Dary a darování z daňového hlediska v roce 2014

Vydáno: 14 minut čtení

Jednou ze zásadních koncepčních změn, kterou do oblasti daně z příjmů přineslo zákonné opatření Senátu č. 344/2013 Sb. , o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů, je podřazení daně darovací pod daň z příjmů. S tím bezprostředně souvisí i zrušení zákona č. 357/1992 Sb. , o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.

Dary a darování z daňového hlediska v roce 2014
Ing.
Zdeněk
Morávek
Od roku 2014 tedy platí, že příjmy z darování již nejsou předmětem daně darovací, ale daně z příjmů. Co se týká zdaňování darů, na úvod je nutné poznamenat, že v celém zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), se zavádí
pojem „bezúplatný příjem“,
který zahrnuje jak příjmy nabyté z titulu dědění, odkazu, darování, tak i jiné příjmy nabyté bez poskytnutí protiplnění.
Z pohledu právní úpravy doplňme, že z § 2055 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), vyplývá, že
darovací smlouvou dárce bezplatně převádí vlastnické právo k věci nebo se zavazuje obdarovanému věc bezplatně převést do vlastnictví, a obdarovaný dar nebo nabídku přijímá.
Nová úprava v NOZ je podstatně obsáhlejší, než tomu bylo v již zrušeném zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, proto upravuje mnohem více aspektů a podrobněji řeší celou tuto problematiku. Zmínit je tak vhodné ustanovení § 2056 NOZ, podle kterého,
kdo druhému dar jen slíbí, není zavázán darovat, ale ten, kdo slib obdržel, má právo, aby mu slibující nahradil náklady účelně vynaložené v očekávání daru.
Tím je řešena právní ochrana příjemce slibu důvěřujícího této projevené vůli.
V § 2057 NOZ jsou stanoveny případy,
kdy darovací smlouva vyžaduje písemnou formu.
To je buď v případě, že je darovaná věc zapsaná ve veřejném seznamu, nebo v případě, že nedojde k odevzdání věci zároveň s projevem vůle darovat a přijmout dar. Pokud je ale dárce v prodlení, je výslovně stanoveno, že
nemá povinnost platit úrok z prodlení.
V ostatních případech není písemná forma vyžadována, cílem je nezatěžovat tato jednání zbytečnými formalitami.
Z dalšího důležitého ustanovení § 2059 NOZ vyplývá, že
nelze po dárci spravedlivě požadovat, aby dar i po uzavření smlouvy odevzdal,
pokud se od uzavření smlouvy změnily okolnosti do té míry, že by plnění podle smlouvy vážně ohrozilo dárcovu výživu nebo plnění dárcovy vyživovací povinnosti. Odevzdal-li již dárce část daru, může od smlouvy odstoupit jen ohledně toho, co dosud nesplnil. Pokud ale odevzdal dar celý, nelze toto ustanovení využít.
Úprava § 2068 NOZ potom upravuje
možnost odvolat dar pro nouzi
a § 2072 NOZ
pro nevděk.
Pokud obdarovaný již nemá dar ani jeho plnou hodnotu, zavazuje ho odvolání daru k vydání toho, co mu z obohacení ještě zbývá. To neplatí, zbavil-li se daru, aby vydání zmařil, anebo odvolal-li dar pro nevděk samotný dárce.
NOZ obsahuje také
úpravu vzájemného darování,
a to v § 2061. Pokud bylo ujednáno, že i dárce bude navzájem obdarován, jedná se o darování jen vzhledem k tomu, oč hodnota plnění jedné strany převyšuje hodnotu plnění druhé strany.
Ustanovení § 2065 NOZ řeší situaci, kdy
dárce vědomě daruje cizí věc
a obdarovanému to zatají. V takovém případě je povinen nahradit škodu, která by z toho vznikla. Obdobně je postupováno i v případě, že škoda vznikla z vady darované věci, pokud dárce o vadě věděl a obdarovaného na ni neupozornil. V těchto případech může obdarovaný také od smlouvy odstoupit a dar vrátit.
V § 2067 NOZ je řešena také
neplatnost darování,
kdy je dobrovolnost ovlivněna příslušnou situací či prostředím, ve kterém je dar poskytnut. Darování je tak neplatné, pokud je poskytnuto osobě, která provozuje zařízení, kde se poskytují zdravotnické nebo sociální služby, anebo osobě, která takové zařízení spravuje nebo je v něm zaměstnána, pokud k němu došlo v době, kdy dárce byl v péči takového zařízení nebo jinak přijímal jeho služby. Toto ale neplatí, pokud obdarovaný byl osobou blízkou dárci.
Do konce roku 2013 bylo součástí úpravy předmětu daně z pohledu daně z příjmů ustanovení, podle kterého
nebyly předmětem daně příjmy získané zděděním nebo darováním nemovitosti nebo movité věci anebo majetkového práva,
s výjimkou příjmů z nich plynoucích. V případě fyzických osob bylo toto ustanovení obsaženo v § 3 odst. 4 písm. a) ZDP, v případě právnických osob potom v § 18 odst. 2 písm. a) ZDP. Vzhledem k výše uvedeným změnám již od roku 2014 ZDP žádné takové ustanovení neobsahuje, protože příjmy získané zděděním a darováním jsou předmětem daně z příjmů. Nově je pouze stanoveno, a to jak pro fyzické, tak i pro právnické osoby, že
předmětem daně není majetkový prospěch:
-
Vydlužitele při bezúročné zápůjčce
(zápůjčka je upravena v § 2390 až 2394 NOZ). Z ustanovení § 2392 odst. 1 NOZ vyplývá, že při peněžité zápůjčce lze sjednat úroky, z čehož vyplývá, že úroky sjednány být nemusí. Potom se jedná o bezúročnou zápůjčku. Majetkový prospěch vzniklý tím, že úroky sjednány nejsou, není předmětem daně z příjmů.
-
Vypůjčitele při výpůjčce
(výpůjčka je upravena v § 2193 až 2200 NOZ). V souladu s touto úpravou výpůjčka představuje dočasné bezplatné užívání předmětné věci. Opět platí to, že takto vzniklý (z titulu bezplatného užívání) majetkový prospěch není předmětem daně z příjmů.
-
Výprosníka při výprose
(výprosa je upravena v § 2189 až 2192 NOZ). V souladu s touto úpravou výprosa představuje bezplatné přenechání věci k užívání, aniž se ujedná doba, po kterou se má věc užívat, ani účel, ke kterému se má věc užívat. Opět se jedná o bezplatné užívání a opět vzniklý majetkový prospěch není předmětem daně z příjmů.
Ostatní příjmy, které dříve podléhaly dani darovací, jsou tak nově příjmem, který podléhá dani z příjmů.
Některé z těchto příjmů jsou od daně osvobozeny, tyto případy jsou vymezeny v případě fyzických osob zejména v § 4a ZDP a § 10 odst. 3 písm. d) ZDP.
Bezúplatné příjmy spadají v souladu s § 10 odst. 1 písm. n) ZDP mezi ostatní příjmy, pokud nejde o příjmy podle § 6 ZDP,
tj. zejména dary zaměstnanci od zaměstnavatele
nebo o příjmy podle § 7 ZDP,
např. dary podnikateli a osobě s příjmy ze samostatné činnosti v souvislosti s jejich činností. Bezúplatným příjmem je nejen příjem z darovací smlouvy, ale i jiný majetkový prospěch spočívající jednak v tom, že se majetek poplatníka zvýší, nebo v tom, že se výše jeho majetku nezmění a určité majetkové hodnoty ušetří.
příklad
Zemědělský podnikatel obdrží darem částku 25 000 Kč. Tato částka je určena na pořízení drobného majetku, který bude využíván při zemědělské činnosti.
V tomto případě se jedná o bezúplatný příjem, který ale představuje příjem podle § 7 ZDP, jedná se tedy o příjem ze samostatné činnosti a jako takový bude součástí dílčího základu daně podle § 7 ZDP bez možnosti osvobození od daně.
V tomto smyslu se jedná o stejnou úpravu, která platila do konce roku 2013, protože dary přijaté v souvislosti s výkonem činnosti podle § 6 ZDP nebo s podnikáním anebo s jinou samostatnou výdělečnou činností předmětem daně z příjmů byly a jako takové se také zdaňovaly, viz úprava § 3 odst. 4 písm. a) ZDP v úpravě platné do konce roku 2013.
Aby tedy bylo možné bezúplatný příjem považovat za ostatní příjem podle § 10 ZDP a uvažovat o osvobození od daně podle § 10 odst. 3 ZDP, nejdříve je nutné vyloučit, že tento dar nemůže být považován za příjem ze závislé činnosti nebo za příjem ze samostatné činnosti. Pokud k tomuto závěru dojdeme, je možné zabývat se osvobozením podle § 10 odst. 3 písm. d) ZDP.
Od daně jsou potom osvobozeny tyto bezúplatné příjmy:
-
Od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítěte manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů; jedná se tedy o obdobu předchozího osvobození od darovací daně mezi osobami zařazenými do první a druhé skupiny osob.
-
Od osoby, se kterou poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku před získáním bezúplatného příjmu ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou; i v tomto případě se jedná o osobu, která byla v předchozí úpravě zahrnuta do druhé skupiny osob, i když se nejednalo o osobu příbuznou.
-
Nabyté příležitostně, pokud jejich hodnota nedosahuje 15 000 Kč. Limit osvobození byl v tomto případě stanoven v souladu s částkou, která zakládá povinnost podat daňové přiznání u fyzických osob.
příklad
Otec daruje synovi rodinný dům. Tento bezúplatný příjem je u syna předmětem daně z příjmů fyzických osob, ale v souladu s § 10 odst. 3 písm. d) bod 1. ZDP je od daně osvobozen. Jedná se o bezúplatný příjem od příbuzného v linii přímé.
příklad
Strýc daruje synovcovi, zemědělskému podnikateli, osobní automobil. Tento automobil ale není určen k používání při této podnikatelské činnosti a synovec jej ani takto nebude využívat.
V takovém případě se jedná o bezúplatný příjem od příbuzného v linii vedlejší, což představuje příjem osvobozený od daně podle § 10 odst. 3 písm. d) bod 1. ZDP.
příklad
Strýc daruje synovcovi, zemědělskému podnikateli, osobní automobil. Synovec tento automobil začne využívat v rámci svého zemědělského podnikání a do daňových nákladů bude uplatňovat související daňové náklady.
V takovém případě se jedná o bezúplatný příjem, který nelze považovat za příjem podle § 10 ZDP, jedná se o příjem podle § 7 ZDP a nejedná se tak o příjem, který by byl osvobozený od daně.
příklad
Zemědělský podnikatel dostane darem od svého kamaráda starší sekačku na trávu v hodnotě 5 000 Kč.
Pokud by tato sekačka byla používána pro účely podnikání, jednalo by se o příjem, který není možné osvobodit od daně, protože se jedná o příjem podle § 7 ZDP.
Pokud ale bude sekačka používána pouze pro soukromé účely obdarovaného, potom je možné aplikovat ustanovení o bezúplatném příjmu nabytém příležitostně, jehož hodnota nedosahuje 15 000 Kč a tento dar tak osvobodit od daně podle § 10 odst. 3 písm. d) bod 4. ZDP.
Co se
týká příjmů osvobozených podle § 4a ZDP, jedná se o poněkud specifické příjmy související zejména s nabytím vlastnického práva k pozemku, rodinnému domu či jednotce
za určitých, přesně stanovených podmínek. Z dalších ustanovení § 4a ZDP pouze pro úplnost doplňme, že od daně z příjmů fyzických osob jsou dále osvobozeny bezúplatné příjmy:
-
Poplatníka s bydlištěm v členském státě Evropské unie, Norsku nebo Islandu provozujícím zařízení pro péči o toulavá nebo opuštěná zvířata nebo pro péči o jedince ohrožených druhů živočichů, je-li bezúplatný příjem použit k provozu tohoto zařízení.
-
Poplatníka, který jej prokazatelně použije na zvýšení nebo změnu kvalifikace, studium, léčení, úhradu sociálních služeb nebo na zakoupení pomůcky pro zdravotně postižené, jakož i přímé poskytnutí takové pomůcky.
-
Na humanitární nebo charitativní účel nebo z veřejné sbírky.
Ostatní bezúplatné příjmy, které nejsou vymezeny jako příjmy osvobozené od daně, budou zahrnuty do celkového základu daně.
Ocenění tohoto příjmu bude provedeno v souladu s § 3 odst. 3 ZDP, tedy podle právního předpisu upravujícího oceňování majetku. Speciální způsob ocenění je upraven pro jiný majetkový prospěch, jehož obsahem je opakující se plnění na dobu neurčitou, života člověka nebo delší než 5 let. Bezúplatný příjem, který nebude osvobozen od daně, bude zpravidla součástí ostatních příjmů podle § 10 ZDP, pokud se nebude jednat o bezúplatný příjem související s příjmy ze závislé činnosti nebo s příjmy ze samostatné činnosti, jak je uvedeno výše. V konečném důsledku tak bude bezúplatný příjem zdaněn
obecnou sazbou daně.
Pokud se ale bude jednat o příjem podle § 10 ZDP, potom alespoň bez sociálního a zdravotního pojištění.
V případě právnických osob je situace jednodušší. Bezúplatné příjmy v podobě darů jsou předmětem daně a osvobozeny jsou pouze takové příjmy, které jsou vymezené v § 19b ZDP.
Osvobození se tak týká pouze veřejně prospěšných poplatníků ve smyslu § 17a ZDP,
běžných podnikatelských subjektů se osvobození týkat nebude.
příklad
S. r. o. podnikající v zemědělství obdržela peněžní dar ve výši 18 000 Kč. Tento dar využila k úhradě některých nákladů souvisejících s podnikatelskou činností, např. na úhradu nákladů na energie.
S. r. o. nemůže být veřejně prospěšným poplatníkem, proto nelze využít ustanovení § 19b ZDP. Jedná se tak o bezúplatný příjem, který bude součástí základu daně tohoto s. r. o. a jako takový bude zdaněn.
Protože při stanovení základu daně z příjmů právnických osob se vychází z výsledku hospodaření a bezúplatné příjmy ve smyslu darů se často účtují nikoliv výsledkově do výnosů, je tato situace řešena Výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji se podle této úpravy zvyšuje o hodnotu bezúplatného příjmu poplatníka, pokud se o tomto příjmu neúčtuje ve výnosech a nejedná se o příjem osvobozený od daně nebo příjem, který není předmětem daně, nebo o příjem ve formě daru účelově poskytnutého na pořízení hmotného majetku. Tím je zajištěno, že se tento bezúplatný příjem v základu daně objeví i za situace, že by se do výsledku hospodaření nepromítl.
Co se týká
ocenění tohoto daru
pro účely zvýšení základu daně (výsledku hospodaření), v případě právnických osob, které vedou účetnictví, bude jeho hodnotou částka ve výši
ocenění v účetnictví.
V případě, kdy bude o bezúplatném příjmu účtováno výsledkově, výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji upravován nebude. Zvýšení základu daně podle tohoto ustanovení také nenastane u poplatníka, který sice přijal bezúplatný příjem, o kterém nebylo účtováno výsledkově, ale tento příjem byl ve formě daru účelově poskytnutého poplatníkovi na pořízení hmotného a nehmotného majetku. V takovém případě je aplikován postup
snížení vstupní ceny takto pořizovaného hmotného majetku
v souladu s ustanovením § 29 odst. 1 ZDP.
A na závěr problematiky darů a darování z daňového hlediska bych ještě upozornil na nové ustanovení § 21c odst. 2 ZDP, ze kterého vyplývá, že
pokud bylo ujednáno, že i dárce bude navzájem obdarován,
jedná se pro účely daní z příjmů o koupi nebo směnu, a to i vzhledem k tomu, oč hodnota plnění jedné strany převyšuje hodnotu plnění druhé strany. Jedná se o návaznost na § 2061 NOZ, která upravuje vzájemné darování v soukromém právu a jedná se i o ustanovení zabraňující obcházení zákona. Část plnění, jehož hodnota nepřevyšuje hodnotu plnění druhé strany, je tak považována za smlouvu kupní nebo směnnou, ve zbytku se jedná o dar, který bude posouzen ve smyslu výše uvedeného.
Cílem příspěvku bylo stručně shrnout problematiku přijatých darů, která je platná od roku 2014, tedy za situace, kdy došlo k inkorporaci daně darovací do ZDP.