Daňové judikáty v zemědělské praxi

Vydáno: 21 minut čtení

V následujícím příspěvku bych se chtěl zaměřit na některé zajímavé daňové judikáty z rozhodovací praxe Nejvyššího správního soudu ČR, které by mohly mít praktický význam a užitečné závěry pro podnikatele v zemědělství.

Daňové judikáty v zemědělské praxi
Ing.
Zdeněk
Morávek
 
Daň stanovená podle pomůcek
První
judikát
, kterým bych se chtěl zabývat, je
rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ČR
(dále jen „NSS“)
sp. zn. 1 Afs 20/2014-40 ze dne 2.4.2014.
Žalobkyně
provozovala zemědělskou činnost, pěstovala obilí a píci, chovala skot a prasata
a správce daně u ní prováděl daňovou kontrolu na daň z příjmů fyzických osob. Z předložené daňové evidence vyplynulo, že žalobkyně evidovala pouze chov skotu, avšak nevedla evidenci chovaných prasat, žádnou evidenci zásob a vyprodukované rostlinné výroby. Příjmy ze svých neevidovaných činností nebyla schopna doložit žádnými konkrétními důkazy; na přímé dotazy správce daně převážně uvedla, že žádnými evidencemi nedisponuje. Vzhledem k tomu, že žalobkyně neprokázala svá tvrzení rozhodná pro stanovení daňové povinnosti dokazováním, přistoupil správce daně ke
stanovení daně podle pomůcek,
a to v souladu s § 98 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“). Proti tomuto postupu, resp. dodatečně doměřené dani, podala žalobkyně odvolání a následně žalobu ke krajskému soudu. Spor byl o to, zda v tomto konkrétním případě byly splněny podmínky pro stanovení daně podle pomůcek a zda je možné, aby příjmy byly stanovené podle pomůcek a výdaje dokazováním.
Pro úplnost ještě doplňme, že správce daně napadal, že žalobkyně nevedla evidenci majetku, skladovou evidenci zásob, neprováděla inventury stavu zásob, nevedla evidenci chovaných prasat, evidenci rostlinné výroby, ani spotřeby produktů rostlinné produkce.
Nebylo proto možné ověřit skutečnosti pro správné a úplné stanovení daňové povinnosti,
a tím pádem ani stanovit daň dokazováním.
NSS k tomu uvedl, že
ke stanovení daňové povinnosti prostřednictvím pomůcek musely být v projednávané věci splněny tři podmínky:
1.
stěžovatelka nesplnila některé ze svých povinností při dokazování,
2.
bez této součinnosti stěžovatelky nebylo možné stanovit daň d