Příležitostná činnost

Vydáno: 2 minuty čtení

Fyzická osoba, soukromý zemědělec, plátce DPH, vede daňovou evidenci a je zapsán v evidenci zemědělského podnikatele, zaměření: Zemědělská výroba včetně hospodaření v lesích a na vodních plochách. Uvedený podnikatel vystavil fakturu na demolici stodoly, čištění, nakládání a odvoz cihel. Tuto činnost označil jako přenesení daňové povinnosti. Je faktura takto správně? Bude se jednat v jeho případě o příležitostnou činnost podle § 10 , anebo § 7 zákona o daních z příjmů ?

Příležitostná činnost
Ing.
Petra
Konderlová
ID dotazu 11792
odpověď:
I když je daná fyzická osoba zemědělským podnikatelem, může mimo hospodaření v lesích a na vodních plochách provádět i činnosti s tímto související. Takže demolici stodoly včetně dalších prací můžeme považovat za službu související s výkonem podnikání a zdaňovat ji dle § 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), a z této činnosti odvádět sociální i zdravotní pojištění. Pokud zemědělec uplatňuje výdaje paušálem, pak i u této služby může využít paušál 80%.
Dle § 10 ZDP tuto službu zdaňovat jako příležitostnou nemůžete, protože dle § 10 odst. 1 písm. a) ZDP se jedná o příjmy z příležitostných činností jen tehdy, pokud nejsou provozovány podnikatelem.
Z pohledu DPH je demolice stodoly a další stavební práce v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, za předpokladu, že je odběratel plátcem DPH. Daňový doklad tedy bude vystaven bez DPH a bude uvedeno „daň odvede zákazník“.