Účtování zvířat v zemědělském podniku

Vydáno: 21 minut čtení

Mezi klíčové dovednosti účetních specialistů zemědělského podniku patří nepochybně také schopnost správně ocenit živočišné produkty, ať už z hlediska určení nákladů na výrobu, tak pro určení ceny pro následný prodej. Jaké jsou možnosti účetního zachycení živočišné výroby podle českých účetních předpisů v průběhu produkčního cyklu zvířat?

Účtování zvířat v zemědělském podniku
Ing.
Pavlína
Vančurová
Ph. D.
PADIA, s. r. o.
 
Účetnictví v živočišné výrobě
Stejně jako rostlinná výroba, má i živočišná výroba svá specifika, která výrazným způsobem ovlivňují účetnictví. Pro živočišnou výrobu je typické a také velmi obvyklé převádění zvířat z oběžného do dlouhodobého majetku. Tento převod je dán ve většině případů dosažením dospělosti mladého zvířete. O živočišné výrobě se
účtuje v oběžném i dlouhodobém majetku.
Do jaké skupiny aktiv budou zvířata zařazena, se odvíjí od toho, za jakým účelem chce účetní jednotka zvířata chovat, a zda se jedná o účetně významnou položku.
Přitom je třeba vzít v úvahu legislativní změny v této oblasti. Jde zejména o vyhlášku č. 349/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1.1.2008. Tato vyhláška mění postupy účtování o zvířatech, která se v závislosti na jejich druhu, stáří či způsobu využití, době použitelnosti nebo výši ocenění zahrnují v rozvaze do položek (resp. účtují se na účtech) dlouhodobého hmotného majetku „Dospělá zvířata a jejich skupiny“ (dříve „Základní stádo a tažná zvířata“) a zásob „Materiál“, „Zboží“ a „Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny“. Aktuální vymezení účetních kategorií zvířat bylo sladěno v Českém účetním standardu pro podnikatele č. 013 - Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek (dále jen „ČÚS č. 013“) až od 1.1.2014.
 
Zvířata jako oběžný majetek
Do oběžného majetku zemědělského podniku mohou být řazena jak mladá, tak dospělá zvířata. Zvířata vedená v oběžných aktivech mohou být chována za účelem prodeje živého zvířete či výrobků z poražených zvířat (maso, vnitřnosti, kůže, kosti atd.), nebo k rozvíjení vlastního chovu. Za mladá zvířata lze považovat zvířata narozená (tedy pořízená ve vlastní režii) i nakoupená. Dospělá zvířata evidovaná v oběžném majetku jsou zvířata vyřazená ze základního stáda zpět do výkrmu nebo taková, která zůstávají v oběžném majetku a do dlouhodobého majetku vůbec přeřazena nejsou. V oběžném majetku jsou nejčastěji evidována mladá chovná zvířata, zvířata ve výkrmu, užitková zvířata a plemenné chovy drůbeže kromě hus a jiné chovy drobných zvířat, jakými jsou např. včely, ryby a kožešinová zvířata.
Nedokončená výroba
se v živočišné výrobě účtuje pouze při líhnutí drůbeže či v rybnikářství. Při líhnutí drůbeže je možné za nedokončenou výrobu považovat náklady na násadová vejce vložená do líhní, v nichž proces líhnutí k rozvahovému dni, nebyl ukončen. V průběhu účetního období není nutno v tomto případě o nedokončené výrobě účtovat. V chovu ryb se o nedokončené výrobě účtuje tehdy, kdy podle uplatňované technologie chovu není prováděn výlov každý rok.
Výrobky ze zvířat mohou být také zbožím,
pokud je podnik převede do vlastní maloobchodní prodejny. Jedná se o výrobky vlastní výroby, které jsou aktivovány a předány do vlastních prodejen. Převod zvířete do vlastní prodejny zemědělského podniku bývá obvykle spojen s jeho porážkou a zpracováním na masné výrobky.
 
Účetní záznamy k evidování zvířat
K evidenci zvířat v účetnictví slouží
karty zvířat,
které v podstatě představují skladovou evidenci zvířat, umožňující jednak evidenci skupin jednotlivých druhů zvířat, jednak individuální evidenci zvířete. Z této evidence, jež obsahuje všechny změny stavu příslušné skupiny zvířat, se souhrnné údaje o příjmu a vydání zaúčtují na konkrétní účty zásob zvířat a změn stavu zásob zvířat
v měsíčních intervalech.
V
chovu slepic
s turnusovým ustájením a vyskladněním vzniká časový nesoulad průběžných výnosů, které představuje produkce vajec, a jednorázových nákladů při vyskladnění slepic po ukončení snůšky s odstupem několika měsíců po založení turnusu. Na ztrátu z brakování hejna může podnik vytvářet
účetní rezervu.
Poznámka:
Brakace je zootechnický pojem pro usmrcení zvířete za účelem zkvalitňování chovu, při kterém se vyberou takové kusy (i zdravé), které se pro další chov nehodí z důvodu nízké užitkovosti, závažných vad zevnějšku, nebo např. kvůli neplodnosti či různým nemocem.
V
chovu ryb,
kde je hlavní výlov prováděn po uplynutí více než jednoho účetního období, je nutno uvažovat s nedokončenou výrobou. Vyčíslení produkce je možné až při hlavním výlovu, kde je vylovena veškerá obsádka. Provozní náklady jsou účtovány souběžně jako nedokončená výroba narůstajícím způsobem od obsazení rybníka včetně nákladů na hlavní výlov, při kterém se zajistí produkce ryb, sníží nedokončená výroba a zaúčtuje se prodej. Příp. odlovy v průběhu účetního období před hlavním výlovem, pokud jsou zpeněženy, lze zaúčtovat jako snížení nedokončené výroby ve výši dosažené tržby. V chovu ryb je možno tvořit
daňovou rezervu
na odbahnění rybníka.
V chovu
kožešinových zvířat
jsou náklady na tento chov účtovány přímo do nákladů. Pokud není možno zjistit vzrůstový přírůstek na bázi vlastních nákladů např. u norků, přírůstek se neúčtuje. Produkce v těchto chovech je účtována až při porážce zvířete a zpracování výrobku (kožky) předaného na sklad ve vlastních nákladech.
Také
náklady na chov včel
jsou účtovány do nákladů. Produkci představuje med, vosk, roj, včelí kašička, matka určená k prodeji. Použije se ocenění na bázi reprodukční pořizovací ceny, nebo rozčítací metoda kalkulace. Při této kalkulační metodě se sdružené výkony na chov včel považují za rovnocenné a u všech se zjišťují vlastní náklady. Podstatou této metody je rozdělení (rozčítání) celkových nákladů sdruženého výkonu na příslušné druhy výkonů podle různých rozčítacích základen, z nichž nejobvyklejší jsou poměrová (ekvivalentní) čísla, procentní podíly a pomocná kalkulace jednice.
 
Vzrůstové kategorie a jejich ocenění
Zvířata se evidují skupinově.
Praktickou možností je evidence podle vzrůstových kategorií jednotlivých druhů zvířat. Stanovení vzrůstových skupin stanoví účetní jednotka. Během chovu se zvířata přeřazují do vyšších vzrůstových kategorií v souvislosti s věkem a účtovanou hmotností, tedy vzrůstovým přírůstkem či přírůstkem hmotnosti.
Převod mezi vzrůstovými kategoriemi se v účetnictví promítne pouze v rámci analytických účtů.
Jako
příchovky
zvířat jsou vnímána narozená mláďata, jednodenní drůbež, nebo např. nově vzniklá včelstva.
Příchovky
se oceňují vlastními náklady. Pokud tyto vlastní náklady nelze objektivně určit, ocení se
reprodukční pořizovací cenou
podle § 25 odst. 1 a 5 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V praxi je i tato možnost, až na výjimky (jednodenní kuře, roje včel), prakticky vyloučena, neboť narozená zvířata nejsou a nemohou být předmětem prodeje. Podnik ale může např. ocenit hmotnost narozeného mláděte cenou za 1 kg při odstavu, kdy jsou již ceny na trhu známy. Tzn., že použije reprodukční pořizovací cenu zprostředkovaně.
Přírůstek
hmotnosti u zvířat, která se váží, a vzrůstový přírůstek u zvířat, která se neváží (např. vysokobřezích jalovic, mladých ovcí, hříbat, kožešinových zvířat aj.), se oceňují vlastními náklady. Je vhodné stanovit ocenění např. 1 kg přírůstku hmotnosti a 1 krmného dne vzrůstového přírůstku ve vnitropodnikovém ceníku, který je nutné aktualizovat s ohledem na ceny vstupů, nebo vhodněji s ohledem na skutečné vlastní náklady v uplynulém účetní období.
Úbytek
zvířat se zachytí v průměrných cenách živé hmotnosti vyskladněných zvířat. Průměrná cena vyřazeného, či přeřazeného zvířete se zjistí jako pořizovací cena příslušné skupiny zvířat k začátku měsíce dělená hmotností nebo počtem kusů těchto zvířat k začátku měsíce. Zachytí se opačným zápisem než přírůstek.
 
Účtování živočišné výroby v oběžném majetku
Pro zvířata a jejich skupiny včetně jatečných zvířat, která jsou vedena v oběžném majetku a nejsou vykazována jako dospělá zvířata a jejich skupiny, materiál nebo zboží, je v účtovém rozvrhu vyhrazen účet 124-Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny. Na tomto účtu se evidují jak zvířata nakoupená, tak zvířata z vlastního chovu. Do pořizovací ceny se zahrnují i vedlejší pořizovací náklady, jako je např. dopravné či veterinární prohlídka. Účet 124-Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny je vhodné analyticky členit podle jednotlivých druhů zvířat.
Analytickou evidenci
účtu 124 je možné dále členit také podle jednotlivých vzrůstových kategorií. Odděleně jsou evidována chovná zvířata. Na účtu 124 se neúčtují násadová vejce v líhni (zde je vhodný účet 121-Nedokončená výroba) a včelí matky určené k prodeji (použije se účet 123-Výrobky). Zvířata lze evidovat jako zboží, pokud byla nabyta za účelem prodeje a účetní jednotka s těmito zvířaty obchoduje. Patří sem rovněž zvířata vlastního chovu, která dospěla, byla aktivována a jsou určena k prodeji, s výjimkou jatečných zvířat.
Je třeba zmínit skutečnost, že účtování zásob zvířat v oběžném majetku lze vést dvěma způsoby, které se označují jako
způsob A
pro průběžný systém a
způsob B
pro periodický systém zachycení zásob v účetnictví.
Způsob A je logickým způsobem účtování zásob, ačkoli je účetně poněkud pracnější. V průběhu roku se nakupované zásoby účtují na majetkových účtech, které jsou určeny k evidenci těchto zásob. Odtud se pak vyskladňují do spotřeby. Při způsobu B se v průběhu roku nakupované zásoby účtují přímo do spotřeby, jako kdyby se v okamžiku pořízení ihned spotřebovaly. Na konci roku se zaúčtují zůstatky zásob na příslušný účet. V případě použití způsobu B, stanovují účetní předpisy podmínku, že
kdykoliv v průběhu účetního období bude možné prokázat stav zásob, včetně ocenění.
Pro účetní jednotku představuje stanovení způsobu účtování o zásobách zásadní rozhodnutí. Vybraný způsob musí být určen ve vnitřní účetní směrnici.
Uvažujme dále tedy účetně náročnější variantu účtování zásob způsobem A. Přírůstky hmotnosti a vzrůstové přírůstky se zaúčtují souvztažně na stranu Má dáti účtů skupiny 12 - Zásoby vlastní výroby a na stranu Dal účtů 61 - Změny stavu vnitropodnikových zásob. Další případy účtování zvířat v oběžném majetku zachycuje následující tabulka.
 I----------------------------------------------------------I--------I--------I I 
Účetní případ
I
MD
I
D
I I----------------------------------------------------------I--------I--------I I Nákup zvířat od externích dodavatelů I 124 I 321 I I----------------------------------------------------------I--------I--------I I Zjištěné příchovky a přírůstky zvířat z vlastního chovu I 124 I 614 I I----------------------------------------------------------I--------I--------I I Prodej zvířat I 614 I 124 I I----------------------------------------------------------I--------I--------I I Výnosy z prodeje zvířat (zaúčtování tržby) I 311 I 601 I I----------------------------------------------------------I--------I--------I I Přeřazení zvířat do základního stáda I 026 I 124 I I----------------------------------------------------------I--------I--------I
Převod zásob vlastní výroby do vlastních prodejen se účtuje prostřednictvím příslušného účtu skupiny 62 -- Aktivace. Při porážce a zpracování zvířete na masné výrobky je možné více variant účtování podle toho, jak se organizuje porážka a výroba masných výrobků. Možný postup pro situaci, kdy
zemědělský podnik provádí porážku
a výrobu masných produktů ve své režii, je následující:
 I----------------------------------------------------------I--------I--------I I 
Účetní případ
I
MD
I
D
I I----------------------------------------------------------I--------I--------I I Výdej zvířete do prodejny I 614 I 124 I I----------------------------------------------------------I--------I--------I I Aktivace zboží I 131 I 621 I I----------------------------------------------------------I--------I--------I I Aktivace nákladů na porážku a výrobu masných výrobků I 131 I 621 I I (součást pořizovací ceny) I I I I----------------------------------------------------------I--------I--------I I Předání vyrobených masných výrobků do vlastní prodejny I 132 I 131 I I----------------------------------------------------------I--------I--------I
Poznámka:
Alternativně lze účtovat také přímo MD 132 / D 124.
Další možnost představuje porážka zvířete, která probíhá v zařízeních masného průmyslu za dohodnutou úhradu, zpracování na masné výrobky probíhá ve vlastním zařízení podniku a prodej je organizován bez maloobchodní prodejny. V tomto případě jde o
výrobky zemědělského podniku,
nikoli o zboží, s tímto účtováním:
 I----------------------------------------------------------I--------I--------I I 
Účetní případ
I
MD
I
D
I I----------------------------------------------------------I--------I--------I I Výdej zvířete pro zpracování (zachycen pouze v I 124.AE I 124.AE I I analytické evidenci = AE) I I I I----------------------------------------------------------I--------I--------I I Vyúčtování za porážku a bourání I 518 I 321 I I----------------------------------------------------------I--------I--------I I Úhrada faktury za porážku a bourání I 321 I 221 I I----------------------------------------------------------I--------I--------I I Zvýšení účetní hodnoty zvířete ve zpracování I 124 I 621 I I----------------------------------------------------------I--------I--------I I Výdej zpracovaných částí zvířete na sklad I 614 I 124 I I----------------------------------------------------------I--------I--------I I Příjem zpracovaných částí zvířete (výrobků) na sklad v I 123 I 613 I I ocenění reprodukční pořizovací cenou I I I I----------------------------------------------------------I--------I--------I I Prodej masných výrobků I 311 I 601 I I----------------------------------------------------------I--------I--------I
Zvířata lze také
získat darem nebo je naopak darovat.
Přijatý dar se účtuje souvztažně se zápisem MD 124 / D 413 (účet Ostatní kapitálové fondy), darování zvířete pak zápisem MD 543 (účet Dary) / D 124.
Na konci účetního období účetní jednotka provádí
inventarizaci zvířat
vedených v oběžném majetku. Stanovuje rozdíly mezi stavem skutečným a stavem zjištěným v účetnictví. Příp. rozdíly poté zachycuje v účetnictví a tím účetní a skutečný stav dostává do vzájemného souladu. Při inventarizaci může účetní jednotka zjistit i rozdíly v ocenění. Pokud dojde k tomu, že účetní hodnota je vyšší než hodnota tržní, je tato skutečnost v účetnictví řešena snížením stavu zvířat formou opravné položky. Na účet 195-Opravná položka ke zvířatům evidují zemědělské podniky inventarizací zjištěné dočasné snížení ocenění zvířat. Tvorba této opravné položky (účtováno na vrub účtu 559-Tvorba a čerpání ostatních opravných položek) není daňově účinným nákladem. V praxi často účetní jednotky tyto opravné položky netvoří, ačkoli reálně došlo k dočasnému snížení ocenění zvířat. Účet opravné položky nesmí mít aktivní zůstatek.
 
Zvířata jako dlouhodobý majetek
Do účetní kategorie
dlouhodobého majetku
se řadí základní stádo a tažná zvířata, tedy plemenná zvířata kategorií skotu, koní, prasat, ovcí, koz a na základě rozhodnutí účetní jednotky lze do této kategorie zahrnout také zvířata základního stáda jiných hospodářsky využívaných chovů, např. muflonů, daňků, jelenů a pštrosů, dále sem patří koně tažní a dostihoví, kteří nejsou využíváni k plemenitbě, také osli, muly a mezci. V dlouhodobém majetku se evidují pouze dospělá zvířata, která jsou vhodná pro rozšiřování chovu a využívaná pro opakované získávání produktů v průběhu života zvířete, jakými jsou např. mléko, vlna atd. Zvířata základního stáda jsou spolu s ostatními dlouhodobě hospodářsky využívanými zvířaty evidována na samostatném účtu 026-Dospělá zvířata a jejich skupiny.
 
Zařazení zvířat do dlouhodobého majetku
Pořízení zvířat do dlouhodobého majetku se v zásadě může dít dvěma způsoby. Může tomu být nákupem, nebo z vlastního chovu, kdy se do dlouhodobého hmotného majetku zařadí zvířata převodem z kategorie mladých zvířat účtovaných v zásobách. Účetní ocenění odpovídá
vlastním nákladům chovu k datu převodu včetně vnitropodnikových nákladů,
pokud s převodem souvisejí. Dojnice se zařadí do základního stáda otelením, býk po zařazení do plemenitby, prasnice po připuštění. V podstatě je tento okamžik v kompetenci chovatele. Tato kategorie dlouhodobého hmotného majetku předpokládá účtování podle jednotlivých zvířat.
 
Účtování živočišné výroby v dlouhodobém majetku
Chovná a užitková zvířata, která ponesou užitek po dobu delší než jeden rok a jejichž pořizovací cena (příp. náklady vlastní výroby) přesáhne cenovou hranici určenou účetní jednotkou, se v účetnictví sledují na účtu 026-Dospělá zvířata a jejich skupiny. Je přitom nutno ctít účetní princip významnosti a věrného a poctivého zobrazení majetku, proto lze předpokládat, že velké zemědělské družstvo a drobný zemědělec budou mít u zvířat odlišný limit pro zařazení do dlouhodobého majetku. Uveďme nejběžnější souvztažnosti k tomuto účtu.
 I----------------------------------------------------------I--------I--------I I 
Účetní případ
I
MD
I
D
I I----------------------------------------------------------I--------I--------I I Nákup dospělých zvířat a jejich skupin na fakturu I 042 I 321 I I----------------------------------------------------------I--------I--------I I Externí doprava, pojištění, apod. I 042 I 321 I I----------------------------------------------------------I--------I--------I I Vnitropodnikové vedlejší pořizovací náklady I 042 I 622 I I----------------------------------------------------------I--------I--------I I Zařazení zvířat do dlouhodobého hmotného majetku I 026 I 042 I I----------------------------------------------------------I--------I--------I I Převod zvířete z vlastního chovu - vyřazení ze zásob I 614 I 124 I I----------------------------------------------------------I--------I--------I I Převod zvířete z vlastního chovu - aktivace majetku I 042 I 624 I I----------------------------------------------------------I--------I--------I I Pořízení zvířete darem I 026 I 413 I I----------------------------------------------------------I--------I--------I I Inventarizační přebytek I 026 I 086 I I----------------------------------------------------------I--------I--------I I Vyřazení zvířete I 086 I 026 I I----------------------------------------------------------I--------I--------I I Zaúčtování zůstatkové ceny při prodeji I 541 I 086 I I----------------------------------------------------------I--------I--------I I Vklad zvířete do základního kapitálu I 026 I 353 I I----------------------------------------------------------I--------I--------I
ČÚS č. 013 uvádí, že tažná zvířata, dostihoví a plemenní koně se odpisují individuálně, ostatní zvířata lze odpisovat skupinově.
příklad
Předpokládejme, že zvířata zařazená do chovu v jednom roce představují jednu skupinu. Zemědělský podnik eviduje dojnice ve skupinách podle roku jejich zařazení do stáda. Předpokládaná doba jejich zařazení v chovu je 60 měsíců, tedy 5 let. Předpokládaná průměrná tržní cena vyřazeného zvířete (z titulu brakace) je 3 000 Kč. Při vyřazení zvířat ze skupiny je nutno nejprve vypočítat a zaúčtovat odpisy za měsíce běžného roku před vyřazením, snížit pořizovací cenu skupiny o pořizovací cenu vyřazených zvířat, vypočítat a zaúčtovat zůstatkovou cenu vyřazených zvířat, následně vypočítat a zaúčtovat výši odpisů pro další měsíce účetního období.
Měsíční odpis skupiny zvířat vypočteme ze vztahu (pořizovací cena skupiny - předpokládaná tržní cena při vyřazení z chovu × počet zvířat ve skupině) / předpokládaná doba zařazení v chovu. Je-li do chovu zařazena např. v květnu skupina 10 krav v pořizovací ceně 240 000 Kč a tržní cena brakace činí 3 000 Kč, pak měsíční odpis skupiny v tomto roce je (240 000 - 3 000 × 10) / 60 = 3 500 Kč. Roční odpisy činí 28 000 Kč (= 3 500 Kč × 8 měsíců). V následujícím roce bude roční odpis skupiny činit 42 000 Kč (= 3 500 × 12).
 I--------------------------------------------I-------------I--------I--------I I 
Účetní případ
I
Částka v Kč
I
MD
I
D
I I--------------------------------------------I-------------I--------I--------I I Zařazení pořízených krav do chovu I 240 000 I 026 I 624 I I--------------------------------------------I-------------I--------I--------I I Roční odpis skupiny v prvním roce I 28 000 I 551 I 086 I I--------------------------------------------I-------------I--------I--------I I Roční odpis skupiny ve druhém roce I 42 000 I 551 I 086 I I--------------------------------------------I-------------I--------I--------I
Ve třetím roce v říjnu dojde k brakaci dvou kusů zvířat ze skupiny. Odpisy za leden až září budou činit 31 500 Kč (= 3 500 × 9). Vyřazení těchto zvířat z chovu oceníme ve výši 48 000 Kč (= 240 000 Kč / 10 ks × 2 ks). Zůstatkovou cenu jednoho zvířete spočítáme podle vztahu (pořizovací cena - oprávky) / počet zvířat ve skupině = = (240 000 - 101 500) / 10 = 13 850 Kč. Je potřeba také stanovit měsíční odpisy od října nově pro 8 ks krav (240 000 - 48 000 - 8 × 3 000) / 60 = 2 800 Kč, což za zbytek roku činí 8 400 Kč (= 2 800 Kč × 3 měsíce).
 I--------------------------------------------I-------------I--------I--------I I 
Účetní případ
I
Částka v Kč
I
MD
I
D
I I--------------------------------------------I-------------I--------I--------I I Odpisy ve třetím roce za leden až září I 31 500 I 551.1 I 086 I I--------------------------------------------I-------------I--------I--------I I Vyřazení 2 ks krav z chovu I 48 000 I 086 I 026 I I--------------------------------------------I-------------I--------I--------I I Zůstatková cena vyřazených krav I 27 700 I 551.2 I 086 I I--------------------------------------------I-------------I--------I--------I I Odpisy ve třetím roce za říjen až prosinec I 8 400 I 551.1 I 086 I I--------------------------------------------I-------------I--------I--------I
Ve čtvrtém roce je ve stádu skupina osmi krav bez pohybu se zaúčtováním ročních odpisů ve výši 33 600 Kč (= 2 800 × 12). V pátém roce v květnu uhynou 3 ks krav. Odpisy za leden až duben činí 11 200 Kč (= 2 800 × 4). Vyřazení proběhne v ocenění (192 000 / 8) × 3 = 72 000 Kč. Zůstatková cena uhynulých zvířat činí (192 000 - 134 400) / 8 × 3 = 21 600 Kč. Odpis na následující období činí (192 000 - 72 000 - 5 × 3 000) / 60 = 1 750 Kč.
 I--------------------------------------------I-------------I--------I--------I I 
Účetní případ
I
Částka v Kč
I
MD
I
D
I I--------------------------------------------I-------------I--------I--------I I Odpisy ve čtvrtém roce za leden až I 33 600 I 551.1 I 086 I I prosinec I I I I I--------------------------------------------I-------------I--------I--------I I Odpisy v pátém roce za leden až duben I 11 200 I 551.1 I 086 I I--------------------------------------------I-------------I--------I--------I I Vyřazení 3 ks krav z chovu I 72 000 I 086 I 026 I I--------------------------------------------I-------------I--------I--------I I Zůstatková cena vyřazených krav I 21 600 I 551.2 I 086 I I--------------------------------------------I-------------I--------I--------I I Odpisy v pátém roce za květen až I 14 000 I 551.1 I 086 I I prosinec I I I I I--------------------------------------------I-------------I--------I--------I
 
Účtování škod v živočišné výrobě
Škoda je fyzické znehodnocení, tedy neodstranitelné poškození či zničení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a zásob, a to z objektivních i subjektivních příčin. V živočišné výrobě je škodou
úhyn zvířete, způsobený do jisté míry objektivními vlivy, ale také odpovědnou osobou.
Manka a úhyny se zaúčtují na stranu Dal účtu 124-Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny, příp. na jiný účet účtové skupiny 12 - Zásoby vlastní výroby. Pokud jde o nezaviněná uhynutí a uhynutí do výše vnitropodnikové normy přirozených úbytků, účtuje se na stranu Má dáti účtu 614-Změna stavu zvířat, příp. na jiný účet účtové skupiny 61 - Změny stavu vnitropodnikových zásob.
Jde-li o
zaviněné uhynutí zvířat,
nebo úhyny převyšující normy přirozených úbytků, úhyny způsobené objektivními příčinami, živelními pohromami, či hromadnými nákazami, jsou tyto úhyny účtovány souběžně se sníženým stavu na účtu 124 na nákladových účtech. Škodu je nutno vyjádřit ve skupině 54 - Jiné provozní náklady. Úhyny zvířat z mimořádných důvodů pak ve skupině 58 - Mimořádné náklady. V případě nutné porážky se úhyny účtují jako prodej MD 61x / / D 12x s následným zaúčtováním tržby v účtové skupině 60 - Tržby za vlastní výkony a zboží.
 I----------------------------------------------------------I--------I--------I I 
Účetní případ
I
MD
I
D
I I----------------------------------------------------------I--------I--------I I Úhyn zvířat v rámci stanovených norem přirozených úbytků I 614 I 124 I I----------------------------------------------------------I--------I--------I I Zaviněný úhyn zvířat I 549 I 124 I I----------------------------------------------------------I--------I--------I I Úhyn zvířat nad stanovenou normu přirozených úbytků I 549 I 124 I I----------------------------------------------------------I--------I--------I I Úhyn zvířat zaviněný živelnou pohromou I 582 I 124 I I----------------------------------------------------------I--------I--------I