu č. D-6 v části „k § 25“, body 7 až 11.
 
Základní nezměněná pravidla posuzování
Shrňme si „jistoty“, tedy pilíře, na kterých výpočet a posuzování testu nízké kapitalizace stojí řadu let:
1. Test nízké kapitalizace se vztahuje na posuzování daňové uznatelnosti úroků a jiných finančních nákladů z úvěrových finančních nástrojů
mezi spojenými osobami.
Propojenost těchto osob definuje zejména § 23 odst. 7 ZDP [včetně definice tzv. účelového propojení podle § 23 odst. 7 písm. b) bod 5 ZD], ale i samotné ustanovení § 25 odst. 1 písm. w) ZDP (tzv. back to back úvěry). Pokud věřitel a dlužník v tomto vztahu nejsou, test nízké kapitalizace se na dané náklady nevztahuje.
2. Pro posuzování úvěrových finančních nástrojů mezi spojenými osobami
nehraje žádnou roli datum uzavření smlouvy.
Test nízké kapitalizace v dnešní podobě postihuje nerozdílně jak úvěry a půjčky sjednané mezi spojenými osobami do konce roku 2013, tak i úvěrové finanční nástroje uzavřené počínaje rokem 2014.
3. U všech úvěrových finančních nástrojů, bez ohledu na datum jejich uzavření, se testují nejen úroky, ale
i další finanční náklady,
které jsou definovány Pokynem č. D-6 v části k § 25 v bodě 7. Na možné testování ostatních finančních nákladů je nutné pamatovat již v účetnictví, které musí poskytnout požadované údaje o výši těchto nákladů.
Do skupiny
finančních nákladů,
tj. nákladů souvisejících s úvěrovými finančními nástroji, se zahrnují např. tyto náklady:
-
náklady na zajištění ve smyslu nákladů na obstarání úvěru, např. znalecký posudek vyhotovený bankou, nikoliv však jiným subjektem;
-
odměna ručiteli;
-
provize zprostředkovateli půjčky;
-
poplatky:
-
za zpracování úvěru (např. za posouzení žádosti a ohodnocení rizika, administrativní náklady),
-
za bankovní záruky přímo související s úvěrem,
-
za vedení úvěrového účtu a správu úvěru,
-
za rezervaci zdrojů a poplatky za rezervované nečerpané prostředky,
-
za předčasné čerpání úvěru,
-
za změnu typu úrokové sazby nebo typu úročení,
-
za přechod k jiné bankovní instituci.
Do skupiny nákladů souvisejících s úvěrem naopak
nepatří
např.:
-
penále či jiná sankce za nesplácení úvěru;
-
kursové rozdíly;
-
náklady na zajištění úvěrového rizika věřitele (např. sepsání zástavní smlouvy);
-
náklady na zajištění úrokového, měnového rizika dlužníka (např. zajišťovací deriváty);
-
náklady na poradenství (např. bankovní, daňové, finanční).
4.
„Back to back“ úvěry
je označení konstrukce, ve které nespojená osoba je pouze formálním věřitelem, přes kterého úvěr formálně „proteče“ od skutečného věřitele, který je osobou s dlužníkem spojenou. V podstatě se jedná o specifický druh spojených osob. Hodnota těchto úvěrů, pokud jsou poskytnuté spojenými osobami, se započítává do hodnoty úvěrů a půjček pro testy nízké kapitalizace.
 
Stávající pravidla a upozornění na úskalí ve výpočtu vyplývající z Pokynu
Stávající pravidla a upozornění na úskalí ve výpočtu vyplývající z Pokynu č. D-6 jsou následující:
a)
Pokyn č. D-6 v části „k § 25“ v bodu 8 předkládá doporučený
návrh na výpočet
s přihlédnutím ke konkrétním podmínkám daňového subjektu. Návod sestává z postupu o čtyřech krocích a jsou připojeny také vzorce a legenda, která obsah vzorců objasňuje.
b)
Je třeba položit důraz na
výpočet průměru vlastního kapitálu
v doporučených vzorcích. Došlo tím k vyrovnání „logiky výpočtu“, neboť jsou poměřovány dva průměry, přičemž oba jsou počítány jako
vážené aritmetické průměry:
-
vážený aritmetický průměr vlastního kapitálu, kdy váhou je počet dní, po které daný stav vlastního kapitálu trvá, a
-
vážený aritmetický průměr stavu úvěrových finančních nástrojů od spojených osob s tím, že váhou je opět počet dní, po které daný stav jistiny trvá.
Je třeba si uvědomit, že určení způsobu výpočtu průměru vlastního kapitálu může velmi zásadně ovlivnit konečnou výši vlastního kapitálu a tím i celkový výpočet.
c)
Máme-li počítat průměr vlastního kapitálu, je důležité
analyzovat změny,
které výkyvy hodnot vlastního kapitálu vyvolávají. V této oblasti Pokyn neobsahuje žádné další informace, proto je nutné vyhledat změny vlastního kapitálu v účetnictví. Vlastní
kapitál
je definován jako souhrn stavů účtů účtové skupiny 41 až 43, přičemž k hodnotě aktuálního výsledku hospodaření daného roku se při výpočtu nízké kapitalizace nepřihlíží a nepovažuje se za změnu hodnoty vlastního kapitálu. Je nutné si uvědomit, že druhů změn hodnoty vlastního kapitálu je celá řada a jednotlivých změn může být v jednom zdaňovacím období zřetězeno hned několik.
Pro příklad uveďme
změny zvyšující hodnotu vlastního kapitálu:
-
zvýšení základního kapitálu vkladem člena obchodní
korporace
,
-
oceňovací rozdíl při přeměnách obchodních korporací,
-
oceňovací rozdíly z kapitálových účastí,
-
poskytnutí příplatku mimo základní
kapitál
,
-
operace na účtu jiného výsledku hospodaření minulých let.
Naopak změny
snižující hodnotu vlastního kapitálu jsou následující:
-
rozdělení zisku na podíly na zisku,
-
vrácení příplatku mimo základní
kapitál
,
-
oceňovací rozdíly z kapitálových účastí,
-
operace na účtu jiného výsledku hospodaření minulých let.
Existují i změny vlastního kapitálu, které probíhají v rámci jednotlivých účtů s tím, že
celková hodnota vlastního kapitálu se nemění:
-
příděl do rezervního fondu či jiných fondů tvořených ze zisku,
-
úhrada ztráty z rezervního fondu,
-
úhrada ztráty ze zisku minulých let,
-
zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů.
příklad
Posouzení daňové účinnosti úroků z úvěrů a půjček
Obchodní
korporace
Alfa, s. r. o. má jediného člena obchodní
korporace
- právnickou osobu Beta, s. r. o. Jednatelem je pan Roman. Alfa, s. r. o. má ve svém účetnictví evidovány tyto závazky z následujících úvěrových finančních nástrojů:
a)
Úročenou peněžní půjčku na zásoby od Beta, s. r. o. (člena obchodní
korporace
), uzavřenou 1.7.2013. Úrok je stanoven ve výši 6%, což je obvyklá cena projednaná s bankou ke dni poskytnutí půjčky. Výše půjčky činila po celý rok konstantní částku 12 000 000 Kč, splátky byly do konce roku 2014 nulové. Celkové časově rozlišené úroky z půjčky za rok 2014 činí 720 000 Kč. Úroky byly věřiteli zaplaceny se zpožděním až v březnu 2015.
b)
Úvěr od banky na financování zásob uzavřený dne 4.12.2013. Počáteční stav činí 7 000 000 Kč. Úvěr se pravidelně měsíčně splácí ve výši 200 000 Kč. K 31.12.2014 činí zůstatek 4 600 000 Kč. Výše ročních úroků činí 285 000 Kč. Tento úvěr je kromě majetku společnosti také ručen společností Beta, s. r. o., členem obchodní
korporace
.
c)
Investiční úvěr poskytnutý jednatelem panem Romanem dne 14.12.2012 ve výši 1 900 000 Kč na výstavbu nové skladovací haly na zemědělské plodiny. Skladová hala byla uvedena do užívání 30.11.2014. Úvěr je splatný jednorázově ke dni 14.12.2017, proto do konce roku 2014 nebyla splacena žádná částka jistiny. Úroky za rok 2014 činí 114 000 Kč a byly panu Romanovi vyplaceny dne 2.2.2015.
d)
Bezúročnou zápůjčku od společnosti Beta, s. r. o., člena obchodní
korporace
, ve výši 3 000 000 Kč, která byla převedena na účet Alfa, s. r. o. dne 1.6.2014. Zápůjčka je splatná jednorázově k 31.12.2015.
Průměrná denní výše vlastního kapitálu (bez započtení hodnoty účetního výsledku hospodaření za rok 2014) činí 2 950 000 Kč.
Postup řešení:
Bod a)
Výpočet nízké kapitalizace (v tis. Kč):
-
Čtyřnásobek vlastního kapitálu: 4 x 2 950 = 11 800.
-
Jistina pod bodem a): 12 000 x 365 dní = 4 380 000.
-
Jistina pod bodem c): 1 900 x 31 dní = 58 900.
-
Celkem jistiny: 4 438 900.
-
Průměrná denní výše jistin od spojených osob: 4 438 900 / 365 = 12 161.
-
Podíl vlastního kapitálu a jistin: 11 800 / 12 161 = 0,97.
-
Výše daňově neúčinných úroků z celkové výše 720 tis. Kč z bodu a): 720 x 0,03 = 21,6 tis. Kč.
Bod b)
Jedná se o daňově účinné náklady, které nepodléhají žádnému testování.
Bod c)
Alikvotní výše úroků za 11 měsíců je zahrnuta do ceny skladové haly, tj. celkem 104 500 Kč. V této výši nevznikají náklady, není možné tedy testovat jejich daňovou účinnost. Alikvotní část úroků za prosinec ve výši 9 500 tis. Kč je zaúčtována do nákladů. Tyto náklady jsou daňově neúčinné, neboť nebyly fyzické osobě (jednateli) zaplaceny do konce roku 2014.
Bod d)
Bezúročná zápůjčka nenese sama o sobě žádné náklady, její jistina nevstupuje do výpočtu výše uvedených testů.
Výsledky testů:
 I-----I--------------------------------I--------I I 
Bod
I
Úprava řádků daňového přiznání
I
I I-----I--------------------------------I--------I I a) I 40 I 21 600 I I-----I--------------------------------I--------I I b) I bez úpravy I - I I-----I--------------------------------I--------I I c) I 40 I 9 500 I I-----I--------------------------------I--------I I d) I bez úpravy I - I I-----I--------------------------------I--------I
 
Závěr
Pokud se Vaše společnost nachází na straně věřitelů, věnujte řádnou pozornost výběru testů, kterými budete posuzovat daňovou uznatelnost úroků a často i jiných finančních nákladů. Některé testy se vztahuji na všechny úvěrové finanční nástroje, jiné jen na ty od spojených věřitelů. Roli hraje i způsob použití finančních prostředků. Tato oblast patří ke složitým komplexním daňovým problémům, zvláště pokud je nutné počítat test nízké kapitalizace, kde je třeba pracovat také s účetními pojmy.