Daňové odpisy v roce 2014, 2. část

Vydáno: 19 minut čtení

Daňové odpisy patří mezi nejvýznamnější daňové náklady, zároveň ale patří mezi ty, u nichž vzniká největší množství chyb a nejasností. V minulém čísle tohoto časopisu jsme se zabývali problematikou vymezení hmotného majetku a dále subjektů, které jsou oprávněni hmotný majetek odpisovat. V dnešním příspěvku bych chtěl problematiku daňových odpisů dokončit.

Daňové odpisy v roce 2014
Ing.
Zdeněk
Morávek
Další důležitou zásadou, kterou je nutné zdůraznit, je, že při odpisování hmotného majetku, který
je pouze zčásti používán
k zajištění zdanitelného příjmu, se do výdajů k zajištění zdanitelného příjmu zahrnuje poměrná část odpisů. Tyto případy se mohou vyskytovat zejména u fyzických osob, kdy je majetek používán jak pro podnikatelské účely, tak i pro soukromou potřebu. Poměrnou část odpisů si stanoví poplatník podle vhodně zvoleného kritéria, jako je např. využívaná plocha, počet ujetých km, poměr výkonů a služeb atd. Vhodnost a správnost zvoleného kritéria a tím i odpovídající výši uplatněných daňových odpisů je poplatník v případě potřeby povinen správci daně prokázat, což je nutné vzít od počátku v úvahu.
příklad
Zemědělský podnikatel eviduje ve svém obchodním majetku zemědělský traktor se vstupní cenou 890 000 Kč. Odpisuje jej ve třetím roce, zvolil rovnoměrný způsob odpisování. Z evidence jízd vyplývá, že v příslušném zdaňovacím období použil zemědělský traktor z 95% pro účely podnikání a z 5% pro soukromé účely.
Zemědělský traktor je odpisován v druhé odpisové skupině, ve třetím roce odpisování tak činí odpisová sazba 22,25%. Daňový odpis by tak činil 198 025 Kč, v plné výši by jej bylo možné uplatnit, pokud by byl traktor používán pouze pro účely podnikání. Protože tomu tak ale nebylo, je možné uplatnit pouze poměrnou část daňového odpisu, v tomto případě ve výši 95%, tj. 188 124 Kč.
Speciální postup je stanoven v případě
odpisování silničního motorového vozidla, u kterého poplatník uplatňuje paušální výdaj na dopravu
v souladu s § 24 odst. 2 písm. zt) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), a které používá pouze zčásti k dosažení, zajištění a udržení zdanitelného příjmu. V takovém případě se poměrnou částí odpisů rozumí 80% odpisů, a to vždy, bez ohledu na skutečný poměr použití pro podnikatelské a nepodnikatelské účely. Je tedy aplikován stejný postup jako v případě kráceného paušálního výdaje na dopravu.
Hmotný majetek se odpisuje ze vstupní ceny. Co se rozumí
vstupní cenou
je vymezeno v § 29 odst. 1 ZDP. V zásadě od roku 2014 k žádným věcným změnám nedochází, nejčastějším případem vstupní ceny bude pořizovací cena podle účetních předpisů, což je tehdy, pokud je majetek pořízen úplatně. Ovšem i z tohoto pravidla existují výjimky, které se týkají zejména poplatníků fyzických osob a které reagují na skutečnost, že poplatník může do obchodního majetku vložit majetek, který již nějakou dobu vlastní, a to jako součást svého soukromého majetku. Jedná se o tyto případy:
-
U nemovitého majetku, který poplatník fyzická osoba pořídil úplatně v době delší než 5 let před jeho vložením do obchodního majetku nebo v době delší než 5 let před zahájením nájmu, je vstupní cenou reprodukční pořizovací cena podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o oceňování majetku“).
-
U nemovitého majetku, který poplatník fyzická osoba pořídil úplatně v době kratší než 5 let před jejich vložením do obchodního majetku nebo v době kratší než 5 let před zahájením nájmu, je sice vstupní cenou pořizovací cena, ale ta se zvyšuje o náklady prokazatelně vynaložené na opravy a technické zhodnocení tohoto majetku.
-
U movitého majetku, který poplatník fyzická osoba pořídil úplatně v době delší než 1 rok před vložením do obchodního majetku, je vstupní cenou reprodukční pořizovací cena podle zákona o oceňování majetku, ovšem s výjimkou majetku nabytého formou finančního leasingu.
-
Vstupní cena hmotného majetku se snižuje o poskytnuté
dotace
ze státního rozpočtu, z rozpočtů obcí a krajů, státních fondů, regionální rady regionu soudržnosti, o poskytnuté granty včetně poskytnutých grantů Evropských společenství, o poskytnuté
dotace
, příspěvky a podpory z veřejných rozpočtů a jiných peněžních fondů cizího státu, s výjimkou peněžních fondů spravovaných podnikatelskými subjekty se sídlem nebo bydlištěm v zahraničí, poskytnuté na jeho pořízení nebo na jeho technické zhodnocení, pokud se tyto prostředky neúčtují v souladu s účetními předpisy ve prospěch výnosů (příjmů).
příklad
Zemědělský podnikatel realizoval výstavbu nového skladu ovoce a zeleniny. Výstavba byla realizována dodavatelsky, pořizovací cena této investice činila 2 400 000 Kč. Na tuto výstavbu obdržel podnikatel dotaci z Programu rozvoje venkova OSA I ve výši 2 000 000 Kč.
Vstupní cenou tohoto hmotného majetku by byla pořizovací cena ve výši 2,4 mil Kč. Tato vstupní cena se ale snižuje o poskytnutou dotaci z veřejného rozpočtu ve výši 2 mil. Kč. Vstupní cena, ze které bude uvedený hmotný majetek odpisován, tak bude činit 400 000 Kč.
U hmotného majetku, který poplatník, který je fyzickou osobou, pořídil
v době kratší než 5 let před jeho vložením do obchodní
korporace
a nebyl zahrnut do obchodního majetku, je u nabyvatele vstupní cenou, byl-li pořízen úplatně, pořizovací cena. Byl-li pořízen nebo vyroben ve vlastní režii, jsou vstupní cenou vlastní náklady, a při nabytí hmotného majetku bezúplatně, cena hmotného majetku podle zákona o oceňování majetku. Přitom u nemovitých věcí lze vstupní cenu u nabyvatele zvýšit o náklady prokazatelně vynaložené na jejich opravy a technické zhodnocení před vložením do obchodní
korporace
. Dnem vkladu do obchodní
korporace
se pro účely tohoto zákona rozumí den uvedený ve smlouvě o vkladu.
Tato úprava tak bude důležitá zejména za situace, kdy zemědělský podnikatel bude vkládat majetek do s. r. o., příp. do akciové společnosti. Je důležité ale zdůraznit, že se tato úprava týká majetku, který nebyl zahrnut do obchodního majetku.
 
Odpisové skupiny
Prvním krokem při provádění daňového odpisování je
zařazení do příslušné odpisové skupiny
. Zařazování do odpisových skupin se provádí podle
Přílohy č. 1 ZDP
, která je jakýmsi přehledem odpisovaného hmotného majetku s uvedením příslušné odpisové skupiny. Odpisových skupin je šest a
minimální doba odpisování
činní:
1.
odpisová skupina = 3 roky,
2.
odpisová skupina = 5 let,
3.
odpisová skupina = 10 let,
4.
odpisová skupina = 20 let,
5.
odpisová skupina = 30 let,
6.
odpisová skupina = 50 let.
Tato doba odpisování je stanovena jako minimální. Vzhledem k tomu, že sazby pro rovnoměrné odpisování jsou stanoveny jako maximální, doba odpisování může být i delší.
Stavební dílo
(dům, budova, stavba) se zařazuje do odpisové skupiny podle jeho hlavního užívání v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Při užívání budovy k několika účelům je pro zařazení do odpisové skupiny rozhodující převažující podíl užívání na celkové využitelné podlahové ploše.
Pokud zcela výjimečně dojde k situaci, že hmotný majetek
nelze podle Přílohy č. 1 do odpisové skupiny zařadit
, protože tam uveden není, stavební dílo se zařadí do 5. odpisové skupiny a ostatní hmotný majetek do 2. odpisové skupiny. Tím je zajištěno, že veškerý odpisovaný majetek bude mít svou odpisovou skupinu.
Pokud je
samostatně odpisované technické zhodnocení
provedené na hmotném majetku vyloučeném z odpisování, zatřídí se do odpisové skupiny, do které náleží hmotný majetek, na němž bylo technické zhodnocení provedeno.
 
Způsob odpisování
Jako druhý krok se zvolí způsob odpisování. Obecně platí, že poplatníci si mohou vybrat mezi dvěma základními způsoby:
rovnoměrné odpisy a zrychlené odpisy
. Základní rozdíl je v tom, že rovnoměrné jsou, s výjimkou prvního roku, po celou dobu odpisování stejné, naopak zrychlené v průběhu doby odpisování klesají a nejvíce se tedy odepíše hned na počátku. Zvolený způsob odpisování nelze po celou dobu odpisování měnit.
ZDP dále v § 30a upravuje tzv.
mimořádné odpisy
, které se o všem týkají hmotného majetku zařazeného do první a druhé odpisové skupiny a pořízeného v období od 1.1.2009 do 30.6.2010.
A jako další způsob odpisování je v § 30b ZDP upraveno
odpisování hmotného majetku využívaného k výrobě elektřiny
ze slunečního záření, tedy fotovoltaických elektráren.
Pro některý majetek platí specifická forma odpisování, jedná se o
určitou formu časových odpisů
. Jedná se konkrétně o tento majetek:
-
Otvírky nových lomů, pískoven, hlinišť a technické rekultivace, pokud nejsou součástí vstupní ceny hmotného majetku, dočasných staveb a důlních děl. Odpisy jsou odvozeny od doby trvání, viz § 30 odst. 4 ZDP.
-
Matrice, zápustky, formy, modely, šablony. Odpisy jsou odvozeny od stanovené doby použitelnosti nebo stanoveného počtu vyrobených odlitků nebo výlisků, viz § 30 odst. 5 ZDP.
-
Technické zhodnocení na nemovité kulturní památce. Doba odpisování je stanovena na 15 let, viz § 30 odst. 6 ZDP.
Ani v jednom případě ale nelze předpokládat, že by se tyto odpisy nějak významně týkaly zemědělských podnikatelů.
 
Rovnoměrné odpisy
Při rovnoměrném odpisování se odpis za dané zdaňovací období stanoví jako
součin vstupní ceny a přiřazené roční odpisové sazby
, která je stanovena v procentech.
Sazby
jsou stanoveny jako
maximální
, takže je možné použití i sazbu nižší, čímž dojde k prodloužení doby odpisování.
Rovnoměrné odpisy je možno stanovit těmito způsoby:
Roční odpisová sazba při zvýšení odpisu v prvním roce odpisování o 20%.
Jednotlivým odpisovým skupinám jsou přiřazeny tyto odpisové sazby:
 I----------I---------------------I----------------------I--------------------I I Odpisová I  Sazba v 1. roce  I  Sazba v dalších  I  Pro zvýšenou  I I skupina I   odpisování   I    letech    I  vstupní cenu  I I----------I---------------------I----------------------I--------------------I I  1.  I     40     I     30     I    33,3    I I----------I---------------------I----------------------I--------------------I I  2.  I     31     I    17,25     I     20     I I----------I---------------------I----------------------I--------------------I I  3.  I    24,4     I     8,4     I     10     I I----------I---------------------I----------------------I--------------------I 
Tento způsob odpisování je
významný zejména pro zemědělské podnikatele
. Použít jej totiž může poplatník s převážně zemědělskou a lesní výrobou, který je prvním odpisovatelem stroje pro zemědělství a lesnictví, v klasifikaci produkce CZ-CPA označeného kódem 28.3. Za poplatníka s převážně zemědělskou a lesní výrobou se pro účely ZDP považuje poplatník, u něhož příjmy z této činnosti činily v předcházejícím zdaňovacím období více než 50% z celkových příjmů; přitom u poplatníka, jemuž vznikla daňová povinnost v průběhu zdaňovacího období, je rozhodný poměr skutečně dosažených příjmů.
příklad
Zemědělský podnikatel zakoupil rozmetadlo hnojiva CONE P 1200-1 za pořizovací cenu 45 000 Kč bez DPH. V tomto případě se jedná o stroj pro zemědělství, v klasifikaci produkce CZ-CPA označený kódem 28.3., konkrétně se jedná o kód 28.30.34 a jedná se o hmotný majetek zařazený do první odpisové skupiny (položka 1-25). V tomto případě si podnikatel může zvolit, zda při rovnoměrném způsobu odpisování zvolí běžný způsob, jak je uvedeno dále, nebo způsob, kdy je v prvním roce odpis navýšen o 20%. Pokud by zvolil tento druhý způsob, v prvním roce odpisování by byla výše daňového odpisu 18 000 Kč, ve druhém roce 13 500 Kč a stejně tak ve třetím roce odpisování. Samozřejmě předpokládáme, že podnikatel je prvním odpisovatelem tohoto majetku a jedná se o poplatníka s převážně zemědělskou a lesní výrobou.
Roční odpisová sazba při zvýšení odpisu v prvním roce odpisování o 15%.
Jednotlivým odpisovým skupinám jsou přiřazeny tyto odpisové sazby:
 I----------I---------------------I----------------------I--------------------I I Odpisová I  Sazba v 1. roce  I  Sazba v dalších  I  Pro zvýšenou  I I skupina I   odpisování   I    letech    I  vstupní cenu  I I----------I---------------------I----------------------I--------------------I I  1.  I     35     I     32,5     I    33,3    I I----------I---------------------I----------------------I--------------------I I  2.  I     26     I     18,5     I     20     I I----------I---------------------I----------------------I--------------------I I  3.  I     19     I     9      I     10     I I----------I---------------------I----------------------I--------------------I 
Tato možnost se týká poplatníků, kteří jsou prvním
odpisovatelem zařízení pro čištění a úpravu vod
v klasifikaci produkce CZ-CPA označeného kódem 28.29.12 využívaného ve stavbách zařazených podle Klasifikace stavebních děl CZ-CC vydané Českým statistickým úřadem do podtřídy 125113, a
pro třídicí a úpravárenské zařízení
na zhodnocení druhotných surovin zahrnutých v oddílu 28, pomocí něhož jsou zpracovány druhotné suroviny specifikované ve třídě CZ-CPA 38.32. Jedná se tedy o zvýhodnění poplatníků provozující ekologická zařízení a zařízení na ochranu životního prostředí.
Roční odpisová sazba při zvýšení odpisu v prvním roce odpisování o 10%.
Jednotlivým odpisovým skupinám jsou přiřazeny tyto odpisové sazby:
 I----------I---------------------I---------------------------I---------------I I Odpisová I  Sazba v 1. roce  I Sazba v dalších letech  I Pro zvýšenou I I skupina I   odpisování   I              I vstupní cenu I I----------I---------------------I---------------------------I---------------I I  1.  I     30     I     35        I   33,3   I I----------I---------------------I---------------------------I---------------I I  2.  I     21     I    19,75       I   20    I I----------I---------------------I---------------------------I---------------I I  3.  I    15,4     I     9,4        I   10    I I----------I---------------------I---------------------------I---------------I 
Tuto možnost může použít poplatník, který je prvním odpisovatelem hmotného majetku zatříděného podle ZDP v odpisových skupinách 1 až 3, ovšem s výjimkou:
-
letadel (kromě letecké dopravy a leteckých škol);
-
motocyklů a osobních automobilů (kromě silniční motorové dopravy, taxislužby a autoškol, a dále speciální provedení sanitní a pohřební);
-
přístrojů pro domácnost (kód CZ-CPA 27.5);
-
rekreačních a sportovních člunů (kód CZ-CPA 30.12).
U všeho ostatního hmotného majetku zařazeného v 1., 2. nebo 3. odpisové skupině je možné navýšení odpisu v prvním roce o 10% využít, s výjimkou výše uvedeného majetku, u kterého lze odpis navýšit v prvním roce o 15 nebo 20%.
příklad
Podnikatel pořídí v roce 2014 notebook v pořizovací ceně 57 000 Kč. Jedná se o majetek, který je zařazen do 1. odpisové skupiny (položka 1-15). Pokud poplatník zvolí možnost navýšení odpisu v prvním roce o 10%, budou odpisy vypadat takto:
-
odpis v roce 2014 = 57 000 x 0,3 = 17 100 Kč,
-
odpis v roce 2015 = 57 000 x 0,35 = 19 950 Kč,
-
odpis v roce 2016 = 57 000 x 0,35 = 19 950 Kč.
Je nutné zdůraznit, že navýšení odpisu v prvním roce odpisování o 10, 15 nebo 20% je pouze možnost, kterou poplatník
nemusí využít
a může postupovat standardním způsobem odpisování, jak je uvedeno dále. Záleží na daňovém plánování a daňové optimalizaci vzhledem k podmínkám konkrétního daňového subjektu.
Roční odpisová sazba bez navýšení – standardní postup
Jednotlivým odpisovým skupinám jsou přiřazeny tyto odpisové sazby:
 I----------I---------------------I---------------------------I---------------I I Odpisová I  Sazba v 1. roce  I Sazba v dalších letech  I Pro zvýšenou I I skupina I   odpisování   I              I vstupní cenu I I----------I---------------------I---------------------------I---------------I I  1.  I     20     I     40        I   33,3   I I----------I---------------------I---------------------------I---------------I I  2.  I     11     I    22,25       I   20    I I----------I---------------------I---------------------------I---------------I I  3.  I     5,5     I    10,5        I   10    I I----------I---------------------I---------------------------I---------------I I  4.  I    2,15     I     5,15       I    5    I I----------I---------------------I---------------------------I---------------I I  5.  I     1,4     I     3,4        I   3,4   I I----------I---------------------I---------------------------I---------------I I  6.  I    1,02     I     2,02       I    2    I I----------I---------------------I---------------------------I---------------I 
Znamená to tedy, že tímto způsobem bude postupováno u veškerého hmotného majetku zařazeného v odpisových skupinách 4, 5 a 6. Dále bude takto postupováno u hmotného majetku v odpisových skupinách 1, 2 a 3, u kterého nelze využít žádné z navýšení v prvním roce, typicky u
osobních automobilů
. No a v neposlední řadě bude takto postupováno u hmotného majetku v odpisových skupinách 1, 2 a 3, u kterého sice navýšení odpisu je možné využít, ale poplatník se rozhodne, že takto postupovat nebude.
příklad
Zemědělský podnikatel pořídil v roce 2014 nákladní automobil za 890 000 Kč. Podnikatel zvolil rovnoměrný způsob odpisování. Nákladní automobil patří do 2. odpisové skupiny (položka 2-65).
V roce 2014 bude odpis v maximální výši 890 000 Kč x 0,11 = 97 900 Kč, v dalších letech pak 890 000 Kč x 0,2225 = 198 025 Kč.
příklad
Vrátíme se také k předchozímu příkladu s notebookem. Pokud by podnikatel odpisoval notebook standardním způsobem bez navýšení, odpisy by činily v roce 2014: 57 000 x 0,2 = 11 400 Kč (17 100 Kč při navýšení) a v dalších dvou letech 57 000 x 0,4 = 22 800 Kč (19 950 Kč při navýšení).
Jak již bylo uvedeno, ve všech případech se jedná o
sazby maximální
, poplatník může použít na základě svého rozhodnutí i sazby nižší. Výslovně to vyplývá z úpravy § 31 odst. 7 ZDP. Ovšem neplatí to ve všech případech, sazby nižší než maximální nemůže použít poplatník, který uplatňuje paušální výdaje podle § 7 odst. 7 nebo § 9 odst. 4 ZDP a je povinen vést odpisy pouze evidenčně. Stejně tak je povinen použít maximální sazby poplatník, který používá hmotný majetek pouze zčásti k zajištění zdanitelného příjmu a do výdajů k zajištění zdanitelného příjmu zahrnuje poměrnou část odpisů podle § 28 odst. 6 ZDP. V obou případech je důvodem skutečnost, aby poplatník nemohl přesouvat větší část odpisů do zdaňovacích období, kdy to pro něj může být daňově výhodnější.
 
Zrychlené odpisy
Principem zrychlených odpisů je odepsání větší části vstupní ceny v prvních letech odpisování hmotného majetku. To je hlavní rozdíl oproti rovnoměrným odpisům. Zrychlené odpisy mohou proto představovat vhodný nástroj daňového plánování a optimalizace.
Zrychlené odpisy
v prvním roce odpisování
se stanoví jako
podíl vstupní ceny a přiřazeného koeficientu
pro první rok odpisování.
V dalších letech
se pak odpis stanoví jako
podíl dvojnásobku zůstatkové ceny a rozdílu mezi přiřazeným koeficientem a počtem let
, po které byl již majetek odpisován.
Jednotlivým odpisovým skupinám jsou přiřazeny tyto koeficienty:
 I----------I---------------------I----------------------I--------------------I I Odpisová I  Koeficient v 1.  I Koeficient v dalších I  Koeficient pro  I I skupina I  roce odpisování  I    letech    I   zvýšenou   I I     I           I           I zůstatkovou cenu I I----------I---------------------I----------------------I--------------------I I  1.  I     3     I     4      I     3     I I----------I---------------------I----------------------I--------------------I I  2.  I     5     I     6      I     5     I I----------I---------------------I----------------------I--------------------I I  3.  I     10     I     11     I     10    I I----------I---------------------I----------------------I--------------------I I  4.  I     20     I     21     I     20    I I----------I---------------------I----------------------I--------------------I I  5.  I     30     I     31     I     30    I I----------I---------------------I----------------------I--------------------I I  6.  I     50     I     51     I     50    I I----------I---------------------I----------------------I--------------------I 
V prvním roce odpisování je tedy koeficient roven počtu let odpisování, v dalších letech pak počet let odpisování zvýšený o jednu. Při výpočtu v dalších letech odpisování se vychází ze zůstatkové ceny, která představuje rozdíl mezi vstupní cenou a celkovou výší odpisů.
Stejně jako u rovnoměrných odpisů má poplatník možnost zvýšit odpis v prvním roce odpisování o 20%, 15% nebo 10% vstupní ceny pořízeného majetku, a to za stejných okolností a podmínek jako u rovnoměrných odpisů.
příklad
V případě notebooku v ceně 57 000 Kč by odpisy při zvýšení odpisu o 10% v prvním roce odpisování vypadaly takto:
-
odpis v roce 2014 = 57 000 / 3 = 19 000 Kč, zvýšení o 10% vstupní ceny, tj. o 5 700 Kč, celkový odpis tak činí 24 700 Kč;
-
odpis v roce 2015 = 2 x (57 000 - 24 700) / (4 - 1) = 21 534 Kč;
-
odpis v roce 2016 = 2 x (57 000 - 24 700 - 21 534) / (4 - 2) = 10 766 Kč.
příklad
Zemědělský podnikatel pořídil v roce 2014 osobní automobil za 450 000 Kč. Podnikatel zvolil zrychlený způsob odpisování. Osobní automobil bude zařazen do 2. odpisové skupiny (položka 2-63).
V roce 2014 bude daňový odpis 90 000 Kč (450 000 / 5). V roce 2015 bude daňový odpis 144 000 Kč [2 x (450 000 - 90 000) / (6 - 1)].
V roce 2016 bude daňový odpis 108 000 Kč [2 x (450 000 - 90 000 -144 000) / (6 - 2)].
V roce 2017 bude daňový dopis 72 000 Kč [2 x (450 000 - 90 000 -144 000 - 108 000) / (6 - 3)].
V roce 2018 bude daňový dopis 36 000 Kč [2 x (450 000 - 90 000 -144 000 - 108 000 - 72 000) / / (6 - 4)].
V případě osobního automobilu obecně platí, že nelze využít navýšení odpisu v prvním roce odpisování o 10% vstupní ceny.
Ve stručnosti další pravidla pro odpisování hmotného majetku:
a)
Majetek lze vždy odepsat maximálně
do výše 100% vstupní ceny
, příp. zvýšené vstupní ceny (§ 30 odst. 3 ZDP).
b)
Celý roční odpis
lze uplatnit pouze u toho hmotného majetku, který je u poplatníka evidován ke konci příslušného zdaňovacího období. Výjimkou je pokračování v odpisování po předchozím vlastníkovi, vstup do likvidace, vyhlášení úpadku, zdaňovací období kratší než 12 měsíců. V těchto případech se uplatní poloviční odpis, i když je majetek evidován na konci období (§ 26 odst. 6 ZDP).
c)
Ročním odpisem
se rozumí
odpis za zdaňovací období
. To znamená, pokud má poplatník za zdaňovací období např. hospodářský rok, bude ročním odpisem odpis za hospodářský, nikoliv kalendářní rok (§ 26 odst. 6 ZDP).
d)
Pouze
poloviční roční odpis
lze kromě případů uvedených pod písmenem b) dále uplatnit u majetku, který byl evidován na začátku zdaňovacího období a v jeho průběhu byl vyřazen, převeden nebo došlo k „ukončení“ činnosti obecně - blíže viz § 26 odst. 7 písm. a) bod 3 a 4 ZDP.
e)
Uplatnění daňových odpisů
není povinností daňového poplatníka, ale
jeho právem
. Může se tedy rozhodnout, zda je do daňových nákladů zahrne či nikoliv (§ 26 odst. 8 ZDP).
f)
Odpisování lze i přerušit
, ale při dalším odpisování je nutné pokračovat způsobem, jako by odpisování přerušeno nebylo (§ 26 odst. 8 ZDP).
g)
Hmotným majetkem se stávají
věci uvedené do stavu způsobilého obvyklému užívání
, kterým se rozumí dokončení věci a splnění technických funkcí a povinností stanovených zvláštními právními předpisy pro užívání (§ 26 odst. 10 ZDP).
h)
Odpisy se zaokrouhlují na celé Kč nahoru.