Specifika oceňování v zemědělství

Vydáno: 21 minut čtení

Každá účetní jednotka, která produkuje výrobky vlastní výroby, musí být také schopna správně ocenit své produkty, ať už z hlediska určení vlastních nákladů, tak určení ceny pro následný prodej. Problematika oceňování v zemědělství, především živočišné výroby, má svá významná specifika. Pro ekonomické výsledky zemědělských firem je velmi důležité věnovat oceňování náležitou pozornost.

Specifika oceňování v zemědělství
Ing.
Pavlína
Vančurová
Ph. D.
PADIA, s. r. o.
 
Rozhodování o oceňování
Oceňování majetku (nejen zvířat a rostlin) je prvním krokem při účtování o jeho stavu a o změnách jeho stavu. Oceňováním se rozumí převedení naturálních ukazatelů na ukazatele hodnotové (peněžní). V rámci oceňování je třeba rozhodnout o řadě dílčích otázek, např. jaké způsoby oceňování lze v účetnictví použít, jak v účetnictví řešit problém změny cen, či jaké zvolit oceňování, aby se podařilo uchovat schopnost účetní jednotky vyprodukovat dostatek finančních prostředků na obnovu svých aktiv a zároveň dosáhnout zisku.
Zvolená metoda oceňování má velký vliv na užitnou hodnotu informací získávaných z účetních výkazů. Oceňování ovlivňuje celkovou výši aktiv, která účetní jednotka vykazuje v rozvaze, celkovou výši dluhů účetní jednotky, výši vlastního kapitálu účetní jednotky, výši nákladů, které jsou uvedeny ve výkazu zisků a ztrát, výši vykazovaného výsledku hospodaření za účetní období, výši peněžních toků zjištěných ve výkazu o peněžních tocích a některé další skutečnosti. Je tedy zřejmé, že oceňování zásob podléhá určitým zásadám na vyšší než podnikové úrovni.
Oceňování aktiv v České republice vychází z požadavků zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZU“), a z navazující novelizované vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, účinné od 1. ledna 2014 (dále jen „vyhláška“).
Způsob ocenění závisí na způsobu pořízení aktiva. Pokud účetní jednotka zvířata či rostliny nakoupí, ocení je v okamžiku pořízení
pořizovací cenou.
Pokud je vytvoří vlastní činností, ocení je ve vlastních nákladech. Vyhláška vymezuje
vlastní náklady
buď ve skutečné výši nákladů, nebo výši nákladů podle způsobu kalkulace výroby stanoveného účetní jednotkou. Tyto kalkulace musí vycházet z konkrétních technologických, organizačních a finančních aspektů výroby. Bezúplatně nabytá aktiva účetní jednotka ocení
reprodukční pořizovací cenou,
tedy cenou stanovenou např. odborným odhadem, znaleckým posudkem, nabídkovým ceníkem dodavatele, nebo jiným vhodným kvalifikovaným způsobem. Reprodukční pořizovací cenu lze podle ZU použít i při ocenění aktiv pořízených vlastní výrobou, pokud nelze vlastní náklady na pořízení vyčíslit.
 
Oceňování zvířat a rostlin v oběžných aktivech
V oběžném majetku účetních jednotek podnikajících v zemědělství jsou evidována mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny a rostliny v rámci nedokončené výroby a polotovarů. Do zásob mohou být řazena jak mladá, tak dospělá zvířata, která účetní jednotka nezařadí do dlouhodobých aktiv. Zvířata vedená v oběžných aktivech mohou být chována za účelem prodeje i k rozvíjení vlastního chovu. V oběžných aktivech jsou řazeny rostlinné kultury, které nesplňují parametry pro zařazení do dlouhodobých aktiv. V rámci zásob jsou evidovány produkty rostlinné výroby (výpěstky), ať již jde o obiloviny, zeleninu nebo sklizené ovoce. Na rozdíl od živočišné výroby, v rostlinné výrobě neexistuje převod mezi oběžnými a dlouhodobými aktivy. Využívá se však
kategorie nedokončené výroby,
která je aplikována v živočišné výrobě pouze při líhnutí drůbeže či v rybníkářství.
Vytvořené zásoby vlastní výroby, které firma vykáže k datu účetní závěrky v rozvaze, zvýší
výsledek hospodaření,
neboť představují pozitivní změnu stavu zásob vlastní činnosti, výnosové položky výkazu zisku a ztráty. Přitom výdaje vynaložené během roku nepředstavují snížení výsledku hospodaření, neboť se přesouvají do hodnoty vykázaných mladých zvířat a jejich skupin, nedokončené výroby a dalších druhů zásob v aktivech. O nákladu bude účtováno jednorázově až při realizaci těchto zásob, obvykle při prodeji. Pak teprve dojde ke snížení výsledku hospodaření a také základu daně z příjmů.
 
Oceňování pořizovaných oběžných aktiv
Nakoupená zvířata a rostliny oceňuje účetní jednotka pořizovací cenou zahrnující cenu za samotné aktivum a vedlejší pořizovací náklady, kterými jsou např. dopravné, pojištění dopravy, náklady na veterinární prohlídku, poplatky obchodníkovi atd.
Vlastní produkty rostlinné výroby
vykazované v oběžných aktivech se oceňují ve vlastních nákladech. Tyto náklady by měly zahrnovat nejen přímé výrobní náklady vynaložené na pěstování plodiny, ale i podíl výrobní režie. Mezi přímé náklady na pěstování plodiny patří příprava půdy, setí, příp. sázení sazenic, náklady na pěstování rostlin (např. hnojení a zalévání rostlin), náklady na sklizeň, náklady na dopravu odběrateli či na místo uskladnění a posklizňová úprava produkce.
Pro stanovení vlastních nákladů lze
v rostlinné výrobě
použít následující
kalkulační vzorec:
1.
Nakoupená osiva a sadba
2.
Vlastní osiva a sadba
3.
Nakoupená hnojiva
4.
Vlastní hnojiva
5.
Prostředky ochrany rostlin
6.
Ostatní přímý materiál (spotřeba obalů, nářadí a ostatní materiál pro rostlinnou výrobu)
7.
Ostatní přímé náklady a služby (spotřeba energie, vody, plynu, pohonné hmoty, opravy, udržování, nájemné, pojistné výrobních budov a strojů, nájemné za půdu, externí práce agrochemických a jiných podniků pro jednotlivé plodiny v rostlinné výrobě, cestovné související s rostlinnou výrobou, spotřeba drobného nehmotného majetku pro jednotlivé úseky rostlinné výroby, pojistné plodin)
8.
Mzdové náklady
9.
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
10.
Náklady pomocných činností
11.
Výrobní režie
= Vlastní náklady výroby
12.
Správní režie (výjimečně a jen pokud doba pořizování předmětu kalkulace je delší než 1 rok)
= Vlastní náklady výkonu
Skladba kalkulačního vzorce je závislá na činnosti, technologii nebo organizaci. Účetní jednotka si může zvolit takový kalkulační vzorec, který jejím potřebám nejlépe vyhovuje.
Při výrobě jednoho produktu v tzv.
nesdružené výrobě
se při stanovení nákladů využívá
kalkulace dělením nebo kalkulace přirážkové.
Kalkulace dělením se využívá, pokud účetní jednotka pěstuje pouze jednu plodinu. Kalkulace přirážková se použije, jestliže zemědělec pěstuje více plodin, ke kterým odděleně sleduje přímé náklady a režijní náklady rozdělí na základě rozvrhové základny.
Pro
sdruženou výrobu,
při které vzniká jeden výrobek hlavní a minimálně jeden výrobek vedlejší, může účetní jednotka využít tři postupy kalkulací, a sice
metodu odečítací, rozčítací nebo kombinaci
obou těchto metod. Metoda odečítací vychází z toho, že jeden výrobek je považován za hlavní a ostatní výrobky za vedlejší. U metody rozčítací jsou veškeré vzniklé výrobky považovány za rovnocenné a při kombinaci obou metod je více výrobků považováno za výrobky hlavní a zbytek výrobků za výrobky vedlejší.
Při
kalkulacích v rostlinné výrobě
se do nákladů na příslušnou plodinu zahrnují veškeré náklady na pěstování plodiny. U obilovin je kalkulačními jednicemi 1 tuna zrna a 1 tuna slámy a používá se metoda rozčítací, např. u pšenice a žita 88% zrno a 12% sláma, u ječmene, ovsa, či kukuřice na zrno 85% zrno a 15% sláma. U řepky a ostatních olejnin, pokud je použito pouze semeno, je kalkulační jednicí 1 tuna semene a využívá se kalkulační metoda přímá. V případě, že zemědělec oceňuje i slámu, vhodnější je metoda odečítací. U luskovin se použije přímá metoda tehdy, pěstují-li se pouze na zrno. Pokud je oceněna i sláma jako vedlejší výrobek, použije se metoda rozčítací, např. 90% zrno a 10% sláma. U cukrovky je kalkulační jednicí 1 tuna bulev coby hlavního výrobku a 1 tuna chrástu jako vedlejší výrobek. I zde se použije metoda rozčítací např. s poměrem 85% bulvy, 15% chrást. U brambor bude nejvíce využívána metoda přímá s kalkulační jednicí 1 tuna brambor. Len je pěstován na stonky (kalkulační jednice 1tuna stonků) a semeno (kalkulační jednice 1 tuna semene). Vhodná je metoda rozčítací, např. 75% stonky, 25% semeno.
Při
kalkulacích v živočišné výrobě
se uplatňuje tzv. dvoustupňová kalkulace. Nejdříve se kalkulují náklady na hlavní výkony, poté se kalkulují průměrné náklady na 1 kg živé hmotnosti nebo na kus. Např. u prasat, kdy jsou s využitím metody odečítací dospělá zvířata kalkulována na 1 kg živé hmotnosti a selata na 1 odstavené sele. Ve výkrmu prasat to bude rovněž metoda odečítací s 1 kilogramem přírůstku a 1 kilogramem živé váhy. Chov skotu přináší využití kombinace metody odečítací a rozčítací s kalkulační jednicí 1 litr mléka a 1 odstavené tele a vedlejším výrobkem chlévské mrvy. Nejprve se od celkových nákladů odečte cena mrvy, čímž se vyjádří náklady na hlavní výrobky. Dále se aplikuje metoda rozčítací, např. 94% mléko, 6% telata. U telat a mladého chovného skotu je kalkulační jednicí 1 kg přírůstku a 1 kg živé hmotnosti s kalkulační metodou odečítací. Při kalkulaci vysokobřezích jalovic se za kalkulační jednici považuje 1 krmný den z růstového přírůstku a 1 odstavené tele při kombinaci odečítací a rozčítací metody, např. 88% přírůstek, 12% telata. Ve výkrmu skotu je využívána metoda odečítací s kalkulačními jednicemi 1 kg přírůstku a 1 kg živé hmotnosti.
příklad
Zemědělský podnikatel pěstuje pšenici ozimou na 320 ha. Celkové vlastní náklady výroby činily 5 130 880 Kč. Bylo sklizeno 1 683 tun zrna a 2 020 tun slámy. Sláma jako vedlejší výrobek byla oceněna vnitropodnikovou cenou 50 Kč za tunu s využitím ke hnojení, neboť byla zaorána. Průměrná výkupní cena zrna činila 2 997 Kč. Stanovme vlastní náklady na 1 ha pšenice a vlastní náklady na 1 tunu zrna.
Vlastní náklady na 1 ha pšenice odpovídají poměru vlastních nákladů k pěstební ploše: 5 130 880 Kč / 320 ha = = 16 034 Kč/ha. Vlastní náklady na 1 tunu zrna se kalkulují po odečtení ocenění vedlejšího výrobku = 2 020 t x x 50 Kč/t = 101 000 Kč. Náklady na hlavní výrobek činí 5 130 880 - 101 000 = 5 029 880 Kč. Vlastní náklady na tunu zrna jsou pak 5 029 880 Kč / 1 683 t = 2 989 Kč/t.
příklad
Farma oceňuje seno vyrobené ve vlastní režii ve výši vlastních nákladů. Kalkulační jednicí je 1 tuna sena. Předpokládáme, že ze zatravněné plochy sklidí farma 20 tun sena (1 balík váží cca 0,4 tuny, z 20 tun sena bude tedy 50 balíků). Náklady na hnojivo činí 1 750 Kč, ostatní přímé náklady ve výši 4 506 Kč tvoří pohonné hmoty, mzdové náklady jsou 5 100 Kč, odpisy obracečky sena činí 1 210 Kč, náklady pomocných činností představují 3 384 Kč a výrobní režie, tedy odpisy strojů na hnojení a odpisy rozprašovačů jsou 1 200 Kč. Náklady na produkci sena tedy činí souhrnně 17 150 Kč.
Pro zjištění nákladů na kalkulační jednici vycházíme z nákladů na 1 tunu sena = 17 150 / 20 = 857,5 Kč/t sena. Náklady na 1 balík vypočteme násobením ocenění tuny sena a váhy balíku 857,5 x 0,4 = 343 Kč. Takto stanovené vlastní náklady mohou být převzaty jako vnitropodniková cena v případě zkrmení sena ve vlastním chovu zvířat, a tedy zahrnuty do dalších kalkulací. Správné stanovení vlastních nákladů, hlavně ve sdružené výrobě, je nesporně velmi důležité.
Pokud zvířata nepořizuje účetní jednotka nákupem, ale ve vlastní režii, tedy
vlastním odchovem, využije pro ocenění nejprve příchovky zvířat a následně přírůstky.
Účetní zápisy se provádějí na základě vážních listin, příp. protokolů o přeřazení. Příchovky zvířat např. narozená mláďata, jednodenní kuřata, nově vzniklá včelstva se oceňují vnitropodnikovými cenami stanovenými na bázi vlastních nákladů. Nelze-li je zjistit, pak reprodukčními cenami na bázi tržní ceny odstaveného mláděte, tedy ceny, za kterou by mohlo být mládě pořízeno v současné době na trhu. S přírůstky se lze setkat pouze u zvířat vedených v oběžném majetku. Přírůstky jsou dvojího typu a jejich užití se odvíjí od druhu oceňovaného zvířete.
Vzrůstový přírůstek,
nazýván také jako chovatelský přírůstek, se oceňuje ve vlastních nákladech a zjišťuje se u zvířat, která se neváží. Určuje
náklady účetní jednotky na jeden krmný den života zvířete.
U zvířat, která se váží, se stanovují
hmotnostní přírůstky.
V závislosti na zvýšení jejich hmotnosti se zvyšuje jejich ocenění. Hmotnostní přírůstky se stanovují na základě skutečných vlastních nákladů a určují, jaká výše nákladů se musí vynaložit na to, aby zvíře přibralo o 1 kg hmotnosti. Hmotnostní přírůstky se nejčastěji využívají u selat a telat. Je možné je stanovovat pro jedno zvíře, nebo pro skupinu zvířat. Při zjišťování hmotnostního přírůstku skupiny zvířat je však zároveň nutno brát v úvahu všechny změny, které v období nastaly. Hmotnostní přírůstek skupinového aktiva se vypočítá ze skutečné hmotnosti koncem období, ke které se přičtou veškeré úbytky během období (hmotnost uhynulých, prodaných zvířat, převody do jiných vzrůstových kategorií), odečtou veškeré příjmy během období (nákupy, převody apod.), a dále se odečte skutečná hmotnost na začátku období.
příklad
Počáteční stav zvířat v oběžném majetku zemědělské farmy je 10 kusů po 170 kg, pořízeno bylo 5 kusů po 65 kg, uhynuly 2 kusy po 100 kg a do dlouhodobého majetku byly přeřazeny 4 kusy po 180 kg. Skutečná hmotnost zjištěná na konci období odpovídá 9 kusům zvířat po 175 kg. Chceme-li zjistit náklady na 1 kg hmotnostního přírůstku, musíme nejprve zjistit, kolik kilogramů živé hmotnosti ve stádě přibylo za dané účetní období (a). Poté určíme náklady na chov dané kategorie (b) a nakonec podílem těchto dvou výsledků dopočteme náklady na 1 kg (c).
(a) Hmotnostní přírůstek skupinově vedených zvířat stanovíme takto:
skutečná hmotnost koncem období (9 ks x 175 kg = 1 575 kg)
+ veškeré úbytky během období [(2 ks x 100 kg) + (4 ks x 180 kg) = 920 kg]
- veškeré příjmy během období (5 ks x 65 kg = 325 kg)
- skutečná hmotnost na začátku období (10 ks x 170 kg = 1 700 kg)
= 470 kg
(b)
Pro zjištění nákladů na 1 kg hmotnostního přírůstku je nezbytné zjistit
přímé náklady na chov,
především náklady na krmení, podíl režijních nákladů a hodnotu vedlejší produkce. Přímé náklady jsou stanoveny ve výši 30 400 Kč, podíl režijních nákladů ve výši 2 000 Kč a hodnota vedlejší produkce (chlévské mrvy) ve výši 1 500 Kč. Všechny výrobky, které jsou v podniku dále spotřebovány, je nutné oceňovat ve vlastních nákladech. Jde o značně pracnou záležitost, proto je pro účely kalkulace nákladů na statková hnojiva vhodné použít zjednodušený postup. Pro kalkulaci ceny hnoje, tuhého statkového hnojiva vzniklého fermentací chlévské mrvy, se předpokládá, že jde o hnůj standardní kvality, s běžným obsahem všech látek, řádně uložený a ošetřovaný. V případě odchylek obsahu látek je třeba ocenění hnoje snížit, popř. zvýšit. Z těchto údajů vypočítáme stav, o který bude navýšen účet mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny v oběžném majetku, konkrétně 30 400 + 2 000 - 1 500 = 30 900 Kč.
(c) Náklady na 1 kg hmotnostního přírůstku
pak zjistíme prostým dělením 30 900 / 470 = 66 Kč. Váhový přírůstek zvířete o 1 kilogram představuje vynaložení 66 Kč nákladů.
Živočišná výroba
je obvykle výrobou sdruženou. Pro stanovení vlastních nákladů lze v živočišné výrobě použít následující
kalkulační vzorec:
1.
Nakoupená krmiva a steliva
2.
Vlastní krmiva a steliva
3.
Léčiva a dezinfekční přípravky
4.
Ostatní přímý materiál (materiál pro údržbu a čištění stájí, nářadí, nezaviněná manka do norem přirozených úbytků, spotřeba nakoupených násadových vajec)
5.
Ostatní přímé náklady a služby (spotřeba energie, vody a plynu, pohonné hmoty, opravy a udržování výrobních budov a mechanizačních zařízení od externích dodavatelů, nájemné, pojistné výrobních budov a mechanizačních zařízení, veterinární výkony, cestovné související s jednotlivými chovy, spotřeba drobného nehmotného majetku pro jednotlivé úseky živočišné výroby, pojistné chovů)
6.
Mzdové a ostatní osobní nálady
7.
Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (účetní, nikoli daňové)
8.
Odpisy dospělých zvířat
9.
Práce vlastních mechanizačních prostředků a opravy a udržování (pomocné činnosti)
10.
Výrobní režie
= Vlastní náklady výroby
11.
Správní režie (výjimečně a jen pokud doba pořizování předmětu kalkulace je delší než 1 rok)
= Vlastní náklady výkonu
 
Oceňování oběžných aktiv při úbytku
Úhyn zvířete, přeřazení do dospělých zvířat, brakace (tj. vyřazení zvířete ze zootechnických či zdravotních důvodů za účelem zkvalitňování chovu), nebo prodej zvířete je příčinou zachycení úbytku zvířat v účetnictví. V případě nutné porážky zvířete je maso tohoto zvířete většinou prodáno se slevou též pod označením nucený výsek. Nucená porážka se posuzuje pro potřeby účetnictví jako prodej i v případě, že z nucené porážky nebyla tržba. Pokud účetní jednotka nevede ke zvířatům individuální evidenci, ale vede je jako skupinu, oceňují se zvířata, která se váží,
průměrnými cenami na 1kg živé hmotnosti.
Zvířata, která se neváží, se ocení
průměrnými cenami na 1 kus zvířete.
příklad
Průměrná váha selete při odstavu je 5 kg. Jednomu kilogramu odpovídá hodnota 100 Kč. Sele při převodu do kategorie běhounů oceňuje účetní jednotka částkou 500 Kč (= 5 kg x 100 Kč). Ke zjištění ocenění při úhynu a prodeji prasat počítá účetní jednotka s oceněním částkou 25 Kč/kg. Podívejme se, v jakém ocenění bude účtován úhyn nebo prodej běhounů při váze 10 a 25 kg.
Desetikilový kus oceníme částkou 500 Kč za sele + + přírůstek 5 kg po 25 Kč = 625 Kč.
Pětadvacetikilový kus pak analogicky 500 Kč za sele + + přírůstek 20 kg po 25 Kč = 1 000 Kč.
V praxi nastává často situace, kdy jsou zásoby stejného druhu pořizovány za různé ceny a k jejich vyřazení dochází také postupně. Tyto úbytky je možné v souladu s § 25 odst. 4 ZU zaúčtovat v ocenění váženým aritmetickým průměrem nebo tzv. metodou FIFO, tedy způsobem, kdy první cena pro ocenění přírůstku majetku se použije jako první cena pro ocenění úbytku majetku.
 
Oceňování zvířat a rostlin v dlouhodobých aktivech
Rostlinná výroba vedená v dlouhodobém majetku je nazývána
pěstitelskými celky trvalých porostů.
Do této účetní kategorie se řadí ovocné stromy nebo ovocné keře vysázené na souvislém pozemku o výměře nad 0,25 ha v hustotě nejméně 90 stromů nebo 1 000 keřů na 1 ha a trvalé porosty vinic a chmelnic bez nosných konstrukcí. Pokud pěstitelský celek splňuje podmínky pro zařazení do dlouhodobého majetku, jsou takovéto rostliny vykazovány v rozvaze na straně aktiv v účtové skupině 02 - Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný, a to konkrétně na účtu 025-Pěstitelské celky trvalých porostů.
V rámci živočišné výroby se v dlouhodobém majetku evidují pouze
dospělá zvířata a jejich skupiny, u nichž účetní jednotka předpokládá dlouhodobé využití v chovu.
Pokud je v určité skupině zvířat více stejných jedinců, nazýváme ji stádem. Do stáda jsou zahrnována dospělá chovná a plemenná zvířata, která vykazují užitkovost a zabezpečují reprodukci chovu. Dle § 7 odst. 5 vyhlášky zahrnuje položka 026-Dospělá zvířata a jejich skupiny dospělé jedince a jejich stáda nebo hejna s dobou využitelnosti v chovu delší než jeden rok. Kromě toho si účetní jednotka dle vlastního uvážení
stanovuje limity pro zařazení
stáda nebo jedince, nejlépe tak, aby základní stádo bylo evidováno v dlouhodobém majetku a mohlo se odpisovat.
 
Oceňování dlouhodobých aktiv při pořízení
Účetní jednotka může
trvalý porost
pořídit nákupem nebo ve vlastní režii. V případě nákupu, je tento trvalý porost oceněn ve výši pořizovací ceny zvýšené o vedlejší pořizovací náklady, kterými mohou být např. náklady vynaložené na zprostředkování prodeje. Pokud je porost pořízen ve vlastní režii, tj. účetní jednotka ho sama vysázela na vlastním nebo pronajatém pozemku, může pro jejich vykázání využít dvou možností. První možností je účtování veškerých nákladů vynaložených na pěstování do doby plné plodonosnosti na účet 042-Pořízení dlouhodobého hmotného majetku. Druhá možnost, která se využívá častěji, je účtování nákladů přímo na účet 025-Pěstitelské celky trvalých porostů. Volba závisí pouze na účetní jednotce. Vhodnější je však užití metody první, tedy zachycení nákladů na účtu 042-Pořízení dlouhodobého hmotného majetku s ohledem na to, že do doby, než porost dosáhne plodonosného stáří je „nedokončený“ a je třeba zvyšovat jeho hodnotu o vynaložené náklady. Až v okamžiku dosažení plodonosného stáří by tak byl porost převeden na účet 025-Pěstitelské celky trvalých porostů a začal by se odpisovat.
Při
pořízení souboru movitých věcí se samostatným technickoekonomickým určením,
které slouží jednotnému účelu, se ocení soubor jako celek. Pokud se pořizuje nákupem více aktiv zároveň, aniž by byla známa jejich individuální cena, je třeba pořizovací cenu rozdělit na jednotlivá pořizovaná aktiva. Podle § 24 odst. 3 písm. b) ZU spolu s § 61a vyhlášky má účetní jednotka dvě možnosti, a sice poměrné rozúčtování celkové pořizovací ceny nebo využití reprodukční pořizovací ceny. Příkladem může být nákup pozemku s trvalým porostem ovocných stromů s pořizovací cenou za sad včetně pozemku. Poměrné rozúčtování této ceny na pozemek a vlastní sad lze provést na základě znaleckých odhadů cen jednotlivých aktiv.
Dospělá zvířata
se pořizují nákupem nebo vlastním odchovem. Po nákupu se zvířata oceňují v pořizovacích cenách, do kterých se zahrnují také náklady s pořízením související, jako např. výkony veterinární služby a náklady na přepravu. V případě vlastního odchovu dochází k přeřazení zvířete z oběžného do dlouhodobého majetku tehdy, když ze zootechnického hlediska dosáhne dospělosti. Přeřazované zvíře je oceněno v hodnotě příchovku navýšeného o hodnotu přírůstků stanovených v době života zvířete.
 
Oceňování dlouhodobých aktiv při úbytku
K úbytku zvířat z dlouhodobého majetku může dojít prodejem (za prodej je považována také brakace), ale také přeřazením dospělého zvířete zpět do výkrmu. Následně po dokrmení je zvíře prodáno.
Úbytek dospělých zvířat
se oceňuje v individuálních cenách, nebo v cenách průměrných. V individuálních cenách se oceňují zvířata vedená v individuální evidenci a v průměrných účetních cenách se ocení jeden kus v případě skupinové evidence zvířat. Zůstatková cena vyřazeného zvířete ze stáda odpisovaného skupinově se vypočítá jako podíl zůstatkové ceny stáda na konci zdaňovacího období a průměrného stavu zvířat stáda ve zdaňovacím období.