Přechod na hospodářský rok

Vydáno: 2 minuty čtení

Akciová společnost vznikla dne 21.8.2013. V říjnu 2013 bylo podáno oznámení o přechodu na hospodářský rok od 1.4.2014. První dvě účetní období 21. 8.-31.12.2013 a 1. 1.-31.3.2014 jsme spojili do jednoho období v délce 21.8.2013 až 31.3.2014 (viz. § 3 odst. 2 zákona o účetnictví ). Za toto období jsme podali daňové přiznání ve lhůtě do 1.7.2014. Správce daně nás však vyzval k odstranění vad v podání a žádal rozdělení období, tj. podání dvou přiznání a závěrek za obě kratší období 21. 8.-31.12.2013 a 1. 1.-31.3.2014 zvlášť. Víme, že oznámení o změně účetního období nebylo učiněno do 30 dní od vzniku společnosti, proto období 21.8.2013 až 31.3.2015 nemůže být hospodářským rokem od prvopočátku. Na výzvu správce daně jsme uvedli naše argumenty, proč se domníváme o správnosti našeho postupu. Vady, o kterých se správce daně zmiňuje ve výzvě, jsme tím pádem neodstranili. Správce daně nám následně zaslal vyrozumění o neúčinnosti podání. 1. Opravdu není možné obě výše zmíněná období spojit v jedno? Zákon o účetnictví v § 3 odst. 2 mluví o tom, že účetní období bezprostředně předcházející změně účetního období může být kratší i delší než nepřetržitě po sobě jdoucích dvanáct měsíců. 2. Jak lze reagovat na vyrozumění o neúčinnosti podání, resp. jakého prostředku lze použít dál, abychom mohli příp. zvrátit neúčinnost podání, pokud se domníváme, že nás postup byl správný?

Přechod na hospodářský rok
Ing.
Antonín
Jeřábek
ID dotazu 12484
odpověď:
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), v § 3 odst. 2 stanoví účetní období, tj. účetní období - kalendářní rok a účetní období - hospodářský rok. V obou případech je účetní období 12 po sobě jdoucích měsíců. Zároveň tento odstavec řeší délku účetního období při změně účetního období z kalendářního roku na hospodářský rok a opačně. Řešení spočívá v tom, že účetní období předcházející této změně, může být kratší či delší, než jinak stanovených 12 měsíců.
Účetní jednotka může změnit účetní období z kalendářního roku na hospodářský rok a opačně jen jednou v běžném účetním období a musí oznámit záměr změny účetního období místně příslušnému správci daně podle § 3 odst. 5, resp. 6 zákona o účetnictví. Pokud účetní jednotka tuto zákonnou povinnost nesplní, nemůže uskutečnit změnu účetního období. Pak se jí v daném okamžiku netýká ustanovení § 3 odst. 2 zákona o účetnictví o prodloužení či zkrácení účetního období. Argumentovat ustanovením § 3 odst. 2 zákona o účetnictví, při nesplnění povinnosti podle § 3 odst. 5, resp. 6 zákona o účetnictví, nelze.
Rozhodnutí správce daně vychází z platného znění zákona o účetnictví. Dodržuje zákonná ustanovení, i když jím předepsaný postup je z hlediska příjmů pro stát z daně z příjmů „nevýhodný“ (daňové odpisy dlouhodobého majetku ve dvou krátkých účetních obdobích).

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví