Sankce za pozdě podané daňové přiznání a pozdě zaplacenou daň za rok 2013

Vydáno: 3 minuty čtení
Sankce za pozdě podané daňové přiznání a pozdě zaplacenou daň za rok 2013
Ing.
Ivan
Macháček
Za opožděné podání daňového přiznání vzniká podle § 250 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „“), povinnost uhradit pokutu. S účinností od 1.1.2014 na základě doplnění § 250 DŘ o odst. 7, výše pokuty za opožděné podání daňového přiznání je poloviční, pokud daňový subjekt podá daňové přiznání do 30 dnů od marného uplynutí lhůty pro jeho podání a současně v daném kalendářním roce nebylo správcem daně u daňového subjektu v době vydání platebního výměru zjištěno jiné prodlení při podání řádného nebo dodatečného daňového tvrzení.
Na základě výše uvedeného pro větší názornost uvádíme znovu příklady č. 6 a 7 již zveřejněného článku, se zdůrazněním na aplikaci tohoto nového ustanovení.
Příklad 6
Fyzická osoba s příjmy ze závislé činnosti, která v roce 2013 prodala byt, u něhož došlo k nedodržení testu pro osvobození příjmů z prodeje podle § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších přepisů, opomenula v zákonném termínu podat daňové přiznání za rok 2013 a toto podala až dne 2.5.2014. V daňovém přiznání vyčíslila po odpočtu sražených měsíčních záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti na řádku 91 daňového přiznání daň k doplacení ve výši 45 500 Kč.
Za pozdní předání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob bude povinen poplatník uhradit pokutu za dobu od 9.4.2014 do 2.5.2014 ve výši: 45 500 Kč × 0,05% × 24 dnů / 100 = 546 Kč.
V daném případě nelze aplikovat znění § 250 odst. 7 DŘ o poloviční výši pokuty, protože daňové přiznání bylo podáno v době delší než 30 dnů od lhůty pro jeho podání.
Za pozdní platbu daně činí úrok z prodlení od 8.4.2014 do 2.5.2014: 45 500 Kč × (0,05% + 14%) × 25 dnů /365 dnů/ 100 = 438 Kč.
Celková sankce za pozdě podané daňové přiznání a pozdě odvedenou daň činí 984 Kč.
Příklad 7
Společnost s r. o. vyčíslila daň za rok 2013 v daňovém přiznání k dani z příjmů právnických osob ve výši 250 000 Kč. Daňové přiznání však podala namísto zákonného termínu 1.4.2014 až dne 23.4.2014. V tomto termínu byla daň připsána na účet správce daně. Za pozdní předání daňového přiznání je poplatník povinen uhradit pokutu za dobu od 9.4. do 23.4.2014 ve výši: 250 000 Kč × 0,05% × 15 dnů / 100 = 1 875 Kč.
V daném případě je možno aplikovat znění § 250 odst. 7 DŘ o poloviční výši pokuty, protože daňové přiznání bylo podáno do 30 dnů od lhůty pro jeho podání. Výše pokuty činí 938 Kč. Podmínkou však je, že správce daně u společnosti neeviduje jiné prodlení související s řádným nebo dodatečným daňovým tvrzením (u jakékoliv daně).
Úrok z prodlení se stanoví za období od 8.4.2014 do platby daně. Repo sazba k 1.1.2014 činí 0,05%. Úrok z prodlení za pozdě odvedenou daň = 250 000 Kč × (0,05% + 14%) × 16 dnů /365 dnů/ 100 = 1 540 Kč.
Celková sankce za pozdě podané daňové přiznání a pozdě odvedenou daň činí
2 478 Kč.