DPH u zemědělských produktů

Vydáno: 2 minuty čtení

Zemědělský podnik, plátce DPH, prodal odběrateli seno slisované v kulatých balících. Dle informace odběratele je toto seno určeno ke spalování biomasy pro produkci energie. Zemědělský podnik vystavil fakturu se sníženou sazbou daně s textem: „Seno – – kulaté balíky, počet tun a sazba za 1 tunu“ (seno bylo u odběratele zváženo). Přepravu balíků si zajistil odběratel. Odběratel s touto fakturou souhlasil a také ji uhradil. Nyní odběratel vyzval zemědělce, aby vystavenou fakturu „předělal“ s tímto textem: „Seno, počet tun a sazba za 1 tunu, se sníženou sazbou daně + + balení sena, počet tun a sazba za 1 tunu, se základní sazbou daně“. V podstatě jde o to, že odběratel chce rozdělit cenu za tunu kulatých balíků sena na cenu za samotnou hmotu sena se sníženou sazbou daně a lisování sena (chybně uvádí balení sena) se základní sazbou daně. Je toto rozdělení ceny správné? Pokud je správné, jakým způsobem postupovat, pokud podnik, který fakturu vystavil, tuto fakturu již zahrnul do svého daňového přiznání?

DPH u zemědělských produktů
Ing.
Ladislav
Pitner
ID dotazu 10326
odpověď:
Rozdělení částky (ceny) za dodání sena v balících na částku za seno a na částku za lisování balíků není správné. Jedná se přece o dodání balíků sena, tedy o dodání zboží a uplatní se sazba daně platná pro zboží. Lisování sena je nezbytným úkonem, bez kterého nelze balíky sena dodat. Snížená sazba daně je plátcem oprávněně uplatněna, protože seno jako krmivo patří do Přílohy č. 3 k zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), a to i tehdy, pokud toto zboží lze použít pro více účelů (pokud zákon o DPH uplatnění snížené sazby neomezuje).
Pokud byl daňový doklad již vystaven v rozdělení na dodání sena se sníženou sazbou daně a lisování sena se základní sazbou, jedná se o nesprávně uplatněnou a nesprávně přiznanou daň, kdy došlo ke zvýšení daňové povinnosti jinak, než podle zákona o DPH, a opravu výše daně lze provést podle § 43 zákona o DPH. Plátce je v tomto případě oprávněn podat dodatečné daňové přiznání a vystavit opravný daňový doklad podle § 45 zákona o DPH.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty