Dary a darování z daňového hlediska v roce 2014

Vydáno: 14 minut čtení

Jednou ze zásadních koncepčních změn, kterou do oblasti daně z příjmů přineslo zákonné opatření Senátu č. 344/2013 Sb. , o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů, je podřazení daně darovací pod daň z příjmů. S tím bezprostředně souvisí i zrušení zákona č. 357/1992 Sb. , o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.

Dary a darování z daňového hlediska v roce 2014
Ing.
Zdeněk
Morávek
Od roku 2014 tedy platí, že příjmy z darování již nejsou předmětem daně darovací, ale daně z příjmů. Co se týká zdaňování darů, na úvod je nutné poznamenat, že v celém zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), se zavádí
pojem „bezúplatný příjem“,
který zahrnuje jak příjmy nabyté z titulu dědění, odkazu, darování, tak i jiné příjmy nabyté bez poskytnutí protiplnění.
Z pohledu právní úpravy doplňme, že z § 2055 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), vyplývá, že
darovací smlouvou dárce bezplatně převádí vlastnické právo k věci nebo se zavazuje obdarovanému věc bezplatně převést do vlastnictví, a obdarovaný dar nebo nabídku přijímá.
Nová úprava v NOZ je podstatně obsáhlejší, než tomu bylo v již zrušeném zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, proto upravuje mnohem více aspektů a podrobněji řeší celou tuto problematiku. Zmínit je tak vhodné ustanovení § 2056 NOZ, podle kterého,
kdo druhému dar jen slíbí, není zavázán darovat, ale ten, kdo slib obdržel, má právo, aby mu slibující nahradil náklady účelně vynaložené v očekávání daru.
Tím je řešena právní ochrana příjemce slibu důvěřujícího této projevené vůli.
V § 2057 NOZ jsou stanoveny případy,
kdy darovací smlouva vyžaduje písemnou formu.
To je buď v případě, že je d