Rychle rostoucí dřeviny

Vydáno: 2 minuty čtení

Zemědělská společnost hospodaří na pronajatých pozemcích a nyní některé osázela rychle rostoucími dřevinami, u nichž bude sklizňový cyklus 5 nebo 10 let. Jak správně účtovat o této skutečnosti v účetnictví společnosti? Budou veškeré náklady na založení a udržování porostu nákladem společnosti v období, ve kterém byly vynaloženy, jako je tomu např. v lesním hospodářství? Nebo je správný jiný postup?

Rychle rostoucí dřeviny
Ing.
Antonín
Jeřábek,
ID dotazu 12063
odpověď:
Účtování pachtovného za propachtované pozemky asi není předmětem dotazu. Problém zřejmě tkví v účtování rychle rostoucích dřevin.
Pěstování těchto dřevin nelze považovat za pěstování lesa, ani za pěstitelský celek trvalých porostů. Svým charakterem se pěstování rychle rostoucích dřevin podobá nejvíce rostlinné výrobě s dlouhodobým, v našem případě pětiletým až desetiletým cyklem. Pěstování rychle rostoucích dřevin se proto účtuje jako nedokončená rostlinná výroba s tím, že sklizeň je za pět, popř. deset let po výsadbě.
Nedokončená výroba je oceňována vlastními náklady, v daném případě přímými náklady a výrobní režií. V prvém roce to budou zejména náklady na přípravu půdy a výsadbu, v dalších letech příp. náklady na ošetřování dřevin a v posledním roce náklady spojené s pokácením dřevin a náklady na další úpravy dřeva do podoby požadovaného výrobku. Následně se nedokončená výroba zruší souvztažným zápisem na vrub účtu změny stavu nedokončené výroby a zároveň se uvedená hodnota vyúčtuje na účet výrobků se souvztažným zápisem ve prospěch účtu změna stavu výrobků. Protože ocenění na obou rozvahových účtech je stejné, lze účtovat převod přímo mezi rozvahovými účty (MD výrobky / D nedokončená výroba). Výrobky při příp. úpravách zvýší své ocenění o náklady na tyto úpravy. Prodej dřeva (výrobků) se účtuje obvyklým způsobem:
-
MD změna stavu výrobků / D výrobky a
-
MD pohledávka (pokladna, běžný účet) / D výnosy.

Související dokumenty