Legislativní novinky v dubnu 2014

Vydáno: 6 minut čtení

Duben byl tradičně ve znamení podávání pojistných přehledů o příjmech a výdajích OSVČ, kde na rozdíl od daní z příjmů, nelze uplatnit žádné odpočty ani slevy, a navíc je minimální pojistné již poměrně dosti vysoké. Z pohledu účetního a daňaře pokračuje období „zimního spánku“ zákonodárců a kromě několika základních informací k blížící se splatnosti daně z nemovitých věcí, se moc neukázala ani Finanční správa ČR.

Legislativní novinky v dubnu 2014
Ing.
Martin
Děrgel
 
Sbírka zákonů
Zákon č. 60/2014 Sb., kterým se mění zákon o veřejném zdravotním pojištění, a další 3 zákony:
-
Důvodem změny zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a navazujících zákonů o zdravotních pojišťovnách a zdravotních službách, je
přijetí směrnice
Evropského parlamentu a Rady č. 2011/24/EU
o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči.
Příslušné změny měly státy EU zapracovat do svých předpisů do 25.10.2013, což Česko tradičně dohání po půl roce.
-
Podstatou směrnice a navazujících změn českých zdravotních zákonů je
úprava systému proplácení zdravotních služeb čerpaných při pobytu v zahraničí
(nejen v EU, ale v celém EHP a Švýcarsku).
-
Bez větších omezení
je nahrazována - tedy až poté, co si jí pojištěnec v zahraničí sám uhradil - tzv.
neodkladná zdravotní péče,
kterou vyžadoval jeho zdravotní stav, aby se nemusel předčasně vracet domů. Tato náhrada bude příslušnou zdravotní pojišťovnou poskytnuta pouze do výše obdobné úhrady takovéto péče v Česku, současně ale vždy maximálně do částky skutečně zaplacené pojištěncem.
-
Komplikovanější to ale bude s náhradou nákladů vynaložených na jiné zdravotní služby čerpané v zahraničí.
Tuto možnost prozatím český právní řád neznal. Zde kromě omezení nahrazované částky výší úhrady za takovouto zdravotní službu v Česku a současně výší skutečně zaplacenou pojištěncem,
přibývá další možná podmínka.
Vláda totiž může nařízením vymezit hrazené přeshraniční služby, u nichž je náhrada nákladů podmíněna
předchozím souhlasem příslušné zdravotní pojišťovny.
Zákon č. 64/2014 Sb., kterým se mění 69 zákonů v souvislosti s přijetím kontrolního řádu:
-
Důvodem novelizace řady předpisů je sladění s novým zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), který nabyl účinnosti 1.1.2014. Upravuje postupy kontrolních orgánů při kontrole činnosti orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků, jiných orgánů, právnických a fyzických osob.
-
Běžných podnikatelů a zaměstnanců se týkají hlavně (za neprokázání totožnosti hrozí osobě konající práci na pracovišti kontrolované osoby pokuta až 200 000 Kč) (na kontrolu dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce se nepoužije zákon o kontrole - místo pokuty proto hrozí „pouze“ krácení nebo odnětí nemocenského).
 
Sdělení GFŘ
Elektronické podání a DIS, změna daňového řádu:
-
Další stručná informace k poslední novele daňového řádu. Konkrétně k § 69a odst. 2, podle kterého
správce daně zřídil k 1.4.2014 z moci úřední
daňovou informační schránku („DIS“) daňovým
subjektům, kteří mají zpřístupněnu datovou schránku,
tudíž tyto osoby o ni nemusejí individuálně žádat. Nahlížet do DIS lze podle § 69b odst. 3 daňového řádu pouze na základě přihlášení prostřednictvím datové zprávy ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně. Přičemž
aktuálně je možné uvedenou datovou zprávu podepsat jen uznávaným elektronickým podpisem.
Další způsob autentizace - ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky - je v současné době testován, o jeho nasazení do rutinního provozu bude GFŘ informovat.
Čísla bankovních účtů FÚ pro placení daně z nemovitých věcí:
-
Jak jsme již informovali, v návaznosti na nový občanský zákoník byla od roku 2014
dosavadní daň z nemovitostí přejmenována na daň z nemovitých věcí.
V rámci novelizace proběhla řada zejména terminologických a technických změn, ale došlo i k některým věcným úpravám. Co se však nezměnilo, je
splatnost daně
z nemovitých věcí na letošní rok - podle stavu platného k 1.1.2014 - která vyprší (až na malé výjimky)
2. června 2014.
Pro tyto účely GFŘ zveřejnilo seznam čísel bankovních účtů všech 14. FÚ, určených pro placení daně z nemovitých věcí. Podstatné je předčíslí 7755, identifikující právě tuto daň. Matriková část a kód banky (ČNB) všech daňových účtů příslušného FU jsou totiž pro všechny daně stejné. Dodejme, že 15. Specializovaný finanční úřad se touto daní vůbec nezabývá.
Finanční správa začne rozesílat složenky k zaplacení daně z nemovitých věcí:
-
Stejně jako v předchozích letech bude
v květnu
Finanční správa zasílat poplatníkům daně z nemovitých věcí složenky k placení této daně. Úhrada složenkou je ovšem zpoplatněna, kdo chce ušetřit, může daň uhradit bankovním převodem (má-li bezpoplatkovou banku/kampeličku), nebo hotově na pokladně FÚ.
-
Nepřesáhne-li daň 5 000 Kč, je splatná najednou
do pondělí 2. června 2014.
Je-li daň vyšší, je možno jí uhradit ve dvou stejných splátkách - do 2. 6. a 1.12.2014
(zemědělci mají termíny 1. 9. a 1. 12.).
-
Daň z nemovitých věcí přitom bude na složence sloučena do jedné částky za všechny nemovité věci poplatníka, které má
na území příslušného kraje
nebo
Prahy.
Má-li poplatník nemovité věci na území dvou nebo více krajů (tj. v obvodech místní působnosti dvou nebo více FÚ), obdrží
jednu
obálku, ve které budou vloženy
jednotlivé složenky
pro placení daně
za všechny příslušné FÚ.
-
Pokud pro rok 2014 došlo u poplatníka ke změně výše daně oproti předchozímu roku, příp. oproti částce vypočtené v daňovém přiznání, sděluje FÚ novou výši daně nejčastěji
hromadným předpisným seznamem.
Tento seznam bude pro poplatníky zpřístupněn k nahlédnutí na všech územních pracovištích příslušného FÚ v pracovních dnech
od 30. dubna do 2. června 2014
včetně.
Daňová přiznání k daním z příjmů – jaký byl letos jejich výběr?
-
Do 1.4.2014 bylo na finančních úřadech v Česku odevzdáno téměř 1 850 000 přiznání k DPFO a 250 tisíc k DPPO. Tato čísla však nejsou konečná. Někteří poplatníci podali přiznání v „bezsankční“ pětidenní lhůtě - tj. do 8.4.2014, a další díky povinnému auditu nebo daňovému poradci mají čas až do 1.7.2014. Vzrostl podíl elektronicky podaných přiznání prostřednictvím datových schránek a aplikace Elektronická podání („EPO“), která je volně dostupná na webu Finanční správy (www.daneelektronicky.cz).