Dohody konané mimo pracovní poměr v roce 2014

Vydáno: 22 minut čtení

V zemědělském sektoru využívají firmy a podnikatelé velmi často práce zaměstnanců na základě uzavřených dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. V následujícím textu si ukážeme řešení těchto dohod v zákoníku práce a zaměříme se především na uplatnění pojistného z odměn z těchto dohod a na zdanění daní z příjmů ze závislé činnosti v podmínkách roku 2014.

Dohody konané mimo pracovní poměr v roce 2014
Ing.
Ivan
Macháček
Ve smyslu § 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), jsou základními pracovněprávními vztahy pracovní poměr a právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr. Jejich právní vymezení nalezneme v § 74 až 77 zákoníku práce.
Rozsah práce, na který se dohoda o provedení práce uzavírá, nesmí být větší než 300 hodin v kalendářním roce,
přičemž do rozsahu práce se započítává také doba práce konaná zaměstnancem pro téhož zaměstnavatele v témže kalendářním roce na základě jiné dohody o provedení práce. Připomínáme, že se jedná o limitování sjednaného rozsahu práce u dohody o provedení práce.
V dohodě o provedení práce musí být uvedena doba, na kterou se tato dohoda uzavírá.
Pro uzavření dohody o provedení práce platí ustanovení § 75 (specifické ustanovení) a § 77 (společné ustanovení pro dohodu o provedení práce a dohodu o pracovní činnosti) zákoníku práce. Dohoda o provedení práce může být uzavřena jak na jednorázovou činnost, tak na déletrvající pracovní činnost zaměstnance s tím, že jediným omezením je časový limit 300 hodin v kalendářním roce.
Dohoda o provedení práce musí být, stejně jako dohoda o pracovní činnosti, uzavřena písemně.
Ve smyslu znění § 136 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, je právnická nebo fyzická osoba povinna mít v místě pracoviště
kopie dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu.
Pro
uzavření dohody o pracovní činnosti
platí ustanovení § 76 (specifické ustanovení) a § 77 (společné ustanovení pro oba druhy dohod) zákoníku práce. Na základě dohody o pracovní činnosti není možné vykonávat práci v rozsahu překračujícím
v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby,
přičemž dodržování sjednaného a nejvýše přípustného rozsahu poloviny stanovené týdenní pracovní doby se posuzuje za celou dobu, na kterou je dohoda o pracovní činnosti uzavřena, nejdéle však za období 52 týdnů. Dohoda o pracovní činnosti může být uzavřena i v případě, že rozsah práce nebude přesahovat v témže kalendářním roce 300 hodin.
Zákoník práce v § 76 odst. 4 stanoví, že
v dohodě o pracovní činnosti musí být uvedeny:
-
sjednané práce,
-
sjednaný rozsah pracovní doby,
-
doba, na kterou se tato dohoda uzavírá.
Zrušením dohody o