Nákup traktoru

Vydáno: 3 minuty čtení

Fyzická osoba vedoucí daňovou evidenci nakoupila v letošním roce traktor k podnikání. Zařadí ho do majetku a bude odepisovat ve 2. odpisové skupině, nebude platit silniční daň, nebude vést knihu jízd, uplatní odpočet DPH. Bude uplatňovat DPH z nakoupených náhradních dílů, z pohonných hmot. Jaký dopad by měl prodej traktoru při prodeji, příp. při převodu do osobního užívání? Jaký vliv by měly odpočty DPH z pohonných hmot, náhradních dílů nebo oprav? Lze uplatnit paušální výdaje na dopravu?

Nákup traktoru
Ing.
Jiří
Vychopeň
ID dotazu12300
odpověď:
Paušální výdaj na dopravu lze podle ustanovení § 24 odst. 2 písm. zt) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), uplatnit jen u silničních motorových vozidel, tj. u vozidel kategorie L, M a N. U traktoru, který není silničním vozidlem (dle § 3 odst. 3 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, jsou zemědělské a lesnické traktory a jejich přípojná vozidla zvláštními vozidly), nelze paušální výdaj na dopravu podle § 24 odst. 2 písm. zt) ZDP uplatnit.
Příjmy z prodeje traktoru zařazeného do obchodního majetku poplatníka daně z příjmů fyzických osob se pro účely daně z příjmů považují za příjmy ze samostatné činnosti podle § 7 ZDP, které podléhají i sociálnímu a zdravotnímu pojištění. Jako výdaje na dosažení, zajištění a udržení těchto příjmů může poplatník uplatnit odpis traktoru za příslušné zdaňovací období v poloviční výši podle § 26 odst. 7 písm. a) bod 1 ZDP a zůstatkovou cenu podle § 29 odst. 2 ZDP, příp. i další výdaje spojené s prodejem. Z prodeje majetku zařazeného do obchodního majetku poplatníka může být dosažena i daňově uznatelná ztráta.
Při vyřazení traktoru z obchodního majetku poplatníka do osobního užívání, nevzniká žádný zdanitelný příjem. Jako výdaj na dosažení, zajištění a udržení příjmů ze samostatné činnosti bude v tomto případě poplatník moci uplatnit pouze odpis traktoru za příslušné zdaňovací období v poloviční výši podle § 26 odst. 7 písm. a) bod 1 ZDP. Zůstatkovou cenu podle § 29 odst. 2 ZDP bude v tomto případě možno uplatnit až při následném prodeji traktoru, avšak jen do výše příjmu z prodeje (v tomto případě se jedná o příjem podle § 10 ZDP). Příjmy podle § 10 ZDP nepodléhají sociálnímu, ani zdravotnímu pojištění.
Z hlediska DPH se bude jak při prodeji traktoru, tak i při jeho případném vyřazení z obchodního majetku plátce do osobní spotřeby, jednat o zdanitelné plnění podle § 13 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) - tj. dodání zboží za úplatu, za které se považuje i trvalé použití obchodního majetku pro osobní spotřebu plátce, pokud byl u tohoto majetku nebo jeho části uplatněn odpočet daně -, u kterého bude plátce povinen uplatnit daň na výstupu základní sazbou, přičemž základem daně bude v případě prodeje traktoru úplata podle § 36 odst. 1 zákona o DPH, v případě vyřazení traktoru z obchodního majetku plátce do osobní spotřeby cena stanovená podle § 36 odst. 6 zákona o DPH.
Na uplatněné odpočty daně ze spotřebovaných pohonných hmot, z použitých náhradních dílů a oprav nebude mít prodej traktoru, ani jeho vyřazení z obchodního majetku plátce do osobní spotřeby, žádný dopad.