Účtování o chovu a prodeji ryb

Vydáno: 18 minut čtení

Chov ryb a vodních živočichů se rozumí zemědělskou výrobou podle zákona č. 252/1997 Sb. , o zemědělství. Osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele pro chov ryb v rybnících vydává živnostenský úřad. Pojmy jako rybníkářství a rybník vymezuje zákon č. 99/2004 Sb. , o rybářství.

Účtování o chovu a prodeji ryb
Ing.
Enikő
Lőrinczová
Ph. D.
Ryby jsou považovány za zvířata a vykazují se jako součást zásob v rámci oběžných aktiv. Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli, ve znění pozdější předpisů (dále jen „vyhláška“), původně vysloveně uváděla, že položka „Zvířata“ obsahuje i ryby. Od roku 2008 se konkrétní druhy zvířat již neuvádějí a název položky se změnil na „Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny“.
Rybníkářství
je např. chov a lov ryb v rybníce nebo ve zvláštním rybochovném zařízení, uskutečňovaný k zajištění produkce ryb a rybího masa nebo produkce rybí násady pro rybníky a pro zarybňování rybářských revírů.
Rybník
je přitom vodní dílo, které je vodní nádrží určenou především k chovu ryb, ve kterém lze regulovat vodní hladinu, včetně možnosti jeho vypouštění a slovení.
Zvláštním rybochovným zařízením
jsou např. sádky, rybí líhně, příkopové rybníčky, jiné vodní nádrže nebo chovná zařízení.
Rybník se vykazuje v rozvaze jako dlouhodobý hmotný majetek, kde
zatopená část rybníku se vykazuje jako pozemek a jeho stavební část se vykazuje jako stavba.
Chov ryb, zejména kaprů, má v České republice dlouhodobou tradici a slavnostní výlovy rybníků se považují za společenskou událost. Nejčastěji chovaná ryba v ČR je kapr, tvoří až 80-90% v chovu ryb.
 
Hospodářský cyklus ryb
Pro účely účtování o chovu ryb je nutné znát hospodářský cyklus vývoje ryb, který zjednodušeně ukazuje tabulka č. 1. Hospodářským cyklem ryb se označuje vývoj ryb od doby výtěru po tržní rybu.
Pro potřeby umělého výtěru ryb, při kterém dochází k splynutí mlíčí a jiker ryb, se používají generační ryby. Generační ryby jsou pohlavně dospělé ryby, kde samice se nazývají jikernačky a samci mlíčňáci. Pohlavní dospělost např. u kapra nastává asi ve 4. roce života a v chovu setrvá 5 až 10 let.
Oplodněné jikry se umístí do skleněných lahví s vodou, kde se do tří dnů začnou z jiker kulit plůdky. Z váčkového plůdku se stává rybí plůdek, až začne přijímat vnější potravu. Váčkový nebo rybí plůdek se vysadí do plůdkových výtažníků, kde roste do stáří jednoho roku. Na zimu se