Dotace u zemědělských podnikatelů

Vydáno: 20 minut čtení

V následujícím příspěvku bych se chtěl blíže věnovat situaci, kdy zemědělský podnikatel získá dotaci z nějakého veřejného zdroje a musí se s touto situací vypořádat také z daňového a účetního hlediska.

Dotace
u zemědělských podnikatelů
Ing.
Zdeněk
Morávek
Dotace
a rozpočtové předpisy
Nejdříve něco
obecně k dotacím.
Z pohledu rozpočtových předpisů [zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů], se dotací rozumí peněžní prostředky státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo Národního fondu poskytnuté právnickým nebo fyzickým osobám na stanovený účel. Obdobně tomu tak bude i v případě dalších veřejných rozpočtů, tedy rozpočtů obcí, krajů, prostředků Evropských společenství, příp. jiných států. Z hlediska typů dotací a účelu, na který jsou určeny, rozlišujeme
dotace
na úhradu provozních či finančních nákladů (tj. zejména na úhradu úroků nezahrnovaných do pořizovací ceny),
dotace
určené na pořízení dlouhodobého majetku či na jeho technické zhodnocení (tam lze zahrnout i
dotace
na úhradu úroků zahrnovaných do pořizovací ceny). Lze tedy konstatovat, že základní rozdělení dotací je na
dotace
neinvestiční a
dotace
investiční.
Z pohledu dotací, které jsou vypisovány Ministerstvem zemědělství ČR, rozlišujeme
dotace
poskytnuté
z prostředků Evropských společenství,
jedná se o:
-
Program rozvoje venkova ČR - politika rozvoje venkova by měla přispívat ke konkurenceschopnosti zemědělství, udržitelnému řízení přírodních zdrojů, k opatřením v oblasti klimatu a k vyváženému územnímu rozvoji venkovských oblastí.
-
Operační program Rybářství - mělo by se jednat zejména o posílení konkurenceschopnosti a udržitelný rozvoj akvakultury ČR, a to využíváním nových technologií a investic do modernizace rybochovných zařízení. Dalším cílem je také celkově zvýšit spotřebu sladkovodních ryb.
-
Dotace
v rámci společné organizace trhu - společná organizace trhu se dělí na dva hlavní okruhy, a to rostlinnou a živočišnou výrobu. Cílem společné organizace trhu je regulace nabídky výrobků tak, aby nedocházelo k jejímu kolísání.
A dále
národní
dotace
,
kam patří:
-
Dotace
v zemědělství a potravinářství.
-
Dotace
ve vodním hospodářství.
-
Dotace
v les