Úprava vnitřních účetních směrnic

Vydáno: 1 minuta čtení

Jsme a.s., která účtuje v hospodářském roce od 1. 7. do 30. 6. Od 1.1.2014 nastala změna v prováděcí vyhlášce k zákonu o účetnictví pro podnikatele ohledně technického zhodnocení. Tato změna má za následek změnu vnitřních účetních směrnic. Ke kterému datu máme tuto novou směrnici vyhotovit? Předpokládám, že by měla platit od 1.7.2014 a hospodářský rok od 1.7.2013 do 30.6.2014 se bude řídit ještě „starou“ definicí technického zhodnocení.

Úprava vnitřních účetních směrnic
Ing.
Antonín
Jeřábek
ID dotazu 11515
odpověď:
Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), novelizovaná vyhláškou č. 467/2013 Sb., v článku II stanoví, že ustanovení této novely se použijí poprvé v účetním období započatém 1. ledna 2014 a později. Ve Vašem případě se podle této novely bude postupovat až od 1.7.2014. Novela ve čl. II dále obsahuje ustanovení, že účetní jednotka, která vykazovala dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek a zásoby v položkách stanovených v § 6, 7, 9, 47, 56 a 61a vyhlášky, ve znění účinném do dne nabytí novely, vykazuje tento majetek a účtuje o něm až do jeho vyřazení podle § 6, 7, 9, 47, 56 a 61a vyhlášky, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této novely.