Účtování zvířat v zemědělském podniku

Vydáno: 21 minut čtení

Mezi klíčové dovednosti účetních specialistů zemědělského podniku patří nepochybně také schopnost správně ocenit živočišné produkty, ať už z hlediska určení nákladů na výrobu, tak pro určení ceny pro následný prodej. Jaké jsou možnosti účetního zachycení živočišné výroby podle českých účetních předpisů v průběhu produkčního cyklu zvířat?

Účtování zvířat v zemědělském podniku
Ing.
Pavlína
Vančurová
Ph. D.
PADIA, s. r. o.
 
Účetnictví v živočišné výrobě
Stejně jako rostlinná výroba, má i živočišná výroba svá specifika, která výrazným způsobem ovlivňují účetnictví. Pro živočišnou výrobu je typické a také velmi obvyklé převádění zvířat z oběžného do dlouhodobého majetku. Tento převod je dán ve většině případů dosažením dospělosti mladého zvířete. O živočišné výrobě se
účtuje v oběžném i dlouhodobém majetku.
Do jaké skupiny aktiv budou zvířata zařazena, se odvíjí od toho, za jakým účelem chce účetní jednotka zvířata chovat, a zda se jedná o účetně významnou položku.
Přitom je třeba vzít v úvahu legislativní změny v této oblasti. Jde zejména o vyhlášku č. 349/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1.1.2008. Tato vyhláška mění postupy účtování o zvířatech, která se v závislosti na jejich druhu, stáří či způsobu využití, době použitelnosti nebo výši ocenění zahrnují v rozvaze do položek (resp. účtují se na účtech) dlouhodobého hmotného majetku „Dospělá zvířata a jejich skupiny“ (dříve „Základní stádo a tažná zvířata“) a zásob „Materiál“, „Zboží“ a „Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny“. Aktuální vymezení účetních kategorií zvířat bylo sladěno v Českém účetním standardu pro podnikatele č. 013 - Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek (dále jen „ČÚS č. 013“) až od 1.1.2014.
 
Zvířata jako oběžný majetek
Do oběžného majetku zemědělského podniku mohou být řazena jak mladá, tak dospělá zvířata. Zvířata vedená v oběžných aktivech mohou být chována za účelem prodeje živého zvířete či výrobků z poražených zvířat (maso, vnitřnosti, kůže, kosti atd.), nebo k rozvíjení vlastního chovu. Za mladá zvířata lze považovat zvířata narozená (tedy pořízená ve vlastní režii) i nakoupená. Dospělá zvířata evidovaná v oběžném majetku jsou zvířata vyřazená ze základního stáda zpět do výkrmu nebo taková, která zůstávají v oběžném majetku a do dlouhodobého majetku vůbec přeřazena nejsou. V oběžném majetku jsou nejčastěji evidována mladá chovná zvířata, zvířata ve výkrmu, užitková zvířata a plemenné chovy drůbeže kromě hus a jiné chovy drobných zvířat, jakými jsou např. včely, ryby a kožešinová zvířata.
Nedokončená výroba
se v živočišn