Využitelnost informací z účetnictví

Vydáno: 17 minut čtení

Jaké informace musíte o svém podnikání znát, chcete-li být úspěšní? Nepochybně celou řadu z nejrůznějších oblastí, ale také mnoho informací z účetnictví. Ty Vám totiž pomohou sledovat platby Vašim dodavatelům i příjmy od Vašich odběratelů, vyhodnotit výnosový potenciál majetku nebo vyčíslit zisk.

Využitelnost informací z účetnictví
Ing.
Pavlína
Vančurová,
Ph. D.
PADIA, s. r. o.
 
Co mohou o firmě říct rozvaha a výsledovka
Účetnictví není pouze zákonem daná povinnost předepsaným způsobem popsat ekonomickou realitu firmy. Může se stát skutečným „jazykem podnikání“, neboť poskytuje souhrnné informace o firmě jako celku. Finanční účetnictví je završeno v
účetní závěrce,
kterou tvoří účetní výkazy:
-
rozvaha,
-
výkaz zisků a ztrát,
-
přehled o finančních tocích,
-
přehled o změnách vlastního kapitálu a
-
příloha k účetním výkazům.
Z účetní závěrky je možné vyčíst celou řadu hodnotných informací. Přestože je finanční účetnictví orientováno na minulost, poskytuje nutné údaje k posouzení finančního zdraví firmy a upozorňuje na skrytá nebezpečí a vývojové tendence v její finanční situaci. Podívejme se na nejdůležitější informace „skryté“ v účetnictví.
 
Majetek a dluhy
Majetek firmy představuje soubor prostředků užívaných k podnikání.
Majetkové účty
zachycují složky majetku, které má firma v určitém okamžiku k dispozici a které mohou v budoucím vývoji přinést ekonomický prospěch. Uvádí se v historických cenách (hodnota v rozvahovém sloupci „brutto“). Po úpravě o korekce trvalých ztrát hodnoty aktiv (oprávky u dlouhodobého majetku) či dočasných ztrát hodnoty aktiv (opravné položky u oběžných a