Pozemky a stavby v podmínkách roku 2014

Vydáno: 16 minut čtení

Rekodifikované soukromé právo, tj. zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník (dále jen „NOZ“), a zákon č. 90/2012 Sb. , o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), přineslo řadu nových pojmů a jejich definic, příp. zrušení dříve používaných pojmů a jejich nahrazení pojmy novými s více či méně pozměněným obsahem. Veřejné právo se k této změně ohledně terminologie a obsahu nových pojmů staví dvěma způsoby.

Pozemky a stavby v podmínkách roku 2014
Ing.
Ivana
Pilařová
První způsob je převzetí terminologie soukromého práva beze změny, čímž dochází k terminologickému souladu s účetnictvím a daněmi. Existuje ale i druhá možnost, kdy účetnictví a daně (a to i každý daňový zákon jednotlivě nezávisle na sobě) používají své vlastní definice a svoji vlastní terminologii, příp. různé legislativní zkratky. Je třeba tedy počítat s tím, že jedno slovo může mít odlišný obsah pro účely práva a pro účely účetnictví a daní. Stejně tak jedna podstata může být pro jednotlivé účely nazývána různě. To vše není ani výjimka, ani dočasný stav, ale realita, kterou je nutné přijmout a naučit se s ní zacházet.
 
Pozemky a stavby z hlediska práva
Stručný právní výklad o pozemcích a stavbách začněme definicí věci. Z právního pohledu je věcí vše, co je odlišné od osoby a slouží potřebě lidí (§ 489 NOZ), přičemž klíčový význam má užitečnost a ovladatelnost věci. Věci se z právního pohledu dělí na věci:
a)
Hmotné
(mají obvykle povahu předmětu, patří sem však i energie) a
nehmotné
(ochranné známky, zaknihované cenné papíry, podíl v družstvu či na s. r. o., pohledávka), viz § 496 NOZ.
b)
Nemovité
(jedná se o takové věci v právním slova smyslu, o kterých tak stanoví zákon) a
movité
(všechny ostatní věci, které nejsou nemovitými věcmi), viz § 498 NOZ.
c)
Určené podle druhu -
zuživatelné
(potraviny, peníze), a určené jednotlivě -
nezuživatelné
(vždy věci nemovité, ale i další individuálně definované věci).
V dalším textu se soustředíme pouze na nemovité věci. Mezi
samostatné nemovité věci
(tj. nestávají se součástí pozemku) podle NOZ patří