Daňové odpisy v roce 2014, 2. část

Vydáno: 19 minut čtení

Daňové odpisy patří mezi nejvýznamnější daňové náklady, zároveň ale patří mezi ty, u nichž vzniká největší množství chyb a nejasností. V minulém čísle tohoto časopisu jsme se zabývali problematikou vymezení hmotného majetku a dále subjektů, které jsou oprávněni hmotný majetek odpisovat. V dnešním příspěvku bych chtěl problematiku daňových odpisů dokončit.

Daňové odpisy v roce 2014
Ing.
Zdeněk
Morávek
Další důležitou zásadou, kterou je nutné zdůraznit, je, že při odpisování hmotného majetku, který
je pouze zčásti používán
k zajištění zdanitelného příjmu, se do výdajů k zajištění zdanitelného příjmu zahrnuje poměrná část odpisů. Tyto případy se mohou vyskytovat zejména u fyzických osob, kdy je majetek používán jak pro podnikatelské účely, tak i pro soukromou potřebu. Poměrnou část odpisů si stanoví poplatník podle vhodně zvoleného kritéria, jako je např. využívaná plocha, počet ujetých km, poměr výkonů a služeb atd. Vhodnost a správnost zvoleného kritéria a tím i odpovídající výši uplatněných daňových odpisů je poplatník v případě potřeby povinen správci daně prokázat, což je nutné vzít od počátku v úvahu.
příklad
Zemědělský podnikatel eviduje ve svém obchodním majetku zemědělský traktor se vstupní cenou 890 000 Kč. Odpisuje jej ve třetím roce, zvolil rovnoměrný způsob odpisování. Z evidence jízd vyplývá, že v příslušném zdaňovacím období použil zemědělský traktor z 95% pro účely podnikání a z 5% pro soukromé účely.
Zemědělský traktor je odpisován v druhé odpisové skupině, ve třetím roce odpisování tak činí odpisová sazba 22,25%. Daňový odpis by tak činil 198 025 Kč, v plné výši by jej bylo možné uplatnit, pokud by byl traktor používán pouze pro účely podnikání. Protože tomu tak ale nebylo, je možné uplatnit pouze poměrnou část daňového odpisu, v tomto případě ve výši 95%, tj. 188 124 Kč.
Speciální postup je stanoven v případě
odpisování silničního motorového vozidla, u kterého poplatník uplatňuje paušální výdaj na dopravu
v souladu s § 24 odst. 2 písm. zt) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), a které používá pouze zčásti k dosažení, zajištění a udržení zdanitelného příjmu. V takovém případě se poměrnou částí odpisů rozumí 80% odpisů, a to vždy, bez ohledu na skutečný poměr použití pro podnikatelské a nepodnikatelské účely. Je tedy aplikován stejný postup jako v případě kráceného paušálního výdaje na dopravu.
Hmotný majetek se odpisuje ze vstupní ceny. Co se rozumí
vstupní cenou
je vymezeno v